Poème-France.com

Poeme : Pose Sur Le FilPose Sur Le Fil

Posé Sur Le Fil
Comme l’oiseau sur un fil
Ma vie passe et se défile
Je ne suis plus sur cette terre,
Je ne sais plus trop quoi faire,
Devenir un ange de l’univers,
Ou reposer les pieds sur cette terre…
Quoi faire ?
Jusqu’à mon âme, mon cœur s’est ouvert
Pour tes beaux et magnifiques grands yeux noirs,
Mon esprit, mon être tout entier plein de désespoir,
Un des derniers jours de mai, se sont remis à croire,
Sur quelques mots écrits de toi en une seule phrase, un soir,
« Tu peux m’héberger ? » et l’écran est redevenu noir…
Quoi te dire ?
Et depuis, plus rien de ta part, pas un mot, quel enfer,
Je suis comme l’oiseau pris au piège, sur un fil,
Un fil qui me prends le cœur, le ventre, un fil de fer,
Qui m’empêche de vivre, qui me tire vers la terre,
Pour que je ne puisse plus m’envoler vers le ciel,
Le diable fidèle à ton enfer y met toujours sa manière…
Quel enfer ?
Ton silence est dur ma puce, plus dur que la pierre,
J’ai l’impression de traverser à nouveau le désert,
D’être encore le rejet de tes vieilles histoires d’hier,
D’être un rebut, une racine, un lien virtuel qui te sert,
Quand toi tu le décides, à te venger de ta vie d’enfer,
Pour que mon corps tout entier, sache combien ton être a souffert…
C’est pire,
De ne pas avoir le courage un jour de prendre l’avion
Pour quitter ton pays, te sauver, fuir pour de bonnes raisons
Cette vie, changer de vie, de métier, voir un nouvel horizon,
Partir loin, mettre les distances entre tes douleurs et ta maison,
Te sentir de nouveau libre, optimiste, créative, gaie comme le pinson,
Tu refuses ou tu fuis de nouveau par crainte mon amitié, ma trop grande passion…
Pour quelle raison ?
Dis moi Clo, dis moi pour quelles raisons tu joues avec ma raison…
Moi, vois-tu je suis pour toi, à perdre la raison…
N’as-tu pour moi aucune compassion ?
Pour que je mérite une si funeste punition ?
Dis moi Clo, dis moi si tu crains ma passion,
Le tigre que je suis te supplie à tes pieds de dragon…
Tu brûles ma vie,
Ecrase moi, tue moi, mais ne me laisse plus comme un con…
Entre en amour avec moi, Claudia, je ne suis pas un mauvais garçon,
Alors, décide toi et dis moi oui, ou dis moi non, avec tes raisons ?
Mais ne me laisse pas, plus te perdre, tu es ma vie mon seul horizon,
Avec toi, humblement, je suis redevenu un merveilleux jeune garçon,
Deviens enfin pour moi, pour la vie, l’opium de ma vie, pas son poison…
Ton parfum d’opium sent bon ?
Alors viens à Limoux Clo, viens ici à Limoux en prenant l’avion…
Nous aimer pour la vie est une belle raison…
Nous aimer tous les deux pour en finir avec les trahisons…
Construire ensemble notre deuxième vie, une belle maison,
Se regarder, l’un l’autre, se voir chaque matin, chaque soir avec de la passion
S’aimer, tout se donner, tout partager, n’est ce pas un bel horizon ?
La plus belle des raisons… ?
Georges Adrien PARADIS le 7 juillet 2009 à 00h15 et le 03 mai 2011 à plus d’heure
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

poze syʁ lə fil
kɔmə lwazo syʁ œ̃ fil
ma vi pasə e sə defilə
ʒə nə sɥi plys syʁ sεtə teʁə,
ʒə nə sε plys tʁo kwa fεʁə,
dəvəniʁ œ̃n- ɑ̃ʒə də lynive,
u ʁəpoze lε pje syʁ sεtə teʁə…
kwa fεʁə ?
ʒyska mɔ̃n- amə, mɔ̃ kœʁ sεt- uvεʁ
puʁ tε boz- e maɲifik ɡʁɑ̃z- iø nwaʁ,
mɔ̃n- εspʁi, mɔ̃n- εtʁə tut- ɑ̃tje plɛ̃ də dezεspwaʁ,
œ̃ dε dεʁnje ʒuʁ də mε, sə sɔ̃ ʁəmiz- a kʁwaʁə,
syʁ kεlk moz- ekʁi də twa ɑ̃n- ynə sələ fʁazə, œ̃ swaʁ,
« ty pø mebεʁʒe ? » εt lekʁɑ̃ ε ʁədəvəny nwaʁ…
kwa tə diʁə ?
e dəpɥi, plys ʁjɛ̃ də ta paʁ, pa œ̃ mo, kεl ɑ̃fe,
ʒə sɥi kɔmə lwazo pʁiz- o pjεʒə, syʁ œ̃ fil,
œ̃ fil ki mə pʁɑ̃ lə kœʁ, lə vɑ̃tʁə, œ̃ fil də fεʁ,
ki mɑ̃pεʃə də vivʁə, ki mə tiʁə vεʁ la teʁə,
puʁ kə ʒə nə pɥisə plys mɑ̃vɔle vεʁ lə sjεl,
lə djablə fidεlə a tɔ̃n- ɑ̃fe i mεt tuʒuʁ sa manjεʁə…
kεl ɑ̃fe ?
tɔ̃ silɑ̃sə ε dyʁ ma pysə, plys dyʁ kə la pjeʁə,
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də tʁavεʁse a nuvo lə dezεʁ,
dεtʁə ɑ̃kɔʁə lə ʁəʒε də tε vjεjəz- istwaʁə djεʁ,
dεtʁə œ̃ ʁəby, ynə ʁasinə, œ̃ ljɛ̃ viʁtɥεl ki tə sεʁ,
kɑ̃ twa ty lə desidə, a tə vɑ̃ʒe də ta vi dɑ̃fe,
puʁ kə mɔ̃ kɔʁ tut- ɑ̃tje, saʃə kɔ̃bjɛ̃ tɔ̃n- εtʁə a sufεʁ…
sε piʁə,
də nə pa avwaʁ lə kuʁaʒə œ̃ ʒuʁ də pʁɑ̃dʁə lavjɔ̃
puʁ kite tɔ̃ pεi, tə sove, fɥiʁ puʁ də bɔnə ʁεzɔ̃
sεtə vi, ʃɑ̃ʒe də vi, də metje, vwaʁ œ̃ nuvεl ɔʁizɔ̃,
paʁtiʁ lwɛ̃, mεtʁə lε distɑ̃səz- ɑ̃tʁə tε dulœʁz- e ta mεzɔ̃,
tə sɑ̃tiʁ də nuvo libʁə, ɔptimistə, kʁeativə, ɡε kɔmə lə pɛ̃sɔ̃,
ty ʁəfyzəz- u ty fɥi də nuvo paʁ kʁɛ̃tə mɔ̃n- amitje, ma tʁo ɡʁɑ̃də pasjɔ̃…
puʁ kεllə ʁεzɔ̃ ?
di mwa klo, di mwa puʁ kεllə ʁεzɔ̃ ty ʒuz- avεk ma ʁεzɔ̃…
mwa, vwa ty ʒə sɥi puʁ twa, a pεʁdʁə la ʁεzɔ̃…
na ty puʁ mwa okynə kɔ̃pasjɔ̃ ?
puʁ kə ʒə meʁitə ynə si fynεstə pynisjɔ̃ ?
di mwa klo, di mwa si ty kʁɛ̃ ma pasjɔ̃,
lə tiɡʁə kə ʒə sɥi tə sypli a tε pje də dʁaɡɔ̃…
ty bʁylə ma vi,
εkʁazə mwa, tɥ mwa, mε nə mə lεsə plys kɔmə œ̃ kɔ̃…
ɑ̃tʁə ɑ̃n- amuʁ avεk mwa, klodja, ʒə nə sɥi pa œ̃ movε ɡaʁsɔ̃,
alɔʁ, desidə twa e di mwa ui, u di mwa nɔ̃, avεk tε ʁεzɔ̃ ?
mε nə mə lεsə pa, plys tə pεʁdʁə, ty ε ma vi mɔ̃ səl ɔʁizɔ̃,
avεk twa, œ̃bləmɑ̃, ʒə sɥi ʁədəvəny œ̃ mεʁvεjø ʒənə ɡaʁsɔ̃,
dəvjɛ̃z- ɑ̃fɛ̃ puʁ mwa, puʁ la vi, lɔpjɔm də ma vi, pa sɔ̃ pwazɔ̃…
tɔ̃ paʁfœ̃ dɔpjɔm sɑ̃ bɔ̃ ?
alɔʁ vjɛ̃z- a limu klo, vjɛ̃z- isi a limuz- ɑ̃ pʁənɑ̃ lavjɔ̃…
nuz- εme puʁ la vi εt- ynə bεllə ʁεzɔ̃…
nuz- εme tus lε dø puʁ ɑ̃ finiʁ avεk lε tʁaizɔ̃…
kɔ̃stʁɥiʁə ɑ̃sɑ̃blə nɔtʁə døzjεmə vi, ynə bεllə mεzɔ̃,
sə ʁəɡaʁde, lœ̃ lotʁə, sə vwaʁ ʃakə matɛ̃, ʃakə swaʁ avεk də la pasjɔ̃
sεme, tu sə dɔne, tu paʁtaʒe, nε sə pa œ̃ bεl ɔʁizɔ̃ ?
la plys bεllə dε ʁεzɔ̃… ?
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə sεt ʒɥjε dø milə nəf a zeʁo zeʁo aʃ kɛ̃zə e lə zeʁo tʁwa mε dø milə ɔ̃zə a plys dœʁ