Poeme : Jesus Crie

Jesus Crie

JESUS CRIE
Arrêter de vivre
Ne plus respirer
Cet air qui nous enivre
D’être toujours le prisonnier
De ce monde pervers où l’on vit
Soumis comme tous les gentils…

Mais Jésus crie…

Et voilà, je croise un jour de mars
Un engin d’acier venu de mars,
Il me crucifie, me tord, me fracasse,
Cloue mes membres, me broie, me plie,
Me casse, me fracture, me brise la vie,
Il me vide la tête, virtualise jusqu’à mes amis

Mais Jésus crie…

Au fil des ans, devenu marginal
En livrant toute ma vie aux douleurs infernales,
Par un matin gris d’automne, de Montréal,
Un grand merveilleux beau regard noir vespéral
A percuté mon cœur et mon âme, viscéral,
Sans le guérir il a sublimé tout mon mal…

Mais Jésus crie…

Il me laisse vivre en souffrant à mourir, cet amour en amitié,
Pour tribut : d’abord il m’a ouvert le bras gauche, supplicié,
Puis voilà, à présent, pour finir de me crucifier,
Il met un clou dans ma main droite auparavant déjà écrasée
Il me laisse avec à l’intérieur le cœur lacéré de plaies
Pour que je ressente toutes ses souffrances éternelles à tout jamais…

Et Jésus sourit…

Car il sait lui, que ce magnifique regard de fée
Venu d’ailleurs, des cieux, totalement au-dedans m’a transformé,
Il sait, lui, que ce regard au fonds de mon âme est imprégné
Comme une empreinte, d’une cicatrice pour toutes mes autres années,
Il sait toute la douleur solitaire de mon cœur, jusqu’à la mort blessé,
Me laisse imaginer ce qu’il faut de peine pour aimer cette femme et la pleurer…

Je l’attends d’amour et d’amitié…

Pour elle je pleure d’amour pour l’éternité
Pour elle je crie et je veux chanter toute mon amitié,
Lui dire combien, je lui appartiens, je lui dois de respect,
Sans honte je me mets à ses pieds pour la supplier,
De rester pour la vie, mon amie, la femme de ma vie, ma fée
D’être pour la vie que je dois vivre encore la femme que je veux épouser…
Georges Adrien PARADIS le 08 février 2009 à 21h30

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Jesus Crie

  je=sus=crie 3
  ar=rê=ter=de=vi=vre 6
  ne=plus=res=pi=rer 5
  cet=air=qui=nous=en=i=vre 7
  dê=tre=tou=jours=le=pri=son=ni=er 9
  de=ce=mon=de=per=vers=où=lon=vit 9
  sou=mis=com=me=tous=les=gen=tils 8

  mais=jé=sus=crie 4

  et=voi=là=je=croi=se=un=jour=de=mars 10
  un=en=gin=da=ci=er=ve=nu=de=mars 10
  il=me=cru=ci=fie=me=tord=me=fra=casse 10
  cloue=mes=mem=bres=me=broie=me=plie 8
  me=casse=me=frac=tu=re=me=bri=se=la=vie 11
  il=me=vide=la=tê=te=vir=tua=li=se=jus=quà=mes=a=mis 15

  mais=jé=sus=crie 4

  au=fil=des=ans=de=ve=nu=mar=gi=nal 10
  en=li=vrant=toute=ma=vieaux=dou=leurs=in=fer=nales 11
  par=un=ma=tin=gris=dau=tomne=de=mont=ré=al 11
  un=grand=mer=veilleux=beau=re=gard=noir=ves=pé=ral 11
  a=per=cu=té=mon=cœur=et=mon=â=me=vis=cé=ral 13
  sans=le=gué=rir=il=a=su=bli=mé=tout=mon=mal 12

  mais=jé=sus=crie 4

  il=me=laisse=vi=vreen=souf=frant=à=mou=rir=cet=a=mour=en=a=mi=tié 17
  pour=tri=but=da=bord=il=ma=ou=vert=le=bras=gauche=sup=pli=cié 15
  puis=voi=là=à=présent=pour=fi=nir=de=me=cru=ci=fier 13
  il=met=un=clou=dans=ma=main=droiteau=pa=ra=vant=dé=jà=é=cra=sée 16
  il=me=laissea=vec=à=lin=té=rieur=le=cœur=la=cé=ré=de=plaies 15
  pour=que=je=res=sente=tou=tes=ses=souf=fran=ces=é=ter=nel=les=à=tout=ja=mais 19

  et=jé=sus=sou=rit 5

  car=il=sait=lui=que=ce=ma=gni=fi=que=re=gard=de=fée 14
  ve=nu=dailleurs=des=cieux=to=tale=ment=au=de=dans=ma=trans=for=mé 15
  il=sait=lui=que=ce=re=gard=au=fonds=de=mon=â=meest=im=pré=gné 16
  commeu=ne=em=prein=te=du=ne=ci=ca=tri=ce=pour=tou=tes=mes=au=tres=an=nées 19
  il=sait=toute=la=dou=leur=so=li=tai=re=de=mon=cœur=jus=quà=la=mort=bles=sé 19
  me=laisse=i=ma=gi=ner=ce=quil=faut=de=pei=ne=pour=ai=mer=cet=te=fem=meet=la=pleu=rer 22

  je=lat=tends=da=mour=et=da=mi=ti=é 10

  pour=elle=je=pleure=da=mour=pour=lé=ter=ni=té 11
  pour=elle=je=crieet=je=veux=chan=ter=toute=mon=a=mi=tié 13
  lui=dire=com=bien=je=lui=ap=par=tiens=je=lui=dois=de=res=pect 15
  sans=honte=je=me=mets=à=ses=pieds=pour=la=sup=plier 12
  de=res=ter=pour=la=vie=mon=a=mie=la=fem=me=de=ma=vie=ma=fée 17
  dêtre=pour=la=vie=que=je=dois=vi=vreen=co=re=la=fem=me=que=je=veux=é=pou=ser 20
  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=zé=ro=hu=it=fé=vrier=deux=mille=neuf=à=vingt=et=un=h=trente 22
 • Phonétique : Jesus Crie

  ʒəzys kʁi
  aʁεte də vivʁə
  nə plys ʁεspiʁe
  sεt εʁ ki nuz- ɑ̃nivʁə
  dεtʁə tuʒuʁ lə pʁizɔnje
  də sə mɔ̃də pεʁvez- u lɔ̃ vit
  sumi kɔmə tus lε ʒɑ̃til…

  mε ʒezys kʁi…

  e vwala, ʒə kʁwazə œ̃ ʒuʁ də maʁs
  œ̃n- ɑ̃ʒɛ̃ dasje vəny də maʁs,
  il mə kʁysifi, mə tɔʁ, mə fʁakasə,
  klu mε mɑ̃bʁə, mə bʁwa, mə pli,
  mə kasə, mə fʁaktyʁə, mə bʁizə la vi,
  il mə vidə la tεtə, viʁtɥalizə ʒyska mεz- ami

  mε ʒezys kʁi…

  o fil dεz- ɑ̃, dəvəny maʁʒinal
  ɑ̃ livʁɑ̃ tutə ma vi o dulœʁz- ɛ̃fεʁnalə,
  paʁ œ̃ matɛ̃ ɡʁi dotɔmnə, də mɔ̃real,
  œ̃ ɡʁɑ̃ mεʁvεjø bo ʁəɡaʁ nwaʁ vεspeʁal
  a pεʁkyte mɔ̃ kœʁ e mɔ̃n- amə, viseʁal,
  sɑ̃ lə ɡeʁiʁ il a syblime tu mɔ̃ mal…

  mε ʒezys kʁi…

  il mə lεsə vivʁə ɑ̃ sufʁɑ̃ a muʁiʁ, sεt amuʁ ɑ̃n- amitje,
  puʁ tʁiby : dabɔʁ il ma uvεʁ lə bʁa ɡoʃə, syplisje,
  pɥi vwala, a pʁezɑ̃, puʁ finiʁ də mə kʁysifje,
  il mεt œ̃ klu dɑ̃ ma mɛ̃ dʁwatə opaʁavɑ̃ deʒa ekʁaze
  il mə lεsə avεk a lɛ̃teʁjœʁ lə kœʁ laseʁe də plε
  puʁ kə ʒə ʁəsɑ̃tə tutə sε sufʁɑ̃səz- etεʁnεlləz- a tu ʒamε…

  e ʒezys suʁi…

  kaʁ il sε lɥi, kə sə maɲifikə ʁəɡaʁ də fe
  vəny dajœʁ, dε sjø, tɔtaləmɑ̃ o dədɑ̃ ma tʁɑ̃sfɔʁme,
  il sε, lɥi, kə sə ʁəɡaʁ o fɔ̃ də mɔ̃n- amə εt- ɛ̃pʁeɲe
  kɔmə ynə ɑ̃pʁɛ̃tə, dynə sikatʁisə puʁ tutə mεz- otʁəz- ane,
  il sε tutə la dulœʁ sɔlitεʁə də mɔ̃ kœʁ, ʒyska la mɔʁ blese,
  mə lεsə imaʒine sə kil fo də pεnə puʁ εme sεtə famə e la pləʁe…

  ʒə latɑ̃ damuʁ e damitje…

  puʁ εllə ʒə plœʁə damuʁ puʁ letεʁnite
  puʁ εllə ʒə kʁi e ʒə vø ʃɑ̃te tutə mɔ̃n- amitje,
  lɥi diʁə kɔ̃bjɛ̃, ʒə lɥi apaʁtjɛ̃, ʒə lɥi dwa də ʁεspε,
  sɑ̃z- ɔ̃tə ʒə mə mεtz- a sε pje puʁ la syplje,
  də ʁεste puʁ la vi, mɔ̃n- ami, la famə də ma vi, ma fe
  dεtʁə puʁ la vi kə ʒə dwa vivʁə ɑ̃kɔʁə la famə kə ʒə vøz- epuze…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə zeʁo ɥi fevʁje dø milə nəf a vɛ̃t- e œ̃ aʃ tʁɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Jesus Crie

  ʒə=zys=kʁi 3
  a=ʁε=te=də=vi=vʁə 6
  nə=plys=ʁεs=pi=ʁe 5
  sεt=εʁ=ki=nu=zɑ̃=ni=vʁə 7
  dε=tʁə=tu=ʒuʁ=lə=pʁi=zɔ=nj=e 9
  də=sə=mɔ̃=də=pεʁ=ve=zu=lɔ̃=vit 9
  su=mi=kɔ=mə=tus=lε=ʒɑ̃=til 8

  mε=ʒe=zys=kʁi 4

  e=vwa=la=ʒə=kʁwa=zə=œ̃=ʒuʁ=də=maʁs 10
  œ̃=nɑ̃=ʒɛ̃=da=sj=e=və=ny=də=maʁs 10
  il=mə=kʁy=si=fi=mə=tɔʁ=mə=fʁa=kasə 10
  klu=mε=mɑ̃=bʁə=mə=bʁwa=mə=pli 8
  mə=kasə=mə=fʁak=ty=ʁə=mə=bʁi=zə=la=vi 11
  il=mə=vidə=la=tε=tə=viʁ=tɥa=li=zə=ʒys=ka=mε=za=mi 15

  mε=ʒe=zys=kʁi 4

  o=fil=dε=zɑ̃=də=və=ny=maʁ=ʒi=nal 10
  ɑ̃=li=vʁɑ̃=tutə=ma=vi=o=du=lœʁ=zɛ̃=fεʁ=nalə 12
  paʁ=œ̃=ma=tɛ̃=ɡʁi=do=tɔmnə=də=mɔ̃re=al 10
  œ̃=ɡʁɑ̃=mεʁ=vε=jø=boʁə=ɡaʁ=nwaʁ=vεs=pe=ʁal 11
  a=pεʁ=ky=te=mɔ̃=kœʁ=e=mɔ̃=namə=vi=se=ʁal 12
  sɑ̃lə=ɡe=ʁiʁ=il=a=sy=bli=me=tu=mɔ̃=mal 11

  mε=ʒe=zys=kʁi 4

  il=mə=lεsə=vi=vʁəɑ̃=su=fʁɑ̃=a=mu=ʁiʁ=sεt=a=muʁ=ɑ̃=na=mi=tje 17
  puʁ=tʁi=by=da=bɔʁ=il=ma=u=vεʁlə=bʁa=ɡo=ʃə=sy=pli=sje 15
  pɥi=vwa=la=a=pʁe=zɑ̃=puʁ=fi=niʁ=də=mə=kʁy=si=fje 14
  il=mεt=œ̃=klu=dɑ̃=ma=mɛ̃=dʁwatəo=pa=ʁa=vɑ̃=de=ʒa=e=kʁa=ze 16
  il=mə=lεsəa=vεk=a=lɛ̃=te=ʁjœʁ=lə=kœʁ=la=se=ʁe=də=plε 15
  puʁkə=ʒə=ʁə=sɑ̃=tə=tu=tə=sε=su=fʁɑ̃=sə=ze=tεʁ=nεllə=za=tu=ʒa=mε 18

  e=ʒe=zys=su=ʁi 5

  kaʁ=il=sε=lɥi=kə=sə=ma=ɲi=fikə=ʁə=ɡaʁ=də=fe 13
  və=ny=da=jœʁ=dε=sjø=tɔ=talə=mɑ̃=o=də=dɑ̃=ma=tʁɑ̃s=fɔʁ=me 16
  il=sε=lɥi=kə=sə=ʁə=ɡaʁ=o=fɔ̃də=mɔ̃=na=məε=tɛ̃=pʁe=ɲe 15
  kɔməy=nə=ɑ̃=pʁɛ̃=tə=dy=nə=si=ka=tʁi=sə=puʁ=tu=tə=mε=zo=tʁə=za=ne 19
  il=sε=tutə=la=du=lœʁ=sɔ=li=tε=ʁə=də=mɔ̃=kœʁ=ʒys=ka=la=mɔʁ=ble=se 19
  mə=lεsə=i=ma=ʒi=ne=sə=kil=fo=də=pε=nə=puʁ=ε=me=sε=tə=fa=məe=la=plə=ʁe 22

  ʒə=la=tɑ̃=da=muʁ=e=da=mi=tj=e 10

  puʁ=εllə=ʒə=plœ=ʁə=da=muʁ=puʁ=le=tεʁ=ni=te 12
  puʁ=εllə=ʒə=kʁi=e=ʒə=vø=ʃɑ̃=te=tutə=mɔ̃=na=mi=tje 14
  lɥi=diʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=lɥi=a=paʁ=tjɛ̃=ʒə=lɥi=dwa=də=ʁεs=pε 15
  sɑ̃=zɔ̃tə=ʒə=mə=mεt=za=sε=pje=puʁ=la=sy=plje 12
  də=ʁεs=te=puʁ=la=vi=mɔ̃=na=mi=la=famə=də=ma=vi=ma=fe 16
  dεtʁə=puʁ=la=vi=kə=ʒə=dwa=vi=vʁəɑ̃=kɔ=ʁə=la=fa=mə=kə=ʒə=vø=ze=pu=ze 20
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=ze=ʁo=ɥi=fe=vʁje=dø=mi=lə=nəf=a=vɛ̃=te=œ̃=aʃ=tʁɑ̃tə 22

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/07/2011 19:29Soad

Beau poème que j’apprécie bien que n’étant pas croyant
Je trouve qu’il manque parfois de cohérence à certains endroits, mais bon après tout n’est question qu’interprétation, alors ce n’est que mon humble avis.

Auteur de Poésie
19/07/2011 19:03Lemmiath

Chaque flagellation, n’est-ce pas nos blessures ?
La couronne d’épines, n’est-ce pas le poids du pouvoir ?
Chaque clou, n’est-ce pas nos attachements ?
Beau texte, merci.

Auteur de Poésie
19/07/2011 22:37Petite Muse

très beau texte rempli de vérité

Auteur de Poésie
28/07/2011 23:44Gramo

J’ai bien aimé.
Si tu es du Québec, tu dois connaître le culte de frère André ?

GRAMO

Poème Souffrance
Publié le 18/07/2011 19:19

L'écrit contient 367 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs