Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : La Dame En Noir

Poème Amour-Amitié
Publié le 04/05/2011 11:28

L'écrit contient 301 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Giorgioadriano

La Dame En Noir

La DAME en NOIR
Lorsque sur mon écran noir
Mes yeux ont croisés ses yeux noirs
Mon âme a caressé ses cheveux noirs
Depuis ce jour là je ne peux y croire,
Ma tête me cogne et broie du noir
J’ai l’âme plongée dans le noir.

Pourrais-je enfin du bout des doigts
Caresser d’émoi son destin
Laisser exploser ma joie
De lui offrir mes câlins libertins

Le froid glacial de l’hiver
S’empare de mon espoir,
Celui de l’attendre pour la voir
L’aimer une fois d’amour pour y croire
Mon cœur bat très fort du matin au soir
L’aimerais je d’un amoureux désespoir ?

Pourrais-je enfin du bout des doigts
Caresser d’émoi son destin
Laisser exploser ma joie
De lui offrir mes câlins libertins

L’océan pervers qui nous sépare
Noie les chemins de notre histoire
Nos mains cherchent à se vouloir
En sensations vraies, pas illusoires
Nos yeux désirent croisés et apercevoir
Leur regard se troubler de leur pouvoir.

Pourrais-je enfin du bout des doigts
Caresser d’émoi son destin
Laisser exploser ma joie
De lui offrir mes câlins libertins

Lui dédier ma fougue tumultueuse
D’amour et de caresses respectueuses
Mes mains veulent sentir la voluptueuse
Douceur de son corps à la Chaleur mielleuse
Mon corps, se bercer de ses étreintes cajoleuses.
Laisser ses mains courir légères et racoleuses.

Pourrais-je enfin du bout des doigts
Caresser d’émoi son destin
Laisser exploser ma joie
De lui offrir mes câlins libertins

Les lèvres de ma bouche lui proposent
Délicieusement de boire les saveurs précieuses
De sa poitrine généreuse et pulpeuse,
Ma langue ensorceleuse coure joyeuse
Ailleurs partout sur sa peau rieuse
Ma fougue pour toi est devenue religieuse
Georges Adrien PARADIS le 19 novembre 2007 à 11h00
 • Pieds Hyphénique: La Dame En Noir

  la=da=me=en=noir 5
  lors=que=sur=mon=é=cran=noir 7
  mes=y=eux=ont=croi=sés=ses=y=eux=noirs 10
  mon=â=me=a=cares=sé=ses=che=veux=noirs 10
  de=puis=ce=jour=là=je=ne=peux=y=croire 10
  ma=tê=te=me=co=gne=et=broie=du=noir 10
  jai=lâ=me=plon=gée=dans=le=noir 8

  pour=rais=je=en=fin=du=bout=des=doigts 9
  ca=res=ser=dé=moi=son=des=tin 8
  lais=ser=ex=plo=ser=ma=joie 7
  de=lui=of=frir=mes=câ=lins=li=ber=tins 10

  le=froid=gla=cial=de=l=hi=ver 8
  sem=pa=re=de=mon=es=poir 7
  ce=lui=de=lat=ten=dre=pour=la=voir 9
  lai=mer=u=ne=fois=da=mour=pour=y=croire 10
  mon=cœur=bat=très=fort=du=ma=tin=au=soir 10
  laime=rais=je=dun=a=mou=reux=dé=ses=poir 10

  pour=rais=je=en=fin=du=bout=des=doigts 9
  ca=res=ser=dé=moi=son=des=tin 8
  lais=ser=ex=plo=ser=ma=joie 7
  de=lui=of=frir=mes=câ=lins=li=ber=tins 10

  lo=cé=an=per=vers=qui=nous=sé=pa=re 10
  noie=les=che=mins=de=no=tre=his=toi=re 10
  nos=mains=cher=chent=à=se=vou=loir 8
  en=sen=sa=ti=ons=vraies=pas=illu=soi=res 10
  nos=yeux=dé=sirent=croi=sés=et=a=per=ce=voir 11
  leur=re=gard=se=trou=bler=de=leur=pou=voir 10

  pour=rais=je=en=fin=du=bout=des=doigts 9
  ca=res=ser=dé=moi=son=des=tin 8
  lais=ser=ex=plo=ser=ma=joie 7
  de=lui=of=frir=mes=câ=lins=li=ber=tins 10

  lui=dé=dier=ma=fou=gue=tu=mul=tueu=se 10
  da=mour=et=de=ca=res=ses=res=pec=tueuses 10
  mes=mains=veu=lent=sen=tir=la=vo=lup=tueuse 10
  dou=ceur=de=son=corps=à=la=cha=leur=miel=leuse 11
  mon=corps=se=ber=cer=de=ses=é=treintes=ca=jo=leuses 12
  lais=ser=ses=mains=cou=rir=lé=gères=et=ra=co=leuses 12

  pour=rais=je=en=fin=du=bout=des=doigts 9
  ca=res=ser=dé=moi=son=des=tin 8
  lais=ser=ex=plo=ser=ma=joie 7
  de=lui=of=frir=mes=câ=lins=li=ber=tins 10

  les=lè=vres=de=ma=bou=che=lui=pro=posent 10
  dé=li=cieuse=ment=de=boi=re=les=sa=veurs=pré=cieuses 12
  de=sa=poi=trine=gé=né=reu=seet=pul=peuse 10
  ma=lan=gue=en=sorce=leu=se=cou=re=joyeuse 10
  ail=leurs=par=tout=sur=sa=peau=rieu=se 9
  ma=fou=gue=pour=toi=est=de=ve=nue=re=li=gieuse 12
  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=dix=neuf=no=vem=bre=deux=mille=sept=à=on=ze=h=zé=ro=zé=ro 23
 • Phonétique : La Dame En Noir

  la damə ɑ̃ nwaʁ
  lɔʁskə syʁ mɔ̃n- ekʁɑ̃ nwaʁ
  mεz- iøz- ɔ̃ kʁwaze sεz- iø nwaʁ
  mɔ̃n- amə a kaʁese sε ʃəvø nwaʁ
  dəpɥi sə ʒuʁ la ʒə nə pøz- i kʁwaʁə,
  ma tεtə mə kɔɲə e bʁwa dy nwaʁ
  ʒε lamə plɔ̃ʒe dɑ̃ lə nwaʁ.

  puʁʁε ʒə ɑ̃fɛ̃ dy bu dε dwa
  kaʁese demwa sɔ̃ dεstɛ̃
  lεse εksploze ma ʒwa
  də lɥi ɔfʁiʁ mε kalɛ̃ libεʁtɛ̃

  lə fʁwa ɡlasjal də livεʁ
  sɑ̃paʁə də mɔ̃n- εspwaʁ,
  səlɥi də latɑ̃dʁə puʁ la vwaʁ
  lεme ynə fwa damuʁ puʁ i kʁwaʁə
  mɔ̃ kœʁ ba tʁε fɔʁ dy matɛ̃ o swaʁ
  lεməʁε ʒə dœ̃n- amuʁø dezεspwaʁ ?

  puʁʁε ʒə ɑ̃fɛ̃ dy bu dε dwa
  kaʁese demwa sɔ̃ dεstɛ̃
  lεse εksploze ma ʒwa
  də lɥi ɔfʁiʁ mε kalɛ̃ libεʁtɛ̃

  lɔseɑ̃ pεʁve ki nu sepaʁə
  nwa lε ʃəmɛ̃ də nɔtʁə istwaʁə
  no mɛ̃ ʃεʁʃe a sə vulwaʁ
  ɑ̃ sɑ̃sasjɔ̃ vʁε, pa ilyzwaʁə
  noz- iø deziʁe kʁwazez- e apεʁsəvwaʁ
  lœʁ ʁəɡaʁ sə tʁuble də lœʁ puvwaʁ.

  puʁʁε ʒə ɑ̃fɛ̃ dy bu dε dwa
  kaʁese demwa sɔ̃ dεstɛ̃
  lεse εksploze ma ʒwa
  də lɥi ɔfʁiʁ mε kalɛ̃ libεʁtɛ̃

  lɥi dedje ma fuɡ tymyltɥøzə
  damuʁ e də kaʁesə ʁεspεktɥøzə
  mε mɛ̃ vəle sɑ̃tiʁ la vɔlyptɥøzə
  dusœʁ də sɔ̃ kɔʁz- a la ʃalœʁ mjεlløzə
  mɔ̃ kɔʁ, sə bεʁse də sεz- etʁɛ̃tə kaʒɔløzə.
  lεse sε mɛ̃ kuʁiʁ leʒεʁəz- e ʁakɔløzə.

  puʁʁε ʒə ɑ̃fɛ̃ dy bu dε dwa
  kaʁese demwa sɔ̃ dεstɛ̃
  lεse εksploze ma ʒwa
  də lɥi ɔfʁiʁ mε kalɛ̃ libεʁtɛ̃

  lε lεvʁə- də ma buʃə lɥi pʁɔpoze
  delisjøzəmɑ̃ də bwaʁə lε savœʁ pʁesjøzə
  də sa pwatʁinə ʒeneʁøzə e pylpøzə,
  ma lɑ̃ɡ ɑ̃sɔʁsəløzə kuʁə ʒwajøzə
  ajœʁ paʁtu syʁ sa po ʁjøzə
  ma fuɡ puʁ twa ε dəvənɥ ʁəliʒjøzə
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə diz- nəf nɔvɑ̃bʁə dø milə sεt a ɔ̃zə aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : La Dame En Noir

  la=da=mə=ɑ̃=nwaʁ 5
  lɔʁ=skə=syʁ=mɔ̃=ne=kʁɑ̃=nwaʁ 7
  mε=zi=ø=zɔ̃=kʁwa=ze=sε=zi=ø=nwaʁ 10
  mɔ̃=namə=a=ka=ʁe=se=sε=ʃə=vø=nwaʁ 10
  dəp=ɥi=sə=ʒuʁ=la=ʒə=nə=pø=zi=kʁwaʁə 10
  ma=tε=tə=mə=kɔ=ɲə=e=bʁwa=dy=nwaʁ 10
  ʒε=la=mə=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=lə=nwaʁ 8

  puʁ=ʁε=ʒə=ɑ̃=fɛ̃=dy=bu=dε=dwa 9
  ka=ʁe=se=de=mwa=sɔ̃=dεs=tɛ̃ 8
  lε=se=εk=splo=ze=ma=ʒwa 7
  də=lɥi=ɔ=fʁiʁ=mε=ka=lɛ̃=li=bεʁ=tɛ̃ 10

  lə=fʁwa=ɡla=sjal=də=li=vεʁ 7
  sɑ̃=pa=ʁə=də=mɔ̃=nεs=pwaʁ 7
  səl=ɥi=də=la=tɑ̃=dʁə=puʁ=la=vwaʁ 9
  lε=me=y=nə=fwa=da=muʁ=puʁ=i=kʁwaʁə 10
  mɔ̃=kœʁ=ba=tʁε=fɔʁ=dy=ma=tɛ̃=o=swaʁ 10
  lεmə=ʁε=ʒə=dœ̃=na=mu=ʁø=de=zεs=pwaʁ 10

  puʁ=ʁε=ʒə=ɑ̃=fɛ̃=dy=bu=dε=dwa 9
  ka=ʁe=se=de=mwa=sɔ̃=dεs=tɛ̃ 8
  lε=se=εk=splo=ze=ma=ʒwa 7
  də=lɥi=ɔ=fʁiʁ=mε=ka=lɛ̃=li=bεʁ=tɛ̃ 10

  lɔ=se=ɑ̃=pεʁ=ve=ki=nu=se=pa=ʁə 10
  nwa=lε=ʃə=mɛ̃=də=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə 10
  no=mɛ̃=ʃεʁ=ʃe=a=sə=vu=lwaʁ 8
  ɑ̃=sɑ̃=sa=sjɔ̃=vʁε=pa=i=ly=zwa=ʁə 10
  no=ziø=de=zi=ʁe=kʁwa=ze=ze=a=pεʁsə=vwaʁ 11
  lœʁ=ʁə=ɡaʁ=sə=tʁu=ble=də=lœʁ=pu=vwaʁ 10

  puʁ=ʁε=ʒə=ɑ̃=fɛ̃=dy=bu=dε=dwa 9
  ka=ʁe=se=de=mwa=sɔ̃=dεs=tɛ̃ 8
  lε=se=εk=splo=ze=ma=ʒwa 7
  də=lɥi=ɔ=fʁiʁ=mε=ka=lɛ̃=li=bεʁ=tɛ̃ 10

  lɥi=de=dj=e=ma=fuɡ=ty=myl=tɥø=zə 10
  da=muʁ=e=də=ka=ʁe=sə=ʁεs=pεk=tɥøzə 10
  mε=mɛ̃=və=le=sɑ̃=tiʁ=la=vɔ=lyp=tɥøzə 10
  du=sœʁ=də=sɔ̃=kɔʁ=za=la=ʃa=lœʁ=mjεl=løzə 11
  mɔ̃=kɔʁ=sə=bεʁse=də=sε=ze=tʁɛ̃=tə=ka=ʒɔ=løzə 12
  lεse=sε=mɛ̃=ku=ʁiʁ=le=ʒε=ʁə=ze=ʁa=kɔ=løzə 12

  puʁ=ʁε=ʒə=ɑ̃=fɛ̃=dy=bu=dε=dwa 9
  ka=ʁe=se=de=mwa=sɔ̃=dεs=tɛ̃ 8
  lε=se=εk=splo=ze=ma=ʒwa 7
  də=lɥi=ɔ=fʁiʁ=mε=ka=lɛ̃=li=bεʁ=tɛ̃ 10

  lε=lε=vʁə=də=ma=buʃə=lɥi=pʁɔ=po=ze 10
  de=li=sjøzə=mɑ̃=də=bwa=ʁə=lε=sa=vœʁ=pʁe=sjøzə 12
  də=sa=pwa=tʁinə=ʒe=ne=ʁø=zəe=pyl=pøzə 10
  ma=lɑ̃ɡ=ɑ̃=sɔʁsə=lø=zə=ku=ʁə=ʒwa=jøzə 10
  a=jœʁ=paʁ=tu=syʁ=sa=po=ʁj=ø=zə 10
  ma=fuɡ=puʁ=twa=ε=də=vənɥ=ʁə=li=ʒjøzə 10
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=diz=nəf=nɔ=vɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=sεt=a=ɔ̃=zəaʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 23

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/09/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.