Poeme-France : Lecture Écrit Malheur

Poeme : En Malheur

Poème Malheur
Publié le 02/05/2011 11:56

L'écrit contient 362 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Giorgioadriano

En Malheur

EN MALHEUR
Avoir d’la misère,
Comme si l’malheur
S’vit comme le bonheur.
Regardé mourir ses frères,
Voir combien les pleurs
De s’mère et de s’père,
Ça fait très mal au cœur,
Ça fait si mal au père,
Qu’même lui aussi en meurt.
Pour et’mère on lui a volé sa chair.

T’reste plus qu’ton caractère
Pour pas t’briser et t’foutre en l’air…

Comme tu vis tout l’temps
Toujours en malheur ;
Tu t’dis qu’tu dois payer la dette
D’un d’tes descendants
Qu’avait pas la bonne tête
Ou qui faisait l’mauvais cœur
Dans sa vie de patachon,
Il devait s’la raconter trop s’con,
Y s’rendait sans doute pas compte
Qu’un jour faut payer son addition.
L’aïeul il devait pas avoir honte,
Pour pas s’briser et s’foutre en l’air…

Dans toute cette misère,
J’suis arrivé comme un cabochon,
Bébé à la tête dure, le p’tit cœur à l’envers,
J’ai pas voulu vivre le même enfer,
J’ai résisté, j’me suis même rebellé,
J’ai voulu faire ma tête ed’con,
Le diable a voulu que j’monte en enfer,
Parce que, j’crois pas en dieu,
Mais l’vieux m’a prouvé qu’il existait bien un lieu,
Bien mieux et différent de celui de l’enfer.
J’devais être de mauvaise humeur c’jour là,
Ou p’t’être bien qu’javais pas signer en bas…

Quand s’foutu d’camion,
Est venu m’envoyer dans les étoiles,
J’étais foutrement bien dans mes poils ;
Libre, tranquille, heureux, léger comme l’air
Du temps qui passe dans vot’evie, sans en avoir l’air,
J’me suis réveillé presque deux mois après,
J’étais baba comme les quarante voleurs,
Coucher au lit avec mes quarante fractures,
Immobilisé mais toujours bien dans mes poils,
Y en avait moins, mais j’le sentais bien.
J’venais en conscience de changer d’vie,
A une autre femme, dans un autre pays, je veux offrir ma vie…
Georges Adrien PARADIS le 14 août 2010 Limoux à 23h40
 • Pieds Hyphénique: En Malheur

  en=mal=heur 3
  avoir=d=la=mi=sè=re 6
  com=me=si=l=mal=heur 6
  svit=com=me=le=bon=heur 6
  re=gar=dé=mou=rir=ses=frè=res 8
  voir=com=bien=les=pleurs 5
  de=s=mè=re=et=de=s=père 8
  ça=fait=très=mal=au=cœur 6
  ça=fait=si=mal=au=pè=re 7
  qu=mê=me=lui=aus=si=en=meurt 8
  pour=et=mèreon=lui=a=vo=lé=sa=chair 9

  tres=te=plus=qu=ton=ca=rac=tère 8
  pour=pas=t=bri=ser=et=t=foutreen=lair 9

  com=me=tu=vis=tout=l=temps 7
  tou=jours=en=mal=heur 5
  tu=t=dis=qu=tu=dois=payer=la=dette 9
  dun=d=tes=des=cen=dants 6
  qua=vait=pas=la=bon=ne=tê=te 8
  ou=qui=fai=sait=l=mau=vais=cœur 8
  dans=sa=vie=de=pa=ta=chon 7
  il=de=vait=s=la=ra=con=ter=trop=s=con 11
  y=s=ren=dait=sans=doute=pas=compte 8
  quun=jour=faut=payer=son=ad=di=tion 8
  laïeul=il=de=vait=pas=a=voir=honte 8
  pour=pas=s=bri=ser=et=s=foutreen=lair 9

  dans=tou=te=cet=te=mi=sè=re 8
  jsuis=ar=ri=vé=commeun=ca=bo=chon 8
  bé=bé=à=la=tête=du=re=le=p=tit=cœur=à=len=vers 14
  jai=pas=vou=lu=vivre=le=mêmeen=fer 8
  jai=ré=sis=té=j=me=suis=même=re=bel=lé 11
  jai=vou=lu=faire=ma=tê=te=ed=con 9
  le=diablea=vou=lu=que=j=mon=te=en=en=fer 11
  par=ce=que=j=crois=pas=en=dieu 8
  mais=l=vieux=ma=prou=vé=quil=exis=tait=bien=un=lieu 12
  bien=mieux=et=dif=férent=de=ce=lui=de=len=fer 11
  jde=vais=être=de=mau=vaise=hu=meur=c=jour=là 11
  ou=p=têtre=bien=qu=ja=vais=pas=si=gner=en=bas 12

  quand=s=fou=tu=d=ca=mi=on 8
  est=ve=nu=men=voyer=dans=les=é=toiles 9
  jé=tais=foutre=ment=bien=dans=mes=poils 8
  libre=tran=quille=heu=reux=lé=ger=com=me=lair 10
  du=temps=qui=passe=dans=vo=te=vie=sans=en=a=voir=lair 13
  jme=suis=ré=veillé=pres=que=deux=mois=a=près 10
  jé=tais=ba=ba=comme=les=qua=ran=te=vo=leurs 11
  cou=cher=au=lit=a=vec=mes=qua=rante=frac=tures 11
  im=mo=bi=li=sé=mais=tou=jours=bien=dans=mes=poils 12
  y=en=a=vait=moins=mais=j=le=sen=tais=bien 11
  jve=nais=en=cons=cience=de=chan=ger=d=vie 10
  a=uneau=tre=fem=me=dans=un=au=tre=pa=ys=je=veux=of=frir=ma=vie 17
  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=qua=tor=zea=oût=deux=mille=dix=li=moux=à=vingt=trois=h=qua=rante 22
 • Phonétique : En Malheur

  ɑ̃ malœʁ
  avwaʁ dla mizεʁə,
  kɔmə si lmalœʁ
  svit kɔmə lə bɔnœʁ.
  ʁəɡaʁde muʁiʁ sε fʁεʁə,
  vwaʁ kɔ̃bjɛ̃ lε plœʁ
  də smεʁə e də spεʁə,
  sa fε tʁε mal o kœʁ,
  sa fε si mal o pεʁə,
  kmεmə lɥi osi ɑ̃ məʁ.
  puʁ ətmεʁə ɔ̃ lɥi a vɔle sa ʃεʁ.

  tʁεstə plys ktɔ̃ kaʁaktεʁə
  puʁ pa tbʁize e tfutʁə ɑ̃ lεʁ…

  kɔmə ty vis tu ltɑ̃
  tuʒuʁz- ɑ̃ malœʁ,
  ty tdi kty dwa pεje la dεtə
  dœ̃ dtε desɑ̃dɑ̃
  kavε pa la bɔnə tεtə
  u ki fəzε lmovε kœʁ
  dɑ̃ sa vi də pataʃɔ̃,
  il dəvε sla ʁakɔ̃te tʁo skɔ̃,
  i sʁɑ̃dε sɑ̃ dutə pa kɔ̃tə
  kœ̃ ʒuʁ fo pεje sɔ̃n- adisjɔ̃.
  lajəl il dəvε pa avwaʁ ɔ̃tə,
  puʁ pa sbʁize e sfutʁə ɑ̃ lεʁ…

  dɑ̃ tutə sεtə mizεʁə,
  ʒsɥiz- aʁive kɔmə œ̃ kaboʃɔ̃,
  bebe a la tεtə dyʁə, lə ptit kœʁ a lɑ̃vεʁ,
  ʒε pa vuly vivʁə lə mεmə ɑ̃fe,
  ʒε ʁeziste, ʒmə sɥi mεmə ʁəbεlle,
  ʒε vuly fεʁə ma tεtə ədkɔ̃,
  lə djablə a vuly kə ʒmɔ̃tə ɑ̃n- ɑ̃fe,
  paʁsə kə, ʒkʁwa pa ɑ̃ djø,
  mε lvjø ma pʁuve kil εɡzistε bjɛ̃ œ̃ ljø,
  bjɛ̃ mjøz- e difeʁɑ̃ də səlɥi də lɑ̃fe.
  ʒdəvεz- εtʁə də movεzə ymœʁ sʒuʁ la,
  u ptεtʁə bjɛ̃ kʒavε pa siɲe ɑ̃ ba…

  kɑ̃ sfuty dkamjɔ̃,
  ε vəny mɑ̃vwaje dɑ̃ lεz- etwalə,
  ʒetε futʁəmɑ̃ bjɛ̃ dɑ̃ mε pwal,
  libʁə, tʁɑ̃kjə, œʁø, leʒe kɔmə lεʁ
  dy tɑ̃ ki pasə dɑ̃ vɔtəvi, sɑ̃z- ɑ̃n- avwaʁ lεʁ,
  ʒmə sɥi ʁevεje pʁεskə dø mwaz- apʁε,
  ʒetε baba kɔmə lε kaʁɑ̃tə vɔlœʁ,
  kuʃe o li avεk mε kaʁɑ̃tə fʁaktyʁə,
  imɔbilize mε tuʒuʁ bjɛ̃ dɑ̃ mε pwal,
  i ɑ̃n- avε mwɛ̃, mε ʒlə sɑ̃tε bjɛ̃.
  ʒvənεz- ɑ̃ kɔ̃sjɑ̃sə də ʃɑ̃ʒe dvi,
  a ynə otʁə famə, dɑ̃z- œ̃n- otʁə pεi, ʒə vøz- ɔfʁiʁ ma vi…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə katɔʁzə aut dø milə di- limuz- a vɛ̃t- tʁwa aʃ kaʁɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : En Malheur

  ɑ̃=ma=lœ=ʁə 4
  a=vwaʁ=dla=mi=zε=ʁə 6
  kɔ=mə=si=lma=lœ=ʁə 6
  svit=kɔ=mə=lə=bɔ=nœ=ʁə 7
  ʁə=ɡaʁ=de=mu=ʁiʁ=sε=fʁε=ʁə 8
  vwaʁ=kɔ̃=bj=ɛ̃=lε=plœ=ʁə 7
  də=smε=ʁə=e=də=spε=ʁə 7
  sa=fε=tʁε=mal=o=kœ=ʁə 7
  sa=fε=si=mal=o=pε=ʁə 7
  kmε=mə=lɥi=o=si=ɑ̃=məʁ 7
  puʁ=ət=mε=ʁə=ɔ̃=lɥi=a=vɔ=le=sa=ʃεʁ 11

  tʁεs=tə=plys=ktɔ̃=ka=ʁak=tε=ʁə 8
  puʁ=pa=tbʁi=ze=e=tfu=tʁə=ɑ̃=lεʁ 9

  kɔ=mə=ty=vis=tu=ltɑ̃ 6
  tu=ʒuʁ=zɑ̃=ma=lœ=ʁə 6
  ty=tdi=kty=dwa=pε=je=la=dεtə 8
  dœ̃=dtε=de=sɑ̃=dɑ̃ 5
  ka=vε=pa=la=bɔ=nə=tε=tə 8
  u=ki=fə=zε=lmo=vε=kœ=ʁə 8
  dɑ̃=sa=vi=də=pa=ta=ʃɔ̃ 7
  il=də=vε=sla=ʁa=kɔ̃=te=tʁo=skɔ̃ 9
  i=sʁɑ̃=dε=sɑ̃=du=tə=pa=kɔ̃tə 8
  kœ̃=ʒuʁ=fo=pε=je=sɔ̃=na=di=sjɔ̃ 9
  la=jəl=il=də=vε=pa=a=vwaʁɔ̃tə 8
  puʁ=pa=sbʁi=ze=e=sfutʁə=ɑ̃=lεʁ 8

  dɑ̃=tu=tə=sε=tə=mi=zε=ʁə 8
  ʒsɥi=za=ʁi=ve=kɔməœ̃=ka=bo=ʃɔ̃ 8
  be=be=a=la=tεtə=dy=ʁə=lə=ptit=kœʁ=a=lɑ̃=vεʁ 13
  ʒε=pa=vu=lyvivʁə=lə=mε=məɑ̃=fe 8
  ʒε=ʁe=zis=te=ʒmə=sɥi=mεmə=ʁə=bεl=le 10
  ʒε=vu=ly=fεʁə=ma=tε=tə=əd=kɔ̃ 9
  lə=djabləa=vu=ly=kə=ʒmɔ̃=tə=ɑ̃=nɑ̃=fe 10
  paʁ=sə=kə=ʒkʁwa=pa=ɑ̃=dj=ø 8
  mε=lvjø=ma=pʁu=ve=kil=εɡ=zis=tε=bjɛ̃=œ̃=ljø 12
  bjɛ̃=mjø=ze=di=fe=ʁɑ̃də=səl=ɥi=də=lɑ̃=fe 11
  ʒdə=vε=zεtʁə=də=mo=vε=zəy=mœʁ=sʒuʁ=la 10
  u=ptεtʁə=bjɛ̃=kʒa=vε=pa=si=ɲe=ɑ̃=ba 10

  kɑ̃=sfu=ty=dka=mj=ɔ̃ 6
  εvə=ny=mɑ̃=vwa=je=dɑ̃=lε=ze=twalə 9
  ʒe=tε=futʁə=mɑ̃=bjɛ̃=dɑ̃=mε=pwal 8
  libʁə=tʁɑ̃=kjə=œ=ʁø=le=ʒe=kɔ=mə=lεʁ 10
  dy=tɑ̃=ki=pasə=dɑ̃=vɔ=tə=vi=sɑ̃=zɑ̃=na=vwaʁ=lεʁ 13
  ʒmə=sɥi=ʁe=vε=je=pʁεskə=dø=mwa=za=pʁε 10
  ʒe=tε=ba=ba=kɔmə=lε=ka=ʁɑ̃=tə=vɔ=lœʁ 11
  ku=ʃe=o=li=a=vεk=mε=ka=ʁɑ̃tə=fʁak=tyʁə 11
  i=mɔ=bi=li=ze=mε=tu=ʒuʁ=bjɛ̃=dɑ̃=mε=pwal 12
  i=ɑ̃=na=vε=mwɛ̃=mεʒlə=sɑ̃=tε=bjɛ̃ 9
  ʒvə=nε=zɑ̃=kɔ̃=sjɑ̃sə=də=ʃɑ̃=ʒe=dvi 9
  a=ynəo=tʁə=fa=mə=dɑ̃=zœ̃=no=tʁə=pε=i=ʒə=vø=zɔ=fʁiʁ=ma=vi 17
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=ka=tɔʁ=zəa=ut=dø=mi=lə=di=li=mu=za=vɛ̃t=tʁwa=aʃ=ka=ʁɑ̃tə 23

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/09/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.