Poème-France.com

Poeme : Je T’AttendsJe T’Attends

JE T’ATTENDS comme un enfant
Je reste comme un petit enfant
Je cours après la vie et le temps
Je t’attends comme un petit enfant
Qui cherche sa maman et l’attends
Je t’attends

Je cultive un jardin secret
Et j’arrose avec patience
La seule fleur d’évanescence
Qui fleure bon mon impatience
Je t’attends

Je sens l’immensité de ton âme,
Mon âme, te cherche et t’épouse
Comme on marie une femme
Qui m’a doucement envoûter
Je t’attends

A te chercher sans te trouver
J’ai traversé tout le monde,
Marché sur la terre si ronde,
Qui te cache dans les ondes
Je t’attends

Et puis un matin d’octobre
J’ai rencontré ton image
Ton regard noir m’épouse,
Qui te flashe belle et sobre
Je t’attends

En ces derniers jours de février
L’amour enfin est entré
Par l’écran de mon ordinateur blasé
Qui te purifie a te divinisé
Je t’attends

Dans un mois vient le printemps
Et je suis là et j’attends
Que tu me donne ton âme
Qui réveille le mirage et le temps
Je t’attends

Et puis le temps sera comme la vie
Il passera avec le temps de ta vie
Puisque ta vie est le temps
Qui passe et passe depuis si longtemps
Que je t’attends…

Georges Adrien PARADIS le 23 mai 2011
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tatɑ̃ kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃
ʒə ʁεstə kɔmə œ̃ pəti ɑ̃fɑ̃
ʒə kuʁz- apʁε la vi e lə tɑ̃
ʒə tatɑ̃ kɔmə œ̃ pəti ɑ̃fɑ̃
ki ʃεʁʃə sa mamɑ̃ e latɑ̃
ʒə tatɑ̃

ʒə kyltivə œ̃ ʒaʁdɛ̃ sεkʁε
e ʒaʁozə avεk pasjɑ̃sə
la sələ flœʁ devanesɑ̃sə
ki flœʁə bɔ̃ mɔ̃n- ɛ̃pasjɑ̃sə
ʒə tatɑ̃

ʒə sɑ̃s limɑ̃site də tɔ̃n- amə,
mɔ̃n- amə, tə ʃεʁʃə e tepuzə
kɔmə ɔ̃ maʁi ynə famə
ki ma dusəmɑ̃ ɑ̃vute
ʒə tatɑ̃

a tə ʃεʁʃe sɑ̃ tə tʁuve
ʒε tʁavεʁse tu lə mɔ̃də,
maʁʃe syʁ la teʁə si ʁɔ̃də,
ki tə kaʃə dɑ̃ lεz- ɔ̃də
ʒə tatɑ̃

e pɥiz- œ̃ matɛ̃ dɔktɔbʁə
ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe tɔ̃n- imaʒə
tɔ̃ ʁəɡaʁ nwaʁ mepuzə,
ki tə flaʃə bεllə e sɔbʁə
ʒə tatɑ̃

ɑ̃ sε dεʁnje ʒuʁ də fevʁje
lamuʁ ɑ̃fɛ̃ εt- ɑ̃tʁe
paʁ lekʁɑ̃ də mɔ̃n- ɔʁdinatœʁ blaze
ki tə pyʁifi a tə divinize
ʒə tatɑ̃

dɑ̃z- œ̃ mwa vjɛ̃ lə pʁɛ̃tɑ̃
e ʒə sɥi la e ʒatɑ̃
kə ty mə dɔnə tɔ̃n- amə
ki ʁevεjə lə miʁaʒə e lə tɑ̃
ʒə tatɑ̃

e pɥi lə tɑ̃ səʁa kɔmə la vi
il pasəʁa avεk lə tɑ̃ də ta vi
pɥiskə ta vi ε lə tɑ̃
ki pasə e pasə dəpɥi si lɔ̃tɑ̃
kə ʒə tatɑ̃…

ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə vɛ̃t- tʁwa mε dø milə ɔ̃zə