Poème-France.com

Poeme : A Tous Ceux Que JaimeA Tous Ceux Que Jaime

Vous qui m’avez faite croire en l’espoir,
Vous qui étiez la pour moi lors de mon désespoir,
Merci,
J’ai appris beaucoup de mes amies,
J’évolue au coter des personne que j’aime,
C’est vous mon réconfort a mes peines,
Si votre passer vous démanche,
Que votre présent n’est que démence,
Et que votre peine est permanence,
Penser a en discuter a quelqu’un de confiance,
Si tu crois qu’il n’y a personne pour t’aider,
Tu te trompe regarde plus loin que le bout de ton nez,
Parfois on n’a de la difficulté,
A savoir qui sera vraiment nous supporter,
Regarde je te tend cette bouée,
Tu pourrais peut être l’attraper,
Cela pourrais peut être te réconforter,
De savoir que je suis la a tes coter,
Quelqu’un enfin pour te soutenir,
Te faire sourire,
De te faire voir que pour toi il y a de l’avenir,
Et faire cesser se grand martyr qui te fais tant souffrir… .
Georgette_Power_997

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vu ki mave fεtə kʁwaʁə ɑ̃ lεspwaʁ,
vu ki etje la puʁ mwa lɔʁ də mɔ̃ dezεspwaʁ,
mεʁsi,
ʒε apʁi boku də mεz- ami,
ʒevɔlɥ o kɔte dε pεʁsɔnə kə ʒεmə,
sε vu mɔ̃ ʁekɔ̃fɔʁ a mε pεnə,
si vɔtʁə pase vu demɑ̃ʃə,
kə vɔtʁə pʁezɑ̃ nε kə demɑ̃sə,
e kə vɔtʁə pεnə ε pεʁmanɑ̃sə,
pɑ̃se a ɑ̃ diskyte a kεlkœ̃ də kɔ̃fjɑ̃sə,
si ty kʁwa kil ni a pεʁsɔnə puʁ tεde,
ty tə tʁɔ̃pə ʁəɡaʁdə plys lwɛ̃ kə lə bu də tɔ̃ ne,
paʁfwaz- ɔ̃ na də la difikylte,
a savwaʁ ki səʁa vʁεmɑ̃ nu sypɔʁte,
ʁəɡaʁdə ʒə tə tɑ̃ sεtə bue,
ty puʁʁε pø εtʁə latʁape,
səla puʁʁε pø εtʁə tə ʁekɔ̃fɔʁte,
də savwaʁ kə ʒə sɥi la a tε kɔte,
kεlkœ̃ ɑ̃fɛ̃ puʁ tə sutəniʁ,
tə fεʁə suʁiʁə,
də tə fεʁə vwaʁ kə puʁ twa il i a də lavəniʁ,
e fεʁə sese sə ɡʁɑ̃ maʁtiʁ ki tə fε tɑ̃ sufʁiʁ…