Poème-France.com

Poeme : L’Été IndienL’Été Indien

L’ÉTÉ INDIEN

Fin Octobre 2010, Limoux ;
De froides nuits,
Des matins frais,
Dix neuf degrés l’après midi,
Je peins, j’écris, je crée
Pour vaincre mes insomnies…

J’aime le gris flou
De mes nuits,
De mes matins pas frais
J’ai du mal a émergé, saoul,
D’avoir peu dormi,
Mes journées, sans toi, je les hais…

J’adore le levé du jour,
Lorsque la lune fuit
Quand lui sourit le soleil,
J’ai les yeux remplis de sommeil
Sur la terrasse j’admire le jour,
Tout est humide, frais, mes yeux aussi…

Mes premières ou dernières pensées,
Quoique je fasse ; elles t’appartiennent
Coucher endormi, debout réveillé,
Tu es à côté de moi, cette place
Dans ma vie, jour et nuit, est la tienne ;
Je sais qu’aucune autre femme, ne prendra ta place…

Fin octobre 2010, Limoux,
Mon regard engourdi découvre de ce superbe pays,
L’automnal paysage de vignes majestueuses rougies
Sous le sublime vigoureux soleil de l’été indien ;
Mes yeux humides sont rouges de chagrin
Sous le fardeau immense de ton absence ; ça me rend fou…
D’être seul ici, et toi là-bas…
Tout là-bas… au Canada…
Georges Adrien Paradis, Limoux le 28 octobre 2010 à 22h45
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lete ɛ̃djɛ̃

fɛ̃ ɔktɔbʁə dø milə dis, limu,
də fʁwadə nɥi,
dε matɛ̃ fʁε,
diz- nəf dəɡʁe lapʁε midi,
ʒə pɛ̃, ʒekʁi, ʒə kʁe
puʁ vɛ̃kʁə mεz- ɛ̃sɔmni…

ʒεmə lə ɡʁi flu
də mε nɥi,
də mε matɛ̃ pa fʁε
ʒε dy mal a emεʁʒe, saul,
davwaʁ pø dɔʁmi,
mε ʒuʁne, sɑ̃ twa, ʒə lεz- ε…

ʒadɔʁə lə ləve dy ʒuʁ,
lɔʁskə la lynə fɥi
kɑ̃ lɥi suʁi lə sɔlεj,
ʒε lεz- iø ʁɑ̃pli də sɔmεj
syʁ la teʁasə ʒadmiʁə lə ʒuʁ,
tut- ε ymidə, fʁε, mεz- iøz- osi…

mε pʁəmjεʁəz- u dεʁnjεʁə pɑ̃se,
kwakə ʒə fasə, εllə tapaʁtjεne
kuʃe ɑ̃dɔʁmi, dəbu ʁevεje,
ty ε a kote də mwa, sεtə plasə
dɑ̃ ma vi, ʒuʁ e nɥi, ε la tjεnə,
ʒə sε kokynə otʁə famə, nə pʁɑ̃dʁa ta plasə…

fɛ̃ ɔktɔbʁə dø milə dis, limu,
mɔ̃ ʁəɡaʁ ɑ̃ɡuʁdi dekuvʁə də sə sypεʁbə pεi,
lotɔmnal pεizaʒə də viɲə maʒεstɥøzə ʁuʒi
su lə syblimə viɡuʁø sɔlεj də lete ɛ̃djɛ̃,
mεz- iø ymidə sɔ̃ ʁuʒə də ʃaɡʁɛ̃
su lə faʁdo imɑ̃sə də tɔ̃n- absɑ̃sə, sa mə ʁɑ̃ fu…
dεtʁə səl isi, e twa la ba…
tu la ba… o kanada…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi, limu lə vɛ̃t- ɥit ɔktɔbʁə dø milə diz- a vɛ̃t- dø aʃ kaʁɑ̃tə sɛ̃k