Poème-France.com

Poeme : Joyeux Anniversaire (Écris Vers Le 12/05/2011)Joyeux Anniversaire (Écris Vers Le 12/05/2011)

Je t’offre mes meilleurs vœux pour que ton bonheur soit merveilleux
Enorme pensée de bonheur, joie et douceur, pour une fête des plus merveilleuses.
Toujours les années qui passe, mais toujours aussi belle.
Aujourd’hui c’est une fête.
Illuminé, comme cette heure, cette journée, cette semaine, cette année.
Mille et une pensées pour une seule personne,
Extraordinaire journée pour une personne extraordinaire,
Joyeux Anniversaire Miss.
Florian

Joyeux Anniversaire, (écris vers le 12/05/2011) Le Delliou Florian
Flox111

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tɔfʁə mε mεjœʁ veyks puʁ kə tɔ̃ bɔnœʁ swa mεʁvεjø
ɑ̃nɔʁmə pɑ̃se də bɔnœʁ, ʒwa e dusœʁ, puʁ ynə fεtə dε plys mεʁvεjøzə.
tuʒuʁ lεz- ane ki pasə, mε tuʒuʁz- osi bεllə.
oʒuʁdɥi sεt- ynə fεtə.
ilymine, kɔmə sεtə œʁ, sεtə ʒuʁne, sεtə səmεnə, sεtə ane.
milə e ynə pɑ̃se puʁ ynə sələ pεʁsɔnə,
εkstʁaɔʁdinεʁə ʒuʁne puʁ ynə pεʁsɔnə εkstʁaɔʁdinεʁə,
ʒwajøz- anivεʁsεʁə mis.
flɔʁjɑ̃

ʒwajøz- anivεʁsεʁə, (ekʁi vεʁ lə duzə slaʃ zeʁo sɛ̃k slaʃ dø milə ɔ̃zə) lə dεllju flɔʁjɑ̃