Poème-France.com

Poeme : SouvenirSouvenir

J’ai dans l’ame une fleur que l’on cueille jamais
Tu te piqueras a ses épines accérées
Si tu veut en percer les secrets
La mémoire trahit, ce n’est pas vrai qu’on oubli
La mémoire, ecrin précieux où reposent les souvenirs
Souvenir, fleur qui ne sait pas mourir
Souvenir, seul paradis d’où l’on ne puisse étre chassé
Souvenir, source de bonheur, de douleur et de chagrin aussi
Souvenir, ennemi de l’oubli qui hante parfois mes nuits
Souvenir, livre dont les pages ne se tournent jamais
Tu te piqueras a ses épines accérées
La mémoire trahit, ce n’est pas vrai qu’on l’oubli
La mémoire, écrin précieux où repose les souvenirs
Merveilleux, heureux
Malheureux ou triste
Fraise82

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε dɑ̃ lamə ynə flœʁ kə lɔ̃ kœjə ʒamε
ty tə pikəʁaz- a sεz- epinəz- akseʁe
si ty vø ɑ̃ pεʁse lε sεkʁε
la memwaʁə tʁai, sə nε pa vʁε kɔ̃n- ubli
la memwaʁə, εkʁɛ̃ pʁesjøz- u ʁəpoze lε suvəniʁ
suvəniʁ, flœʁ ki nə sε pa muʁiʁ
suvəniʁ, səl paʁadi du lɔ̃ nə pɥisə etʁə ʃase
suvəniʁ, suʁsə də bɔnœʁ, də dulœʁ e də ʃaɡʁɛ̃ osi
suvəniʁ, εnəmi də lubli ki-ɑ̃tə paʁfwa mε nɥi
suvəniʁ, livʁə dɔ̃ lε paʒə nə sə tuʁne ʒamε
ty tə pikəʁaz- a sεz- epinəz- akseʁe
la memwaʁə tʁai, sə nε pa vʁε kɔ̃ lubli
la memwaʁə, ekʁɛ̃ pʁesjøz- u ʁəpozə lε suvəniʁ
mεʁvεjø, œʁø
maləʁøz- u tʁistə