Poème-France.com

Poeme : Pour Toi MelaniePour Toi Melanie

Comment te dire a quel point tu compte pour moi,
Je crois que tu sous-estime a quel point je tien a toi,
Je n’ai pas demander a te connaitre,
Mais désormais tu fais parti de ma vie pi je veux pas te faire disparaitre,
Je sais que je ne suis pas celle que tu voudrais que je sois,
Car chaque fois que tu me regarde c’est lui que tu vois et sa te déçois,
Pleurer et Crier,
C’est se que j’ai fais quand j’ai vue que tu étais fâcher,
Je t’ai laisser partir,
Pour ne pas te faire d’avantage souffrire,
Je n’aime pas m’excuser,
Je préfère ne pas recommencer,
Je pri dieux pour qui prenne soin de toi,
Car moi ici je suis trop loin et quand je suis proche tu perd la foi,
Tu m’as ouvert les yeux sur plein de chose que j’ignorais,
Tu as été honnête se que d’autre n’ont pas eu le courage de faire alors qu’il le savait,
Di toi que si je vais réussir a m’en sortir et bien tout mes sourire, je vais te les offrires,
Mais la laisse moi une chance,
Car t’avoir perdu ma briser quand j’y pense,
Si ton bonheure est ailleur,
Alors Va si je ne t’en voudrai pas je t’enverrai des fleurs,
Non ne regarde pas mes pleures,
Il ne sont que malheure…
Et moi je ne veux que ton bonheure ! ! ! ! !
Georgette_Power_997

PostScriptum

A une amie que j’admire que j’adore… elle est un modèle pour moi.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ tə diʁə a kεl pwɛ̃ ty kɔ̃tə puʁ mwa,
ʒə kʁwa kə ty suz- εstimə a kεl pwɛ̃ ʒə tjɛ̃ a twa,
ʒə nε pa dəmɑ̃de a tə kɔnεtʁə,
mε dezɔʁmε ty fε paʁti də ma vi pi ʒə vø pa tə fεʁə dispaʁεtʁə,
ʒə sε kə ʒə nə sɥi pa sεllə kə ty vudʁε kə ʒə swa,
kaʁ ʃakə fwa kə ty mə ʁəɡaʁdə sε lɥi kə ty vwaz- e sa tə deswa,
pləʁe e kʁje,
sε sə kə ʒε fε kɑ̃ ʒε vɥ kə ty etε faʃe,
ʒə tε lεse paʁtiʁ,
puʁ nə pa tə fεʁə davɑ̃taʒə sufʁiʁə,
ʒə nεmə pa mεkskyze,
ʒə pʁefεʁə nə pa ʁəkɔmɑ̃se,
ʒə pʁi djø puʁ ki pʁεnə swɛ̃ də twa,
kaʁ mwa isi ʒə sɥi tʁo lwɛ̃ e kɑ̃ ʒə sɥi pʁoʃə ty pεʁ la fwa,
ty ma uvεʁ lεz- iø syʁ plɛ̃ də ʃozə kə ʒiɲɔʁε,
ty a ete ɔnεtə sə kə dotʁə nɔ̃ pa y lə kuʁaʒə də fεʁə alɔʁ kil lə savε,
di twa kə si ʒə vε ʁeysiʁ a mɑ̃ sɔʁtiʁ e bjɛ̃ tu mε suʁiʁə, ʒə vε tə lεz- ɔfʁiʁə,
mε la lεsə mwa ynə ʃɑ̃sə,
kaʁ tavwaʁ pεʁdy ma bʁize kɑ̃ ʒi pɑ̃sə,
si tɔ̃ bɔnəʁ εt- ajœʁ,
alɔʁ va si ʒə nə tɑ̃ vudʁε pa ʒə tɑ̃veʁε dε flœʁ,
nɔ̃ nə ʁəɡaʁdə pa mε plœʁə,
il nə sɔ̃ kə maləʁ…
e mwa ʒə nə vø kə tɔ̃ bɔnəʁ ! ! !