Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Spirale Infernale

Le Poème

LA SPIRALE INFERNALE
Et voilà, trois heures du mat,
Réveil en fanfare,
J’ai mal à la patte,
Même si j’en ai marre,
La douleur est pugnace,
Je ne peux même plus jouer la fégniace…
Deux ou trois fois le kiné
Par semaine, a tiré
La canne, a tiraillé
Ma jambe droite et mon pied
La douleur est tenace,
Je ne peux même plus jouer l’arrogance…

Voilà six ou sept ans, l’accident,
On a refait mon flanc,
Puis le rachis dans l’élan,
Rebâti, la jambe gauche, pas le bras en même temps,
Pour survivre il fallait du cran,
Lorsque le chirurgien a dressé le bilan…

Ensuite au bout de quatre années chez un kiné
Passées à réinervé le nerf sciatique gauche et mon pied
Tellement gauche que mon impression innée
Se révélait être un fil électrifié
Tout le long, en bas de ma jambe, ankylosé,
Mouvementer le bras, la main pour que ne se sclérose pas le poignet.

J’ai de nouveau rencontré un magicien
Du bistouri, as des as du jeu de main ;
En vérité le number to du rafistolage de mains,
Il a magistralement opéré en février, au matin
En utilisant chaque muscle nerveux les moins atteints
Pour redresser et raccorder l’avant bras du poignet à la main…

Voilà que je passe à présent,
Par les préjudices conséquents,
Après une nouvelle hanche gauche, passé le temps,
C’est le genou droit qui peut-être attend,
Le cartilage pas les ligaments,
Est-ce une prothèse en ornement… ?

Interdites les infiltrations
Dans le corps, les ligaments en friction
De nouveau les interrogations
De nouveau la spirale infernale en faction
Je le sais la Diable n’a pas eut sa mort,
Il veut mettre sa spirale de douleurs sur mon corps en action…

Georges Adrien PARADIS Limoux le 26 mai 2011 à 00h50
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Giorgioadriano

Poète Giorgioadriano

Giorgioadriano a publié sur le site 246 écrits. Giorgioadriano est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Spirale Infernalela=s=pi=ralein=fer=nale 6
et=voi=là=trois=heures=du=mat 7
ré=veil=en=fan=fa=re 6
jai=mal=à=la=pat=te 6
même=si=jen=ai=mar=re 6
la=dou=leur=est=pug=nace 6
je=ne=peux=même=plus=jouer=la=fé=gniace 9
deux=ou=trois=fois=le=ki=né 7
par=se=maine=a=ti=ré 6
la=can=ne=a=ti=raillé 6
ma=jambe=droi=teet=mon=pied 6
la=dou=leur=est=te=nace 6
je=ne=peux=même=plus=jouer=lar=ro=gance 9

voi=là=six=ou=sept=ans=lac=cident 8
on=a=re=fait=mon=flanc 6
puis=le=ra=chis=dans=lé=lan 7
re=bâ=ti=la=jambe=gau=che=pas=le=bras=en=mê=me=temps 14
pour=sur=vivre=il=fal=lait=du=cran 8
lors=que=le=chi=rur=gien=a=dres=sé=le=bi=lan 12

en=suiteau=bout=de=qua=tre=an=nées=chez=un=ki=né 12
pas=sées=à=réi=ner=vé=le=nerf=s=cia=ti=que=gaucheet=mon=pied 15
tel=le=ment=gauche=que=mon=im=pres=sion=in=née 11
se=ré=vé=lait=êtreun=fil=élec=tri=fié 9
tout=le=long=en=bas=de=ma=jambe=an=ky=lo=sé 12
mouve=men=ter=le=bras=la=main=pour=que=ne=se=sclé=ro=se=pas=le=poignet 17

jai=de=nou=veau=ren=con=tré=un=ma=gi=cien 11
du=bis=tou=ri=as=des=as=du=jeu=de=main 11
en=vé=ri=té=le=num=ber=to=du=ra=fis=to=lage=de=mains 15
il=a=ma=gis=trale=ment=o=pé=ré=en=fé=vrier=au=ma=tin 15
en=u=ti=li=sant=cha=que=mus=cle=ner=veux=les=moins=at=teints 15
pour=re=dres=ser=et=rac=cor=der=la=vant=bras=du=poignet=à=la=main 16

voi=là=que=je=passeà=présent 6
par=les=pré=ju=dices=con=sé=quents 8
après=une=nou=vel=le=han=che=gau=che=pas=sé=le=temps 13
cest=le=ge=nou=droit=qui=peut=têtreat=tend 9
le=car=ti=lage=pas=les=li=gaments 8
est=ceune=pro=thèse=en=or=ne=ment 8

in=ter=dites=les=in=fil=tra=tions 8
dans=le=corps=les=li=gaments=en=fric=tion 9
de=nou=veau=les=in=ter=ro=ga=tions 9
de=nou=veau=la=s=pi=ralein=fer=na=le=en=fac=tion 13
je=le=sais=la=diable=na=pas=eut=sa=mort 10
il=veut=mettre=sa=s=pi=ra=le=de=dou=leurs=sur=mon=corps=en=ac=tion 17

georges=a=drien=pa=ra=dis=li=moux=le=vingt=six=mai=deux=milleon=ze=à=zé=ro=zé=ro=h=cin=quante 23
Phonétique : La Spirale Infernalela spiʁalə ɛ̃fεʁnalə
e vwala, tʁwaz- œʁ dy ma,
ʁevεj ɑ̃ fɑ̃faʁə,
ʒε mal a la patə,
mεmə si ʒɑ̃n- ε maʁə,
la dulœʁ ε pyɲasə,
ʒə nə pø mεmə plys ʒue la feɲjasə…
døz- u tʁwa fwa lə kine
paʁ səmεnə, a tiʁe
la kanə, a tiʁaje
ma ʒɑ̃bə dʁwatə e mɔ̃ pje
la dulœʁ ε tənasə,
ʒə nə pø mεmə plys ʒue laʁɔɡɑ̃sə…

vwala siz- u sεt ɑ̃, laksidɑ̃,
ɔ̃n- a ʁəfε mɔ̃ flɑ̃k,
pɥi lə ʁaʃi dɑ̃ lelɑ̃,
ʁəbati, la ʒɑ̃bə ɡoʃə, pa lə bʁaz- ɑ̃ mεmə tɑ̃,
puʁ syʁvivʁə il falε dy kʁɑ̃,
lɔʁskə lə ʃiʁyʁʒjɛ̃ a dʁese lə bilɑ̃…

ɑ̃sɥitə o bu də katʁə ane ʃez- œ̃ kine
pasez- a ʁeinεʁve lə nεʁf sjatikə ɡoʃə e mɔ̃ pje
tεllmɑ̃ ɡoʃə kə mɔ̃n- ɛ̃pʁesjɔ̃ ine
sə ʁevelε εtʁə œ̃ fil elεktʁifje
tu lə lɔ̃, ɑ̃ ba də ma ʒɑ̃bə, ɑ̃kiloze,
muvəmɑ̃te lə bʁa, la mɛ̃ puʁ kə nə sə skleʁozə pa lə pwaɲε.

ʒε də nuvo ʁɑ̃kɔ̃tʁe œ̃ maʒisjɛ̃
dy bistuʁi, a dεz- a dy ʒø də mɛ̃,
ɑ̃ veʁite lə nœ̃be to dy ʁafistɔlaʒə də mɛ̃,
il a maʒistʁaləmɑ̃ ɔpeʁe ɑ̃ fevʁje, o matɛ̃
ɑ̃n- ytilizɑ̃ ʃakə mysklə nεʁvø lε mwɛ̃z- atɛ̃
puʁ ʁədʁese e ʁakɔʁde lavɑ̃ bʁa dy pwaɲε a la mɛ̃…

vwala kə ʒə pasə a pʁezɑ̃,
paʁ lε pʁeʒydisə kɔ̃sekɑ̃,
apʁεz- ynə nuvεllə-ɑ̃ʃə ɡoʃə, pase lə tɑ̃,
sε lə ʒənu dʁwa ki pø tεtʁə atɑ̃,
lə kaʁtilaʒə pa lε liɡamɑ̃,
ε sə ynə pʁɔtεzə ɑ̃n- ɔʁnəmɑ̃… ?

ɛ̃tεʁditə lεz- ɛ̃filtʁasjɔ̃
dɑ̃ lə kɔʁ, lε liɡamɑ̃z- ɑ̃ fʁiksjɔ̃
də nuvo lεz- ɛ̃teʁɔɡasjɔ̃
də nuvo la spiʁalə ɛ̃fεʁnalə ɑ̃ faksjɔ̃
ʒə lə sε la djablə na pa y sa mɔʁ,
il vø mεtʁə sa spiʁalə də dulœʁ syʁ mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃n- aksjɔ̃…

ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi limu lə vɛ̃t- si- mε dø milə ɔ̃zə a zeʁo zeʁo aʃ sɛ̃kɑ̃tə
Syllabes Phonétique : La Spirale Infernalela=spi=ʁalə=ɛ̃=fεʁ=nalə 6
e=vwa=la=tʁwa=zœʁ=dy=ma 7
ʁe=vεj=ɑ̃=fɑ̃=fa=ʁə 6
ʒε=mal=a=la=pa=tə 6
mε=mə=si=ʒɑ̃=nε=maʁə 6
la=du=lœʁ=ε=py=ɲasə 6
ʒə=nə=pø=mεmə=plys=ʒu=e=la=fe=ɲjasə 10
dø=zu=tʁwa=fwalə=ki=ne 6
paʁsə=mε=nə=a=ti=ʁe 6
la=ka=nə=a=ti=ʁaje 6
ma=ʒɑ̃bə=dʁwa=təe=mɔ̃=pje 6
la=du=lœʁ=ε=tə=nasə 6
ʒə=nə=pø=mεmə=plys=ʒu=e=la=ʁɔ=ɡɑ̃sə 10

vwa=la=si=zu=sεt=ɑ̃=lak=si=dɑ̃ 9
ɔ̃=na=ʁə=fε=mɔ̃=flɑ̃k 6
pɥilə=ʁa=ʃi=dɑ̃=le=lɑ̃ 6
ʁə=ba=ti=la=ʒɑ̃bə=ɡoʃə=pa=lə=bʁa=zɑ̃=mε=mə=tɑ̃ 13
puʁ=syʁ=vivʁə=il=fa=lε=dy=kʁɑ̃ 8
lɔʁskə=lə=ʃi=ʁyʁ=ʒjɛ̃=a=dʁe=se=lə=bi=lɑ̃ 11

ɑ̃s=ɥitəo=bu=də=ka=tʁə=a=ne=ʃe=zœ̃=ki=ne 12
pase=za=ʁe=i=nεʁ=ve=lə=nεʁf=sja=ti=kə=ɡo=ʃəe=mɔ̃=pje 15
tεl=lmɑ̃=ɡoʃə=kə=mɔ̃=nɛ̃=pʁe=sjɔ̃=i=ne 10
sə=ʁe=ve=lε=εtʁəœ̃=fil=e=lεk=tʁi=fje 10
tulə=lɔ̃=ɑ̃=ba=də=ma=ʒɑ̃=bə=ɑ̃=ki=lo=ze 12
muvə=mɑ̃=te=lə=bʁa=la=mɛ̃=puʁ=kə=nə=sə=skle=ʁo=zə=pa=lə=pwa=ɲε 18

ʒεdə=nu=vo=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=œ̃=ma=ʒi=sjɛ̃ 10
dy=bis=tu=ʁi=a=dε=za=dy=ʒødə=mɛ̃ 10
ɑ̃=ve=ʁi=te=lə=nœ̃=be=to=dy=ʁa=fis=tɔ=laʒə=də=mɛ̃ 15
il=a=ma=ʒis=tʁalə=mɑ̃=ɔ=pe=ʁe=ɑ̃=fe=vʁje=o=ma=tɛ̃ 15
ɑ̃=ny=ti=li=zɑ̃=ʃakə=mys=klə=nεʁ=vø=lε=mwɛ̃=za=tɛ̃ 14
puʁʁə=dʁe=se=e=ʁa=kɔʁ=de=la=vɑ̃=bʁa=dy=pwa=ɲε=a=la=mɛ̃ 16

vwa=lakə=ʒə=pa=səa=pʁe=zɑ̃ 7
paʁ=lε=pʁe=ʒy=disə=kɔ̃=se=kɑ̃ 8
a=pʁε=zynə=nu=vεl=lə-ɑ̃ʃə=ɡo=ʃə=pa=se=lə=tɑ̃ 13
sεlə=ʒə=nu=dʁwa=ki=pø=tε=tʁəa=tɑ̃ 9
lə=kaʁ=ti=laʒə=pa=lε=li=ɡa=mɑ̃ 9
εsəy=nə=pʁɔ=tε=zə=ɑ̃=nɔʁ=nə=mɑ̃ 9

ɛ̃=tεʁ=ditə=lε=zɛ̃=fil=tʁa=sjɔ̃ 8
dɑ̃lə=kɔʁ=lε=li=ɡa=mɑ̃=zɑ̃=fʁik=sjɔ̃ 9
də=nu=vo=lε=zɛ̃=te=ʁɔ=ɡa=sjɔ̃ 9
də=nu=vo=la=spi=ʁaləɛ̃=fεʁ=na=lə=ɑ̃=fak=sjɔ̃ 12
ʒə=lə=sε=la=djablə=na=pa=y=sa=mɔʁ 10
il=vø=mεtʁə=sa=spi=ʁa=lə=də=du=lœʁ=syʁ=mɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=nak=sjɔ̃ 16

ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=li=mu=lə=vɛ̃t=si=mε=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=ze=ʁo=ze=ʁo=aʃ=sɛ̃=kɑ̃tə 24

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
02/06/2011 19:45Willy34390

Bonjour , j’ai bien aimé ce poême mais je trouve la stucture assez répetitive ce qui est fort domage et deplesant à la lecture

Auteur de Poésie
02/06/2011 19:57Giorgioadriano

bonjour, normal que la structure soit répétitive il s’agit d’une histoire vraie de la vie, 7 années, où la vérité s’impose sans fioritures ni montages, cette histoire est la mienne donc chaque fait signifie une étape à ma reconstruction, chaque reconstruction une répétition physique et mentale donc un effort continuel pour surmonter la douleur, la violence et la solitude des jours et des nuits répétitives...Un commentaire à votre commentaire Willy merci...Simplement une chose...chaque jour est un nouveau jour...répétitif pour celui qui n’a aucun projet... Amitié cordiale

Poème Fatalité
Du 26/05/2011 00:48

L'écrit contient 307 mots qui sont répartis dans 7 strophes.