Poeme-France : Lecture Écrit Solitude

Poeme : Trop De Toi En Moi Ou Addiction

Poème Solitude
Publié le 01/05/2011 00:00

L'écrit contient 220 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Trop De Toi En Moi Ou Addiction

TROP DE TOI EN MOI ou « ADDICTION »
Blues… VOIR CD « CLAPTON PLUGGED » titre TEARS IN HEAVEN
Cette impression
De vide
Autour de moi,
Ce pincement
Du bide
Au fond de moi
Comme un manque,
C’est comme un manque
Qui se colle sur moi…

Durant toutes ces années
J’ai tellement vécu
Avec trop de toi en moi,
J’ai mis à nu
Tout de moi pour toi,
Je n’ai jamais,
Jamais rien su,
Ni jamais reçu de toi,
La moindre passion…

Tu m’as laissé
Ecrire toute ma vie,
Te livrer tant de ma vie,
Comme on offre son trésor,
T’offrir toutes les larmes
Du chagrin de mon âme,
Les pleurs de sang
De mon cœur blessé
Par ta dédaigneuse compassion…

Comme un vrai Dragon,
Tu as brûlé ma vie,
Sans te retourner,
Tu as tout détruit,
Tout consumé
Sans aucun regret,
Tu continues ta vie,
Sans savoir à jamais,
Les conséquences ni les raisons…

Alors, pour toi
J’écris cette chanson,
Ce blues, sans oraison,
Pour te dire, à toi,
Sans autre façon,
Mon besoin de toi,
C’est une addiction,
Tu es, ma vraie souffrance,
Alors, je chante pour toi…

Ce blues, je le chante…
Pour que tu danses…
Pour qu’à moi tu penses…
Claudia…
Georges Adrien PARADIS le 24 mars 2010 à 22h00
 • Pieds Hyphénique: Trop De Toi En Moi Ou Addiction

  trop=de=toi=en=moi=ou=ad=dic=tion 9
  blues=voir=cd=clap=ton=plug=ged=titre=tears=in=heaven 11
  cet=te=im=pres=si=on 6
  de=vi=de 3
  au=tour=de=moi 4
  ce=pin=ce=ment 4
  du=bi=de 3
  au=fond=de=moi 4
  com=me=un=man=que 5
  cest=com=me=un=manque 5
  qui=se=col=le=sur=moi 6

  du=rant=toutes=ces=an=nées 6
  jai=tel=le=ment=vé=cu 6
  a=vec=trop=de=toi=en=moi 7
  jai=mis=à=nu 4
  tout=de=moi=pour=toi 5
  je=nai=ja=mais 4
  ja=mais=rien=su 4
  ni=ja=mais=re=çu=de=toi 7
  la=moin=dre=pas=si=on 6

  tu=mas=lais=sé 4
  ecri=re=tou=te=ma=vie 6
  te=li=vrer=tant=de=ma=vie 7
  commeon=of=fre=son=tré=sor 6
  tof=frir=tou=tes=les=larmes 6
  du=cha=grin=de=mon=â=me 7
  les=pleurs=de=sang 4
  de=mon=cœur=bles=sé 5
  par=ta=dé=dai=gneuse=com=pas=sion 8

  com=me=un=vrai=dra=gon 6
  tu=as=brû=lé=ma=vie 6
  sans=te=re=tour=ner 5
  tu=as=tout=dé=truit 5
  tout=con=su=mé 4
  sans=au=cun=re=gret 5
  tu=con=ti=nues=ta=vie 6
  sans=sa=voir=à=ja=mais 6
  les=con=sé=quences=ni=les=rai=sons 8

  a=lors=pour=toi 4
  jé=cris=cet=te=chan=son 6
  ce=blues=sans=o=rai=son 6
  pour=te=di=re=à=toi 6
  sans=au=tre=fa=çon 5
  mon=be=soin=de=toi 5
  cest=u=ne=ad=dic=tion 6
  tu=es=ma=vraie=souf=france 6
  a=lors=je=chante=pour=toi 6

  ce=blues=je=le=chan=te 6
  pour=que=tu=dan=ses 5
  pour=quà=moi=tu=pen=ses 6
  clau=di=a 3
  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=vingt=qua=tre=mars=deux=mille=dix=à=vingt=deux=h=zé=ro=zé=ro 22
 • Phonétique : Trop De Toi En Moi Ou Addiction

  tʁo də twa ɑ̃ mwa u « adiksjɔn »
  blɥ… vwaʁ kd « klaptɔ̃ plyɡəd » titʁə təaʁz- ɛ̃ əavɛ̃
  sεtə ɛ̃pʁesjɔ̃
  də vidə
  otuʁ də mwa,
  sə pɛ̃səmɑ̃
  dy bidə
  o fɔ̃ də mwa
  kɔmə œ̃ mɑ̃kə,
  sε kɔmə œ̃ mɑ̃kə
  ki sə kɔlə syʁ mwa…

  dyʁɑ̃ tutə sεz- ane
  ʒε tεllmɑ̃ veky
  avεk tʁo də twa ɑ̃ mwa,
  ʒε miz- a ny
  tu də mwa puʁ twa,
  ʒə nε ʒamε,
  ʒamε ʁjɛ̃ sy,
  ni ʒamε ʁəsy də twa,
  la mwɛ̃dʁə pasjɔ̃…

  ty ma lεse
  εkʁiʁə tutə ma vi,
  tə livʁe tɑ̃ də ma vi,
  kɔmə ɔ̃n- ɔfʁə sɔ̃ tʁezɔʁ,
  tɔfʁiʁ tutə lε laʁmə
  dy ʃaɡʁɛ̃ də mɔ̃n- amə,
  lε plœʁ də sɑ̃
  də mɔ̃ kœʁ blese
  paʁ ta dedεɲøzə kɔ̃pasjɔ̃…

  kɔmə œ̃ vʁε dʁaɡɔ̃,
  ty a bʁyle ma vi,
  sɑ̃ tə ʁətuʁne,
  ty a tu detʁɥi,
  tu kɔ̃syme
  sɑ̃z- okœ̃ ʁəɡʁε,
  ty kɔ̃tinɥ ta vi,
  sɑ̃ savwaʁ a ʒamε,
  lε kɔ̃sekɑ̃sə ni lε ʁεzɔ̃…

  alɔʁ, puʁ twa
  ʒekʁi sεtə ʃɑ̃sɔ̃,
  sə blɥ, sɑ̃z- ɔʁεzɔ̃,
  puʁ tə diʁə, a twa,
  sɑ̃z- otʁə fasɔ̃,
  mɔ̃ bəzwɛ̃ də twa,
  sεt- ynə adiksjɔ̃,
  ty ε, ma vʁε sufʁɑ̃sə,
  alɔʁ, ʒə ʃɑ̃tə puʁ twa…

  sə blɥ, ʒə lə ʃɑ̃tə…
  puʁ kə ty dɑ̃sə…
  puʁ ka mwa ty pɑ̃sə…
  klodja…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə vɛ̃t- katʁə maʁs dø milə diz- a vɛ̃t- dø aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : Trop De Toi En Moi Ou Addiction

  tʁodə=twa=ɑ̃=mwa=u=a=dik=sjɔnə 8
  blɥ=vwaʁ=kd=klap=tɔ̃=ply=ɡəd=titʁə=təaʁ=zɛ̃=ə=a=vɛ̃ 13
  sε=tə=ɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃ 6
  də=vi=də 3
  o=tuʁ=də=mwa 4
  sə=pɛ̃=sə=mɑ̃ 4
  dy=bi=də 3
  o=fɔ̃=də=mwa 4
  kɔ=mə=œ̃=mɑ̃=kə 5
  sε=kɔ=mə=œ̃=mɑ̃=kə 6
  ki=sə=kɔ=lə=syʁ=mwa 6

  dy=ʁɑ̃=tutə=sε=za=ne 6
  ʒε=tεl=lmɑ̃=ve=ky 5
  a=vεk=tʁodə=twa=ɑ̃=mwa 6
  ʒε=mi=za=ny 4
  tu=də=mwa=puʁ=twa 5
  ʒə=nε=ʒa=mε 4
  ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=sy 5
  ni=ʒa=mεʁə=sy=də=twa 6
  la=mwɛ̃=dʁə=pa=sj=ɔ̃ 6

  ty=ma=lε=se 4
  ε=kʁiʁə=tu=tə=ma=vi 6
  tə=li=vʁe=tɑ̃də=ma=vi 6
  kɔməɔ̃=nɔ=fʁə=sɔ̃=tʁe=zɔʁ 6
  tɔ=fʁiʁ=tu=tə=lε=laʁmə 6
  dy=ʃa=ɡʁɛ̃=də=mɔ̃=namə 6
  lε=plœ=ʁə=də=sɑ̃ 5
  də=mɔ̃=kœ=ʁə=ble=se 6
  paʁ=ta=de=dε=ɲøzə=kɔ̃=pa=sjɔ̃ 8

  kɔ=mə=œ̃=vʁε=dʁa=ɡɔ̃ 6
  ty=a=bʁy=le=ma=vi 6
  sɑ̃=tə=ʁə=tuʁ=ne 5
  ty=a=tu=det=ʁɥi 5
  tu=kɔ̃=sy=me 4
  sɑ̃=zo=kœ̃=ʁə=ɡʁε 5
  ty=kɔ̃=tinɥ=ta=vi 5
  sɑ̃=sa=vwaʁ=a=ʒa=mε 6
  lε=kɔ̃se=kɑ̃sə=ni=lε=ʁε=zɔ̃ 7

  a=lɔʁ=puʁ=twa 4
  ʒe=kʁi=sε=tə=ʃɑ̃=sɔ̃ 6
  sə=blɥ=sɑ̃=zɔ=ʁε=zɔ̃ 6
  puʁ=tə=di=ʁə=a=twa 6
  sɑ̃=zo=tʁə=fa=sɔ̃ 5
  mɔ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 5
  sε=ty=nə=a=dik=sjɔ̃ 6
  ty=ε=ma=vʁε=su=fʁɑ̃sə 6
  a=lɔʁ=ʒə=ʃɑ̃tə=puʁ=twa 6

  sə=blɥ=ʒə=lə=ʃɑ̃=tə 6
  puʁ=kə=ty=dɑ̃=sə 5
  puʁ=ka=mwa=ty=pɑ̃=sə 6
  klo=dj=a 3
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=vɛ̃t=ka=tʁə=maʁs=dø=mi=lə=di=za=vɛ̃t=dø=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 23

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.