Poeme : Je Vous Aime

Je Vous Aime

JE VOUS AIME
J’aime la beauté…
J’aime la poésie…
J’aime la peinture…
Je découvre avec respect…
Toute votre beauté…
Jolies dames
Beauté d’âme…
Beauté de femme…
Vous êtes très belles…
Il faut savoir le dire…
J’aime la peinture…
J’aime la poésie…
J’aime votre beauté…
De femme…
Et je vous admire…
Pour ne pas avoir
Oser vous le dire…
Pour ne pas vous voir
Malicieuses âmes
Joyeusement en rire
De moi piteusement éberluer
D’en rugir et d’en rougir
Et je vous aime…

Je vous aime…
De toute mon âme…
Sans faire de ramdam…
Je vous aime…
Belles dames…
Le jour où mon âme…
Vous a rencontré mes mies
Vous avez dompté mon âme
Comme un beau diable…
J’ai lutté mais votre endiable
A vaincu mon angélisme
Et vous m’avez passé l’anneau
Pour couper les racines
Et ouvrir mes rameaux apatrides…
Et enfin m’accrocher d’amour…
A votre toile romantique…
Respirer votre splendeur magnétique
Caresser votre candeur magnifique
Imprégner mon corps
De votre aura magique
A un point tellement épidermique
Que mon âme trop mystique
Est prisonnière cœur à corps…

Je vous aime…
De toute mon âme…
De m’avoir offert l’amour…
L’amour de votre beauté…
L’amour de la poésie…
L’amour de la peinture…
De m’avoir offert la vie…
Me donner envie…
D’être un homme vrai
Au cœur qui bat
Lorsque je vous vois
Et reste béat
Devant vos émois
Désarmé devant vos charmes
Vos craintes ou vos effrois
De vous effleurer
Pour ne pas flétrir
La pointe des flèches
Que vous décochez
A tir d’œillades
Vos magiques aubades
Et en myriades lorgnades
Pour que je vous aime…

Mais j’en suis sûr…
Je vous aime…
Mesdames…
Trouvez vous étrange…
Que je devienne un ange… ?
Ne désirez vous pas
Monter aux cieux… ?
Avec un ange…
Aux yeux tellement bleus…
Que ça sera miraculeux…
D’être avec lui…
L’un dans l’autre réunis
Pour un grand voyage
Eternel et lointain…
De respect et d’amour…
De caresses et d’ivresses
De tendresse et d’allégresse
Du fonds du corps
Du fonds de l’âme
Jusqu’au bout de soi
A mourir d’émoi
Comme on meurt de froid
Pour que l’on s’aime…
Vous et moi. .
Georges Adrien PARADIS le 13 novembre 2007 à 14h30

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Vous Aime

  je=vous=ai=me 4
  jai=me=la=beau=té 5
  jai=me=la=po=é=sie 6
  jai=me=la=pein=tu=re 6
  je=dé=couvrea=vec=res=pect 6
  tou=te=vo=tre=beau=té 6
  jo=lies=da=mes 4
  beau=té=dâ=me 4
  beau=té=de=fem=me 5
  vous=ê=tes=très=bel=les 6
  il=faut=sa=voir=le=dire 6
  jai=me=la=pein=tu=re 6
  jai=me=la=po=é=sie 6
  jai=me=vo=tre=beau=té 6
  de=fem=me 3
  et=je=vous=ad=mi=re 6
  pour=ne=pas=a=voir 5
  oser=vous=le=di=re 5
  pour=ne=pas=vous=voir 5
  ma=li=cieu=ses=âmes 5
  joyeu=se=ment=en=ri=re 6
  de=moi=pi=teuse=ment=é=ber=luer 8
  den=ru=gir=et=den=rou=gir 7
  et=je=vous=ai=me 5

  je=vous=ai=me 4
  de=tou=te=mon=â=me 6
  sans=fai=re=de=ram=dam 6
  je=vous=ai=me 4
  bel=les=da=mes 4
  le=jour=où=mon=â=me 6
  vous=a=ren=con=tré=mes=mies 7
  vous=a=vez=domp=té=mon=âme 7
  com=me=un=beau=dia=ble 6
  jai=lut=té=mais=votreen=diable 6
  a=vain=cu=mon=an=gé=lisme 7
  et=vous=ma=vez=pas=sé=lan=neau 8
  pour=cou=per=les=ra=cines 6
  et=ou=vrir=mes=ra=meaux=a=pa=trides 9
  et=en=fin=mac=cro=cher=da=mour 8
  a=votre=toi=le=ro=man=ti=que 8
  res=pi=rer=votre=splen=deur=ma=gné=tique 9
  cares=ser=vo=tre=can=deur=ma=gni=fique 9
  im=pré=gner=mon=corps 5
  de=votre=au=ra=ma=gique 6
  a=un=point=tel=le=ment=é=pi=der=mique 10
  que=mon=â=me=trop=mys=tique 7
  est=pri=son=nière=cœur=à=corps 7

  je=vous=ai=me 4
  de=tou=te=mon=â=me 6
  de=ma=voir=of=fert=la=mour 7
  la=mour=de=votre=beau=té 6
  la=mour=de=la=poé=sie 6
  la=mour=de=la=pein=ture 6
  de=ma=voir=of=fert=la=vie 7
  me=don=ner=en=vie 5
  dê=tre=un=hom=me=vrai 6
  au=cœur=qui=bat 4
  lors=que=je=vous=vois 5
  et=res=te=bé=at 5
  de=vant=vos=é=mois 5
  désar=mé=de=vant=vos=charmes 6
  vos=craintes=ou=vos=ef=frois 6
  de=vous=ef=fleu=rer 5
  pour=ne=pas=flé=trir 5
  la=poin=te=des=flè=ches 6
  que=vous=dé=co=chez 5
  a=tir=dœilla=des 4
  vos=ma=gi=ques=au=bades 6
  et=en=my=riades=lor=gnades 6
  pour=que=je=vous=ai=me 6

  mais=jen=suis=sûr 4
  je=vous=ai=me 4
  mes=da=mes 3
  trou=vez=vous=é=tran=ge 6
  que=je=de=vienneun=an=ge 6
  ne=dé=si=rez=vous=pas 6
  mon=ter=aux=cieux 4
  a=vec=un=an=ge 5
  aux=yeux=tel=le=ment=bleus 6
  que=ça=se=ra=mi=ra=cu=leux 8
  dê=tre=a=vec=lui 5
  lun=dans=lautre=ré=u=nis 6
  pour=un=grand=voy=a=ge 6
  eter=nel=et=loin=tain 5
  de=res=pect=et=da=mour 6
  de=cares=ses=et=di=vresses 6
  de=tendres=seet=dal=lé=gresse 6
  du=fonds=du=corps 4
  du=fonds=de=lâme 4
  jus=quau=bout=de=soi 5
  a=mou=rir=dé=moi 5
  com=me=on=meurt=de=froid 6
  pour=que=lon=sai=me 5
  vous=et=moi 3
  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=trei=ze=no=vem=bre=deux=mille=sept=à=qua=tor=ze=h=trente 21
 • Phonétique : Je Vous Aime

  ʒə vuz- εmə
  ʒεmə la bote…
  ʒεmə la pɔezi…
  ʒεmə la pɛ̃tyʁə…
  ʒə dekuvʁə avεk ʁεspε…
  tutə vɔtʁə bote…
  ʒɔli damə
  bote damə…
  bote də famə…
  vuz- εtə tʁε bεllə…
  il fo savwaʁ lə diʁə…
  ʒεmə la pɛ̃tyʁə…
  ʒεmə la pɔezi…
  ʒεmə vɔtʁə bote…
  də famə…
  e ʒə vuz- admiʁə…
  puʁ nə pa avwaʁ
  oze vu lə diʁə…
  puʁ nə pa vu vwaʁ
  malisjøzəz- amə
  ʒwajøzəmɑ̃ ɑ̃ ʁiʁə
  də mwa pitøzəmɑ̃ ebεʁlɥe
  dɑ̃ ʁyʒiʁ e dɑ̃ ʁuʒiʁ
  e ʒə vuz- εmə…

  ʒə vuz- εmə…
  də tutə mɔ̃n- amə…
  sɑ̃ fεʁə də ʁamdam…
  ʒə vuz- εmə…
  bεllə damə…
  lə ʒuʁ u mɔ̃n- amə…
  vuz- a ʁɑ̃kɔ̃tʁe mε mi
  vuz- ave dɔ̃pte mɔ̃n- amə
  kɔmə œ̃ bo djablə…
  ʒε lyte mε vɔtʁə ɑ̃djablə
  a vɛ̃ky mɔ̃n- ɑ̃ʒelismə
  e vu mave pase lano
  puʁ kupe lε ʁasinə
  e uvʁiʁ mε ʁamoz- apatʁidə…
  e ɑ̃fɛ̃ makʁoʃe damuʁ…
  a vɔtʁə twalə ʁɔmɑ̃tikə…
  ʁεspiʁe vɔtʁə splɑ̃dœʁ maɲetikə
  kaʁese vɔtʁə kɑ̃dœʁ maɲifikə
  ɛ̃pʁeɲe mɔ̃ kɔʁ
  də vɔtʁə oʁa maʒikə
  a œ̃ pwɛ̃ tεllmɑ̃ epidεʁmikə
  kə mɔ̃n- amə tʁo mistikə
  ε pʁizɔnjεʁə kœʁ a kɔʁ…

  ʒə vuz- εmə…
  də tutə mɔ̃n- amə…
  də mavwaʁ ɔfεʁ lamuʁ…
  lamuʁ də vɔtʁə bote…
  lamuʁ də la pɔezi…
  lamuʁ də la pɛ̃tyʁə…
  də mavwaʁ ɔfεʁ la vi…
  mə dɔne ɑ̃vi…
  dεtʁə œ̃n- ɔmə vʁε
  o kœʁ ki ba
  lɔʁskə ʒə vu vwa
  e ʁεstə bea
  dəvɑ̃ voz- emwa
  dezaʁme dəvɑ̃ vo ʃaʁmə
  vo kʁɛ̃təz- u voz- efʁwa
  də vuz- efləʁe
  puʁ nə pa fletʁiʁ
  la pwɛ̃tə dε flεʃə
  kə vu dekoʃe
  a tiʁ dœjladə
  vo maʒikz- obadə
  e ɑ̃ miʁjadə lɔʁɲadə
  puʁ kə ʒə vuz- εmə…

  mε ʒɑ̃ sɥi syʁ…
  ʒə vuz- εmə…
  medamə…
  tʁuve vuz- etʁɑ̃ʒə…
  kə ʒə dəvjεnə œ̃n- ɑ̃ʒə… ?
  nə deziʁe vu pa
  mɔ̃te o sjø… ?
  avεk œ̃n- ɑ̃ʒə…
  oz- iø tεllmɑ̃ bløs…
  kə sa səʁa miʁakylø…
  dεtʁə avεk lɥi…
  lœ̃ dɑ̃ lotʁə ʁeyni
  puʁ œ̃ ɡʁɑ̃ vwajaʒə
  ətεʁnεl e lwɛ̃tɛ̃…
  də ʁεspε e damuʁ…
  də kaʁesəz- e divʁesə
  də tɑ̃dʁεsə e daleɡʁεsə
  dy fɔ̃ dy kɔʁ
  dy fɔ̃ də lamə
  ʒysko bu də swa
  a muʁiʁ demwa
  kɔmə ɔ̃ məʁ də fʁwa
  puʁ kə lɔ̃ sεmə…
  vuz- e mwa.
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə tʁεzə nɔvɑ̃bʁə dø milə sεt a katɔʁzə aʃ tʁɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Je Vous Aime

  ʒə=vu=zε=mə 4
  ʒε=mə=la=bo=te 5
  ʒε=mə=la=pɔ=e=zi 6
  ʒε=mə=la=pɛ̃=ty=ʁə 6
  ʒə=de=kuvʁəa=vεk=ʁεs=pε 6
  tu=tə=vɔ=tʁə=bo=te 6
  ʒɔ=li=da=mə 4
  bo=te=da=mə 4
  bo=te=də=fa=mə 5
  vu=zε=tə=tʁε=bεl=lə 6
  il=fo=sa=vwaʁ=lə=diʁə 6
  ʒε=mə=la=pɛ̃=ty=ʁə 6
  ʒε=mə=la=pɔ=e=zi 6
  ʒε=mə=vɔ=tʁə=bo=te 6
  də=fa=mə 3
  e=ʒə=vu=zad=mi=ʁə 6
  puʁ=nə=pa=a=vwaʁ 5
  o=ze=vu=lə=di=ʁə 6
  puʁ=nə=pa=vu=vwaʁ 5
  ma=li=sjø=zə=za=mə 6
  ʒwa=jø=zə=mɑ̃=ɑ̃=ʁiʁə 6
  də=mwa=pitøzə=mɑ̃=e=bεʁ=lɥe 7
  dɑ̃=ʁy=ʒiʁ=e=dɑ̃=ʁu=ʒiʁ 7
  e=ʒə=vu=zε=mə 5

  ʒə=vu=zε=mə 4
  də=tu=tə=mɔ̃=na=mə 6
  sɑ̃=fε=ʁə=də=ʁam=dam 6
  ʒə=vu=zε=mə 4
  bεl=lə=da=mə 4
  lə=ʒuʁ=u=mɔ̃=na=mə 6
  vu=za=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=mε=mi 7
  vu=za=ve=dɔ̃p=te=mɔ̃=namə 7
  kɔ=mə=œ̃=bo=dja=blə 6
  ʒε=ly=te=mε=vɔtʁəɑ̃=djablə 6
  a=vɛ̃=ky=mɔ̃=nɑ̃=ʒe=lismə 7
  e=vu=ma=ve=pase=la=no 7
  puʁ=ku=pe=lε=ʁa=sinə 6
  e=u=vʁiʁ=mε=ʁa=mo=za=patʁidə 8
  e=ɑ̃=fɛ̃=ma=kʁo=ʃe=da=muʁ 8
  a=vɔtʁə=twa=lə=ʁɔ=mɑ̃tikə 6
  ʁεs=pi=ʁe=vɔtʁə=splɑ̃=dœʁ=ma=ɲe=tikə 9
  ka=ʁe=se=vɔtʁə=kɑ̃=dœʁ=ma=ɲifikə 8
  ɛ̃=pʁe=ɲe=mɔ̃=kɔʁ 5
  də=vɔtʁə=o=ʁa=ma=ʒikə 6
  a=œ̃=pwɛ̃=tεl=lmɑ̃=e=pi=dεʁ=mikə 9
  kə=mɔ̃=namə=tʁo=mis=tikə 6
  ε=pʁi=zɔ=njεʁə=kœʁ=a=kɔʁ 7

  ʒə=vu=zε=mə 4
  də=tu=tə=mɔ̃=na=mə 6
  də=ma=vwaʁ=ɔ=fεʁ=la=muʁ 7
  la=muʁdə=vɔ=tʁə=bo=te 6
  la=muʁdə=la=pɔ=e=zi 6
  la=muʁ=də=la=pɛ̃=tyʁə 6
  də=ma=vwaʁ=ɔ=fεʁ=la=vi 7
  mə=dɔ=ne=ɑ̃=vi 5
  dε=tʁə=œ̃=nɔ=mə=vʁε 6
  o=kœ=ʁə=ki=ba 5
  lɔʁ=skə=ʒə=vu=vwa 5
  e=ʁεs=tə=be=a 5
  də=vɑ̃=vo=ze=mwa 5
  de=zaʁ=me=də=vɑ̃=vo=ʃaʁmə 7
  vo=kʁɛ̃tə=zu=vo=ze=fʁwa 6
  də=vu=ze=flə=ʁe 5
  puʁ=nə=pa=fle=tʁiʁ 5
  la=pwɛ̃=tə=dε=flε=ʃə 6
  kə=vu=de=ko=ʃe 5
  a=tiʁ=dœj=la=də 5
  vo=ma=ʒik=zo=ba=də 6
  e=ɑ̃=mi=ʁjadə=lɔ=ʁɲadə 6
  puʁ=kə=ʒə=vu=zε=mə 6

  mε=ʒɑ̃=sɥi=syʁ 4
  ʒə=vu=zε=mə 4
  me=da=mə 3
  tʁu=ve=vu=ze=tʁɑ̃=ʒə 6
  kə=ʒə=də=vjεnəœ̃=nɑ̃=ʒə 6
  nə=de=zi=ʁe=vu=pa 6
  mɔ̃=te=o=sj=ø 5
  a=vεk=œ̃=nɑ̃=ʒə 5
  o=zi=ø=tεl=lmɑ̃=bløs 6
  kə=sasə=ʁa=mi=ʁa=ky=lø 7
  dε=tʁə=a=vεk=lɥi 5
  lœ̃=dɑ̃=lotʁə=ʁe=y=ni 6
  puʁ=œ̃=ɡʁɑ̃=vwa=ja=ʒə 6
  ə=tεʁ=nεl=e=lwɛ̃=tɛ̃ 6
  də=ʁεs=pε=e=da=muʁ 6
  də=ka=ʁe=sə=ze=di=vʁe=sə 8
  də=tɑ̃=dʁεsəe=da=le=ɡʁεsə 6
  dy=fɔ̃=dy=kɔʁ 4
  dy=fɔ̃=də=la=mə 5
  ʒys=ko=bu=də=swa 5
  a=mu=ʁiʁ=de=mwa 5
  kɔ=mə=ɔ̃=məʁ=də=fʁwa 6
  puʁ=kə=lɔ̃=sε=mə 5
  vu=ze=mwa 3
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=tʁε=zə=nɔ=vɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=sεt=a=ka=tɔʁ=zəaʃ=tʁɑ̃tə 21

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 22/06/2011 03:06

L'écrit contient 394 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

0
0
0