Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mon Seul Ami

Le Poème

MON SEUL AMI
Un rêve magnifique traverse
Ma vie depuis que mon corps verse
Ses cris et ses larmes de souffrances
Physiques ; ce rêve magique me transperce
Le cœur d’un amour devenu mon unique ami ;
Ses yeux, son sourire, ses cheveux, sont devenus mes seuls amis…

J’ai vécu une première vie, où,
Ce rêve sommeillait au fond de ma tête,
Sans être franc, sans que je sois fou,
Il somnolait telle une compagne dans ma tête,
Toutes les femmes qui lui ressemblaient, toutes très belles,
Troublantes mais éphémères ; d’amant je suis resté leur ami…

J’ai arpenté des routes et des chemins,
Durant toutes ces années de doutes passées
J’ai ouvert des sentiers, tendu la main,
Ouvert mon cœur dans la complicité,
Offert mon amitié, partagé ma sensualité,
Sans calculs, j’ai laissé se faire le destin…

Jamais durant ma première vie je n’ai pu voir,
Ni, je n’ai rencontré de tels grands beaux yeux noirs,
Ce sourire majestueux, ces cheveux de jais, ce visage magique,
Tomber sous le charme d’une femme aussi féérique ;
Notre rencontre virtuelle fut une union angélique ;
Cette femme entrée dans ma vie est mon seul ami…

Je l’aime pour la vie…
Et elle s’est enfuie…
Elle a pris ma vie…
Georges Adrien PARADIS Limoux le 03 juin 2011 à 23h30
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Giorgioadriano

Poète Giorgioadriano

Giorgioadriano a publié sur le site 246 écrits. Giorgioadriano est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mon Seul Amimon=seul=a=mi 4
un=rê=ve=ma=gni=fi=que=tra=ver=se 10
ma=vie=de=puis=que=mon=corps=ver=se 9
ses=cris=et=ses=lar=mes=de=souf=fran=ces 10
phy=si=ques=ce=rêve=ma=gi=que=me=trans=perce 11
le=cœur=dun=a=mour=de=ve=nu=mon=u=ni=quea=mi 13
ses=yeux=son=sou=rire=ses=che=veux=sont=de=ve=nus=mes=seuls=a=mis 16

jai=vé=cu=u=ne=pre=miè=re=vie=où 10
ce=rê=ve=som=meillait=au=fond=de=ma=tête 10
sans=ê=tre=franc=sans=que=je=sois=fou 9
il=som=no=lait=tel=leune=com=pa=gne=dans=ma=tête 12
toutes=les=fem=mes=qui=lui=res=sem=blaient=tou=tes=très=bel=les 14
trou=blantes=mais=é=phé=mè=res=da=mant=je=suis=res=té=leur=a=mi 16

jai=ar=pen=té=des=routes=et=des=che=mins 10
du=rant=toutes=ces=an=nées=de=dou=tes=pas=sées 11
jai=ou=vert=des=sen=tiers=ten=du=la=main 10
ou=vert=mon=cœur=dans=la=com=pli=ci=té 10
of=fert=mon=a=mi=tié=par=ta=gé=ma=sen=sua=li=té 14
sans=cal=culs=jai=lais=sé=se=faire=le=des=tin 11

ja=mais=du=rant=ma=pre=mière=vie=je=nai=pu=voir 12
ni=je=nai=ren=con=tré=de=tels=grands=beaux=yeux=noirs 12
ce=sou=rire=ma=jes=tueux=ces=che=veux=de=jais=ce=vi=sa=ge=ma=gi=que 18
tom=ber=sous=le=char=me=dune=fem=meaus=si=féé=ri=que 13
notre=ren=con=tre=vir=tuel=le=fut=u=neu=nion=an=gé=li=que 15
cette=fem=meen=trée=dans=ma=vie=est=mon=seul=a=mi 12

je=lai=me=pour=la=vie 6
et=el=le=sest=en=fuie 6
el=le=a=pris=ma=vie 6
georges=a=drien=pa=ra=dis=li=moux=le=zé=ro=trois=juin=deux=milleon=ze=à=vingt=trois=h=trente 21
Phonétique : Mon Seul Amimɔ̃ səl ami
œ̃ ʁεvə maɲifikə tʁavεʁsə
ma vi dəpɥi kə mɔ̃ kɔʁ vεʁsə
sε kʁiz- e sε laʁmə- də sufʁɑ̃sə
fizik, sə ʁεvə maʒikə mə tʁɑ̃spεʁsə
lə kœʁ dœ̃n- amuʁ dəvəny mɔ̃n- ynikə ami,
sεz- iø, sɔ̃ suʁiʁə, sε ʃəvø, sɔ̃ dəvənys mε səlz- ami…

ʒε veky ynə pʁəmjεʁə vi, u,
sə ʁεvə sɔmεjε o fɔ̃ də ma tεtə,
sɑ̃z- εtʁə fʁɑ̃k, sɑ̃ kə ʒə swa fu,
il sɔmnɔlε tεllə ynə kɔ̃paɲə dɑ̃ ma tεtə,
tutə lε famə ki lɥi ʁəsɑ̃blε, tutə tʁε bεllə,
tʁublɑ̃tə mεz- efemεʁə, damɑ̃ ʒə sɥi ʁεste lœʁ ami…

ʒε aʁpɑ̃te dε ʁutəz- e dε ʃəmɛ̃,
dyʁɑ̃ tutə sεz- ane də dutə pase
ʒε uvεʁ dε sɑ̃tje, tɑ̃dy la mɛ̃,
uvεʁ mɔ̃ kœʁ dɑ̃ la kɔ̃plisite,
ɔfεʁ mɔ̃n- amitje, paʁtaʒe ma sɑ̃sɥalite,
sɑ̃ kalkyl, ʒε lεse sə fεʁə lə dεstɛ̃…

ʒamε dyʁɑ̃ ma pʁəmjεʁə vi ʒə nε py vwaʁ,
ni, ʒə nε ʁɑ̃kɔ̃tʁe də tεl ɡʁɑ̃ boz- iø nwaʁ,
sə suʁiʁə maʒεstɥø, sε ʃəvø də ʒε, sə vizaʒə maʒikə,
tɔ̃be su lə ʃaʁmə dynə famə osi feeʁikə,
nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə viʁtɥεllə fy ynə ynjɔ̃ ɑ̃ʒelikə,
sεtə famə ɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi ε mɔ̃ səl ami…

ʒə lεmə puʁ la vi…
e εllə sεt- ɑ̃fɥi…
εllə a pʁi ma vi…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi limu lə zeʁo tʁwa ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a vɛ̃t- tʁwa aʃ tʁɑ̃tə
Syllabes Phonétique : Mon Seul Amimɔ̃=səl=a=mi 4
œ̃=ʁε=və=ma=ɲi=fi=kə=tʁa=vεʁ=sə 10
ma=vi=dəp=ɥi=kə=mɔ̃=kɔʁ=vεʁ=sə 9
sε=kʁi=ze=sε=laʁ=mə=də=su=fʁɑ̃=sə 10
fi=zik=sə=ʁεvə=ma=ʒi=kə=mə=tʁɑ̃s=pεʁsə 10
lə=kœʁ=dœ̃=na=muʁdə=və=ny=mɔ̃=ny=ni=kəa=mi 12
sε=ziø=sɔ̃=su=ʁiʁə=sε=ʃə=vø=sɔ̃=də=və=nys=mε=səl=za=mi 16

ʒε=ve=ky=y=nə=pʁə=mjε=ʁə=vi=u 10
sə=ʁεvə=sɔ=mε=jε=o=fɔ̃=də=ma=tεtə 10
sɑ̃=zε=tʁə=fʁɑ̃k=sɑ̃=kə=ʒə=swa=fu 9
il=sɔm=nɔ=lε=tεlləynə=kɔ̃=pa=ɲə=dɑ̃=matεtə 10
tutə=lε=fa=mə=ki=lɥiʁə=sɑ̃=blε=tu=tə=tʁε=bεllə 12
tʁu=blɑ̃tə=mε=ze=fe=mε=ʁə=da=mɑ̃=ʒə=sɥi=ʁεs=te=lœʁ=a=mi 16

ʒε=aʁ=pɑ̃=te=dε=ʁutə=ze=dε=ʃə=mɛ̃ 10
dy=ʁɑ̃=tutə=sε=za=ne=də=du=tə=pase 10
ʒε=u=vεʁ=dε=sɑ̃=tje=tɑ̃=dy=la=mɛ̃ 10
u=vεʁ=mɔ̃=kœʁ=dɑ̃=la=kɔ̃=pli=si=te 10
ɔ=fεʁ=mɔ̃=na=mi=tje=paʁ=ta=ʒe=ma=sɑ̃s=ɥa=li=te 14
sɑ̃=kal=kyl=ʒε=lεse=sə=fε=ʁə=lə=dεs=tɛ̃ 11

ʒa=mε=dy=ʁɑ̃=mapʁə=mjε=ʁə=vi=ʒə=nε=py=vwaʁ 12
ni=ʒə=nε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=də=tεl=ɡʁɑ̃=bo=ziø=nwaʁ 12
sə=su=ʁiʁə=ma=ʒεs=tɥø=sε=ʃə=vø=də=ʒε=sə=vi=za=ʒə=ma=ʒikə 17
tɔ̃=be=sulə=ʃaʁ=mə=dynə=fa=məo=si=fe=e=ʁikə 12
nɔtʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=viʁ=tɥεllə=fy=y=nəy=njɔ̃=ɑ̃=ʒe=likə 13
sεtə=fa=məɑ̃=tʁe=dɑ̃=ma=vi=ε=mɔ̃=səl=a=mi 12

ʒə=lε=mə=puʁ=la=vi 6
e=εl=lə=sε=tɑ̃f=ɥi 6
εl=lə=a=pʁi=ma=vi 6
ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=li=mu=lə=ze=ʁo=tʁwa=ʒɥɛ̃=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=vɛ̃t=tʁwa=aʃ=tʁɑ̃tə 22

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
09/06/2011 04:34Flamboyant972

Très beau poème j’ai adoré magnifique plume, un écrit très soigneux à bientôt amitié

Poème Amour-Amitié
Du 04/06/2011 00:23

L'écrit contient 224 mots qui sont répartis dans 5 strophes.