Poème-France.com

Poeme : Toujours Comme CaToujours Comme Ca

J’ai une envie de pleurer
De crier que j’ai mal au cœur
Que je souffre sans savoir de quoi
Que je ressens que du vide dans ma vie

Mes larmes me trahissent souvent devant les autres
On me prend pour un grand bébé
Personne ne me comprend
Car personne n’est moi

C’est pourquoi je ne pleure que devant mon reflet
Qui me prit toujours d’en finir avec tout ca
De soulager mon ame de ces soufrances
De laisser partir mes peines loin de moi

Les gens sont souvent blessant
Si je dis souvent
C’est parce que ya jamais eu toujours dans ma vie
Je prefer rester toute seule que de les entendre me traiter de tout ces noms blessants

Est-ce un crime d’etre simplement moi
De vouloir etre heureuse
De trouver l’amour de ma vie
D’etre comme chacune de ces filles que je vois dans les bras de son amoureux

Personne ne ressens ce cœur bruler en moi
Cette senstaion d’etre toujours coupable
De faire et de na pas faire ce que je devrais
J’en ai marre des problemes

J’ai reussi a les oublier pendant un moment
Mais eux non ils sont convaincu que je suis une de leurs victimes
Je me hais des fois
Comme je hais les gens qui n’ont pas su etre la et que j’aime bcp

Marre de toute ma vie
Marre de moi
Marre d’etre la
Marre de vous tous et toutes

Qui blessent un cœur deja mort
Mais qui quand meme ressent le coup encore doublé
Laisser moi vivre en paix
Vivre avec ma solitude mon amie

Je sais qu’il ya des personnes aux yeux de qui je compte
Mais je refuse qu’on est pitié de moi
Je prefere creuver que ca
Je prefere rester toute seule

Je ne sais pas pourquoi
Vous vous acharnez a ouvrir toujours la meme blessure
Vous la preferez tant a ce point la
Si je pouvais vous la donner et m’en debarasser…

C’est un defaut peut etre
Moi aussi je ne m’aime moi
D’etre toujours moi
Et de ne pas essayer de changer

Si j’ai essayer
Et j’ai cru reussir pendant un moment
J’étais vraiment heureuse mais c’était derisoir
Tant c’est devenu encore pire qu’avant

Ce l’ai encore aujourd’hui
Merde comme je me hais des fois
Et que je vous hais vous
Qui reussissez toujours a me faire pleurer
(F)Fleurlune Mimi(F)

PostScriptum

j’avais juste envi de m’exprimer… : ’ (c long mais pas egale a ce que je ressens


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ynə ɑ̃vi də pləʁe
də kʁje kə ʒε mal o kœʁ
kə ʒə sufʁə sɑ̃ savwaʁ də kwa
kə ʒə ʁəsɛ̃ kə dy vidə dɑ̃ ma vi

mε laʁmə- mə tʁaise suvɑ̃ dəvɑ̃ lεz- otʁə
ɔ̃ mə pʁɑ̃ puʁ œ̃ ɡʁɑ̃ bebe
pεʁsɔnə nə mə kɔ̃pʁɑ̃
kaʁ pεʁsɔnə nε mwa

sε puʁkwa ʒə nə plœʁə kə dəvɑ̃ mɔ̃ ʁəflε
ki mə pʁi tuʒuʁ dɑ̃ finiʁ avεk tu ka
də sulaʒe mɔ̃n- amə də sε sufʁɑ̃sə
də lεse paʁtiʁ mε pεnə lwɛ̃ də mwa

lε ʒɑ̃ sɔ̃ suvɑ̃ blesɑ̃
si ʒə di suvɑ̃
sε paʁsə kə ia ʒamεz- y tuʒuʁ dɑ̃ ma vi
ʒə pʁəfe ʁεste tutə sələ kə də lεz- ɑ̃tɑ̃dʁə mə tʁεte də tu sε nɔ̃ blesɑ̃

ε sə œ̃ kʁimə dεtʁə sɛ̃pləmɑ̃ mwa
də vulwaʁ εtʁə œʁøzə
də tʁuve lamuʁ də ma vi
dεtʁə kɔmə ʃakynə də sε fijə kə ʒə vwa dɑ̃ lε bʁa də sɔ̃n- amuʁø

pεʁsɔnə nə ʁəsɛ̃ sə kœʁ bʁyle ɑ̃ mwa
sεtə sɑ̃stεɔ̃ dεtʁə tuʒuʁ kupablə
də fεʁə e də na pa fεʁə sə kə ʒə dəvʁε
ʒɑ̃n- ε maʁə dε pʁɔbləmə

ʒε ʁøsi a lεz- ublje pɑ̃dɑ̃ œ̃ mɔmɑ̃
mεz- ø nɔ̃ il sɔ̃ kɔ̃vɛ̃ky kə ʒə sɥiz- ynə də lœʁ viktimə
ʒə mə-ε dε fwa
kɔmə ʒə-ε lε ʒɑ̃ ki nɔ̃ pa sy εtʁə la e kə ʒεmə be se pe

maʁə də tutə ma vi
maʁə də mwa
maʁə dεtʁə la
maʁə də vu tusz- e tutə

ki blese œ̃ kœʁ dəʒa mɔʁ
mε ki kɑ̃ məmə ʁəse lə ku ɑ̃kɔʁə duble
lεse mwa vivʁə ɑ̃ pε
vivʁə avεk ma sɔlitydə mɔ̃n- ami

ʒə sε kil ia dε pεʁsɔnəz- oz- iø də ki ʒə kɔ̃tə
mε ʒə ʁəfyzə kɔ̃n- ε pitje də mwa
ʒə pʁəfəʁə kʁəve kə ka
ʒə pʁəfəʁə ʁεste tutə sələ

ʒə nə sε pa puʁkwa
vu vuz- aʃaʁnez- a uvʁiʁ tuʒuʁ la məmə blesyʁə
vu la pʁəfəʁe tɑ̃ a sə pwɛ̃ la
si ʒə puvε vu la dɔne e mɑ̃ dəbaʁase…

sεt- œ̃ dəfo pø εtʁə
mwa osi ʒə nə mεmə mwa
dεtʁə tuʒuʁ mwa
e də nə pa esεje də ʃɑ̃ʒe

si ʒε esεje
e ʒε kʁy ʁøsiʁ pɑ̃dɑ̃ œ̃ mɔmɑ̃
ʒetε vʁεmɑ̃ œʁøzə mε setε dəʁizwaʁ
tɑ̃ sε dəvəny ɑ̃kɔʁə piʁə kavɑ̃

sə lε ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi
mεʁdə kɔmə ʒə mə-ε dε fwa
e kə ʒə vu-ε vu
ki ʁøsise tuʒuʁz- a mə fεʁə pləʁe