Univers de poésie d'un auteur

Poème:Rythma Rime

Le Poème

RYTHMA RIME
Je laisse les mots jouer,
Leurs rythmes enjoués,
J’écoute leur musique
Dans ma tête euphorique,
Prendre la route féérique,
Vers mon cœur désemparé…

Au fonds de la salle enfumée,
Une guitare sévillane enflammée,
Accompagne des danseuses basanées,
Au foulard et à l’éventail endiablé,
Les hommes aux yeux brillants, envoûtés
Par le vin, la rythma musicale et la rime des mots enchanté…

Moi je suis assis, là, prés du guitariste,
Un verre à la main, je regarde la piste ;
Elégante, raffinée, une des danseuses me fixe
Je ne peux plus quitter la beauté de son regard triste,
J’ai une envie terrible d’aller sur la piste,
De la prendre contre moi et de bannir ce monde si conformiste…

La danseuse me jette un regard noir de braises,
Un trouble certain entre nous passe, attise
La rythma musicale, la rime des mots érotise
Le pouvoir envoûtant de la danse et nous magnétise
L’un vers l’autre, la chevelure brune de la danseuse
En chignon bien torsadé sur sa nuque mouillée, frise…

Emporté par l’élan fougueux d’un matador,
Je n’ai pas su maîtriser l’attirance de nos corps,
Notre magnétisme amoureux fut le plus fort,
Maintenant, mon être tout entier, ressent encore
L’émotion du désir nuptial de nos corps,
Toute ma vie, je porterai fiévreusement en moi, son amour jusqu’à ma mort…

Georges Adrien PARADIS à Limoux le 14 juin 2011 à 18h30
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Giorgioadriano

Poète Giorgioadriano

Giorgioadriano a publié sur le site 246 écrits. Giorgioadriano est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Rythma Rimeryth=ma=ri=me 4
je=lais=se=les=mots=jou=er 7
leurs=ryth=mes=en=jou=és 6
jé=cou=te=leur=mu=sique 6
dans=ma=tê=te=eu=pho=ri=que 8
pren=dre=la=rou=te=féé=ri=que 8
vers=mon=cœur=dé=sem=pa=ré 7

au=fonds=de=la=sal=le=en=fu=mée 9
u=ne=gui=ta=re=sé=vil=la=ne=en=flam=mée 12
ac=com=pa=gne=des=dan=seu=ses=ba=sa=nées 11
au=fou=lard=et=à=lé=ven=tail=en=di=a=blé 12
les=hom=mes=aux=y=eux=brillants=en=voû=tés 10
par=le=vin=la=ryth=ma=mu=si=caleet=la=ri=me=des=mots=en=chan=té 17

moi=je=suis=as=sis=là=prés=du=gui=ta=ris=te 12
un=ver=re=à=la=main=je=re=gar=de=la=piste 12
elé=gante=raf=fi=née=u=ne=des=dan=seu=ses=me=fixe 13
je=ne=peux=plus=quit=ter=la=beau=té=de=son=re=gard=triste 14
jai=une=en=vie=ter=ri=ble=dal=ler=sur=la=piste 12
de=la=prendre=con=tre=moi=et=de=ban=nir=ce=mon=de=si=con=for=miste 17

la=dan=seu=se=me=jette=un=re=gard=noir=de=braises 12
un=trou=ble=cer=tain=en=tre=nous=pas=se=at=tise 12
la=ryth=ma=mu=si=cale=la=ri=me=des=mots=é=ro=tise 14
le=pou=voir=en=voû=tant=de=la=danseet=nous=ma=gné=tise 13
lun=vers=lautre=la=che=ve=lu=re=bru=ne=de=la=dan=seuse 14
en=chi=gnon=bien=tor=sa=dé=sur=sa=nu=que=mouillée=frise 13

em=por=té=par=lé=lan=fou=gueux=dun=ma=ta=dor 12
je=nai=pas=su=maî=tri=ser=lat=ti=rance=de=nos=corps 13
notre=ma=gné=tis=me=a=mou=reux=fut=le=plus=fort 12
mainte=nant=mon=ê=tre=tout=en=tier=res=sent=en=core 12
lé=mo=ti=on=du=dé=sir=nup=tial=de=nos=corps 12
toute=ma=vie=je=por=te=rai=fié=vreu=se=ment=en=moi=son=a=mour=jus=quà=ma=mort 20

georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=qua=tor=ze=juin=deux=milleon=ze=à=dix=hu=it=h=trente 23
Phonétique : Rythma Rimeʁitma ʁimə
ʒə lεsə lε mo ʒue,
lœʁ ʁitməz- ɑ̃ʒue,
ʒekutə lœʁ myzikə
dɑ̃ ma tεtə əfɔʁikə,
pʁɑ̃dʁə la ʁutə feeʁikə,
vεʁ mɔ̃ kœʁ dezɑ̃paʁe…

o fɔ̃ də la salə ɑ̃fyme,
ynə ɡitaʁə sevilanə ɑ̃flame,
akɔ̃paɲə dε dɑ̃søzə bazane,
o fulaʁ e a levɑ̃taj ɑ̃djable,
lεz- ɔməz- oz- iø bʁijɑ̃, ɑ̃vute
paʁ lə vɛ̃, la ʁitma myzikalə e la ʁimə dε moz- ɑ̃ʃɑ̃te…

mwa ʒə sɥiz- asi, la, pʁe dy ɡitaʁistə,
œ̃ veʁə a la mɛ̃, ʒə ʁəɡaʁdə la pistə,
əleɡɑ̃tə, ʁafine, ynə dε dɑ̃søzə mə fiksə
ʒə nə pø plys kite la bote də sɔ̃ ʁəɡaʁ tʁistə,
ʒε ynə ɑ̃vi teʁiblə dale syʁ la pistə,
də la pʁɑ̃dʁə kɔ̃tʁə mwa e də baniʁ sə mɔ̃də si kɔ̃fɔʁmistə…

la dɑ̃søzə mə ʒεtə œ̃ ʁəɡaʁ nwaʁ də bʁεzə,
œ̃ tʁublə sεʁtɛ̃ ɑ̃tʁə nu pasə, atizə
la ʁitma myzikalə, la ʁimə dε moz- eʁɔtizə
lə puvwaʁ ɑ̃vutɑ̃ də la dɑ̃sə e nu maɲetizə
lœ̃ vεʁ lotʁə, la ʃəvəlyʁə bʁynə də la dɑ̃søzə
ɑ̃ ʃiɲɔ̃ bjɛ̃ tɔʁsade syʁ sa nykə muje, fʁizə…

ɑ̃pɔʁte paʁ lelɑ̃ fuɡø dœ̃ matadɔʁ,
ʒə nε pa sy mεtʁize latiʁɑ̃sə də no kɔʁ,
nɔtʁə maɲetismə amuʁø fy lə plys fɔʁ,
mɛ̃tənɑ̃, mɔ̃n- εtʁə tut- ɑ̃tje, ʁəse ɑ̃kɔʁə
lemɔsjɔ̃ dy deziʁ nypsjal də no kɔʁ,
tutə ma vi, ʒə pɔʁtəʁε fjevʁøzəmɑ̃ ɑ̃ mwa, sɔ̃n- amuʁ ʒyska ma mɔʁ…

ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə katɔʁzə ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a diz- ɥi aʃ tʁɑ̃tə
Syllabes Phonétique : Rythma Rimeʁit=ma=ʁi=mə 4
ʒə=lε=sə=lε=mo=ʒu=e 7
lœ=ʁə=ʁit=mə=zɑ̃=ʒu=e 7
ʒe=ku=tə=lœ=ʁə=my=zi=kə 8
dɑ̃=ma=tε=tə=ə=fɔ=ʁi=kə 8
pʁɑ̃=dʁə=la=ʁu=tə=fe=e=ʁikə 8
vεʁ=mɔ̃=kœ=ʁə=de=zɑ̃=pa=ʁe 8

o=fɔ̃də=la=sa=lə=ɑ̃=fy=me 8
ynə=ɡi=ta=ʁə=se=vi=la=nəɑ̃=fla=me 10
a=kɔ̃=paɲə=dε=dɑ̃=sø=zə=ba=za=ne 10
o=fu=laʁ=e=a=le=vɑ̃=taj=ɑ̃=dja=ble 11
lε=zɔmə=zo=ziø=bʁi=jɑ̃=ɑ̃=vu=te 9
paʁlə=vɛ̃=la=ʁit=ma=my=zi=ka=ləe=la=ʁi=mə=dε=mo=zɑ̃=ʃɑ̃=te 17

mwaʒə=sɥi=za=si=la=pʁe=dy=ɡi=ta=ʁistə 10
œ̃=ve=ʁəa=la=mɛ̃=ʒə=ʁə=ɡaʁdə=lapistə 9
ə=le=ɡɑ̃tə=ʁa=fi=ne=y=nə=dε=dɑ̃=sø=zə=mə=fik=sə 15
ʒə=nə=pø=plys=ki=te=la=bo=te=də=sɔ̃ʁə=ɡaʁtʁistə 12
ʒε=ynəɑ̃=vi=te=ʁi=blə=da=le=syʁ=la=pistə 11
də=la=pʁɑ̃dʁə=kɔ̃=tʁə=mwa=e=də=ba=niʁ=sə=mɔ̃=də=si=kɔ̃=fɔʁ=mistə 17

la=dɑ̃=søzə=mə=ʒεtəœ̃=ʁə=ɡaʁ=nwaʁ=də=bʁεzə 10
œ̃=tʁublə=sεʁ=tɛ̃=ɑ̃=tʁə=nu=pa=sə=atizə 10
la=ʁit=ma=my=zi=kalə=la=ʁi=mə=dε=mo=ze=ʁɔ=tizə 14
lə=pu=vwaʁ=ɑ̃=vu=tɑ̃də=la=dɑ̃=səe=nu=ma=ɲe=tizə 13
lœ̃=vεʁ=lotʁə=la=ʃə=və=ly=ʁə=bʁy=nə=də=la=dɑ̃=søzə 14
ɑ̃=ʃi=ɲɔ̃=bjɛ̃=tɔʁ=sa=de=syʁ=sa=nykə=mu=je=fʁizə 13

ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=le=lɑ̃=fu=ɡø=dœ̃=ma=ta=dɔʁ 12
ʒə=nε=pa=sy=mε=tʁi=ze=la=ti=ʁɑ̃sə=də=no=kɔʁ 13
nɔtʁə=ma=ɲe=tis=məa=mu=ʁø=fy=lə=plys=fɔʁ 11
mɛ̃tə=nɑ̃=mɔ̃=nε=tʁə=tu=tɑ̃=tje=ʁə=se=ɑ̃=kɔʁə 12
le=mɔ=sjɔ̃=dy=de=ziʁ=nyp=sjal=də=no=kɔʁ 11
tutə=ma=vi=ʒə=pɔʁ=tə=ʁε=fje=vʁø=zə=mɑ̃=ɑ̃=mwa=sɔ̃=na=muʁ=ʒys=ka=ma=mɔʁ 20

ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ka=tɔʁ=zə=ʒɥɛ̃=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=diz=ɥi=aʃ=tʁɑ̃tə 23

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
05/03/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour-Amitié
Du 14/06/2011 19:37

L'écrit contient 241 mots qui sont répartis dans 6 strophes.