Poème-France.com

Poeme : Pour Toi StephaniePour Toi Stephanie

Te souvient tu de cette été,
L’été où tu m’as dis supposément m’aimer,
Pour ensuite me laisser avec le cœur briser,
Peut être t’ai-je faite peur en te montrant que c’étais réciproque ses sentiments,
Depuis des années se sont écoulés, Mais pourtant mes sentiments n’ont pas changer,
Peut être à cause de toute ses questions que j’aurais à te demander,
Certaine je te les aies déjà poser, D’autre on été ignorer,
Mais peu importe pour toi tout sa n’est que passer,
Alors à quoi bon si acharner…
Tu sais je vais toujours t’aimer,
Je vais toujours être la pour te consoller,
Et même quand tu le souhatera t’embrasser,
Je vais te laisser prendre ton nouveau chemin,
Ton amour envers moi a pris fin, Je ne dois plus te retenir,
Je dois te laisser partir,
J’espere que tu sera heureuse,
Car pour moi tu seras toujours la fille la plus merveilleuse,
Je dois me compter chanceuse,
D’avoir eu la chance de vivre pres de toi ma jolie,
Maintenant je souri,
Regarde moi je réussi,
J’ai enfin compri,
Compri que pour toi tout es fini. .
J’ai mon homme sans l’avoir reste a trouver la nouvelle qui sera faire chavirer mon cœur,
Tout comme toi tu la fais dans le passer,
Mais j’ai peur te de revoir et de ne plus vouloir chercher,
Je dois affronter cette peur je serais le faire car je suis forte tout comme toi…
Je t’aime bébé j’ai jamais
Voulu se qui es arriver mais je ne regrette pas que
Sa se sois passer je regrette une chose t’avoir perdu mais
Au moin je garde une belle amitier et des jolie moments passer…
Georgette_Power_997

PostScriptum

A la fille qui ma faite réaliser que jétais bisexuelle ! ! ma premiere celle qui va toujours rester dans mon coeur


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tə suvjɛ̃ ty də sεtə ete,
lete u ty ma di sypozemɑ̃ mεme,
puʁ ɑ̃sɥitə mə lεse avεk lə kœʁ bʁize,
pø εtʁə tε ʒə fεtə pœʁ ɑ̃ tə mɔ̃tʁɑ̃ kə setε ʁesipʁɔkə sε sɑ̃timɑ̃,
dəpɥi dεz- ane sə sɔ̃t- ekule, mε puʁtɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃ nɔ̃ pa ʃɑ̃ʒe,
pø εtʁə a kozə də tutə sε kεstjɔ̃ kə ʒoʁεz- a tə dəmɑ̃de,
sεʁtεnə ʒə tə lεz- ε deʒa poze, dotʁə ɔ̃n- ete iɲɔʁe,
mε pø ɛ̃pɔʁtə puʁ twa tu sa nε kə pase,
alɔʁz- a kwa bɔ̃ si aʃaʁne…
ty sε ʒə vε tuʒuʁ tεme,
ʒə vε tuʒuʁz- εtʁə la puʁ tə kɔ̃sɔle,
e mεmə kɑ̃ ty lə suatəʁa tɑ̃bʁase,
ʒə vε tə lεse pʁɑ̃dʁə tɔ̃ nuvo ʃəmɛ̃,
tɔ̃n- amuʁ ɑ̃vεʁ mwa a pʁi fɛ̃, ʒə nə dwa plys tə ʁətəniʁ,
ʒə dwa tə lεse paʁtiʁ,
ʒεspəʁə kə ty səʁa œʁøzə,
kaʁ puʁ mwa ty səʁa tuʒuʁ la fijə la plys mεʁvεjøzə,
ʒə dwa mə kɔ̃te ʃɑ̃søzə,
davwaʁ y la ʃɑ̃sə də vivʁə pʁə- də twa ma ʒɔli,
mɛ̃tənɑ̃ ʒə suʁi,
ʁəɡaʁdə mwa ʒə ʁeysi,
ʒε ɑ̃fɛ̃ kɔ̃pʁi,
kɔ̃pʁi kə puʁ twa tut- ε fini.
ʒε mɔ̃n- ɔmə sɑ̃ lavwaʁ ʁεstə a tʁuve la nuvεllə ki səʁa fεʁə ʃaviʁe mɔ̃ kœʁ,
tu kɔmə twa ty la fε dɑ̃ lə pase,
mε ʒε pœʁ tə də ʁəvwaʁ e də nə plys vulwaʁ ʃεʁʃe,
ʒə dwaz- afʁɔ̃te sεtə pœʁ ʒə səʁε lə fεʁə kaʁ ʒə sɥi fɔʁtə tu kɔmə twa…
ʒə tεmə bebe ʒε ʒamε
vuly sə ki ε aʁive mε ʒə nə ʁəɡʁεtə pa kə
sa sə swa pase ʒə ʁəɡʁεtə ynə ʃozə tavwaʁ pεʁdy mε
o mwɛ̃ ʒə ɡaʁdə ynə bεllə amitje e dε ʒɔli mɔmɑ̃ pase…