Poeme-France : Lecture Écrit Reve

Poeme : Erotiques Mes Doigts

Poème Reve
Publié le 30/06/2011 02:15

L'écrit contient 259 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Erotiques Mes Doigts

EROTIQUES MES DOIGTS
Mes doigts partent à la chasse à coure
Ils cherchent la jolie coccinelle du soir
A la peau blanche aux cheveux noirs
Qui vole et virevolte pour se faire voir…

Cela fait plusieurs soirs sur le net,
Que cette jolie coccinelle noire me voit
Vient tourner autour de mes doigts
Elle est venue m’exciter, c’est bête…

Alors, j’ai ouvert d’abord mon pouce,
Nova la belle coccinelle, en douce
Est venue se poser sur mon index
Que j’ai dressé droit comme un sexe…

Nova, toute humide m’a sucée
Goulûment le doigt, j’ai tremblé
De désir, mais aussi pour ne pas l’écraser
Par crainte de la brisée à trop la désirée…

Je ne sais pas pourquoi depuis
Tous mes autres doigts s’ennuient
De ne pas pouvoir relever le défi
Nova, ma jolie coccinelle, tu les fuis…

Pourtant, après l’index, le majeur,
Aurait pris la relève, chaud en cœur,
Il tremble d’envie de pénétrer ta fleur
Nova pour voir rougir vivement tes couleurs…

Dommage ma Nova, mon annulaire
Veut envahir ta p’tite chatte d’amour pour te plaire,
Encore mieux ma chérie avec l’auriculaire,
Je pourrais te faire aller au paradis loin de l’enfer…

Tous mes tristes doigts restent gourent
De ne pas pouvoir titiller ton corps
Te caresser le ventre à vibrer d’amour
Je suis prêt à te payer pour que ça dure toujours…
Mais je n’ai jamais payer pour aimer d’amour…

Georges Adrien PARADIS le 28 mars 2009 à 1h40
 • Pieds Hyphénique: Erotiques Mes Doigts

  ero=ti=ques=mes=doigts 5
  mes=doigts=par=tent=à=la=chas=seà=coure 9
  ils=cher=chent=la=jo=lie=coc=ci=nel=le=du=soir 12
  a=la=peau=blan=cheaux=che=veux=noirs 8
  qui=vo=leet=vi=re=vol=te=pour=se=fai=re=voir 12

  ce=la=fait=plu=sieurs=soirs=sur=le=net 9
  que=cet=te=jo=lie=coc=ci=nel=le=noi=re=me=voit 13
  vient=tour=ner=au=tour=de=mes=doigts 8
  el=leest=ve=nue=mex=ci=ter=cest=bête 9

  a=lors=jai=ou=vert=da=bord=mon=pouce 9
  no=va=la=bel=le=coc=ci=nel=le=en=douce 11
  est=ve=nue=se=po=ser=sur=mon=in=dex 10
  que=jai=dres=sé=droit=com=meun=sexe 8

  no=va=tou=te=hu=mi=de=ma=sucée 9
  gou=lû=ment=le=doigt=jai=trem=blé 8
  de=dé=sir=mais=aus=si=pour=ne=pas=lé=cra=ser 12
  par=crain=te=de=la=bri=séeà=trop=la=dé=sirée 11

  je=ne=sais=pas=pour=quoi=de=puis 8
  tous=mes=au=tres=doigts=sen=nuient 7
  de=ne=pas=pou=voir=re=le=ver=le=dé=fi 11
  no=va=ma=jo=lie=coc=ci=nel=le=tu=les=fuis 12

  pour=tant=a=près=lin=dex=le=ma=jeur 9
  au=rait=pris=la=re=lève=chaud=en=cœur 9
  il=trem=ble=den=vie=de=pé=né=trer=ta=fleur 11
  no=va=pour=voir=rou=gir=vi=ve=ment=tes=cou=leurs 12

  dom=ma=ge=ma=no=va=mon=an=nu=laire 10
  veut=en=va=hir=ta=p=ti=te=chat=te=da=mour=pour=te=plaire 15
  en=co=re=mieux=ma=ché=riea=vec=lau=ri=cu=laire 12
  je=pour=rais=te=fai=real=ler=au=pa=ra=dis=loin=de=len=fer 15

  tous=mes=tris=tes=doigts=res=tent=gourent 8
  de=ne=pas=pou=voir=ti=tiller=ton=corps 9
  te=ca=res=ser=le=ven=treà=vi=brer=da=mour 11
  je=suis=prêt=à=te=payer=pour=que=ça=du=re=tou=jours 13
  mais=je=nai=ja=mais=payer=pour=ai=mer=da=mour 11

  geor=ges=a=drien=pa=ra=dis=le=vingt=hu=it=mars=deux=mil=le=neuf=à=un=h=qua=rante 21
 • Phonétique : Erotiques Mes Doigts

  əʁɔtik mε dwa
  mε dwa paʁte a la ʃasə a kuʁə
  il ʃεʁʃe la ʒɔli kɔksinεllə dy swaʁ
  a la po blɑ̃ʃə o ʃəvø nwaʁ
  ki vɔlə e viʁəvɔltə puʁ sə fεʁə vwaʁ…

  səla fε plyzjœʁ swaʁ syʁ lə nεt,
  kə sεtə ʒɔli kɔksinεllə nwaʁə mə vwa
  vjɛ̃ tuʁne otuʁ də mε dwa
  εllə ε vənɥ mεksite, sε bεtə…

  alɔʁ, ʒε uvεʁ dabɔʁ mɔ̃ pusə,
  nɔva la bεllə kɔksinεllə, ɑ̃ dusə
  ε vənɥ sə poze syʁ mɔ̃n- ɛ̃dεks
  kə ʒε dʁese dʁwa kɔmə œ̃ sεksə…

  nɔva, tutə ymidə ma syse
  ɡulyme lə dwa, ʒε tʁɑ̃ble
  də deziʁ, mεz- osi puʁ nə pa lekʁaze
  paʁ kʁɛ̃tə də la bʁize a tʁo la deziʁe…

  ʒə nə sε pa puʁkwa dəpɥi
  tus mεz- otʁə- dwa sɑ̃nɥje
  də nə pa puvwaʁ ʁələve lə defi
  nɔva, ma ʒɔli kɔksinεllə, ty lε fɥi…

  puʁtɑ̃, apʁε lɛ̃dεks, lə maʒœʁ,
  oʁε pʁi la ʁəlεvə, ʃo ɑ̃ kœʁ,
  il tʁɑ̃blə dɑ̃vi də penetʁe ta flœʁ
  nɔva puʁ vwaʁ ʁuʒiʁ vivəmɑ̃ tε kulœʁ…

  dɔmaʒə ma nɔva, mɔ̃n- anylεʁə
  vø ɑ̃vaiʁ ta ptitə ʃatə damuʁ puʁ tə plεʁə,
  ɑ̃kɔʁə mjø ma ʃeʁi avεk loʁikylεʁə,
  ʒə puʁʁε tə fεʁə ale o paʁadi lwɛ̃ də lɑ̃fe…

  tus mε tʁistə dwa ʁεste ɡuʁe
  də nə pa puvwaʁ titije tɔ̃ kɔʁ
  tə kaʁese lə vɑ̃tʁə a vibʁe damuʁ
  ʒə sɥi pʁε a tə pεje puʁ kə sa dyʁə tuʒuʁ…
  mε ʒə nε ʒamε pεje puʁ εme damuʁ…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə vɛ̃t- ɥi maʁs dø milə nəf a œ̃ aʃ kaʁɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : Erotiques Mes Doigts

  ə=ʁɔ=tik=mε=dwa 5
  mε=dwa=paʁ=te=a=la=ʃa=səa=kuʁə 9
  il=ʃεʁ=ʃe=la=ʒɔ=li=kɔk=si=nεl=lə=dy=swaʁ 12
  a=la=po=blɑ̃=ʃəo=ʃə=vø=nwaʁ 8
  ki=vɔ=ləe=vi=ʁə=vɔl=tə=puʁ=sə=fε=ʁə=vwaʁ 12

  sə=la=fε=ply=zjœʁ=swaʁ=syʁ=lə=nεt 9
  kə=sε=tə=ʒɔ=li=kɔk=si=nεl=lə=nwa=ʁə=mə=vwa 13
  vjɛ̃=tuʁ=ne=o=tuʁ=də=mε=dwa 8
  εl=ləε=vənɥ=mεk=si=te=sε=bεtə 8

  a=lɔʁ=ʒε=u=vεʁ=da=bɔʁ=mɔ̃=pusə 9
  nɔ=va=la=bεl=lə=kɔk=si=nεl=lə=ɑ̃=dusə 11
  ε=vənɥ=sə=po=ze=syʁ=mɔ̃=nɛ̃=dεks 9
  kə=ʒε=dʁe=se=dʁwa=kɔ=məœ̃=sεk=sə 9

  nɔ=va=tu=təy=mi=də=ma=sy=se 9
  ɡu=ly=me=lə=dwa=ʒε=tʁɑ̃=ble 8
  də=de=ziʁ=mε=zo=si=puʁ=nə=pa=le=kʁa=ze 12
  paʁ=kʁɛ̃=tə=də=la=bʁi=ze=a=tʁo=la=de=zi=ʁe 13

  ʒə=nə=sε=pa=puʁ=kwa=dəp=ɥi 8
  tus=mε=zo=tʁə=dwa=sɑ̃n=ɥj=e 8
  də=nə=pa=pu=vwaʁ=ʁə=lə=ve=lə=de=fi 11
  nɔ=va=ma=ʒɔ=li=kɔk=si=nεl=lə=ty=lε=fɥi 12

  puʁ=tɑ̃=a=pʁε=lɛ̃=dεks=lə=ma=ʒœʁ 9
  o=ʁε=pʁi=la=ʁə=lεvə=ʃo=ɑ̃=kœʁ 9
  il=tʁɑ̃=blə=dɑ̃=vi=də=pe=ne=tʁe=ta=flœʁ 11
  nɔ=va=puʁ=vwaʁ=ʁu=ʒiʁ=vi=və=mɑ̃=tε=ku=lœʁ 12

  dɔ=ma=ʒə=ma=nɔ=va=mɔ̃=na=ny=lεʁə 10
  vø=ɑ̃=va=iʁ=ta=pti=tə=ʃa=tə=da=muʁ=puʁ=tə=plεʁə 14
  ɑ̃=kɔ=ʁə=mjø=ma=ʃe=ʁi=a=vεk=lo=ʁi=ky=lεʁə 13
  ʒə=puʁ=ʁε=tə=fε=ʁəa=le=o=pa=ʁa=di=lwɛ̃=də=lɑ̃=fe 15

  tus=mε=tʁis=tə=dwa=ʁεs=te=ɡu=ʁe 9
  də=nə=pa=pu=vwaʁ=ti=ti=j=e=tɔ̃=kɔʁ 11
  tə=ka=ʁe=se=lə=vɑ̃=tʁəa=vi=bʁe=da=muʁ 11
  ʒə=sɥi=pʁε=a=tə=pε=j=e=puʁ=kə=sa=dy=ʁə=tu=ʒuʁ 15
  mε=ʒə=nε=ʒa=mε=pε=j=e=puʁ=ε=me=da=muʁ 13

  ʒɔʁ=ʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=vɛ̃t=ɥi=maʁs=dø=mi=lə=nəf=a=œ̃=aʃ=ka=ʁɑ̃tə 20

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.