Poeme-France : Lecture Écrit Realité

Poeme : Deux Vies Pour Une Passion Unique

Poème Realité
Publié le 02/05/2011 10:49

L'écrit contient 348 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Deux Vies Pour Une Passion Unique

DEUX VIES POUR UNE PASSION UNIQUE
Je ne sais pas pourquoi ;
Ma vie s’est brisée en deux.
Je suis pourtant un être simple,
La mort a coupé en deux
Ma vie d’homme paisible,
Vide de complications et d’émois…

A un moment, cette vie irrépréhensible,
A perdu tous ses repères équilibrés
Comme une baudruche, elle a explosé ;
Ma mémoire intelligible s’est égarée,
J’ai manqué un épisode, pêté un fusible…
Mon corps s’est disloqué de mon âme ; séparé…

Un matin de mai, je me suis réveillé,
Un peu étonné, un peu paumé,
Le corps cool, décontracté, l’esprit d’un bébé ;
Après quelques mois je me suis relevé,
Comme un ange je me suis mis a marché
Sur un nuage, mes souvenirs antérieurs ; gommés…

Un seul désir secret, une seule envie, une unique attirance
Est restée incruster en moi après toutes mes souffrances,
Véritable sacerdoce séculaire, vécue comme une pénitence ;
Depuis ma vie antérieure, elle a traversé mon enfance,
A envahi toute ma jeunesse, puis, enfouie en moi par suffisance,
Cette attirance éternelle unique a ressuscité avec ma survivance…

Elle vit en moi, dans mon âme, fait palpiter mon cœur,
Je ne peux plus vivre sans elle, elle est ma nourriture, mes pleurs,
Sa féminité sensuelle, sa beauté charnelle, sa naïve impudeur,
Font de moi tout entier le prisonnier malheureux de son dédaigneux cœur,
Toute ma vie terrestre et spirituelle est dévouée à son bonheur à chaque heure,
Sans la toucher, juste à la regarder pour la voir, je l’aime désormais pour sa candeur…

Elle m’est apparue un matin gris, belle, intemporelle,
Sur un écran noir, je l’ai découverte et admiré, virtuelle,
J’ai enfin pu savoir que cette femme d’amour, existe, elle est réelle,
J’ai su enfin que mon amour passé, présent et futur est pour elle,
Dépasse le temps, puisque sans le savoir, maintenant mon temps de vie ; c’est elle ;
Toute sa beauté de femme, sa volupté, sa chair, son aura est mon besoin éternel…
Georges Adrien PARADIS à LIMOUX le 02 mai 2011 à 11h00
 • Pieds Hyphénique: Deux Vies Pour Une Passion Unique

  deux=vies=pour=u=ne=pas=si=on=u=nique 10
  je=ne=sais=pas=pour=quoi 6
  ma=vie=sest=bri=sée=en=deux 7
  je=suis=pour=tant=un=ê=tre=sim=ple 9
  la=mort=a=cou=pé=en=deux 7
  ma=vie=d=hom=me=pai=si=ble 8
  vi=de=de=com=pli=ca=tions=et=dé=mois 10

  a=un=mo=ment=cet=te=vie=ir=ré=pré=hen=sible 12
  a=per=du=tous=ses=re=pè=res=é=qui=li=brés 12
  comme=u=ne=bau=dru=che=el=le=a=ex=plo=sé 12
  ma=mé=moire=in=tel=li=gi=ble=sest=é=ga=rée 12
  jai=man=qué=un=é=pi=sode=pê=té=un=fu=sible 12
  mon=corps=sest=dis=lo=qué=de=mon=â=me=sé=pa=ré 13

  un=ma=tin=de=mai=je=me=suis=ré=veil=lé 11
  un=peu=é=ton=né=un=peu=pau=mé 9
  le=corps=cool=dé=con=trac=té=les=prit=dun=bé=bé 12
  après=quel=ques=mois=je=me=suis=re=le=vé 10
  com=me=un=an=ge=je=me=suis=mis=a=mar=ché 12
  sur=un=nu=age=mes=sou=ve=nirs=an=té=rieurs=gom=més 13

  un=seul=dé=sir=se=cret=une=seu=leen=vie=u=ne=u=ni=que=at=ti=rance 18
  est=res=tée=in=crus=ter=en=moi=a=près=toutes=mes=souf=frances 14
  vé=ri=table=sa=cer=do=ce=sé=cu=lai=re=vé=cue=com=meu=ne=pé=ni=tence 19
  de=puis=ma=viean=té=rieure=el=le=a=tra=ver=sé=mon=en=fance 15
  a=en=va=hi=toute=ma=jeu=nes=se=puis=en=fouieen=moi=par=suf=fi=sance 17
  cetteat=ti=ran=ce=é=ter=nel=le=u=ni=que=a=res=sus=ci=té=a=vec=ma=sur=vi=vance 22

  elle=vit=en=moi=dans=mon=â=me=fait=pal=pi=ter=mon=cœur 14
  je=ne=peux=plus=vivre=sans=elle=el=leest=ma=nour=ri=tu=re=mes=pleurs 16
  sa=fé=mi=ni=té=sen=suel=le=sa=beau=té=char=nel=le=sa=naï=veim=pu=deur 19
  font=de=moi=tout=en=tier=le=pri=son=nier=malheu=reux=de=son=dé=dai=gneux=cœur 18
  toute=ma=vie=ter=res=treet=s=pi=ri=tuel=le=est=dé=vouée=à=son=bon=heur=à=cha=que=heure 22
  sans=la=tou=cher=jus=teà=la=re=gar=der=pour=la=voir=je=laime=dé=sor=mais=pour=sa=can=deur 22

  elle=mest=ap=pa=rueun=ma=tin=gris=bel=le=in=tem=po=rel=le 15
  sur=un=é=cran=noir=je=lai=dé=cou=verteet=ad=mi=ré=vir=tuel=le 16
  jai=en=fin=pu=sa=voir=que=cette=fem=me=da=mour=exis=te=el=leest=réel=le 18
  jai=su=en=fin=que=mon=a=mour=pas=sé=présent=et=fu=tur=est=pour=elle 17
  dé=passe=le=temps=puis=que=sans=le=sa=voir=main=te=nant=mon=temps=de=vie=cest=elle 19
  toute=sa=beau=té=de=fem=me=sa=vo=lup=té=sa=chair=son=au=ra=est=mon=be=soin=é=ter=nel 23
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=zé=ro=deux=mai=deux=milleon=ze=à=on=ze=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : Deux Vies Pour Une Passion Unique

  dø vi puʁ ynə pasjɔ̃ ynikə
  ʒə nə sε pa puʁkwa,
  ma vi sε bʁize ɑ̃ dø.
  ʒə sɥi puʁtɑ̃ œ̃n- εtʁə sɛ̃plə,
  la mɔʁ a kupe ɑ̃ dø
  ma vi dɔmə pεziblə,
  vidə də kɔ̃plikasjɔ̃z- e demwa…

  a œ̃ mɔmɑ̃, sεtə vi iʁepʁeɑ̃siblə,
  a pεʁdy tus sε ʁəpεʁəz- ekilibʁe
  kɔmə ynə bodʁyʃə, εllə a εksploze,
  ma memwaʁə ɛ̃tεlliʒiblə sεt- eɡaʁe,
  ʒε mɑ̃ke œ̃n- epizɔdə, pεte œ̃ fyziblə…
  mɔ̃ kɔʁ sε dislɔke də mɔ̃n- amə, sepaʁe…

  œ̃ matɛ̃ də mε, ʒə mə sɥi ʁevεje,
  œ̃ pø etɔne, œ̃ pø pome,
  lə kɔʁ kul, dekɔ̃tʁakte, lεspʁi dœ̃ bebe,
  apʁε kεlk mwa ʒə mə sɥi ʁələve,
  kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə ʒə mə sɥi miz- a maʁʃe
  syʁ œ̃ nɥaʒə, mε suvəniʁz- ɑ̃teʁjœʁ, ɡɔme…

  œ̃ səl deziʁ sεkʁε, ynə sələ ɑ̃vi, ynə ynikə atiʁɑ̃sə
  ε ʁεste ɛ̃kʁyste ɑ̃ mwa apʁε tutə mε sufʁɑ̃sə,
  veʁitablə sasεʁdɔsə sekylεʁə, vekɥ kɔmə ynə penitɑ̃sə,
  dəpɥi ma vi ɑ̃teʁjəʁə, εllə a tʁavεʁse mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə,
  a ɑ̃vai tutə ma ʒənεsə, pɥi, ɑ̃fui ɑ̃ mwa paʁ syfizɑ̃sə,
  sεtə atiʁɑ̃sə etεʁnεllə ynikə a ʁesysite avεk ma syʁvivɑ̃sə…

  εllə vit ɑ̃ mwa, dɑ̃ mɔ̃n- amə, fε palpite mɔ̃ kœʁ,
  ʒə nə pø plys vivʁə sɑ̃z- εllə, εllə ε ma nuʁʁityʁə, mε plœʁ,
  sa feminite sɑ̃sɥεllə, sa bote ʃaʁnεllə, sa najvə ɛ̃pydœʁ,
  fɔ̃ də mwa tut- ɑ̃tje lə pʁizɔnje maləʁø də sɔ̃ dedεɲø kœʁ,
  tutə ma vi teʁεstʁə e spiʁitɥεllə ε devue a sɔ̃ bɔnœʁ a ʃakə œʁ,
  sɑ̃ la tuʃe, ʒystə a la ʁəɡaʁde puʁ la vwaʁ, ʒə lεmə dezɔʁmε puʁ sa kɑ̃dœʁ…

  εllə mεt- apaʁy œ̃ matɛ̃ ɡʁi, bεllə, ɛ̃tɑ̃pɔʁεllə,
  syʁ œ̃n- ekʁɑ̃ nwaʁ, ʒə lε dekuvεʁtə e admiʁe, viʁtɥεllə,
  ʒε ɑ̃fɛ̃ py savwaʁ kə sεtə famə damuʁ, εɡzistə, εllə ε ʁeεllə,
  ʒε sy ɑ̃fɛ̃ kə mɔ̃n- amuʁ pase, pʁezɑ̃ e fytyʁ ε puʁ εllə,
  depasə lə tɑ̃, pɥiskə sɑ̃ lə savwaʁ, mɛ̃tənɑ̃ mɔ̃ tɑ̃ də vi, sεt- εllə,
  tutə sa bote də famə, sa vɔlypte, sa ʃεʁ, sɔ̃n- oʁa ε mɔ̃ bəzwɛ̃ etεʁnεl…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo dø mε dø milə ɔ̃zə a ɔ̃zə aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : Deux Vies Pour Une Passion Unique

  dø=vi=puʁ=y=nə=pa=sj=ɔ̃=y=ni=kə 11
  ʒə=nə=sε=pa=puʁ=kwa 6
  ma=vi=sε=bʁi=ze=ɑ̃=dø 7
  ʒə=sɥi=puʁ=tɑ̃=œ̃=nε=tʁə=sɛ̃=plə 9
  la=mɔʁ=a=ku=pe=ɑ̃=dø 7
  ma=vi=dɔ=mə=pε=zi=blə 7
  vi=də=də=kɔ̃=pli=ka=sj=ɔ̃=ze=de=mwa 11

  a=œ̃=mɔ=mɑ̃=sε=tə=vi=i=ʁe=pʁe=ɑ̃=siblə 12
  a=pεʁ=dy=tus=sε=ʁə=pε=ʁə=ze=ki=li=bʁe 12
  kɔ=mə=y=nə=bo=dʁyʃə=εl=lə=a=εk=splo=ze 12
  ma=me=mwaʁə=ɛ̃=tεl=li=ʒi=blə=sε=te=ɡa=ʁe 12
  ʒε=mɑ̃=ke=œ̃=ne=pi=zɔdə=pε=te=œ̃=fy=ziblə 12
  mɔ̃=kɔʁ=sε=di=slɔ=ke=də=mɔ̃=namə=se=pa=ʁe 12

  œ̃=ma=tɛ̃=də=mε=ʒə=mə=sɥi=ʁe=vε=j=e 12
  œ̃=pø=e=tɔ=ne=œ̃=pø=po=me 9
  lə=kɔʁ=kul=de=kɔ̃=tʁak=te=lεs=pʁi=dœ̃=be=be 12
  a=pʁε=kεl=kə=mwa=ʒə=mə=sɥi=ʁə=lə=ve 11
  kɔ=mə=œ̃=nɑ̃=ʒə=ʒə=mə=sɥi=mi=za=maʁ=ʃe 12
  syʁ=œ̃=nɥ=aʒə=mε=su=və=niʁ=zɑ̃=te=ʁjœʁ=ɡɔ=me 13

  œ̃=səl=de=ziʁ=sε=kʁε=ynə=sə=ləɑ̃=vi=y=nə=y=ni=kə=a=ti=ʁɑ̃sə 18
  ε=ʁεs=te=ɛ̃=kʁys=te=ɑ̃=mwa=a=pʁε=tutə=mε=su=fʁɑ̃sə 14
  ve=ʁi=tablə=sa=sεʁ=dɔ=sə=se=ky=lε=ʁə=vekɥ=kɔ=məy=nə=pe=ni=tɑ̃sə 18
  dəp=ɥi=ma=vi=ɑ̃=te=ʁjə=ʁə=εl=ləa=tʁa=vεʁse=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 15
  a=ɑ̃=va=i=tutə=ma=ʒə=nε=sə=pɥi=ɑ̃=fui=ɑ̃=mwa=paʁ=sy=fi=zɑ̃sə 18
  sεtəa=ti=ʁɑ̃=sə=e=tεʁ=nεllə=y=ni=kə=a=ʁe=sy=si=te=a=vεk=ma=syʁ=vi=vɑ̃sə 21

  εllə=vit=ɑ̃=mwa=dɑ̃=mɔ̃=namə=fε=pal=pi=te=mɔ̃=kœʁ 13
  ʒə=nə=pø=plys=vivʁə=sɑ̃=zεllə=εl=ləε=ma=nuʁ=ʁi=ty=ʁə=mε=plœʁ 16
  sa=fe=mi=ni=te=sɑ̃s=ɥεllə=sa=bo=te=ʃaʁ=nεl=lə=sa=naj=vəɛ̃=py=dœʁ 18
  fɔ̃də=mwa=tu=tɑ̃=tje=lə=pʁi=zɔ=nje=ma=lə=ʁø=də=sɔ̃=de=dε=ɲø=kœʁ 18
  tutə=ma=vi=te=ʁεs=tʁəe=spi=ʁit=ɥεllə=ε=de=vu=e=a=sɔ̃=bɔ=nœʁ=a=ʃa=kə=œʁ 21
  sɑ̃=la=tu=ʃe=ʒys=təa=laʁə=ɡaʁ=de=puʁ=la=vwaʁ=ʒə=lε=mə=de=zɔʁ=mε=puʁ=sa=kɑ̃=dœʁ 22

  εllə=mε=ta=pa=ʁy=œ̃=ma=tɛ̃=ɡʁi=bεl=lə=ɛ̃=tɑ̃=pɔ=ʁεllə 15
  syʁ=œ̃=ne=kʁɑ̃=nwaʁ=ʒə=lε=de=ku=vεʁtəe=ad=mi=ʁe=viʁ=tɥεllə 15
  ʒε=ɑ̃=fɛ̃=py=sa=vwaʁkə=sε=tə=fa=mə=da=muʁ=εɡ=zis=tə=εl=ləε=ʁe=εllə 19
  ʒε=sy=ɑ̃=fɛ̃kə=mɔ̃=na=muʁ=pa=se=pʁe=zɑ̃=e=fy=tyʁ=ε=puʁ=εllə 17
  de=pasə=lə=tɑ̃=pɥis=kə=sɑ̃=lə=sa=vwaʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=mɔ̃=tɑ̃=də=vi=sε=tεllə 19
  tutə=sa=bo=te=də=fa=mə=sa=vɔ=lyp=te=sa=ʃεʁ=sɔ̃=no=ʁa=ε=mɔ̃=bə=zwɛ̃=e=tεʁ=nεl 23
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ze=ʁo=dø=mε=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=ɔ̃=zə=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 26

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/09/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.