Poème-France.com

Poeme : Bizou BizouBizou Bizou

BIZOU BIZOU
Un doux et tendre bizou,
Très tendre, très doux,
Comme le vent doux,
Te rafraîchi les joues,
Lorsque sa brise souffle,
Sur tes lèvres dépose,
De l’amour et s’étouffe,
Sur ta peau qui rosie,
A sa coquine fraîcheur…
Un doux et tendre bizou,
Coquin et plein de candeur,
Cette candeur d’ange bleu,
Qui vient de là haut, des cieux,
Rempli d’amour respectueux,
Pour sa fée blanche aux yeux,
Et aux cheveux si blonds et si bleus,
Si éclatants qu’un soleil couchant,
Aux milles reflets envoûtants…
Un doux et tendre bizou,
A te faire trembler les jambes,
A te provoquer le frisson,
De la tête aux jambes,
Qui allume tes passions,
Te donne l’envie de l’étreinte,
Puis le désir de l’éreinte,
Sans artifices ni feintes,
A faire exploser tes ardeurs…
Un doux et tendre bizou,
Là où ton spasme charnel veut,
Etre vénéré comme on adore une vierge,
Etre absorbé par mes lèvres incestueuses,
Etre absoute par ma langue généreuse,
Etre engloutie par ma bouche pieuse,
Etre adorée par mon cœur amoureux,
Etre aimée par mon âme fougueuse,
Etre épousée par cet éternel bizou…
Exo je t’aime et je veux être à toi…
Je n’attends plus que toi…
Alors prend moi… je t’aime juste pour toi…

Georges Adrien PARADIS Limoux le 24 septembre 2011
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

bizu bizu
œ̃ duz- e tɑ̃dʁə bizu,
tʁε tɑ̃dʁə, tʁε du,
kɔmə lə vɑ̃ du,
tə ʁafʁεʃi lε ʒu,
lɔʁskə sa bʁizə suflə,
syʁ tε lεvʁə- depozə,
də lamuʁ e setufə,
syʁ ta po ki ʁozi,
a sa kɔkinə fʁεʃœʁ…
œ̃ duz- e tɑ̃dʁə bizu,
kɔkɛ̃ e plɛ̃ də kɑ̃dœʁ,
sεtə kɑ̃dœʁ dɑ̃ʒə blø,
ki vjɛ̃ də la-o, dε sjø,
ʁɑ̃pli damuʁ ʁεspεktɥø,
puʁ sa fe blɑ̃ʃə oz- iø,
e o ʃəvø si blɔ̃z- e si bløs,
si eklatɑ̃ kœ̃ sɔlεj kuʃɑ̃,
o milə ʁəflεz- ɑ̃vutɑ̃…
œ̃ duz- e tɑ̃dʁə bizu,
a tə fεʁə tʁɑ̃ble lε ʒɑ̃bə,
a tə pʁɔvɔke lə fʁisɔ̃,
də la tεtə o ʒɑ̃bə,
ki alymə tε pasjɔ̃,
tə dɔnə lɑ̃vi də letʁɛ̃tə,
pɥi lə deziʁ də leʁɛ̃tə,
sɑ̃z- aʁtifisə ni fɛ̃tə,
a fεʁə εksploze tεz- aʁdœʁ…
œ̃ duz- e tɑ̃dʁə bizu,
la u tɔ̃ spasmə ʃaʁnεl vø,
εtʁə veneʁe kɔmə ɔ̃n- adɔʁə ynə vjεʁʒə,
εtʁə absɔʁbe paʁ mε lεvʁəz- ɛ̃sεstɥøzə,
εtʁə absutə paʁ ma lɑ̃ɡ ʒeneʁøzə,
εtʁə ɑ̃ɡluti paʁ ma buʃə pjøzə,
εtʁə adɔʁe paʁ mɔ̃ kœʁ amuʁø,
εtʁə εme paʁ mɔ̃n- amə fuɡøzə,
εtʁə epuze paʁ sεt etεʁnεl bizu…
εɡzo ʒə tεmə e ʒə vøz- εtʁə a twa…
ʒə natɑ̃ plys kə twa…
alɔʁ pʁɑ̃ mwa… ʒə tεmə ʒystə puʁ twa…

ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi limu lə vɛ̃t- katʁə sεptɑ̃bʁə dø milə ɔ̃zə