Poeme-France : Lecture Écrit Sentiment

Poeme : Ton Regard

Poème Sentiment
Publié le 04/07/2011 14:02

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Ton Regard

TON REGARD
Cheveux noirs courts ou longs
Avec des beaux yeux de soleil
Ta peau bronzée doit sentir bon.
Mais c’est ton regard qui m’émerveille,
Sans toi, mon temps sera si long
La tristesse et l’ennui, la nuit me réveille…

Plus je regarde tes yeux d’éclair,
Plus mon esprit est troublé,
Jusqu’au fond de mon âme ; magnétisé.
L’éclat de ton regard, scintille, bleu jaune et clair
Comme l’eau brillante de l’océan atlantique ;
Chaque vague est plus lumineuse et mélancolique…

Je n’ai pas compris tout de suite
Ce que ce regard provoque en moi à chaque minute,
Où j’arrête mes yeux bleus sur tes photos ;
Je n’explique pas plus, pourquoi tes yeux bouleversent, habitent
En moi, c’est un coup de tonnerre venu d’un monde spirite,
Impression hypnotique d’avoir toujours connu cet ange descendu de là-haut…

Ce visage sublime, est si beau, si rempli de bonté,
Je me sens devant lui comme un gamin, tout intimidé.
Tes yeux brillent, scintillent d’étoiles par milliers,
Ces étincelles m’éblouissent comme la lumière ensoleillée
Je suis plus petit qu’une fourmi tellement émerveillé,
J’en oublie toutes mes douleurs, ma souffrance de blessé…

Je sais bien pourtant ; tu ne me regarderas jamais…
Pour toi, je suis juste seulement un étranger,
Mes poèmes pour toi, entre nous ne vont pas nous rapprocher
Simplement, tu vas peut être t’imaginer que je suis un cinglé…

Georges Adrien Paradis à Limoux le 03 juillet 2011 à 23h00
 • Pieds Hyphénique: Ton Regard

  ton=re=gard 3
  che=veux=noirs=courts=ou=long 6
  a=vec=des=beaux=y=eux=de=so=leil 9
  ta=peau=bron=zée=doit=sen=tir=bon 8
  mais=cest=ton=re=gard=qui=mé=mer=veille 9
  sans=toi=mon=temps=se=ra=si=long 8
  la=tris=tes=seet=len=nui=la=nuit=me=ré=veille 11

  plus=je=re=gar=de=tes=y=eux=dé=clair 10
  plus=mon=es=prit=est=trou=blé 7
  jus=quau=fond=de=mon=â=me=ma=gné=ti=sé 11
  lé=clat=de=ton=re=gard=s=cin=tille=bleu=jau=neet=clair 13
  com=me=leau=brillan=te=de=lo=cé=an=at=lan=tique 12
  cha=que=va=gueest=plus=lu=mi=neu=seet=mé=lan=co=lique 13

  je=nai=pas=com=pris=tout=de=suite 8
  ce=que=ce=re=gard=pro=vo=queen=moi=à=cha=que=mi=nute 14
  où=jar=rê=te=mes=y=eux=bleus=sur=tes=pho=to=s 13
  je=nex=pli=que=pas=plus=pour=quoi=tes=y=eux=bou=le=ver=sent=ha=bitent 17
  en=moi=cest=un=coup=de=ton=ner=re=ve=nu=dun=mon=de=s=pi=rite 17
  im=pres=sion=hyp=no=ti=que=da=voir=tou=jours=con=nu=cet=an=ge=des=cen=du=de=là=haut 22

  ce=vi=sa=ge=su=blime=est=si=beau=si=rem=pli=de=bon=té 15
  je=me=sens=de=vant=lui=com=meun=ga=min=tout=in=ti=mi=dé 15
  tes=y=eux=brillent=s=cin=tillent=dé=toi=les=par=mil=liers 13
  ces=é=tin=cel=les=mé=blouis=sent=com=me=la=lu=miè=reen=so=leillée 16
  je=suis=plus=pe=tit=quu=ne=four=mi=tel=le=ment=é=mer=veillé 15
  jen=ou=blie=tou=tes=mes=dou=leurs=ma=souf=fran=ce=de=bles=sé 15

  je=sais=bien=pour=tant=tu=ne=me=re=gar=de=ras=ja=mais 14
  pour=toi=je=suis=jus=te=seu=le=ment=un=é=tran=ger 13
  mes=po=è=mes=pour=toi=en=tre=nous=ne=vont=pas=nous=rap=pro=cher 16
  sim=ple=ment=tu=vas=peut=ê=tre=ti=ma=gi=ner=que=je=suis=un=cin=glé 18

  geor=ges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=zé=ro=trois=jui=llet=deux=mil=le=on=zeà=vingt=trois=h=zé=ro=zé=ro 28
 • Phonétique : Ton Regard

  tɔ̃ ʁəɡaʁ
  ʃəvø nwaʁ kuʁz- u lɔ̃ɡ
  avεk dε boz- iø də sɔlεj
  ta po bʁɔ̃ze dwa sɑ̃tiʁ bɔ̃.
  mε sε tɔ̃ ʁəɡaʁ ki memεʁvεjə,
  sɑ̃ twa, mɔ̃ tɑ̃ səʁa si lɔ̃
  la tʁistεsə e lɑ̃nɥi, la nɥi mə ʁevεjə…

  plys ʒə ʁəɡaʁdə tεz- iø deklεʁ,
  plys mɔ̃n- εspʁi ε tʁuble,
  ʒysko fɔ̃ də mɔ̃n- amə, maɲetize.
  lekla də tɔ̃ ʁəɡaʁ, sɛ̃tijə, blø ʒonə e klεʁ
  kɔmə lo bʁijɑ̃tə də lɔseɑ̃ atlɑ̃tikə,
  ʃakə vaɡ ε plys lyminøzə e melɑ̃kɔlikə…

  ʒə nε pa kɔ̃pʁi tu də sɥitə
  sə kə sə ʁəɡaʁ pʁɔvɔkə ɑ̃ mwa a ʃakə minytə,
  u ʒaʁεtə mεz- iø bløs syʁ tε fɔto,
  ʒə nεksplikə pa plys, puʁkwa tεz- iø buləvεʁse, abite
  ɑ̃ mwa, sεt- œ̃ ku də tɔneʁə vəny dœ̃ mɔ̃də spiʁitə,
  ɛ̃pʁesjɔ̃ ipnɔtikə davwaʁ tuʒuʁ kɔny sεt ɑ̃ʒə desɑ̃dy də la-o…

  sə vizaʒə syblimə, ε si bo, si ʁɑ̃pli də bɔ̃te,
  ʒə mə sɑ̃s dəvɑ̃ lɥi kɔmə œ̃ ɡamɛ̃, tut- ɛ̃timide.
  tεz- iø bʁije, sɛ̃tije detwalə paʁ milje,
  sεz- etɛ̃sεllə mebluise kɔmə la lymjεʁə ɑ̃sɔlεje
  ʒə sɥi plys pəti kynə fuʁmi tεllmɑ̃ emεʁvεje,
  ʒɑ̃n- ubli tutə mε dulœʁ, ma sufʁɑ̃sə də blese…

  ʒə sε bjɛ̃ puʁtɑ̃, ty nə mə ʁəɡaʁdəʁa ʒamε…
  puʁ twa, ʒə sɥi ʒystə sələmɑ̃ œ̃n- etʁɑ̃ʒe,
  mε pɔεmə puʁ twa, ɑ̃tʁə nu nə vɔ̃ pa nu ʁapʁoʃe
  sɛ̃pləmɑ̃, ty va pø εtʁə timaʒine kə ʒə sɥiz- œ̃ sɛ̃ɡle…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo tʁwa ʒɥjε dø milə ɔ̃zə a vɛ̃t- tʁwa aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : Ton Regard

  tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 3
  ʃə=vø=nwaʁ=kuʁ=zu=lɔ̃ɡ 6
  a=vεk=dε=bo=zi=ø=də=sɔ=lεj 9
  ta=po=bʁɔ̃=ze=dwa=sɑ̃=tiʁ=bɔ̃ 8
  mε=sε=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ki=me=mεʁ=vεjə 9
  sɑ̃=twa=mɔ̃=tɑ̃=sə=ʁa=si=lɔ̃ 8
  la=tʁis=tε=səe=lɑ̃n=ɥi=la=nɥi=mə=ʁe=vεjə 11

  plys=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=tε=zi=ø=de=klεʁ 10
  plys=mɔ̃=nεs=pʁi=ε=tʁu=ble 7
  ʒys=ko=fɔ̃=də=mɔ̃=namə=ma=ɲe=ti=ze 10
  le=kla=də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=sɛ̃=tijə=blø=ʒo=nəe=klεʁ 12
  kɔ=mə=lo=bʁi=jɑ̃=tə=də=lɔ=se=ɑ̃=a=tlɑ̃=tikə 13
  ʃa=kə=va=ɡəε=plys=ly=mi=nø=zəe=me=lɑ̃=kɔ=likə 13

  ʒə=nε=pa=kɔ̃=pʁi=tu=də=sɥitə 8
  sə=kə=sə=ʁə=ɡaʁ=pʁɔ=vɔ=kəɑ̃=mwa=a=ʃa=kə=mi=nytə 14
  u=ʒa=ʁε=tə=mε=zi=ø=bløs=syʁ=tε=fɔ=to 12
  ʒə=nεk=spli=kə=pa=plys=puʁ=kwa=tε=zi=ø=bu=lə=vεʁ=se=a=bi=te 18
  ɑ̃=mwa=sε=tœ̃=ku=də=tɔ=ne=ʁə=və=ny=dœ̃=mɔ̃=də=spi=ʁitə 16
  ɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=ip=nɔ=ti=kə=da=vwaʁ=tu=ʒuʁ=kɔ=ny=sεt=ɑ̃=ʒə=de=sɑ̃=dy=də=la-o 22

  sə=vi=za=ʒə=sy=blimə=ε=si=bo=si=ʁɑ̃=pli=də=bɔ̃=te 15
  ʒə=mə=sɑ̃s=də=vɑ̃=lɥi=kɔ=məœ̃=ɡa=mɛ̃=tu=tɛ̃=ti=mi=de 15
  tε=zi=ø=bʁi=j=e=sɛ̃=ti=j=e=de=twa=lə=paʁ=mi=lj=e 17
  sε=ze=tɛ̃=sεl=lə=me=blu=i=se=kɔ=mə=la=ly=mjε=ʁəɑ̃=sɔ=lε=j=e 19
  ʒə=sɥi=plys=pə=ti=ky=nə=fuʁ=mi=tεl=lmɑ̃=e=mεʁ=vε=j=e 16
  ʒɑ̃=nu=bli=tu=tə=mε=du=lœʁ=ma=su=fʁɑ̃=sə=də=ble=se 15

  ʒə=sε=bjɛ̃=puʁ=tɑ̃=ty=nə=mə=ʁə=ɡaʁ=də=ʁa=ʒa=mε 14
  puʁ=twa=ʒə=sɥi=ʒys=tə=sə=lə=mɑ̃=œ̃=ne=tʁɑ̃=ʒe 13
  mε=pɔ=ε=mə=puʁ=twa=ɑ̃=tʁə=nu=nə=vɔ̃=pa=nu=ʁa=pʁo=ʃe 16
  sɛ̃=plə=mɑ̃=ty=va=pø=ε=tʁə=ti=ma=ʒi=ne=kə=ʒə=sɥi=zœ̃=sɛ̃=ɡle 18

  ʒɔʁ=ʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ze=ʁo=tʁwa=ʒɥjε=dø=mi=lə=ɔ̃=zəa=vɛ̃t=tʁwa=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 27

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/07/2011 11:07(Bf) Thea (Bf)

Le regard est la fenetre de l’ame... c’est pourquoi il nous trouble... bel écrit