Poeme : Exo C’est Toi Que J’attends

Exo C’est Toi Que J’attends

J’ATTENDS… c’est toi que j’attends
J’attends
Cette jeune femme brune
Aux cheveux de jais si longs
Aux grands yeux de miel,
Dont le regard si fin, si bon, venu du ciel
Me fixe et me pénètre si profonds,
Qu’il transperce, ensorcelle mon âme
Allume tous les feux de mes passions
Elle découvre beaucoup de ses charmes
Sa crinière noire d’amazone
Me fait songer à une lionne
Son grand sourire optimiste
Laisse éclater sa beauté féline
Et de sa gentillesse naturelle si féminine
En émane une bonté magnanime ;
Son caractère doit être magnifique
Il semble bien cacher toutes ses larmes,
De tous ses secrets et de toutes ses douleurs,
Cette déesse a déjà pris toute mon âme,
Je lui donne tout entier mon cœur ;
Si ses refus me désarment
Son dédain tuera mon sourire en malheur…
Mais…

J’attends…
Le moment viendra chasser, de moi, ses peurs,
Le temps arrivera où j’accepterais tous ses chagrins,
Nous partagerons nos craintes sans peur,
Et déposerons nos larmes sur notre cœur,
Nous rirons et pleurerons sans fin des heures,
Parlerons de ses malheurs de nos bonheurs,
Terrasserons nos douleurs,
Celles, pudiques, que l’on cache
Bien au fonds de sa cache
Celle que nous noyons
Par des chants et des écrits de joie
Pour ne pas les affronter
Pour que le monde ne le sache…

J’attends…
Que tu acceptes ta vie,
Que tu acceptes tes cris,
Viennes danser et chanter même des folies,
Et déposer tes armes et tes rancœurs,
Aimer des heures sans fin,
Parler de tes joies,
Exulter tes bonheurs
Ceux que tu repousses
Ou ceux qui te bouleversent
Ou alors même, parce qu’ils te dérangent
Ou encore dépassent ta confiance
Alors tu les gâches ou tu les effaces…
J’attends…
C’est toi que j’attends… depuis tout ce temps… EXOTICA
Viens ! ! ! DEVIENS MON AMIE JE T’ATTENDS DEPUIS SI LONGTEMPS DEJA
Georges Adrien PARADIS Limoux le 24 juin 2011 à 02h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Exo C’est Toi Que J’attends

  jat=tends=cest=toi=que=jat=tends 7
  jat=tends 2
  cet=te=jeu=ne=fem=me=bru=ne 8
  aux=che=veux=de=jais=si=long=s 8
  aux=grands=y=eux=de=miel 6
  dont=le=re=gard=si=fin=si=bon=ve=nu=du=ciel 12
  me=fi=xe=et=me=pé=nè=tre=si=pro=fonds 11
  quil=trans=per=ce=en=sor=cel=le=mon=âme 10
  al=lu=me=tous=les=feux=de=mes=pas=si=ons 11
  el=le=dé=cou=vre=beau=coup=de=ses=cha=rmes 11
  sa=cri=ni=è=re=noi=re=da=ma=zo=ne 11
  me=fait=son=ger=à=u=ne=li=on=ne 10
  son=grand=sou=ri=re=op=ti=mis=te 9
  lais=se=é=cla=ter=sa=beau=té=fé=li=ne 11
  et=de=sa=gen=tilles=se=na=tu=rel=le=si=fé=mi=nine 14
  en=é=ma=ne=u=ne=bon=té=ma=gna=ni=me 12
  son=ca=rac=tè=re=doit=ê=tre=ma=gni=fique 11
  il=sem=ble=bien=ca=cher=tou=tes=ses=lar=mes 11
  de=tous=ses=se=crets=et=de=tou=tes=ses=dou=leurs 12
  cette=dées=se=a=dé=jà=pris=tou=te=mon=â=me 12
  je=lui=don=ne=tout=en=ti=er=mon=cœur 10
  si=ses=re=fus=me=dé=sarment 7
  son=dé=dain=tue=ra=mon=sou=ri=re=en=mal=heur 12
  mais 1

  jat=tends 2
  le=mo=ment=vien=dra=chas=ser=de=moi=ses=peurs 11
  le=temps=ar=rive=ra=où=jac=cep=te=rais=tous=ses=cha=grins 14
  nous=par=ta=ge=rons=nos=crain=tes=sans=peur 10
  et=dé=po=se=rons=nos=lar=mes=sur=no=tre=cœur 12
  nous=ri=rons=et=pleu=re=rons=sans=fin=des=heu=res 12
  par=le=rons=de=ses=mal=heurs=de=nos=bon=heurs 11
  ter=ras=se=rons=nos=dou=leurs 7
  cel=les=pu=di=ques=que=lon=ca=che 9
  bien=au=fonds=de=sa=ca=che 7
  cel=le=que=nous=noy=ons 6
  par=des=chants=et=des=é=crits=de=joie 9
  pour=ne=pas=les=af=fron=ter 7
  pour=que=le=mon=de=ne=le=sa=che 9

  jat=tends 2
  que=tu=ac=cep=tes=ta=vie 7
  que=tu=ac=cep=tes=tes=cris 7
  vien=nes=dan=ser=et=chan=ter=mê=me=des=fo=lies 12
  et=dé=po=ser=tes=ar=mes=et=tes=ran=cœurs 11
  ai=mer=des=heu=res=sans=fin 7
  par=ler=de=tes=joies 5
  exul=ter=tes=bon=heurs 5
  ceux=que=tu=re=pou=sses 6
  ou=ceux=qui=te=bou=le=versent 7
  ou=a=lors=mê=me=par=ce=quils=te=dé=rangent 11
  ou=en=co=re=dé=pas=sent=ta=con=fi=an=ce 12
  a=lors=tu=les=gâ=ches=ou=tu=les=ef=fa=ces 12
  jat=tends 2
  cest=toi=que=jat=tends=de=puis=tout=ce=temps=exo=ti=ca 13
  viens=de=viens=mon=a=mie=je=tat=tends=de=puis=si=long=temps=de=ja 16
  georges=a=drien=pa=ra=dis=li=moux=le=vingt=qua=tre=juin=deux=milleon=ze=à=zé=ro=deux=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : Exo C’est Toi Que J’attends

  ʒatɑ̃… sε twa kə ʒatɑ̃
  ʒatɑ̃
  sεtə ʒənə famə bʁynə
  o ʃəvø də ʒε si lɔ̃ɡ
  o ɡʁɑ̃z- iø də mjεl,
  dɔ̃ lə ʁəɡaʁ si fɛ̃, si bɔ̃, vəny dy sjεl
  mə fiksə e mə penεtʁə si pʁɔfɔ̃,
  kil tʁɑ̃spεʁsə, ɑ̃sɔʁsεllə mɔ̃n- amə
  alymə tus lε fø də mε pasjɔ̃
  εllə dekuvʁə boku də sε ʃaʁmə
  sa kʁinjεʁə nwaʁə damazonə
  mə fε sɔ̃ʒe a ynə ljɔnə
  sɔ̃ ɡʁɑ̃ suʁiʁə ɔptimistə
  lεsə eklate sa bote felinə
  e də sa ʒɑ̃tijεsə natyʁεllə si femininə
  ɑ̃n- emanə ynə bɔ̃te maɲanimə,
  sɔ̃ kaʁaktεʁə dwa εtʁə maɲifikə
  il sɑ̃blə bjɛ̃ kaʃe tutə sε laʁmə,
  də tus sε sεkʁεz- e də tutə sε dulœʁ,
  sεtə deεsə a deʒa pʁi tutə mɔ̃n- amə,
  ʒə lɥi dɔnə tut- ɑ̃tje mɔ̃ kœʁ,
  si sε ʁəfy mə dezaʁme
  sɔ̃ dedɛ̃ tɥəʁa mɔ̃ suʁiʁə ɑ̃ malœʁ…
  mε…

  ʒatɑ̃…
  lə mɔmɑ̃ vjɛ̃dʁa ʃase, də mwa, sε pœʁ,
  lə tɑ̃z- aʁivəʁa u ʒaksεptəʁε tus sε ʃaɡʁɛ̃,
  nu paʁtaʒəʁɔ̃ no kʁɛ̃tə sɑ̃ pœʁ,
  e depozəʁɔ̃ no laʁmə- syʁ nɔtʁə kœʁ,
  nu ʁiʁɔ̃z- e pləʁəʁɔ̃ sɑ̃ fɛ̃ dεz- œʁ,
  paʁləʁɔ̃ də sε malœʁ də no bɔnœʁ,
  teʁasəʁɔ̃ no dulœʁ,
  sεllə, pydik, kə lɔ̃ kaʃə
  bjɛ̃ o fɔ̃ də sa kaʃə
  sεllə kə nu nwajɔ̃
  paʁ dε ʃɑ̃z- e dεz- ekʁi də ʒwa
  puʁ nə pa lεz- afʁɔ̃te
  puʁ kə lə mɔ̃də nə lə saʃə…

  ʒatɑ̃…
  kə ty aksεptə ta vi,
  kə ty aksεptə tε kʁi,
  vjεnə dɑ̃se e ʃɑ̃te mεmə dε fɔli,
  e depoze tεz- aʁməz- e tε ʁɑ̃kœʁ,
  εme dεz- œʁ sɑ̃ fɛ̃,
  paʁle də tε ʒwa,
  εɡzylte tε bɔnœʁ
  sø kə ty ʁəpusə
  u sø ki tə buləvεʁse
  u alɔʁ mεmə, paʁsə kil tə deʁɑ̃ʒe
  u ɑ̃kɔʁə depase ta kɔ̃fjɑ̃sə
  alɔʁ ty lε ɡaʃəz- u ty lεz- efasə…
  ʒatɑ̃…
  sε twa kə ʒatɑ̃… dəpɥi tu sə tɑ̃… εɡzɔtika
  vjɛ̃ ! ! ! dəvjɛ̃ mɔ̃n- ami ʒə tatɑ̃ dəpɥi si lɔ̃tɑ̃ dəʒa
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi limu lə vɛ̃t- katʁə ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a zeʁo dø aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Exo C’est Toi Que J’attends

  ʒa=tɑ̃=sε=twa=kə=ʒa=tɑ̃ 7
  ʒa=tɑ̃ 2
  sε=tə=ʒə=nə=fa=mə=bʁy=nə 8
  o=ʃə=vø=də=ʒε=si=lɔ̃ɡ 7
  o=ɡʁɑ̃=zi=ø=də=mjεl 6
  dɔ̃=lə=ʁə=ɡaʁ=si=fɛ̃=si=bɔ̃=və=ny=dy=sjεl 12
  mə=fik=sə=e=mə=pe=nε=tʁə=si=pʁɔ=fɔ̃ 11
  kil=tʁɑ̃s=pεʁ=sə=ɑ̃=sɔʁ=sεl=lə=mɔ̃=na=mə 11
  a=ly=mə=tus=lε=fø=də=mε=pa=sj=ɔ̃ 11
  εl=lə=de=ku=vʁə=bo=ku=də=sε=ʃa=ʁmə 11
  sa=kʁi=nj=ε=ʁə=nwa=ʁə=da=ma=zo=nə 11
  mə=fε=sɔ̃=ʒe=a=y=nə=lj=ɔ=nə 10
  sɔ̃=ɡʁɑ̃=su=ʁi=ʁə=ɔp=ti=mis=tə 9
  lε=sə=e=kla=te=sa=bo=te=fe=li=nə 11
  e=də=sa=ʒɑ̃=ti=jεsə=na=ty=ʁεllə=si=fe=mi=ninə 13
  ɑ̃=ne=ma=nə=y=nə=bɔ̃=te=ma=ɲa=ni=mə 12
  sɔ̃=ka=ʁak=tε=ʁə=dwa=ε=tʁə=ma=ɲi=fi=kə 12
  il=sɑ̃=blə=bj=ɛ̃=ka=ʃe=tu=tə=sε=la=ʁmə 12
  də=tus=sε=sε=kʁε=ze=də=tu=tə=sε=du=lœʁ 12
  sεtə=de=ε=sə=a=de=ʒa=pʁi=tu=tə=mɔ̃=namə 12
  ʒə=lɥi=dɔ=nə=tu=tɑ̃=tj=e=mɔ̃=kœ=ʁə 11
  si=sε=ʁə=fy=mə=de=zaʁ=me 8
  sɔ̃=de=dɛ̃=tɥə=ʁa=mɔ̃=su=ʁi=ʁə=ɑ̃=ma=lœʁ 12
  1

  ʒa=tɑ̃ 2
  lə=mɔ=mɑ̃=vj=ɛ̃=dʁa=ʃa=se=də=mwa=sε=pœʁ 12
  lə=tɑ̃=za=ʁivə=ʁa=u=ʒak=sεp=tə=ʁε=tus=sε=ʃa=ɡʁɛ̃ 14
  nu=paʁ=ta=ʒə=ʁɔ̃=no=kʁɛ̃=tə=sɑ̃=pœ=ʁə 11
  e=de=po=zə=ʁɔ̃=no=laʁ=mə=syʁ=nɔ=tʁə=kœʁ 12
  nu=ʁi=ʁɔ̃=ze=plœ=ʁə=ʁɔ̃=sɑ̃=fɛ̃=dε=zœ=ʁə 12
  paʁ=lə=ʁɔ̃=də=sε=ma=lœ=ʁə=də=no=bɔ=nœʁ 12
  te=ʁa=sə=ʁɔ̃=no=du=lœ=ʁə 8
  sεl=lə=py=dik=kə=lɔ̃=ka=ʃə 8
  bj=ɛ̃=o=fɔ̃=də=sa=ka=ʃə 8
  sεl=lə=kə=nu=nwa=j=ɔ̃ 7
  paʁ=dε=ʃɑ̃=ze=dε=ze=kʁi=də=ʒwa 9
  puʁ=nə=pa=lε=za=fʁɔ̃=te 7
  puʁ=kə=lə=mɔ̃=də=nə=lə=sa=ʃə 9

  ʒa=tɑ̃ 2
  kə=ty=ak=sεp=tə=ta=vi 7
  kə=ty=ak=sεp=tə=tε=kʁi 7
  vjε=nə=dɑ̃=se=e=ʃɑ̃=te=mε=mə=dε=fɔ=li 12
  e=de=po=ze=tε=za=ʁmə=ze=tε=ʁɑ̃=kœ=ʁə 12
  ε=me=dε=zœ=ʁə=sɑ̃=fɛ̃ 7
  paʁ=le=də=tε=ʒwa 5
  εɡ=zyl=te=tε=bɔ=nœ=ʁə 7
  sø=kə=ty=ʁə=pu=sə 6
  u=sø=ki=tə=bu=lə=vεʁ=se 8
  u=a=lɔʁ=mε=mə=paʁ=sə=kil=tə=de=ʁɑ̃=ʒe 12
  u=ɑ̃=kɔ=ʁə=de=pa=se=ta=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 12
  a=lɔʁ=ty=lε=ɡa=ʃə=zu=ty=lε=ze=fa=sə 12
  ʒa=tɑ̃ 2
  sε=twakə=ʒa=tɑ̃=dəp=ɥi=tu=sə=tɑ̃=εɡ=zɔ=ti=ka 13
  vjɛ̃=də=vjɛ̃=mɔ̃=na=miʒə=ta=tɑ̃=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃=də=ʒa 15
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=li=mu=lə=vɛ̃t=ka=tʁə=ʒɥɛ̃=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=ze=ʁo=dø=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 26

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour-Amitié
Publié le 26/06/2011 02:16

L'écrit contient 330 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

0
0
0