Poeme : Rythma Rime

Rythma Rime

RYTHMA RIME
Je laisse les mots jouer,
Leurs rythmes enjoués,
J’écoute leur musique
Dans ma tête euphorique,
Prendre la route féérique,
Vers mon cœur désemparé…

Au fonds de la salle enfumée,
Une guitare sévillane enflammée,
Accompagne des danseuses basanées,
Au foulard et à l’éventail endiablé,
Les hommes aux yeux brillants, envoûtés
Par le vin, la rythma musicale et la rime des mots enchanté…

Moi je suis assis, là, prés du guitariste,
Un verre à la main, je regarde la piste ;
Elégante, raffinée, une des danseuses me fixe
Je ne peux plus quitter la beauté de son regard triste,
J’ai une envie terrible d’aller sur la piste,
De la prendre contre moi et de bannir ce monde si conformiste…

La danseuse me jette un regard noir de braises,
Un trouble certain entre nous passe, attise
La rythma musicale, la rime des mots érotise
Le pouvoir envoûtant de la danse et nous magnétise
L’un vers l’autre, la chevelure brune de la danseuse
En chignon bien torsadé sur sa nuque mouillée, frise…

Emporté par l’élan fougueux d’un matador,
Je n’ai pas su maîtriser l’attirance de nos corps,
Notre magnétisme amoureux fut le plus fort,
Maintenant, mon être tout entier, ressent encore
L’émotion du désir nuptial de nos corps,
Toute ma vie, je porterai fiévreusement en moi, son amour jusqu’à ma mort…

Georges Adrien PARADIS à Limoux le 14 juin 2011 à 18h30

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Rythma Rime

  ryth=ma=ri=me 4
  je=lais=se=les=mots=jou=er 7
  leurs=ryth=mes=en=jou=és 6
  jé=cou=te=leur=mu=sique 6
  dans=ma=tê=te=eu=pho=ri=que 8
  pren=dre=la=rou=te=féé=ri=que 8
  vers=mon=cœur=dé=sem=pa=ré 7

  au=fonds=de=la=sal=le=en=fu=mée 9
  u=ne=gui=ta=re=sé=vil=la=ne=en=flam=mée 12
  ac=com=pa=gne=des=dan=seu=ses=ba=sa=nées 11
  au=fou=lard=et=à=lé=ven=tail=en=di=a=blé 12
  les=hom=mes=aux=y=eux=brillants=en=voû=tés 10
  par=le=vin=la=ryth=ma=mu=si=caleet=la=ri=me=des=mots=en=chan=té 17

  moi=je=suis=as=sis=là=prés=du=gui=ta=ris=te 12
  un=ver=re=à=la=main=je=re=gar=de=la=piste 12
  elé=gante=raf=fi=née=u=ne=des=dan=seu=ses=me=fixe 13
  je=ne=peux=plus=quit=ter=la=beau=té=de=son=re=gard=triste 14
  jai=une=en=vie=ter=ri=ble=dal=ler=sur=la=piste 12
  de=la=prendre=con=tre=moi=et=de=ban=nir=ce=mon=de=si=con=for=miste 17

  la=dan=seu=se=me=jette=un=re=gard=noir=de=braises 12
  un=trou=ble=cer=tain=en=tre=nous=pas=se=at=tise 12
  la=ryth=ma=mu=si=cale=la=ri=me=des=mots=é=ro=tise 14
  le=pou=voir=en=voû=tant=de=la=danseet=nous=ma=gné=tise 13
  lun=vers=lautre=la=che=ve=lu=re=bru=ne=de=la=dan=seuse 14
  en=chi=gnon=bien=tor=sa=dé=sur=sa=nu=que=mouillée=frise 13

  em=por=té=par=lé=lan=fou=gueux=dun=ma=ta=dor 12
  je=nai=pas=su=maî=tri=ser=lat=ti=rance=de=nos=corps 13
  notre=ma=gné=tis=me=a=mou=reux=fut=le=plus=fort 12
  mainte=nant=mon=ê=tre=tout=en=tier=res=sent=en=core 12
  lé=mo=ti=on=du=dé=sir=nup=tial=de=nos=corps 12
  toute=ma=vie=je=por=te=rai=fié=vreu=se=ment=en=moi=son=a=mour=jus=quà=ma=mort 20

  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=qua=tor=ze=juin=deux=milleon=ze=à=dix=hu=it=h=trente 23
 • Phonétique : Rythma Rime

  ʁitma ʁimə
  ʒə lεsə lε mo ʒue,
  lœʁ ʁitməz- ɑ̃ʒue,
  ʒekutə lœʁ myzikə
  dɑ̃ ma tεtə əfɔʁikə,
  pʁɑ̃dʁə la ʁutə feeʁikə,
  vεʁ mɔ̃ kœʁ dezɑ̃paʁe…

  o fɔ̃ də la salə ɑ̃fyme,
  ynə ɡitaʁə sevilanə ɑ̃flame,
  akɔ̃paɲə dε dɑ̃søzə bazane,
  o fulaʁ e a levɑ̃taj ɑ̃djable,
  lεz- ɔməz- oz- iø bʁijɑ̃, ɑ̃vute
  paʁ lə vɛ̃, la ʁitma myzikalə e la ʁimə dε moz- ɑ̃ʃɑ̃te…

  mwa ʒə sɥiz- asi, la, pʁe dy ɡitaʁistə,
  œ̃ veʁə a la mɛ̃, ʒə ʁəɡaʁdə la pistə,
  əleɡɑ̃tə, ʁafine, ynə dε dɑ̃søzə mə fiksə
  ʒə nə pø plys kite la bote də sɔ̃ ʁəɡaʁ tʁistə,
  ʒε ynə ɑ̃vi teʁiblə dale syʁ la pistə,
  də la pʁɑ̃dʁə kɔ̃tʁə mwa e də baniʁ sə mɔ̃də si kɔ̃fɔʁmistə…

  la dɑ̃søzə mə ʒεtə œ̃ ʁəɡaʁ nwaʁ də bʁεzə,
  œ̃ tʁublə sεʁtɛ̃ ɑ̃tʁə nu pasə, atizə
  la ʁitma myzikalə, la ʁimə dε moz- eʁɔtizə
  lə puvwaʁ ɑ̃vutɑ̃ də la dɑ̃sə e nu maɲetizə
  lœ̃ vεʁ lotʁə, la ʃəvəlyʁə bʁynə də la dɑ̃søzə
  ɑ̃ ʃiɲɔ̃ bjɛ̃ tɔʁsade syʁ sa nykə muje, fʁizə…

  ɑ̃pɔʁte paʁ lelɑ̃ fuɡø dœ̃ matadɔʁ,
  ʒə nε pa sy mεtʁize latiʁɑ̃sə də no kɔʁ,
  nɔtʁə maɲetismə amuʁø fy lə plys fɔʁ,
  mɛ̃tənɑ̃, mɔ̃n- εtʁə tut- ɑ̃tje, ʁəse ɑ̃kɔʁə
  lemɔsjɔ̃ dy deziʁ nypsjal də no kɔʁ,
  tutə ma vi, ʒə pɔʁtəʁε fjevʁøzəmɑ̃ ɑ̃ mwa, sɔ̃n- amuʁ ʒyska ma mɔʁ…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə katɔʁzə ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a diz- ɥi aʃ tʁɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Rythma Rime

  ʁit=ma=ʁi=mə 4
  ʒə=lε=sə=lε=mo=ʒu=e 7
  lœ=ʁə=ʁit=mə=zɑ̃=ʒu=e 7
  ʒe=ku=tə=lœ=ʁə=my=zi=kə 8
  dɑ̃=ma=tε=tə=ə=fɔ=ʁi=kə 8
  pʁɑ̃=dʁə=la=ʁu=tə=fe=e=ʁikə 8
  vεʁ=mɔ̃=kœ=ʁə=de=zɑ̃=pa=ʁe 8

  o=fɔ̃də=la=sa=lə=ɑ̃=fy=me 8
  ynə=ɡi=ta=ʁə=se=vi=la=nəɑ̃=fla=me 10
  a=kɔ̃=paɲə=dε=dɑ̃=sø=zə=ba=za=ne 10
  o=fu=laʁ=e=a=le=vɑ̃=taj=ɑ̃=dja=ble 11
  lε=zɔmə=zo=ziø=bʁi=jɑ̃=ɑ̃=vu=te 9
  paʁlə=vɛ̃=la=ʁit=ma=my=zi=ka=ləe=la=ʁi=mə=dε=mo=zɑ̃=ʃɑ̃=te 17

  mwaʒə=sɥi=za=si=la=pʁe=dy=ɡi=ta=ʁistə 10
  œ̃=ve=ʁəa=la=mɛ̃=ʒə=ʁə=ɡaʁdə=lapistə 9
  ə=le=ɡɑ̃tə=ʁa=fi=ne=y=nə=dε=dɑ̃=sø=zə=mə=fik=sə 15
  ʒə=nə=pø=plys=ki=te=la=bo=te=də=sɔ̃ʁə=ɡaʁtʁistə 12
  ʒε=ynəɑ̃=vi=te=ʁi=blə=da=le=syʁ=la=pistə 11
  də=la=pʁɑ̃dʁə=kɔ̃=tʁə=mwa=e=də=ba=niʁ=sə=mɔ̃=də=si=kɔ̃=fɔʁ=mistə 17

  la=dɑ̃=søzə=mə=ʒεtəœ̃=ʁə=ɡaʁ=nwaʁ=də=bʁεzə 10
  œ̃=tʁublə=sεʁ=tɛ̃=ɑ̃=tʁə=nu=pa=sə=atizə 10
  la=ʁit=ma=my=zi=kalə=la=ʁi=mə=dε=mo=ze=ʁɔ=tizə 14
  lə=pu=vwaʁ=ɑ̃=vu=tɑ̃də=la=dɑ̃=səe=nu=ma=ɲe=tizə 13
  lœ̃=vεʁ=lotʁə=la=ʃə=və=ly=ʁə=bʁy=nə=də=la=dɑ̃=søzə 14
  ɑ̃=ʃi=ɲɔ̃=bjɛ̃=tɔʁ=sa=de=syʁ=sa=nykə=mu=je=fʁizə 13

  ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=le=lɑ̃=fu=ɡø=dœ̃=ma=ta=dɔʁ 12
  ʒə=nε=pa=sy=mε=tʁi=ze=la=ti=ʁɑ̃sə=də=no=kɔʁ 13
  nɔtʁə=ma=ɲe=tis=məa=mu=ʁø=fy=lə=plys=fɔʁ 11
  mɛ̃tə=nɑ̃=mɔ̃=nε=tʁə=tu=tɑ̃=tje=ʁə=se=ɑ̃=kɔʁə 12
  le=mɔ=sjɔ̃=dy=de=ziʁ=nyp=sjal=də=no=kɔʁ 11
  tutə=ma=vi=ʒə=pɔʁ=tə=ʁε=fje=vʁø=zə=mɑ̃=ɑ̃=mwa=sɔ̃=na=muʁ=ʒys=ka=ma=mɔʁ 20

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ka=tɔʁ=zə=ʒɥɛ̃=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=diz=ɥi=aʃ=tʁɑ̃tə 23

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour-Amitié
Publié le 14/06/2011 19:37

L'écrit contient 241 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

0
0
0