Poème-France.com

Poeme : Présent Et Passer Avec Blessur, Espoire Du FuturPrésent Et Passer Avec Blessur, Espoire Du Futur

Le soleil se lève se matin,
Je pense encore à ses jours mal saints,
Où je croyais que rien n’allait bien,
Tout jeune tout étais si différent il n’y avait rien,
Les problèmes ne m’avaient jamais atteint,
L’adolescence n’a pas commencé divin,
On m’avais di la soirée d’avant que tout irais bien,
A quel jour malin,
Il est venu bouleverser mon destin,
Je vie désormais avec beaucoup de chagrin,
Je n’ai jamais pris ton départ,
Et maintenant rien a faire il est trop tard,
On ne peut reculer dans le passer,
Ni même l’ignorer et faire semblant que rien ne c’est passé,
La vie est un moment compliquer,
Où l’on vie des difficultés,
Mais il faut les surmonter,
Et en sortir des leçons de vie,
Tu en seras plus fort a chacun de ses obstacles inouï,
Je t’aime pour la vie,
Et je viendrai te rejoindre lorsque mon tour sera choisi,
Je ne provoquerai pas ma mort,
Car seul la nature va faire se quelle veut de mon sort,
J’ai un avenir à construire,
Une famille à bâtir,
Et des rêves à accomplir,
Et toi tu m’aideras a faire tout sa… . .
Georgette_Power_997

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə sɔlεj sə lεvə sə matɛ̃,
ʒə pɑ̃sə ɑ̃kɔʁə a sε ʒuʁ mal sɛ̃,
u ʒə kʁwajε kə ʁjɛ̃ nalε bjɛ̃,
tu ʒənə tut- etε si difeʁɑ̃ il ni avε ʁjɛ̃,
lε pʁɔblεmə nə mavε ʒamεz- atɛ̃,
ladɔlesɑ̃sə na pa kɔmɑ̃se divɛ̃,
ɔ̃ mavε di la swaʁe davɑ̃ kə tut- iʁε bjɛ̃,
a kεl ʒuʁ malɛ̃,
il ε vəny buləvεʁse mɔ̃ dεstɛ̃,
ʒə vi dezɔʁmεz- avεk boku də ʃaɡʁɛ̃,
ʒə nε ʒamε pʁi tɔ̃ depaʁ,
e mɛ̃tənɑ̃ ʁjɛ̃ a fεʁə il ε tʁo taʁ,
ɔ̃ nə pø ʁəkyle dɑ̃ lə pase,
ni mεmə liɲɔʁe e fεʁə sɑ̃blɑ̃ kə ʁjɛ̃ nə sε pase,
la vi εt- œ̃ mɔmɑ̃ kɔ̃plike,
u lɔ̃ vi dε difikylte,
mεz- il fo lε syʁmɔ̃te,
e ɑ̃ sɔʁtiʁ dε ləsɔ̃ də vi,
ty ɑ̃ səʁa plys fɔʁ a ʃakœ̃ də sεz- ɔpstakləz- inui,
ʒə tεmə puʁ la vi,
e ʒə vjɛ̃dʁε tə ʁəʒwɛ̃dʁə lɔʁskə mɔ̃ tuʁ səʁa ʃwazi,
ʒə nə pʁɔvɔkəʁε pa ma mɔʁ,
kaʁ səl la natyʁə va fεʁə sə kεllə vø də mɔ̃ sɔʁ,
ʒε œ̃n- avəniʁ a kɔ̃stʁɥiʁə,
ynə famijə a batiʁ,
e dε ʁεvəz- a akɔ̃pliʁ,
e twa ty mεdəʁaz- a fεʁə tu sa…