Poème-France.com

Poeme : Grisaille De PrintempsGrisaille De Printemps

Une baie vitrée, s étend entre toi et moi
Ici, suinte le gris, la bas, le blanc de soie
Je ne vois pas, je déchiffre, en sous fifre
De mes yeux, suzerains, de noir il s empiffre

Je bivouaque dans la grange ou la paille
Craquèle. Paille, ridée, lassée, éteinte
De ne plus te voir, la fuite du temps m assaille
Je suffoque, prie pour une derniere etreinte

Moi la fille, creusant pour enfouir mes regrets
Toi l ombre, tout ce que je voyais en deça
Laissée, trainant ton manteau noir que je serrais
Fort pour humer ton odeur, mais plus d odorat

Mon chagrin fait frisssoner mes narines, rose
Des larmes salé, un torrent d amertume
Amazone fait chavirer notre pirogue
Tu a composé sans moi ton epilogue…
Gakuto

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə bε vitʁe, εs etɑ̃t- ɑ̃tʁə twa e mwa
isi, sɥɛ̃tə lə ɡʁi, la ba, lə blɑ̃ də swa
ʒə nə vwa pa, ʒə deʃifʁə, ɑ̃ su fifʁə
də mεz- iø, syzəʁɛ̃, də nwaʁ il εs ɑ̃pifʁə

ʒə bivuakə dɑ̃ la ɡʁɑ̃ʒə u la pajə
kʁakεlə. pajə, ʁide, lase, etɛ̃tə
də nə plys tə vwaʁ, la fɥitə dy tɑ̃ εm asajə
ʒə syfɔkə, pʁi puʁ ynə dεʁnjəʁə εtʁɛ̃tə

mwa la fijə, kʁøzɑ̃ puʁ ɑ̃fuiʁ mε ʁəɡʁε
twa εl ɔ̃bʁə, tu sə kə ʒə vwajεz- ɑ̃ dəsa
lεse, tʁεnɑ̃ tɔ̃ mɑ̃to nwaʁ kə ʒə seʁε
fɔʁ puʁ yme tɔ̃n- ɔdœʁ, mε plys de ɔdɔʁa

mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃ fε fʁi εs εs εs ɔne mε naʁinə, ʁozə
dε laʁmə- sale, œ̃ tɔʁe de amεʁtymə
amazonə fε ʃaviʁe nɔtʁə piʁɔɡ
ty a kɔ̃poze sɑ̃ mwa tɔ̃n- əpilɔɡ…