Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Dormir

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/05/2011 01:50

L'écrit contient 243 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Dormir

DORMIR
Les rêves un peu paumés,
Plantés dans un ciel d’étoiles,
Je dors sur la rosée presque à poils,
Juste histoire de m’faire remarquer,
Que ma vie n’est pas terminée,
C’est juste une page de tournée…

N’soyez pas aussi inquiets,
J’aurai bien d’autres histoires,
A vous raconter, Vous verrez
Demain soir ! ! ! Un peu bourrer,
C’est sûr j’aurais à vous raconter,
De belles choses, à vous narrez…

Les rêves un peu mouillés,
Plantés dans un ciel d’étoiles,
Ma tête dans l’herbe, les yeux mouillés
Par un immense flot de larmes,
J’ai besoin de boire pour cacher,
L’absence de ses p’tits mots qui me charment…

J’ai besoin de boire juste mes larmes,
Pas d’alcool ni de breuvage de charme,
Qui vous emmène jusqu’au drame,
Dormir devient ma seule arme,
A cette histoire d’amour qui m’enflamme,
A cette diablesse aux airs de grande dame…

J’ai besoin pour vivre, de cette femme
Qui, un jour est arrivée sans vacarme,
Dans ma vie, demoiselle de charme,
Devenue au fil des jours le gendarme
Le plus beau, avec ses yeux qui me désarment,
Ce magnifique sourire qui envoûte mon âme…

Dormir pour l’attendre est ma seule arme,
L’attendre pour l’espérer du fonds de l’âme,
Elle est devenue la sœur de mon âme…
Ma sœur… ma femme…

Georges Adrien PARADIS le 10 juin 2008 à 14h00
 • Pieds Hyphénique: Dormir

  dor=mir 2
  les=rê=ves=un=peu=pau=més 7
  plan=tés=dans=un=ciel=dé=toi=les 8
  je=dors=sur=la=ro=sée=pres=que=à=poils 10
  jus=te=his=toi=re=de=m=fai=re=re=mar=quer 12
  que=ma=vie=nest=pas=ter=mi=née 8
  cest=jus=te=u=ne=pa=ge=de=tour=née 10

  nsoyez=pas=aus=si=in=quiets 6
  jau=rai=bien=dau=tres=his=toi=res 8
  a=vous=ra=con=ter=vous=ver=rez 8
  de=main=soir=un=peu=bour=rer 7
  cest=sûr=jau=rais=à=vous=ra=con=ter 9
  de=bel=les=cho=ses=à=vous=nar=rez 9

  les=rê=ves=un=peu=mouil=lés 7
  plan=tés=dans=un=ciel=dé=toi=les 8
  ma=tê=te=dans=l=herbe=les=y=eux=mouillés 10
  par=un=im=men=se=flot=de=lar=mes 9
  jai=be=soin=de=boire=pour=ca=cher 8
  lab=sence=de=ses=p=tits=mots=qui=me=char=ment 11

  jai=be=soin=de=boire=jus=te=mes=lar=mes 10
  pas=dal=cool=ni=de=breu=vage=de=char=me 10
  qui=vous=em=mè=ne=jus=quau=dra=me 9
  dor=mir=de=vient=ma=seu=le=ar=me 9
  a=cet=te=his=toire=da=mour=qui=men=flamme 10
  a=cette=dia=bles=seaux=airs=de=gran=de=dame 10

  jai=be=soin=pour=vi=vre=de=cet=te=femme 10
  qui=un=jour=est=ar=ri=vée=sans=va=car=me 11
  dans=ma=vie=de=moi=sel=le=de=char=me 10
  de=ve=nue=au=fil=des=jours=le=gen=darme 10
  le=plus=beau=a=vec=ses=yeux=qui=me=dé=sar=ment 12
  ce=ma=gni=fi=que=sou=rire=qui=en=voû=te=mon=â=me 14

  dor=mir=pour=lat=tendreest=ma=seu=le=ar=me 10
  lat=tendre=pour=les=pé=rer=du=fonds=de=lâ=me 11
  elleest=de=ve=nue=la=sœur=de=mon=â=me 10
  ma=sœur=ma=fem=me 5

  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=dix=juin=deux=mille=hu=it=à=qua=tor=ze=h=zé=ro=zé=ro 22
 • Phonétique : Dormir

  dɔʁmiʁ
  lε ʁεvəz- œ̃ pø pome,
  plɑ̃te dɑ̃z- œ̃ sjεl detwalə,
  ʒə dɔʁ syʁ la ʁoze pʁεskə a pwal,
  ʒystə istwaʁə də mfεʁə ʁəmaʁke,
  kə ma vi nε pa tεʁmine,
  sε ʒystə ynə paʒə də tuʁne…

  nswaje pa osi ɛ̃kjε,
  ʒoʁε bjɛ̃ dotʁə- istwaʁə,
  a vu ʁakɔ̃te, vu veʁe
  dəmɛ̃ swaʁ ! ! ! œ̃ pø buʁʁe,
  sε syʁ ʒoʁεz- a vu ʁakɔ̃te,
  də bεllə ʃozə, a vu naʁe…

  lε ʁεvəz- œ̃ pø muje,
  plɑ̃te dɑ̃z- œ̃ sjεl detwalə,
  ma tεtə dɑ̃ lεʁbə, lεz- iø muje
  paʁ œ̃n- imɑ̃sə flo də laʁmə,
  ʒε bəzwɛ̃ də bwaʁə puʁ kaʃe,
  labsɑ̃sə də sε ptit mo ki mə ʃaʁme…

  ʒε bəzwɛ̃ də bwaʁə ʒystə mε laʁmə,
  pa dalkɔl ni də bʁəvaʒə də ʃaʁmə,
  ki vuz- ɑ̃mεnə ʒysko dʁamə,
  dɔʁmiʁ dəvjɛ̃ ma sələ aʁmə,
  a sεtə istwaʁə damuʁ ki mɑ̃flamə,
  a sεtə djablεsə oz- εʁ də ɡʁɑ̃də damə…

  ʒε bəzwɛ̃ puʁ vivʁə, də sεtə famə
  ki, œ̃ ʒuʁ εt- aʁive sɑ̃ vakaʁmə,
  dɑ̃ ma vi, dəmwazεllə də ʃaʁmə,
  dəvənɥ o fil dε ʒuʁ lə ʒɑ̃daʁmə
  lə plys bo, avεk sεz- iø ki mə dezaʁme,
  sə maɲifikə suʁiʁə ki ɑ̃vutə mɔ̃n- amə…

  dɔʁmiʁ puʁ latɑ̃dʁə ε ma sələ aʁmə,
  latɑ̃dʁə puʁ lεspeʁe dy fɔ̃ də lamə,
  εllə ε dəvənɥ la sœʁ də mɔ̃n- amə…
  ma sœʁ… ma famə…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə di- ʒɥɛ̃ dø milə ɥit a katɔʁzə aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : Dormir

  dɔʁ=miʁ 2
  lε=ʁε=və=zœ̃=pø=po=me 7
  plɑ̃=te=dɑ̃=zœ̃=sjεl=de=twa=lə 8
  ʒə=dɔʁ=syʁ=la=ʁo=ze=pʁεskəa=pwal 8
  ʒys=tə=is=twaʁə=də=mfεʁəʁə=maʁ=ke 8
  kə=ma=vi=nε=pa=tεʁ=mi=ne 8
  sε=ʒys=təynə=pa=ʒə=də=tuʁ=ne 8

  nswa=je=pa=o=si=ɛ̃=kj=ε 8
  ʒo=ʁε=bjɛ̃=do=tʁə=is=twa=ʁə 8
  a=vu=ʁa=kɔ̃=te=vu=ve=ʁe 8
  də=mɛ̃=swaʁ=œ̃=pø=buʁ=ʁe 7
  sε=syʁ=ʒo=ʁε=za=vu=ʁa=kɔ̃=te 9
  də=bεl=lə=ʃozə=a=vu=na=ʁe 8

  lε=ʁε=və=zœ̃=pø=mu=j=e 8
  plɑ̃=te=dɑ̃=zœ̃=sjεl=de=twa=lə 8
  ma=tεtə=dɑ̃=lεʁbə=lε=ziø=mu=je 8
  paʁ=œ̃=ni=mɑ̃=sə=flo=də=laʁmə 8
  ʒεbə=zwɛ̃=də=bwa=ʁə=puʁ=ka=ʃe 8
  lab=sɑ̃sə=də=sε=ptit=mo=ki=mə=ʃaʁ=me 10

  ʒεbə=zwɛ̃=də=bwa=ʁə=ʒys=tə=mεlaʁmə 8
  pa=dal=kɔl=nidə=bʁə=va=ʒə=də=ʃaʁmə 9
  ki=vu=zɑ̃=mε=nə=ʒys=ko=dʁamə 8
  dɔʁ=miʁ=də=vjɛ̃=ma=sə=lə=aʁmə 8
  a=sεtə=is=twaʁə=da=muʁ=ki=mɑ̃flamə 8
  a=sεtə=dja=blε=səo=zεʁ=də=ɡʁɑ̃=də=damə 10

  ʒεbə=zwɛ̃=puʁ=vi=vʁə=də=sε=tə=famə 9
  ki=œ̃=ʒuʁ=ε=ta=ʁi=ve=sɑ̃vakaʁmə 8
  dɑ̃=ma=vi=də=mwa=zεllə=də=ʃaʁmə 8
  də=vənɥ=o=fil=dε=ʒuʁlə=ʒɑ̃=daʁmə 8
  lə=plys=bo=a=vεk=sε=ziø=kimə=de=zaʁ=me 11
  sə=ma=ɲi=fikə=su=ʁi=ʁə=ki=ɑ̃=vu=tə=mɔ̃namə 12

  dɔʁ=miʁ=puʁ=latɑ̃dʁəε=ma=sə=lə=aʁmə 8
  la=tɑ̃dʁə=puʁ=lεs=pe=ʁe=dy=fɔ̃=də=lamə 10
  εl=lə=εdə=vənɥ=la=sœʁ=də=mɔ̃namə 8
  ma=sœ=ʁə=ma=fa=mə 6

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=diʒ=ɥɛ̃=dø=mi=lə=ɥ=it=a=ka=tɔʁ=zəaʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 22

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/03/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.