Poème-France.com

Poeme : Mes Nuits Sans ToiMes Nuits Sans Toi

Des que mes yeux ont lachés les tiens
J ai su qu une partie de moi s en aller pres de toi
Depuis ce jour j ai decide de te laisser partir
De te laisser vivre ta vie
Si diffèrente de la mienne
Pourquoi tu reviens dans mes nuits
Jour apres jour
Tu me tiens dans tes bras
Et ce que je ressens est si fort
Que je n en dors pas de la nuit
Tu me manque tu me manques
Pourquoi toi
Tout nous separe notre age notre caractere
Je ne comprend rien pourquoi je narrive pas t oublier
Je repense a nos souvenirs
A ces moments passes ensemble
Ou j etais si heureuse
Je ne savais pas a cet instant que tu etais indispensable a ma vie
Je ne savais pas que je ne pouvais plus vivre sans toi
Que mon ame ne supporterai plus ton absence
Que mes nuits sont remplis de toi
Et si vide d amour
Je t appelle mon amour
Puisse tu entendre mon appel
Et venir me rejoindre
C est mon voeu le plus cher
Mon reve le plus secret
D etre dans tes bras
Sentir mon cœur battre pres du tien
Et me sentir enfin a ma place pres de toi
Sans ce vide
Qui m habite chaque jour en ce moment
Je t aime mon mathieu
Gedeon

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dε kə mεz- iøz- ɔ̃ laʃe lε tjɛ̃
ʒi ε sy k ynə paʁti də mwa εs ɑ̃n- ale pʁə- də twa
dəpɥi sə ʒuʁ ʒi ε dəsidə də tə lεse paʁtiʁ
də tə lεse vivʁə ta vi
si difεʁɑ̃tə də la mjεnə
puʁkwa ty ʁəvjɛ̃ dɑ̃ mε nɥi
ʒuʁ apʁə- ʒuʁ
ty mə tjɛ̃ dɑ̃ tε bʁa
e sə kə ʒə ʁəsɛ̃z- ε si fɔʁ
kə ʒə εn ɑ̃ dɔʁ pa də la nɥi
ty mə mɑ̃kə ty mə mɑ̃k
puʁkwa twa
tu nu səpaʁə nɔtʁə aʒə nɔtʁə kaʁaktəʁə
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ ʁjɛ̃ puʁkwa ʒə naʁivə pa te ublje
ʒə ʁəpɑ̃sə a no suvəniʁ
a sε mɔmɑ̃ pasəz- ɑ̃sɑ̃blə
u ʒi ətε si œʁøzə
ʒə nə savε pa a sεt ɛ̃stɑ̃ kə ty ətεz- ɛ̃dispɑ̃sablə a ma vi
ʒə nə savε pa kə ʒə nə puvε plys vivʁə sɑ̃ twa
kə mɔ̃n- amə nə sypɔʁtəʁε plys tɔ̃n- absɑ̃sə
kə mε nɥi sɔ̃ ʁɑ̃pli də twa
e si vidə de amuʁ
ʒə te apεllə mɔ̃n- amuʁ
pɥisə ty ɑ̃tɑ̃dʁə mɔ̃n- apεl
e vəniʁ mə ʁəʒwɛ̃dʁə
se ε mɔ̃ vø lə plys ʃεʁ
mɔ̃ ʁəvə lə plys sεkʁε
de εtʁə dɑ̃ tε bʁa
sɑ̃tiʁ mɔ̃ kœʁ batʁə pʁə- dy tjɛ̃
e mə sɑ̃tiʁ ɑ̃fɛ̃ a ma plasə pʁə- də twa
sɑ̃ sə vidə
ki εm-abitə ʃakə ʒuʁ ɑ̃ sə mɔmɑ̃
ʒə te εmə mɔ̃ matjø