Poeme-France : Lecture Écrit Malheur

Poeme : En Malheur

Poème Malheur
Publié le 02/05/2011 11:56

L'écrit contient 362 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Giorgioadriano

En Malheur

EN MALHEUR
Avoir d’la misère,
Comme si l’malheur
S’vit comme le bonheur.
Regardé mourir ses frères,
Voir combien les pleurs
De s’mère et de s’père,
Ça fait très mal au cœur,
Ça fait si mal au père,
Qu’même lui aussi en meurt.
Pour et’mère on lui a volé sa chair.

T’reste plus qu’ton caractère
Pour pas t’briser et t’foutre en l’air…

Comme tu vis tout l’temps
Toujours en malheur ;
Tu t’dis qu’tu dois payer la dette
D’un d’tes descendants
Qu’avait pas la bonne tête
Ou qui faisait l’mauvais cœur
Dans sa vie de patachon,
Il devait s’la raconter trop s’con,
Y s’rendait sans doute pas compte
Qu’un jour faut payer son addition.
L’aïeul il devait pas avoir honte,
Pour pas s’briser et s’foutre en l’air…

Dans toute cette misère,
J’suis arrivé comme un cabochon,
Bébé à la tête dure, le p’tit cœur à l’envers,
J’ai pas voulu vivre le même enfer,
J’ai résisté, j’me suis même rebellé,
J’ai voulu faire ma tête ed’con,
Le diable a voulu que j’monte en enfer,
Parce que, j’crois pas en dieu,
Mais l’vieux m’a prouvé qu’il existait bien un lieu,
Bien mieux et différent de celui de l’enfer.
J’devais être de mauvaise humeur c’jour là,
Ou p’t’être bien qu’javais pas signer en bas…

Quand s’foutu d’camion,
Est venu m’envoyer dans les étoiles,
J’étais foutrement bien dans mes poils ;
Libre, tranquille, heureux, léger comme l’air
Du temps qui passe dans vot’evie, sans en avoir l’air,
J’me suis réveillé presque deux mois après,
J’étais baba comme les quarante voleurs,
Coucher au lit avec mes quarante fractures,
Immobilisé mais toujours bien dans mes poils,
Y en avait moins, mais j’le sentais bien.
J’venais en conscience de changer d’vie,
A une autre femme, dans un autre pays, je veux offrir ma vie…
Georges Adrien PARADIS le 14 août 2010 Limoux à 23h40
 • Pieds Hyphénique: En Malheur

  en=mal=heur 3
  avoir=d=la=mi=sère 5
  com=me=si=l=mal=heur 6
  svit=com=me=le=bon=heur 6
  re=gar=dé=mou=rir=ses=frères 7
  voir=com=bien=les=pleurs 5
  de=s=mè=reet=de=s=père 7
  ça=fait=très=mal=au=cœur 6
  ça=fait=si=mal=au=père 6
  qu=mê=me=lui=aus=si=en=meurt 8
  pour=et=mè=re=on=lui=a=vo=lé=sa=chair 11

  tres=te=plus=qu=ton=ca=rac=tère 8
  pour=pas=t=bri=ser=et=t=fou=treen=lair 10

  com=me=tu=vis=tout=l=temps 7
  tou=jours=en=mal=heur 5
  tu=t=dis=qu=tu=dois=payer=la=dette 9
  dun=d=tes=des=cen=dants 6
  qua=vait=pas=la=bon=ne=tête 7
  ou=qui=fai=sait=l=mau=vais=cœur 8
  dans=sa=vie=de=pa=ta=chon 7
  il=de=vait=s=la=ra=con=ter=trop=s=con 11
  y=s=ren=dait=sans=dou=te=pas=compte 9
  quun=jour=faut=payer=son=ad=di=tion 8
  laïeul=il=de=vait=pas=a=voir=honte 8
  pour=pas=s=bri=ser=et=s=fou=treen=lair 10

  dans=tou=te=cet=te=mi=sère 7
  jsuis=ar=ri=vé=com=meun=ca=bo=chon 9
  bé=bé=à=la=tê=te=dure=le=p=tit=cœur=à=len=vers 14
  jai=pas=vou=lu=vi=vre=le=mê=meen=fer 10
  jai=ré=sis=té=j=me=suis=mê=me=re=bel=lé 12
  jai=vou=lu=fai=re=ma=tê=te=ed=con 10
  le=dia=blea=vou=lu=quej=mon=teen=en=fer 10
  par=ce=que=j=crois=pas=en=dieu 8
  mais=l=vieux=ma=prou=vé=quil=exis=tait=bien=un=lieu 12
  bien=mieux=et=dif=fé=rent=de=ce=lui=de=len=fer 12
  jde=vais=ê=tre=de=mau=vai=se=hu=meur=c=jour=là 13
  ou=p=tê=tre=bien=qu=ja=vais=pas=si=gner=en=bas 13

  quand=s=fou=tu=d=ca=mion 7
  est=ve=nu=men=voyer=dans=les=é=toiles 9
  jé=tais=fou=tre=ment=bien=dans=mes=poils 9
  libre=tran=quille=heu=reux=lé=ger=com=me=lair 10
  du=temps=qui=pas=se=dans=vo=te=vie=sans=en=a=voir=lair 14
  jme=suis=ré=veillé=pres=que=deux=mois=a=près 10
  jé=tais=ba=ba=com=me=les=qua=ran=te=vo=leurs 12
  cou=cher=au=lit=a=vec=mes=qua=ran=te=frac=tures 12
  im=mo=bi=li=sé=mais=tou=jours=bien=dans=mes=poils 12
  y=en=a=vait=moins=maisj=le=sen=tais=bien 10
  jve=nais=en=cons=cien=ce=de=chan=ger=d=vie 11
  a=u=neau=tre=fem=me=dans=un=au=tre=pa=ys=je=veux=of=frir=mavie 17
  geor=ges=a=drien=pa=ra=dis=le=qua=tor=zea=oût=deux=mil=le=dix=li=moux=à=vingt=trois=h=qua=rante 24
 • Phonétique : En Malheur

  ɑ̃ malœʁ
  avwaʁ dla mizεʁə,
  kɔmə si lmalœʁ
  svit kɔmə lə bɔnœʁ.
  ʁəɡaʁde muʁiʁ sε fʁεʁə,
  vwaʁ kɔ̃bjɛ̃ lε plœʁ
  də smεʁə e də spεʁə,
  sa fε tʁε mal o kœʁ,
  sa fε si mal o pεʁə,
  kmεmə lɥi osi ɑ̃ məʁ.
  puʁ ətmεʁə ɔ̃ lɥi a vɔle sa ʃεʁ.

  tʁεstə plys ktɔ̃ kaʁaktεʁə
  puʁ pa tbʁize e tfutʁə ɑ̃ lεʁ…

  kɔmə ty vis tu ltɑ̃
  tuʒuʁz- ɑ̃ malœʁ,
  ty tdi kty dwa pεje la dεtə
  dœ̃ dtε desɑ̃dɑ̃
  kavε pa la bɔnə tεtə
  u ki fəzε lmovε kœʁ
  dɑ̃ sa vi də pataʃɔ̃,
  il dəvε sla ʁakɔ̃te tʁo skɔ̃,
  i sʁɑ̃dε sɑ̃ dutə pa kɔ̃tə
  kœ̃ ʒuʁ fo pεje sɔ̃n- adisjɔ̃.
  lajəl il dəvε pa avwaʁ ɔ̃tə,
  puʁ pa sbʁize e sfutʁə ɑ̃ lεʁ…

  dɑ̃ tutə sεtə mizεʁə,
  ʒsɥiz- aʁive kɔmə œ̃ kaboʃɔ̃,
  bebe a la tεtə dyʁə, lə ptit kœʁ a lɑ̃vεʁ,
  ʒε pa vuly vivʁə lə mεmə ɑ̃fe,
  ʒε ʁeziste, ʒmə sɥi mεmə ʁəbεlle,
  ʒε vuly fεʁə ma tεtə ədkɔ̃,
  lə djablə a vuly kə ʒmɔ̃tə ɑ̃n- ɑ̃fe,
  paʁsə kə, ʒkʁwa pa ɑ̃ djø,
  mε lvjø ma pʁuve kil εɡzistε bjɛ̃ œ̃ ljø,
  bjɛ̃ mjøz- e difeʁɑ̃ də səlɥi də lɑ̃fe.
  ʒdəvεz- εtʁə də movεzə ymœʁ sʒuʁ la,
  u ptεtʁə bjɛ̃ kʒavε pa siɲe ɑ̃ ba…

  kɑ̃ sfuty dkamjɔ̃,
  ε vəny mɑ̃vwaje dɑ̃ lεz- etwalə,
  ʒetε futʁəmɑ̃ bjɛ̃ dɑ̃ mε pwal,
  libʁə, tʁɑ̃kjə, œʁø, leʒe kɔmə lεʁ
  dy tɑ̃ ki pasə dɑ̃ vɔtəvi, sɑ̃z- ɑ̃n- avwaʁ lεʁ,
  ʒmə sɥi ʁevεje pʁεskə dø mwaz- apʁε,
  ʒetε baba kɔmə lε kaʁɑ̃tə vɔlœʁ,
  kuʃe o li avεk mε kaʁɑ̃tə fʁaktyʁə,
  imɔbilize mε tuʒuʁ bjɛ̃ dɑ̃ mε pwal,
  i ɑ̃n- avε mwɛ̃, mε ʒlə sɑ̃tε bjɛ̃.
  ʒvənεz- ɑ̃ kɔ̃sjɑ̃sə də ʃɑ̃ʒe dvi,
  a ynə otʁə famə, dɑ̃z- œ̃n- otʁə pεi, ʒə vøz- ɔfʁiʁ ma vi…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə katɔʁzə aut dø milə di- limuz- a vɛ̃t- tʁwa aʃ kaʁɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : En Malheur

  ɑ̃=ma=lœʁ 3
  a=vwaʁ=dla=mi=zεʁə 5
  kɔ=mə=si=lma=lœʁ 5
  svit=kɔ=mə=lə=bɔ=nœʁ 6
  ʁə=ɡaʁ=de=mu=ʁiʁ=sε=fʁεʁə 7
  vwaʁ=kɔ̃=bjɛ̃=lε=plœʁ 5
  də=smε=ʁəe=də=spεʁə 5
  sa=fε=tʁε=mal=o=kœʁ 6
  sa=fε=si=mal=o=pεʁə 6
  kmε=mə=lɥi=o=si=ɑ̃=məʁ 7
  puʁ=ət=mε=ʁə=ɔ̃=lɥi=a=vɔ=le=sa=ʃεʁ 11

  tʁεs=tə=plys=ktɔ̃=ka=ʁak=tεʁə 7
  puʁ=pa=tbʁi=ze=e=tfu=tʁəɑ̃=lεʁ 8

  kɔ=mə=ty=vis=tu=ltɑ̃ 6
  tu=ʒuʁ=zɑ̃=ma=lœʁ 5
  ty=tdi=kty=dwa=pε=j=e=la=dεtə 9
  dœ̃=dtε=de=sɑ̃=dɑ̃ 5
  ka=vε=pa=la=bɔ=nə=tεtə 7
  u=ki=fə=zε=lmo=vε=kœʁ 7
  dɑ̃=sa=vi=də=pa=ta=ʃɔ̃ 7
  il=də=vε=sla=ʁa=kɔ̃=te=tʁo=skɔ̃ 9
  i=sʁɑ̃=dε=sɑ̃=du=tə=pa=kɔ̃tə 8
  kœ̃=ʒuʁ=fo=pε=j=e=sɔ̃=na=di=sjɔ̃ 10
  la=jəl=il=də=vε=pa=a=vwaʁ=ɔ̃tə 9
  puʁ=pa=sbʁi=ze=e=sfu=tʁəɑ̃=lεʁ 8

  dɑ̃=tu=tə=sε=tə=mi=zεʁə 7
  ʒsɥi=za=ʁi=ve=kɔ=məœ̃=ka=bo=ʃɔ̃ 9
  be=be=a=la=tε=tə=dyʁə=lə=ptit=kœʁ=a=lɑ̃=vεʁ 13
  ʒε=pa=vu=ly=vi=vʁə=lə=mε=məɑ̃=fe 10
  ʒε=ʁe=zis=te=ʒmə=sɥi=mε=mə=ʁə=bεl=le 11
  ʒε=vu=ly=fε=ʁə=ma=tε=tə=əd=kɔ̃ 10
  lə=dja=bləa=vu=ly=kə=ʒmɔ̃=təɑ̃=nɑ̃=fe 10
  paʁ=sə=kə=ʒkʁwa=pa=ɑ̃=djø 7
  mε=lvjø=ma=pʁu=ve=kil=εɡ=zis=tε=bjɛ̃=œ̃=ljø 12
  bjɛ̃=mjø=ze=di=fe=ʁɑ̃=də=səl=ɥi=də=lɑ̃=fe 12
  ʒdə=vε=zε=tʁə=də=mo=vε=zəy=mœʁ=sʒuʁ=la 11
  u=ptε=tʁə=bjɛ̃=kʒa=vε=pa=si=ɲe=ɑ̃=ba 11

  kɑ̃=sfu=ty=dka=mjɔ̃ 5
  ε=və=ny=mɑ̃=vwa=j=e=dɑ̃=lε=ze=twalə 11
  ʒe=tε=fu=tʁə=mɑ̃=bjɛ̃=dɑ̃=mε=pwal 9
  libʁə=tʁɑ̃kjə=œ=ʁø=le=ʒe=kɔ=mə=lεʁ 9
  dy=tɑ̃=ki=pa=sə=dɑ̃=vɔ=tə=vi=sɑ̃=zɑ̃=na=vwaʁ=lεʁ 14
  ʒmə=sɥi=ʁe=vε=j=e=pʁεs=kə=dø=mwa=za=pʁε 12
  ʒe=tε=ba=ba=kɔ=mə=lε=ka=ʁɑ̃=tə=vɔ=lœʁ 12
  ku=ʃe=o=li=a=vεk=mε=ka=ʁɑ̃=tə=fʁak=tyʁə 12
  i=mɔ=bi=li=ze=mε=tu=ʒuʁ=bjɛ̃=dɑ̃=mε=pwal 12
  i=ɑ̃=na=vε=mwɛ̃=mε=ʒlə=sɑ̃=tε=bjɛ̃ 10
  ʒvə=nε=zɑ̃=kɔ̃=sjɑ̃=sə=də=ʃɑ̃=ʒe=dvi 10
  a=y=nəo=tʁə=famə=dɑ̃=zœ̃=no=tʁə=pε=i=ʒə=vø=zɔ=fʁiʁ=ma=vi 17
  ʒɔʁ=ʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=ka=tɔʁ=zəa=ut=dø=mi=lə=di=li=mu=za=vɛ̃t=tʁwa=aʃ=ka=ʁɑ̃tə 24

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.