Poème-France.com

Poeme : Une RoseUne Rose

UNE ROSE
Toi…
Une pensée secrète avec rien qu’une chose :
Une rose…
Si belle…
Comme celle…
Du jardin…
Où vit mon destin…
Où mon cœur repose…
Où sa main se pose…
Et son regard ose…
Croiser le mien…
Puis soudain…
Me métamorphose…
Comme un rien…
Une petite chose…
Une toute petite chose…
Sa chose…
Alors, à toi ma rose…
J’ai offert ce destin…
Qui est le mien et t’appartient…
Pour le reste de nos vies…
Autant que tu en a envie…
Il est tien…
Amour ami âme-sœur…
Il a voué mon cœur…
Pour cette trop belle fleur…
A un amour trop pressant…
Il s’est écorché à sang…
Puis à son épine se blessant…
A la caresse de l’effleure…
Il en a prit pour 1000 ans…
Peut être pour plus longtemps…
Je t’aime et je t’attends…
Viens j’attends…
Je n’attends que toi…
Ma rose…
Après seulement…
Je me repose…
Alors viens…
Si tu l’oses…
Georges Adrien PARADIS le 10 janvier 2007
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə ʁozə
twa…
ynə pɑ̃se sεkʁεtə avεk ʁjɛ̃ kynə ʃozə :
ynə ʁozə…
si bεllə…
kɔmə sεllə…
dy ʒaʁdɛ̃…
u vit mɔ̃ dεstɛ̃…
u mɔ̃ kœʁ ʁəpozə…
u sa mɛ̃ sə pozə…
e sɔ̃ ʁəɡaʁ ozə…
kʁwaze lə mjɛ̃…
pɥi sudɛ̃…
mə metamɔʁfozə…
kɔmə œ̃ ʁjɛ̃…
ynə pətitə ʃozə…
ynə tutə pətitə ʃozə…
sa ʃozə…
alɔʁ, a twa ma ʁozə…
ʒε ɔfεʁ sə dεstɛ̃…
ki ε lə mjɛ̃ e tapaʁtjɛ̃…
puʁ lə ʁεstə də no vi…
otɑ̃ kə ty ɑ̃n- a ɑ̃vi…
il ε tjɛ̃…
amuʁ ami amə sœʁ…
il a vue mɔ̃ kœʁ…
puʁ sεtə tʁo bεllə flœʁ…
a œ̃n- amuʁ tʁo pʁesɑ̃…
il sεt- ekɔʁʃe a sɑ̃…
pɥiz- a sɔ̃n- epinə sə blesɑ̃…
a la kaʁεsə də leflœʁə…
il ɑ̃n- a pʁi puʁ milə ɑ̃…
pø εtʁə puʁ plys lɔ̃tɑ̃…
ʒə tεmə e ʒə tatɑ̃…
vjɛ̃ ʒatɑ̃…
ʒə natɑ̃ kə twa…
ma ʁozə…
apʁε sələmɑ̃…
ʒə mə ʁəpozə…
alɔʁ vjɛ̃…
si ty lozə…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə di- ʒɑ̃vje dø milə sεt