Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Présent Et Passer Avec Blessur, Espoire Du Futur

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/08/2005 04:55

L'écrit contient 205 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Georgette_Power_997

Présent Et Passer Avec Blessur, Espoire Du Futur

Le soleil se lève se matin,
Je pense encore à ses jours mal saints,
Où je croyais que rien n’allait bien,
Tout jeune tout étais si différent il n’y avait rien,
Les problèmes ne m’avaient jamais atteint,
L’adolescence n’a pas commencé divin,
On m’avais di la soirée d’avant que tout irais bien,
A quel jour malin,
Il est venu bouleverser mon destin,
Je vie désormais avec beaucoup de chagrin,
Je n’ai jamais pris ton départ,
Et maintenant rien a faire il est trop tard,
On ne peut reculer dans le passer,
Ni même l’ignorer et faire semblant que rien ne c’est passé,
La vie est un moment compliquer,
Où l’on vie des difficultés,
Mais il faut les surmonter,
Et en sortir des leçons de vie,
Tu en seras plus fort a chacun de ses obstacles inouï,
Je t’aime pour la vie,
Et je viendrai te rejoindre lorsque mon tour sera choisi,
Je ne provoquerai pas ma mort,
Car seul la nature va faire se quelle veut de mon sort,
J’ai un avenir à construire,
Une famille à bâtir,
Et des rêves à accomplir,
Et toi tu m’aideras a faire tout sa… . .
 • Pieds Hyphénique: Présent Et Passer Avec Blessur, Espoire Du Futur

  le=so=leil=se=lève=se=ma=tin 8
  je=penseen=core=à=ses=jours=mal=saints 8
  où=je=cro=yais=que=rien=nal=lait=bien 9
  tout=jeune=tout=é=tais=si=dif=fé=rent=il=ny=a=vait=rien 14
  les=pro=blèmes=ne=ma=vaient=ja=mais=at=teint 10
  la=doles=cen=ce=na=pas=com=men=cé=di=vin 11
  on=ma=vais=di=la=soi=rée=da=vant=que=tout=i=rais=bien 14
  a=quel=jour=ma=lin 5
  il=est=ve=nu=boule=ver=ser=mon=des=tin 10
  je=vie=dé=sor=mais=a=vec=beau=coup=de=cha=grin 12
  je=nai=ja=mais=pris=ton=dé=part 8
  et=mainte=nant=rien=a=fai=re=il=est=trop=tard 11
  on=ne=peut=re=cu=ler=dans=le=pas=ser 10
  ni=même=li=gno=rer=et=fai=re=sem=blant=que=rien=ne=cest=pas=sé 16
  la=vie=est=un=moment=com=pli=quer 8
  où=lon=vie=des=dif=fi=cul=tés 8
  mais=il=faut=les=sur=mon=ter 7
  et=en=sor=tir=des=le=çons=de=vie 9
  tu=en=se=ras=plus=fort=a=cha=cun=de=ses=obs=tacles=i=nouï 15
  je=tai=me=pour=la=vie 6
  et=je=vien=drai=te=re=joindre=lors=que=mon=tour=se=ra=choi=si 15
  je=ne=pro=vo=que=rai=pas=ma=mort 9
  car=seul=la=na=ture=va=fai=re=se=quel=le=veut=de=mon=sort 15
  jai=un=a=ve=nir=à=cons=truire 8
  u=ne=fa=mil=le=à=bâ=tir 8
  et=des=rê=ves=à=ac=com=plir 8
  et=toi=tu=maide=ras=a=fai=re=tout=sa 10
 • Phonétique : Présent Et Passer Avec Blessur, Espoire Du Futur

  lə sɔlεj sə lεvə sə matɛ̃,
  ʒə pɑ̃sə ɑ̃kɔʁə a sε ʒuʁ mal sɛ̃,
  u ʒə kʁwajε kə ʁjɛ̃ nalε bjɛ̃,
  tu ʒənə tut- etε si difeʁɑ̃ il ni avε ʁjɛ̃,
  lε pʁɔblεmə nə mavε ʒamεz- atɛ̃,
  ladɔlesɑ̃sə na pa kɔmɑ̃se divɛ̃,
  ɔ̃ mavε di la swaʁe davɑ̃ kə tut- iʁε bjɛ̃,
  a kεl ʒuʁ malɛ̃,
  il ε vəny buləvεʁse mɔ̃ dεstɛ̃,
  ʒə vi dezɔʁmεz- avεk boku də ʃaɡʁɛ̃,
  ʒə nε ʒamε pʁi tɔ̃ depaʁ,
  e mɛ̃tənɑ̃ ʁjɛ̃ a fεʁə il ε tʁo taʁ,
  ɔ̃ nə pø ʁəkyle dɑ̃ lə pase,
  ni mεmə liɲɔʁe e fεʁə sɑ̃blɑ̃ kə ʁjɛ̃ nə sε pase,
  la vi εt- œ̃ mɔmɑ̃ kɔ̃plike,
  u lɔ̃ vi dε difikylte,
  mεz- il fo lε syʁmɔ̃te,
  e ɑ̃ sɔʁtiʁ dε ləsɔ̃ də vi,
  ty ɑ̃ səʁa plys fɔʁ a ʃakœ̃ də sεz- ɔpstakləz- inui,
  ʒə tεmə puʁ la vi,
  e ʒə vjɛ̃dʁε tə ʁəʒwɛ̃dʁə lɔʁskə mɔ̃ tuʁ səʁa ʃwazi,
  ʒə nə pʁɔvɔkəʁε pa ma mɔʁ,
  kaʁ səl la natyʁə va fεʁə sə kεllə vø də mɔ̃ sɔʁ,
  ʒε œ̃n- avəniʁ a kɔ̃stʁɥiʁə,
  ynə famijə a batiʁ,
  e dε ʁεvəz- a akɔ̃pliʁ,
  e twa ty mεdəʁaz- a fεʁə tu sa…
 • Pieds Phonétique : Présent Et Passer Avec Blessur, Espoire Du Futur

  lə=sɔ=lεj=sə=lεvə=sə=ma=tɛ̃ 8
  ʒə=pɑ̃səɑ̃=kɔʁə=a=sε=ʒuʁ=mal=sɛ̃ 8
  u=ʒə=kʁwa=jεkə=ʁjɛ̃=na=lε=bjɛ̃ 8
  tuʒə=nə=tu=te=tε=si=di=fe=ʁɑ̃=il=ni=a=vε=ʁjɛ̃ 14
  lε=pʁɔ=blεmə=nə=ma=vε=ʒa=mε=za=tɛ̃ 10
  la=dɔ=le=sɑ̃sə=na=pa=kɔ=mɑ̃=se=di=vɛ̃ 11
  ɔ̃=ma=vε=di=la=swa=ʁe=da=vɑ̃kə=tu=ti=ʁε=bjɛ̃ 13
  a=kεl=ʒuʁ=ma=lɛ̃ 5
  il=εvə=ny=bulə=vεʁ=se=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 9
  ʒə=vi=de=zɔʁ=mε=za=vεk=bo=kudə=ʃa=ɡʁɛ̃ 11
  ʒə=nε=ʒa=mε=pʁi=tɔ̃=de=paʁ 8
  e=mɛ̃tə=nɑ̃=ʁjɛ̃=a=fε=ʁə=il=ε=tʁo=taʁ 11
  ɔ̃nə=pø=ʁə=ky=le=dɑ̃=lə=pase 8
  ni=mεmə=li=ɲɔ=ʁe=e=fε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=kə=ʁjɛ̃=nə=sε=pase 15
  la=vi=ε=tœ̃=mɔ=mɑ̃=kɔ̃=pli=ke 9
  u=lɔ̃=vi=dε=di=fi=kyl=te 8
  mε=zil=fo=lε=syʁ=mɔ̃=te 7
  e=ɑ̃=sɔʁ=tiʁ=dεlə=sɔ̃=də=vi 8
  ty=ɑ̃sə=ʁa=plys=fɔʁ=a=ʃa=kœ̃=də=sε=zɔp=sta=klə=zi=nui 15
  ʒə=tε=mə=puʁ=la=vi 6
  e=ʒə=vjɛ̃=dʁεtə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lɔʁ=skə=mɔ̃=tuʁ=sə=ʁa=ʃwa=zi 15
  ʒə=nə=pʁɔ=vɔkə=ʁε=pa=ma=mɔʁ 8
  kaʁ=səl=la=na=tyʁə=va=fε=ʁə=sə=kεllə=vø=də=mɔ̃=sɔʁ 14
  ʒε=œ̃=na=və=niʁ=a=kɔ̃s=tʁɥiʁə 8
  y=nə=fa=mi=jə=a=ba=tiʁ 8
  e=dε=ʁε=və=za=a=kɔ̃=pliʁ 8
  e=twa=tymεdə=ʁa=za=fε=ʁə=tu=sa 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/08/2005 05:21Rêve Éveiller

Magnifique!!
j’adore ton poème!
la vie n’est pas toujours rose...mais il faut faire avec...exactement comme tu fait!
bravo!!;)

Auteur de Poésie
30/08/2005 13:08**Linann**

J’aime assez.
Je trouve juste dommage que le rythme ne soit pas toujours bien suivit, ça hache le poème.
Et trop des mêmes rimes à la suite fait lourd...
Mais j’aime bien quand même!
Bonne continuation en tout cas! 😉