Poème-France.com

Poeme : Je Vais BienJe Vais Bien

8
Je vais bien
Hier tu m’as demandé
Bonjour comment vas tu
Et je t’ai répondu
Je vais bien merci
Sauf que j’avais envie de t’embrasser
Sauf que j’avais envie de t’enlacer
J’aurai aimé que tu m’embrasses
J’aurai aimé que tu m’enlaces
Mais je vais bien merci… !
J’aimerai veiller sur ton sommeil
J’aimerai être là à ton réveil
J’aimerai te voir dormir
Tous les jours voir ton sourire
Mais je vais bien merci… !
J’aimerai arrêter ce temps
Qui nous sépare
T’attendre vingt ans
Sur le quai d’une gare
Et en entendant tes pas
Je te tendrais les bras
Et si tu le veux je t’enlacerai
Je t’embrasserai
Je te prendrai la main
Et ensemble continuer le chemin… !
A par ça je vais bien merci… !
Francois

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɥit
ʒə vε bjɛ̃
jεʁ ty ma dəmɑ̃de
bɔ̃ʒuʁ kɔmɑ̃ va ty
e ʒə tε ʁepɔ̃dy
ʒə vε bjɛ̃ mεʁsi
sof kə ʒavεz- ɑ̃vi də tɑ̃bʁase
sof kə ʒavεz- ɑ̃vi də tɑ̃lase
ʒoʁε εme kə ty mɑ̃bʁasə
ʒoʁε εme kə ty mɑ̃lasə
mε ʒə vε bjɛ̃ mεʁsi… !
ʒεməʁε vεje syʁ tɔ̃ sɔmεj
ʒεməʁε εtʁə la a tɔ̃ ʁevεj
ʒεməʁε tə vwaʁ dɔʁmiʁ
tus lε ʒuʁ vwaʁ tɔ̃ suʁiʁə
mε ʒə vε bjɛ̃ mεʁsi… !
ʒεməʁε aʁεte sə tɑ̃
ki nu sepaʁə
tatɑ̃dʁə vɛ̃t- ɑ̃
syʁ lə kε dynə ɡaʁə
e ɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dɑ̃ tε pa
ʒə tə tɑ̃dʁε lε bʁa
e si ty lə vø ʒə tɑ̃lasəʁε
ʒə tɑ̃bʁasəʁε
ʒə tə pʁɑ̃dʁε la mɛ̃
e ɑ̃sɑ̃blə kɔ̃tinɥe lə ʃəmɛ̃… !
a paʁ sa ʒə vε bjɛ̃ mεʁsi… !