Poème-France.com

Poeme : L’Erreur De Ma VieL’Erreur De Ma Vie

Je croyais que tu etais different
Que tu m’aimais vraiment
Plus et meme autant

Mais non je me suis encore trompé
Tu m’as laissé tomber
Meme si n’etait pas marié
Moi je t’ai aimé

Tu m’as menti
Tu m’a trahi
Ce que tu disais ressentir pour moi
Ce n’etais pas ce que tu pensais

Je suis trop naive
Et meme indecise
Tu m’as fait mal
T’avoir aimé etait une erreur

Tu voulais juste du sexe
Mais moi je ne l’ai pas cru
L’erreur de ma vie
C’est de t’avoir dit OUI
Fraise82

PostScriptum

poéme ecrit apres la rupture de mon premier amour


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə kʁwajε kə ty ətε difəʁe
kə ty mεmε vʁεmɑ̃
plysz- e məmə otɑ̃

mε nɔ̃ ʒə mə sɥiz- ɑ̃kɔʁə tʁɔ̃pe
ty ma lεse tɔ̃be
məmə si nətε pa maʁje
mwa ʒə tε εme

ty ma mɑ̃ti
ty ma tʁai
sə kə ty dizε ʁəsɑ̃tiʁ puʁ mwa
sə nətε pa sə kə ty pɑ̃sε

ʒə sɥi tʁo nεvə
e məmə ɛ̃dəsizə
ty ma fε mal
tavwaʁ εme ətε ynə eʁœʁ

ty vulε ʒystə dy sεksə
mε mwa ʒə nə lε pa kʁy
leʁœʁ də ma vi
sε də tavwaʁ di ui