Poeme : Mille Pensees Pour Toi Exo

Mille Pensees Pour Toi Exo

MILLE PENSEES POUR TOI EXO

Bonjour, bonsoir,
Mon doux Bonheur,
Je viens juste déposer
Ce bouquet de mille pensées,
Humblement cueilli au creux de mon cœur,
Tu les trouveras, là, contre ton lit, à tes pieds…

J’ai glissé dans mon bouquet,
Quelques fleurs d’insouciance
Pour que ressortent les couleurs de ton innocence,
Sans oublier d’y mettre en mélange,
Plusieurs lys de magnificence,
En hommage à ta belle pureté…

J’y ai délicatement marié
Pour te protéger du mal de ce monde si froid,
Le rejet, d’une petite branche de mimosa d’hiver ;
Il ne craint pas les froids sévères,
Accompagné par un odorant petit camélia,
Avec son feuillage coloré et son chaud duvet…

J’ai déposé au cœur de mon subtil bouquet,
Trois tulipes bien vivaces et des oeillets ;
La tulipe rouge signifie, de toi, mon immortelle passion ;
La panachée, avoue aussi ma dévote admiration,
La sublime tulipe jaune, marque l’immense amour pour toi, au désespoir,
Pour les oeillets, j’ai banni les rouges, les blancs marquent ma fidélité…

J’ai laissé malencontreusement accrocher au bouquet,
Une goutte de sang qui ne sèchera plus jamais,
Un pétale de rose rouge, aussi rouge que le sang
De cette rose de mon doigt, a absorbé le chagrin et la douleur que je ressens ;
La cicatrice de cette blessure ne se refermera plus jamais ;
J’ai mille pensées de toi, pour toi Exotica, seront-elles un regret éternel,
Un long sanglot perpétuel immortel… ? Toutes Mes pensées t’appellent…

Georges Adrien PARADIS à Limoux le 16 juin 2011 à 12H00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mille Pensees Pour Toi Exo

  mil=le=pen=se=es=pour=toi=exo 8

  bon=jour=bon=soir 4
  mon=doux=bon=heur 4
  je=viens=jus=te=dé=po=ser 7
  ce=bou=quet=de=mil=le=pen=sées 8
  hum=ble=ment=cueil=li=au=creux=de=mon=cœur 10
  tu=les=trou=ve=ras=là=con=tre=ton=lit=à=tes=pieds 13

  jai=glis=sé=dans=mon=bou=quet 7
  quel=ques=fleurs=din=sou=ci=an=ce 8
  pour=que=res=sor=tent=les=cou=leurs=de=ton=in=no=cen=ce 14
  sans=ou=blier=dy=mettre=en=mé=lange 8
  plu=sieurs=lys=de=ma=gni=fi=cence 8
  en=hom=mageà=ta=bel=le=pu=re=té 9

  jy=ai=dé=li=cate=ment=ma=rié 8
  pour=te=pro=té=ger=du=mal=de=ce=monde=si=froid 12
  le=re=jet=dune=pe=ti=te=bran=che=de=mi=mo=sa=dhi=ver 15
  il=ne=craint=pas=les=froids=sé=vères 8
  ac=com=pa=gné=par=un=o=do=rant=pe=tit=ca=mé=lia 14
  a=vec=son=feuil=lage=co=lo=ré=et=son=chaud=duvet 12

  jai=dé=po=sé=au=cœur=de=mon=sub=til=bou=quet 12
  trois=tu=lipes=bien=vi=vaces=et=des=oeillets 9
  la=tu=lipe=rou=ge=si=gni=fie=de=toi=mon=im=mor=tel=le=pas=sion 17
  la=pa=na=chée=a=voueaus=si=ma=dé=vote=ad=mi=ra=tion 14
  la=su=blime=tu=li=pe=jau=ne=mar=que=lim=men=sea=mour=pour=toi=au=dé=ses=poir 20
  pour=les=oeillets=jai=ban=ni=les=rouges=les=blancs=mar=quent=ma=fi=dé=li=té 17

  jai=lais=sé=malen=con=treu=se=ment=ac=cro=cher=au=bou=quet 14
  une=gout=te=de=sang=qui=ne=sè=che=ra=plus=ja=mais 13
  un=pé=tale=de=ro=se=rou=ge=aus=si=rou=ge=que=le=sang 15
  de=cette=ro=se=de=mon=doigt=a=ab=sor=bé=le=cha=grin=et=la=dou=leur=que=je=res=sens 22
  la=ci=ca=trice=de=cet=te=bles=su=re=ne=se=re=fer=me=ra=plus=ja=mais 19
  jai=mille=pen=sées=de=toi=pour=toi=exo=ti=ca=se=ront=tel=les=un=re=gret=é=ter=nel 21
  un=long=san=glot=per=pé=tuel=im=mor=tel=toutes=mes=pen=sées=tap=pel=lent 17

  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=sei=ze=juin=deux=milleon=ze=à=dou=ze=h=zé=ro=zé=ro 24
 • Phonétique : Mille Pensees Pour Toi Exo

  milə pɑ̃si puʁ twa εɡzo

  bɔ̃ʒuʁ, bɔ̃swaʁ,
  mɔ̃ du bɔnœʁ,
  ʒə vjɛ̃ ʒystə depoze
  sə bukε də milə pɑ̃se,
  œ̃bləmɑ̃ kœji o kʁø də mɔ̃ kœʁ,
  ty lε tʁuvəʁa, la, kɔ̃tʁə tɔ̃ li, a tε pje…

  ʒε ɡlise dɑ̃ mɔ̃ bukε,
  kεlk flœʁ dɛ̃susjɑ̃sə
  puʁ kə ʁəsɔʁte lε kulœʁ də tɔ̃n- inɔsɑ̃sə,
  sɑ̃z- ublje di mεtʁə ɑ̃ melɑ̃ʒə,
  plyzjœʁ lis də maɲifisɑ̃sə,
  ɑ̃n- ɔmaʒə a ta bεllə pyʁəte…

  ʒi ε delikatəmɑ̃ maʁje
  puʁ tə pʁɔteʒe dy mal də sə mɔ̃də si fʁwa,
  lə ʁəʒε, dynə pətitə bʁɑ̃ʃə də mimoza divεʁ,
  il nə kʁɛ̃ pa lε fʁwa sevεʁə,
  akɔ̃paɲe paʁ œ̃n- ɔdɔʁɑ̃ pəti kamelja,
  avεk sɔ̃ fœjaʒə kɔlɔʁe e sɔ̃ ʃo dyvε…

  ʒε depoze o kœʁ də mɔ̃ sybtil bukε,
  tʁwa tylipə bjɛ̃ vivasəz- e dεz- ɔεjε,
  la tylipə ʁuʒə siɲifi, də twa, mɔ̃n- imɔʁtεllə pasjɔ̃,
  la panaʃe, avu osi ma devɔtə admiʁasjɔ̃,
  la syblimə tylipə ʒonə, maʁkə limɑ̃sə amuʁ puʁ twa, o dezεspwaʁ,
  puʁ lεz- ɔεjε, ʒε bani lε ʁuʒə, lε blɑ̃ maʁke ma fidelite…

  ʒε lεse malɑ̃kɔ̃tʁøzəmɑ̃ akʁoʃe o bukε,
  ynə ɡutə də sɑ̃ ki nə sεʃəʁa plys ʒamε,
  œ̃ petalə də ʁozə ʁuʒə, osi ʁuʒə kə lə sɑ̃
  də sεtə ʁozə də mɔ̃ dwa, a absɔʁbe lə ʃaɡʁɛ̃ e la dulœʁ kə ʒə ʁəsɛ̃,
  la sikatʁisə də sεtə blesyʁə nə sə ʁəfεʁməʁa plys ʒamε,
  ʒε milə pɑ̃se də twa, puʁ twa εɡzɔtika, səʁɔ̃ tεlləz- œ̃ ʁəɡʁε etεʁnεl,
  œ̃ lɔ̃ sɑ̃ɡlo pεʁpetɥεl imɔʁtεl… ? tutə mε pɑ̃se tapεlle…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə sεzə ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a duzə aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Mille Pensees Pour Toi Exo

  mi=lə=pɑ̃=si=puʁ=twa=εɡ=zo 8

  bɔ̃=ʒuʁ=bɔ̃=swaʁ 4
  mɔ̃=du=bɔ=nœ=ʁə 5
  ʒə=vj=ɛ̃=ʒys=tə=de=po=ze 8
  sə=bu=kε=də=mi=lə=pɑ̃=se 8
  œ̃=blə=mɑ̃=kœj=i=o=kʁø=də=mɔ̃=kœ=ʁə 11
  ty=lε=tʁu=və=ʁa=la=kɔ̃=tʁə=tɔ̃=li=a=tε=pj=e 14

  ʒε=ɡli=se=dɑ̃=mɔ̃=bu=kε 7
  kεl=kə=flœ=ʁə=dɛ̃=su=sj=ɑ̃=sə 9
  puʁ=kə=ʁə=sɔʁ=te=lε=ku=lœʁ=də=tɔ̃=ni=nɔ=sɑ̃=sə 14
  sɑ̃=zu=blj=e=di=mε=tʁə=ɑ̃=me=lɑ̃=ʒə 11
  ply=zjœʁ=lis=də=ma=ɲi=fi=sɑ̃sə 8
  ɑ̃=nɔ=maʒəa=ta=bεllə=py=ʁə=te 8

  ʒi=ε=de=li=katə=mɑ̃=ma=ʁje 8
  puʁtə=pʁɔ=te=ʒe=dy=mal=də=sə=mɔ̃=də=si=fʁwa 12
  lə=ʁə=ʒε=dynə=pə=ti=tə=bʁɑ̃=ʃə=də=mi=mo=za=di=vεʁ 15
  il=nə=kʁɛ̃=pa=lε=fʁwa=se=vεʁə 8
  a=kɔ̃=pa=ɲe=paʁ=œ̃=nɔ=dɔ=ʁɑ̃pə=ti=ka=me=lja 13
  a=vεk=sɔ̃=fœ=jaʒə=kɔ=lɔ=ʁe=e=sɔ̃=ʃo=dy=vε 13

  ʒε=de=po=ze=o=kœʁ=də=mɔ̃=syb=til=bu=kε 12
  tʁwa=ty=lipə=bjɛ̃=vi=va=sə=ze=dε=zɔ=ε=jε 12
  la=ty=lipə=ʁu=ʒə=si=ɲi=fi=də=twa=mɔ̃=ni=mɔʁ=tεllə=pa=sjɔ̃ 16
  la=pa=na=ʃe=a=vu=o=si=ma=de=vɔtəad=mi=ʁa=sjɔ̃ 14
  la=sy=blimə=ty=li=pə=ʒo=nə=maʁ=kə=li=mɑ̃=səa=muʁ=puʁ=twa=o=de=zεs=pwaʁ 20
  puʁ=lε=zɔ=ε=jε=ʒε=ba=ni=lε=ʁuʒə=lε=blɑ̃=maʁ=ke=ma=fi=de=li=te 19

  ʒε=lεse=ma=lɑ̃=kɔ̃=tʁøzə=mɑ̃=a=kʁo=ʃe=o=bu=kε 13
  ynə=ɡu=tə=də=sɑ̃=ki=nə=sε=ʃə=ʁa=plys=ʒa=mε 13
  œ̃=pe=talə=də=ʁo=zə=ʁu=ʒə=o=si=ʁu=ʒə=kə=lə=sɑ̃ 15
  də=sεtə=ʁo=zə=də=mɔ̃=dwa=a=ab=sɔʁ=be=lə=ʃa=ɡʁɛ̃=e=la=du=lœʁ=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 22
  la=si=ka=tʁisə=də=sε=tə=ble=sy=ʁə=nə=sə=ʁə=fεʁ=mə=ʁa=plys=ʒa=mε 19
  ʒε=milə=pɑ̃=se=də=twa=puʁ=twa=εɡ=zɔ=ti=ka=sə=ʁɔ̃=tεllə=zœ̃=ʁə=ɡʁε=e=tεʁ=nεl 21
  œ̃=lɔ̃=sɑ̃=ɡlo=pεʁ=pet=ɥεl=i=mɔʁ=tεl=tutə=mε=pɑ̃=se=ta=pεl=le 17

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=sε=zə=ʒɥɛ̃=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=du=zə=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 25

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.