Poème-France.com

Poeme : PerduePerdue

D ke je t vu
Tu a brouiller ma vu
D ke je t entendu
Tu ma emmue
Et je me suis perdu.
Avant toi de cœur je n’avait pa
Maitenan ke tu n’es pa la
Mon cœur existant se per lamentablemen.
Ma vie
Mes ennui
Tu ma tt pris
Kan je pense a toi je souri
Pui je pleur
Tu ne m’ème po
Je n’y changeré rien
Mai mon cœur est tien
G Perdu Mon Ame

PostScriptum

j’èmeré ne plus penC pr oublié ke je l’m


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

de kə ʒə te vy
ty a bʁuje ma vy
de kə ʒə te ɑ̃tɑ̃dy
ty ma ɑ̃mɥ
e ʒə mə sɥi pεʁdy.
avɑ̃ twa də kœʁ ʒə navε pa
mεtənɑ̃ kə ty nε pa la
mɔ̃ kœʁ εɡzistɑ̃ sə pεʁ lamɑ̃tabləmɛ̃.
ma vi
mεz- ɑ̃nɥi
ty ma te te pʁi
kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa ʒə suʁi
pɥi ʒə plœʁ
ty nə mεmə po
ʒə ni ʃɑ̃ʒəʁe ʁjɛ̃
mε mɔ̃ kœʁ ε tjɛ̃