Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : La Bouteille A La Mer

Poème Amour-Amitié
Publié le 29/04/2011 22:54

L'écrit contient 217 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Giorgioadriano

La Bouteille A La Mer

LA BOUTEILLE A LA MER
Comme un grand ballot
J’ai voulu (voulue) jeter mon âme à l’eau
Comme on jette une bouteille à la mer
J’aurais dû savoir qu’après l’océan
Il y a toujours la terre
Comme après la pluie
Vient le beau temps…

Après le jour vient la nuit.

Ton âme, irréelle et noire
Est venue ramasser mon cœur
Comme on trouve une bouteille à la mer
J’aurais du savoir qu’après les sentiments
Il y a toujours l’amour
Comme après les ennuis
Viennent les bons moments…

Après la lune le soleil jaunit

Comme un bel oiseau
J’ai ouvert mes ailes d’angelot
Comme on jette une bouteille à la mer
J’aurais dû savoir qu’avec l’orage
Il y a toujours la foudre
Comme avec la mort
Vient aussi la vie…

Après juste et serein…

Comme dans un sursaut
Ton âme est venue me tirer de l’eau
Comme on sort une bouteille de la mer
J’aurais dû savoir qu’après un tel regard
Il y a toujours le désir
Comme une éternelle histoire
Entre deux beaux amants…

Après l’enfer naît le Paradis.

Je t’ai enfin retrouvée… (retrouvé)
Vais-je enfin pouvoir t’aimer ? …

Georges Adrien PARADIS le 08 octobre 2007 à 11h30
 • Pieds Hyphénique: La Bouteille A La Mer

  la=bou=tei=llea=la=mer 6
  com=meun=grand=bal=lot 5
  jai=vou=lu=ou=vre=pa=ren=thè=se=vou=lue=fer=me=pa=ren=thè=se=je=ter=mon=â=meà=leau 23
  com=me=on=jet=teu=ne=bou=tei=lleà=la=mer 11
  jau=rais=dû=sa=voir=qua=près=lo=cé=an 10
  il=y=a=tou=jours=la=terre 7
  com=mea=près=la=pluie 5
  vient=le=beau=temps 4

  après=le=jour=vient=la=nuit 6

  ton=â=me=ir=réel=leet=noire 7
  est=ve=nue=ra=mas=ser=mon=cœur 8
  com=me=on=trou=veu=ne=bou=tei=lleà=la=mer 11
  jau=rais=du=sa=voir=qua=près=les=sen=ti=ments 11
  il=y=a=tou=jours=la=mour 7
  com=mea=près=les=en=nuis 6
  vien=nent=les=bons=mo=ments 6

  après=la=lu=ne=le=so=leil=jau=nit 9

  com=meun=bel=oi=seau 5
  jai=ou=vert=mes=ai=les=dan=ge=lot 9
  com=me=on=jet=teu=ne=bou=tei=lleà=la=mer 11
  jau=rais=dû=sa=voir=qua=vec=lo=rage 9
  il=y=a=tou=jours=la=foudre 7
  com=mea=vec=la=mort 5
  vient=aus=si=lavie 4

  après=jus=teet=se=rein 5

  com=me=dans=un=sur=saut 6
  ton=â=meest=ve=nue=me=ti=rer=de=leau 10
  com=me=on=sort=u=ne=bou=tei=lle=de=la=mer 12
  jau=rais=dû=sa=voir=qua=près=un=tel=re=gard 11
  il=y=a=tou=jours=le=dé=sir 8
  com=meu=neé=ter=nel=le=his=toire 8
  en=tre=deux=beaux=a=mants 6

  après=len=fer=naît=le=pa=ra=dis 8

  je=tai=en=fin=re=trouvée=ou=vre=pa=ren=thè=se=re=trou=vé=fer=me=pa=ren=thèse 20
  vais=jeen=fin=pou=voir=tai=mer 7

  geor=ges=a=drien=pa=ra=dis=le=zé=ro=hu=it=oc=to=bre=deux=mil=le=sept=à=on=ze=h=trente 24
 • Phonétique : La Bouteille A La Mer

  la butεjə a la mεʁ
  kɔmə œ̃ ɡʁɑ̃ balo
  ʒε vuly uvʁə paʁɑ̃tεzə vulɥ fεʁmə paʁɑ̃tεzə ʒəte mɔ̃n- amə a lo
  kɔmə ɔ̃ ʒεtə ynə butεjə a la mεʁ
  ʒoʁε dy savwaʁ kapʁε lɔseɑ̃
  il i a tuʒuʁ la teʁə
  kɔmə apʁε la plɥi
  vjɛ̃ lə bo tɑ̃…

  apʁε lə ʒuʁ vjɛ̃ la nɥi.

  tɔ̃n- amə, iʁeεllə e nwaʁə
  ε vənɥ ʁamase mɔ̃ kœʁ
  kɔmə ɔ̃ tʁuvə ynə butεjə a la mεʁ
  ʒoʁε dy savwaʁ kapʁε lε sɑ̃timɑ̃ɑ̃
  il i a tuʒuʁ lamuʁ
  kɔmə apʁε lεz- ɑ̃nɥi
  vjεne lε bɔ̃ mɔmɑ̃…

  apʁε la lynə lə sɔlεj ʒoni

  kɔmə œ̃ bεl wazo
  ʒε uvεʁ mεz- εlə dɑ̃ʒəlo
  kɔmə ɔ̃ ʒεtə ynə butεjə a la mεʁ
  ʒoʁε dy savwaʁ kavεk lɔʁaʒə
  il i a tuʒuʁ la fudʁə
  kɔmə avεk la mɔʁ
  vjɛ̃ osi la vi…

  apʁε ʒystə e səʁɛ̃…

  kɔmə dɑ̃z- œ̃ syʁso
  tɔ̃n- amə ε vənɥ mə tiʁe də lo
  kɔmə ɔ̃ sɔʁ ynə butεjə də la mεʁ
  ʒoʁε dy savwaʁ kapʁεz- œ̃ tεl ʁəɡaʁ
  il i a tuʒuʁ lə deziʁ
  kɔmə ynə etεʁnεllə istwaʁə
  ɑ̃tʁə dø boz- amɑ̃…

  apʁε lɑ̃fe nε lə paʁadi.

  ʒə tε ɑ̃fɛ̃ ʁətʁuve… uvʁə paʁɑ̃tεzə ʁətʁuve fεʁmə paʁɑ̃tεzə
  vε ʒə ɑ̃fɛ̃ puvwaʁ tεme ? …

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə zeʁo ɥit ɔktɔbʁə dø milə sεt a ɔ̃zə aʃ tʁɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : La Bouteille A La Mer

  la=bu=tε=jəa=la=mεʁ 6
  kɔ=məœ̃=ɡʁɑ̃=ba=lo 5
  ʒε=vu=ly=u=vʁə=pa=ʁɑ̃=tε=zə=vulɥ=fεʁ=mə=pa=ʁɑ̃=tε=zə=ʒə=te=mɔ̃=na=məa=lo 22
  kɔ=mə=ɔ̃=ʒε=təy=nə=bu=tε=jəa=la=mεʁ 11
  ʒo=ʁε=dy=sa=vwaʁ=ka=pʁε=lɔ=se=ɑ̃ 10
  il=i=a=tu=ʒuʁ=la=te=ʁə 8
  kɔ=məa=pʁε=la=plɥi 5
  vjɛ̃=lə=bo=tɑ̃ 4

  a=pʁε=lə=ʒuʁ=vjɛ̃=la=nɥi 7

  tɔ̃=namə=i=ʁe=εl=ləe=nwaʁə 7
  ε=vənɥ=ʁa=ma=se=mɔ̃=kœʁ 7
  kɔ=mə=ɔ̃=tʁu=vəy=nə=bu=tε=jəa=la=mεʁ 11
  ʒo=ʁε=dy=sa=vwaʁ=ka=pʁε=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ɑ̃ 12
  il=i=a=tu=ʒuʁ=la=muʁ 7
  kɔ=məa=pʁε=lε=zɑ̃n=ɥi 6
  vjε=ne=lε=bɔ̃=mɔ=mɑ̃ 6

  a=pʁε=la=ly=nə=lə=sɔ=lεj=ʒo=ni 10

  kɔ=məœ̃=bεl=wa=zo 5
  ʒε=u=vεʁ=mε=zε=lə=dɑ̃=ʒə=lo 9
  kɔ=mə=ɔ̃=ʒε=təy=nə=bu=tε=jəa=la=mεʁ 11
  ʒo=ʁε=dy=sa=vwaʁ=ka=vεk=lɔ=ʁaʒə 9
  il=i=a=tu=ʒuʁ=la=fudʁə 7
  kɔ=məa=vεk=la=mɔʁ 5
  vjɛ̃=o=si=la=vi 5

  a=pʁε=ʒys=təe=sə=ʁɛ̃ 6

  kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=syʁ=so 6
  tɔ̃=na=məε=vənɥ=mə=ti=ʁe=də=lo 9
  kɔ=mə=ɔ̃=sɔʁ=y=nə=bu=tε=jə=də=la=mεʁ 12
  ʒo=ʁε=dy=sa=vwaʁ=ka=pʁε=zœ̃=tεl=ʁə=ɡaʁ 11
  il=i=a=tu=ʒuʁ=lə=de=ziʁ 8
  kɔ=məy=nəe=tεʁ=nεl=lə=is=twaʁə 8
  ɑ̃=tʁə=dø=bo=za=mɑ̃ 6

  a=pʁε=lɑ̃=fe=nε=lə=pa=ʁa=di 9

  ʒə=tε=ɑ̃=fɛ̃=ʁə=tʁu=ve=u=vʁə=pa=ʁɑ̃=tε=zə=ʁə=tʁu=ve=fεʁ=mə=pa=ʁɑ̃=tεzə 21
  vε=ʒəɑ̃=fɛ̃=pu=vwaʁ=tε=me 7

  ʒɔʁ=ʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=ze=ʁo=ɥ=it=ɔk=tɔ=bʁə=dø=mi=lə=sεt=a=ɔ̃=zəaʃ=tʁɑ̃tə 23

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/04/2011 01:16Gramo

J’y ai trouvé une tendre naîveté.
Gramo