Poème-France.com

Poeme : Ma Deuxieme VieMa Deuxieme Vie

MA DEUXIÈME VIE
Vivre pour toi, Clo,
Vivre par toi, Vivre de toi,
Vivre avec toi, Clo,
Moi pour toi ? Toi pour moi
Toi et moi, Clo,
Moi en toi, Tu es tout pour moi,
Viens vivre avec moi, Je te donnerai tout de moi,
Le ciel, la terre, le monde, les rêves… moi…
Je te protègerais du froid,
Je te sauverais de tes effrois,
Je te couvrirais de mes émois,
Je serais ton petit ange à toi,
Je ne profiterais jamais de toi,
Je vivrais tout entièrement pour toi,
Ma vie dépendra de tes choix à toi,
Tout de moi t’appartient déjà à toi,
Après toutes ces années Claudia,
Tu n’as sans doute plus le droit,
De me laisser seul, là comme ça
A la rue, pour toujours, aussi loin de toi,
Alors, à présent, viens vivre avec moi,
Prends l’avion, ne te sauve pas de moi,
Pour toi, vivant, je serais toujours là moi,
Toi, Clo, tu es l’autre partie de moi,
Je désire tous les bonheurs pour toi,
Ma vie ne tient plus que par toi,
Mon souffle, respire grâce à toi,
Mon esprit ne pense plus qu’à toi,
Car tu es devenue le sel qui brûle en moi,
Ne te sauve plus encore une fois de moi,
Tu es l’être en lequel le plus je crois,
Ma sœur, ma fille, ma mère, mon amie, ma femme, toi,
Claudia, tu es devenue tous ces êtres là pour moi,
Tu es cette partie de moi qui ne vit plus en moi,
Prends cet avion qui nous unira toi et moi ;
Le même horizon, la même vision l’union entre toi et moi,
Adieu le virtuel, bye bye l’irréel, la vérité pour toi comme pour moi,
Alors ne me fuis plus Claudia, viens à moi, viens pour moi,
Donne-toi toute entière à moi comme je veux être à toi,
Tu verras comme c’est bon d’être à l’autre, le don de soi,
Fais le don de toi pour moi à moi, comme je désire être à toi pour toi,
Devenons un, toi et moi, moi pour toi, tout à toi, toi pour moi, toute à moi,
Amis, amants, frère et sœur, mari et femme, l’un pour l’autre, tu vois ?
Commencer ensemble une autre vie, ensemble unis toi et moi,
Claudia, montre que tu n’as plus peur de rien, ni, plus peur de moi,
Viens en France, prends l’avion, moi, pour vivre, je n’attends plus que toi,
J’attends ta vie, ton sourire, ta beauté, ton bonheur, seulement, juste toi,
Seulement toi, pour la vie, ma deuxième vie est et doit être avec toi,
Vivre ma deuxième vie entièrement avec toi Claudia, totalement pour toi,
Pourquoi n’es-tu pas encore là Claudia, ne viens-tu pas, je suis à toi ?
J’ai survécu juste pour ça je crois Clo, revivre et survivre pour toi, vivre avec toi…
Ma deuxième vie Claudia, j’en suis sûr, ma vie t’appartient à toi…
Seulement à toi, je vis uniquement pour toi rien que pour toi grâce à toi,
Claudia, je n’aime plus que toi, à la vie à la mort, je veux mourir dans tes bras
Vivre et mourir avec toi… juste avec toi… ne me laisse plus, ne me laisse pas…
Je ne veux plus d’autre horizon : que toi Claudia… Viens vite je n’attends que toi…
Georges Adrien PARADIS le 04 mai 2011 à 22h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma døzjεmə vi
vivʁə puʁ twa, klo,
vivʁə paʁ twa, vivʁə də twa,
vivʁə avεk twa, klo,
mwa puʁ twa ? twa puʁ mwa
twa e mwa, klo,
mwa ɑ̃ twa, ty ε tu puʁ mwa,
vjɛ̃ vivʁə avεk mwa, ʒə tə dɔnəʁε tu də mwa,
lə sjεl, la teʁə, lə mɔ̃də, lε ʁεvə… mwa…
ʒə tə pʁɔtεʒəʁε dy fʁwa,
ʒə tə sovəʁε də tεz- efʁwa,
ʒə tə kuvʁiʁε də mεz- emwa,
ʒə səʁε tɔ̃ pəti ɑ̃ʒə a twa,
ʒə nə pʁɔfitəʁε ʒamε də twa,
ʒə vivʁε tut- ɑ̃tjεʁəmɑ̃ puʁ twa,
ma vi depɑ̃dʁa də tε ʃwa a twa,
tu də mwa tapaʁtjɛ̃ deʒa a twa,
apʁε tutə sεz- ane klodja,
ty na sɑ̃ dutə plys lə dʁwa,
də mə lεse səl, la kɔmə sa
a la ʁy, puʁ tuʒuʁ, osi lwɛ̃ də twa,
alɔʁ, a pʁezɑ̃, vjɛ̃ vivʁə avεk mwa,
pʁɑ̃ lavjɔ̃, nə tə sovə pa də mwa,
puʁ twa, vivɑ̃, ʒə səʁε tuʒuʁ la mwa,
twa, klo, ty ε lotʁə paʁti də mwa,
ʒə deziʁə tus lε bɔnœʁ puʁ twa,
ma vi nə tjɛ̃ plys kə paʁ twa,
mɔ̃ suflə, ʁεspiʁə ɡʁasə a twa,
mɔ̃n- εspʁi nə pɑ̃sə plys ka twa,
kaʁ ty ε dəvənɥ lə sεl ki bʁylə ɑ̃ mwa,
nə tə sovə plysz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa də mwa,
ty ε lεtʁə ɑ̃ ləkεl lə plys ʒə kʁwa,
ma sœʁ, ma fijə, ma mεʁə, mɔ̃n- ami, ma famə, twa,
klodja, ty ε dəvənɥ tus sεz- εtʁə- la puʁ mwa,
ty ε sεtə paʁti də mwa ki nə vit plysz- ɑ̃ mwa,
pʁɑ̃ sεt avjɔ̃ ki nuz- yniʁa twa e mwa,
lə mεmə ɔʁizɔ̃, la mεmə vizjɔ̃ lynjɔ̃ ɑ̃tʁə twa e mwa,
adjø lə viʁtɥεl, bi bi liʁeεl, la veʁite puʁ twa kɔmə puʁ mwa,
alɔʁ nə mə fɥi plys klodja, vjɛ̃z- a mwa, vjɛ̃ puʁ mwa,
dɔnə twa tutə ɑ̃tjεʁə a mwa kɔmə ʒə vøz- εtʁə a twa,
ty veʁa kɔmə sε bɔ̃ dεtʁə a lotʁə, lə dɔ̃ də swa,
fε lə dɔ̃ də twa puʁ mwa a mwa, kɔmə ʒə deziʁə εtʁə a twa puʁ twa,
dəvənɔ̃z- œ̃, twa e mwa, mwa puʁ twa, tut- a twa, twa puʁ mwa, tutə a mwa,
ami, amɑ̃, fʁεʁə e sœʁ, maʁi e famə, lœ̃ puʁ lotʁə, ty vwa ?
kɔmɑ̃se ɑ̃sɑ̃blə ynə otʁə vi, ɑ̃sɑ̃blə yni twa e mwa,
klodja, mɔ̃tʁə kə ty na plys pœʁ də ʁjɛ̃, ni, plys pœʁ də mwa,
vjɛ̃z- ɑ̃ fʁɑ̃sə, pʁɑ̃ lavjɔ̃, mwa, puʁ vivʁə, ʒə natɑ̃ plys kə twa,
ʒatɑ̃ ta vi, tɔ̃ suʁiʁə, ta bote, tɔ̃ bɔnœʁ, sələmɑ̃, ʒystə twa,
sələmɑ̃ twa, puʁ la vi, ma døzjεmə vi εt- e dwa εtʁə avεk twa,
vivʁə ma døzjεmə vi ɑ̃tjεʁəmɑ̃ avεk twa klodja, tɔtaləmɑ̃ puʁ twa,
puʁkwa nε ty pa ɑ̃kɔʁə la klodja, nə vjɛ̃ ty pa, ʒə sɥiz- a twa ?
ʒε syʁveky ʒystə puʁ sa ʒə kʁwa klo, ʁəvivʁə e syʁvivʁə puʁ twa, vivʁə avεk twa…
ma døzjεmə vi klodja, ʒɑ̃ sɥi syʁ, ma vi tapaʁtjɛ̃ a twa…
sələmɑ̃ a twa, ʒə vis ynikəmɑ̃ puʁ twa ʁjɛ̃ kə puʁ twa ɡʁasə a twa,
klodja, ʒə nεmə plys kə twa, a la vi a la mɔʁ, ʒə vø muʁiʁ dɑ̃ tε bʁa
vivʁə e muʁiʁ avεk twa… ʒystə avεk twa… nə mə lεsə plys, nə mə lεsə pa…
ʒə nə vø plys dotʁə ɔʁizɔ̃ : kə twa klodja… vjɛ̃ vitə ʒə natɑ̃ kə twa…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə zeʁo katʁə mε dø milə ɔ̃zə a vɛ̃t- dø aʃ zeʁo zeʁo