Poeme : Mon Seul Ami

Mon Seul Ami

MON SEUL AMI
Un rêve magnifique traverse
Ma vie depuis que mon corps verse
Ses cris et ses larmes de souffrances
Physiques ; ce rêve magique me transperce
Le cœur d’un amour devenu mon unique ami ;
Ses yeux, son sourire, ses cheveux, sont devenus mes seuls amis…

J’ai vécu une première vie, où,
Ce rêve sommeillait au fond de ma tête,
Sans être franc, sans que je sois fou,
Il somnolait telle une compagne dans ma tête,
Toutes les femmes qui lui ressemblaient, toutes très belles,
Troublantes mais éphémères ; d’amant je suis resté leur ami…

J’ai arpenté des routes et des chemins,
Durant toutes ces années de doutes passées
J’ai ouvert des sentiers, tendu la main,
Ouvert mon cœur dans la complicité,
Offert mon amitié, partagé ma sensualité,
Sans calculs, j’ai laissé se faire le destin…

Jamais durant ma première vie je n’ai pu voir,
Ni, je n’ai rencontré de tels grands beaux yeux noirs,
Ce sourire majestueux, ces cheveux de jais, ce visage magique,
Tomber sous le charme d’une femme aussi féérique ;
Notre rencontre virtuelle fut une union angélique ;
Cette femme entrée dans ma vie est mon seul ami…

Je l’aime pour la vie…
Et elle s’est enfuie…
Elle a pris ma vie…
Georges Adrien PARADIS Limoux le 03 juin 2011 à 23h30

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Seul Ami

  mon=seul=a=mi 4
  un=rê=ve=ma=gni=fi=que=tra=ver=se 10
  ma=vie=de=puis=que=mon=corps=ver=se 9
  ses=cris=et=ses=lar=mes=de=souf=fran=ces 10
  phy=si=ques=ce=rêve=ma=gi=que=me=trans=perce 11
  le=cœur=dun=a=mour=de=ve=nu=mon=u=ni=quea=mi 13
  ses=yeux=son=sou=rire=ses=che=veux=sont=de=ve=nus=mes=seuls=a=mis 16

  jai=vé=cu=u=ne=pre=miè=re=vie=où 10
  ce=rê=ve=som=meillait=au=fond=de=ma=tête 10
  sans=ê=tre=franc=sans=que=je=sois=fou 9
  il=som=no=lait=tel=leune=com=pa=gne=dans=ma=tête 12
  toutes=les=fem=mes=qui=lui=res=sem=blaient=tou=tes=très=bel=les 14
  trou=blantes=mais=é=phé=mè=res=da=mant=je=suis=res=té=leur=a=mi 16

  jai=ar=pen=té=des=routes=et=des=che=mins 10
  du=rant=toutes=ces=an=nées=de=dou=tes=pas=sées 11
  jai=ou=vert=des=sen=tiers=ten=du=la=main 10
  ou=vert=mon=cœur=dans=la=com=pli=ci=té 10
  of=fert=mon=a=mi=tié=par=ta=gé=ma=sen=sua=li=té 14
  sans=cal=culs=jai=lais=sé=se=faire=le=des=tin 11

  ja=mais=du=rant=ma=pre=mière=vie=je=nai=pu=voir 12
  ni=je=nai=ren=con=tré=de=tels=grands=beaux=yeux=noirs 12
  ce=sou=rire=ma=jes=tueux=ces=che=veux=de=jais=ce=vi=sa=ge=ma=gi=que 18
  tom=ber=sous=le=char=me=dune=fem=meaus=si=féé=ri=que 13
  notre=ren=con=tre=vir=tuel=le=fut=u=neu=nion=an=gé=li=que 15
  cette=fem=meen=trée=dans=ma=vie=est=mon=seul=a=mi 12

  je=lai=me=pour=la=vie 6
  et=el=le=sest=en=fuie 6
  el=le=a=pris=ma=vie 6
  georges=a=drien=pa=ra=dis=li=moux=le=zé=ro=trois=juin=deux=milleon=ze=à=vingt=trois=h=trente 21
 • Phonétique : Mon Seul Ami

  mɔ̃ səl ami
  œ̃ ʁεvə maɲifikə tʁavεʁsə
  ma vi dəpɥi kə mɔ̃ kɔʁ vεʁsə
  sε kʁiz- e sε laʁmə- də sufʁɑ̃sə
  fizik, sə ʁεvə maʒikə mə tʁɑ̃spεʁsə
  lə kœʁ dœ̃n- amuʁ dəvəny mɔ̃n- ynikə ami,
  sεz- iø, sɔ̃ suʁiʁə, sε ʃəvø, sɔ̃ dəvənys mε səlz- ami…

  ʒε veky ynə pʁəmjεʁə vi, u,
  sə ʁεvə sɔmεjε o fɔ̃ də ma tεtə,
  sɑ̃z- εtʁə fʁɑ̃k, sɑ̃ kə ʒə swa fu,
  il sɔmnɔlε tεllə ynə kɔ̃paɲə dɑ̃ ma tεtə,
  tutə lε famə ki lɥi ʁəsɑ̃blε, tutə tʁε bεllə,
  tʁublɑ̃tə mεz- efemεʁə, damɑ̃ ʒə sɥi ʁεste lœʁ ami…

  ʒε aʁpɑ̃te dε ʁutəz- e dε ʃəmɛ̃,
  dyʁɑ̃ tutə sεz- ane də dutə pase
  ʒε uvεʁ dε sɑ̃tje, tɑ̃dy la mɛ̃,
  uvεʁ mɔ̃ kœʁ dɑ̃ la kɔ̃plisite,
  ɔfεʁ mɔ̃n- amitje, paʁtaʒe ma sɑ̃sɥalite,
  sɑ̃ kalkyl, ʒε lεse sə fεʁə lə dεstɛ̃…

  ʒamε dyʁɑ̃ ma pʁəmjεʁə vi ʒə nε py vwaʁ,
  ni, ʒə nε ʁɑ̃kɔ̃tʁe də tεl ɡʁɑ̃ boz- iø nwaʁ,
  sə suʁiʁə maʒεstɥø, sε ʃəvø də ʒε, sə vizaʒə maʒikə,
  tɔ̃be su lə ʃaʁmə dynə famə osi feeʁikə,
  nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə viʁtɥεllə fy ynə ynjɔ̃ ɑ̃ʒelikə,
  sεtə famə ɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi ε mɔ̃ səl ami…

  ʒə lεmə puʁ la vi…
  e εllə sεt- ɑ̃fɥi…
  εllə a pʁi ma vi…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi limu lə zeʁo tʁwa ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a vɛ̃t- tʁwa aʃ tʁɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Mon Seul Ami

  mɔ̃=səl=a=mi 4
  œ̃=ʁε=və=ma=ɲi=fi=kə=tʁa=vεʁ=sə 10
  ma=vi=dəp=ɥi=kə=mɔ̃=kɔʁ=vεʁ=sə 9
  sε=kʁi=ze=sε=laʁ=mə=də=su=fʁɑ̃=sə 10
  fi=zik=sə=ʁεvə=ma=ʒi=kə=mə=tʁɑ̃s=pεʁsə 10
  lə=kœʁ=dœ̃=na=muʁdə=və=ny=mɔ̃=ny=ni=kəa=mi 12
  sε=ziø=sɔ̃=su=ʁiʁə=sε=ʃə=vø=sɔ̃=də=və=nys=mε=səl=za=mi 16

  ʒε=ve=ky=y=nə=pʁə=mjε=ʁə=vi=u 10
  sə=ʁεvə=sɔ=mε=jε=o=fɔ̃=də=ma=tεtə 10
  sɑ̃=zε=tʁə=fʁɑ̃k=sɑ̃=kə=ʒə=swa=fu 9
  il=sɔm=nɔ=lε=tεlləynə=kɔ̃=pa=ɲə=dɑ̃=matεtə 10
  tutə=lε=fa=mə=ki=lɥiʁə=sɑ̃=blε=tu=tə=tʁε=bεllə 12
  tʁu=blɑ̃tə=mε=ze=fe=mε=ʁə=da=mɑ̃=ʒə=sɥi=ʁεs=te=lœʁ=a=mi 16

  ʒε=aʁ=pɑ̃=te=dε=ʁutə=ze=dε=ʃə=mɛ̃ 10
  dy=ʁɑ̃=tutə=sε=za=ne=də=du=tə=pase 10
  ʒε=u=vεʁ=dε=sɑ̃=tje=tɑ̃=dy=la=mɛ̃ 10
  u=vεʁ=mɔ̃=kœʁ=dɑ̃=la=kɔ̃=pli=si=te 10
  ɔ=fεʁ=mɔ̃=na=mi=tje=paʁ=ta=ʒe=ma=sɑ̃s=ɥa=li=te 14
  sɑ̃=kal=kyl=ʒε=lεse=sə=fε=ʁə=lə=dεs=tɛ̃ 11

  ʒa=mε=dy=ʁɑ̃=mapʁə=mjε=ʁə=vi=ʒə=nε=py=vwaʁ 12
  ni=ʒə=nε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=də=tεl=ɡʁɑ̃=bo=ziø=nwaʁ 12
  sə=su=ʁiʁə=ma=ʒεs=tɥø=sε=ʃə=vø=də=ʒε=sə=vi=za=ʒə=ma=ʒikə 17
  tɔ̃=be=sulə=ʃaʁ=mə=dynə=fa=məo=si=fe=e=ʁikə 12
  nɔtʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=viʁ=tɥεllə=fy=y=nəy=njɔ̃=ɑ̃=ʒe=likə 13
  sεtə=fa=məɑ̃=tʁe=dɑ̃=ma=vi=ε=mɔ̃=səl=a=mi 12

  ʒə=lε=mə=puʁ=la=vi 6
  e=εl=lə=sε=tɑ̃f=ɥi 6
  εl=lə=a=pʁi=ma=vi 6
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=li=mu=lə=ze=ʁo=tʁwa=ʒɥɛ̃=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=vɛ̃t=tʁwa=aʃ=tʁɑ̃tə 22

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/06/2011 04:34Flamboyant972

Très beau poème j’ai adoré magnifique plume, un écrit très soigneux à bientôt amitié

Poème Amour-Amitié
Publié le 04/06/2011 00:23

L'écrit contient 224 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs