Poeme : Revenga !

Revenga !

La violence ne résout rien,
La vengeance ne mène à aucun lendemain,
Juste à la colère et la frustration
Qui nous font commettre tant d’abominations.

Et pourtant je ne rêve que d’une chose :
Me venger de toi et de cette souffrance que tu m’imposes !
Dans ton sadisme tu as causé des dégâts irréparables,
Maintenant il va falloir payer, même si tu n’en es pas capable.

J’espère que je me sentirai mieux…
Même si cela doit me conduire en prison,
Même si j’en viens à perdre la raison !
J’espère au moins qu’à mes vieux
J’aurai le temps de dire adieu.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Revenga !

  la=vio=len=ce=ne=ré=sout=rien 8
  la=ven=geance=ne=mè=ne=à=au=cun=len=de=main 12
  jus=te=à=la=co=lère=et=la=frus=tra=ti=on 12
  qui=nous=font=com=met=tre=tant=da=bo=mi=na=tions 12

  et=pour=tant=je=ne=rê=ve=que=du=ne=cho=se 12
  me=ven=ger=de=toi=et=de=cette=souf=fran=ce=que=tu=mim=poses 15
  dans=ton=sa=disme=tu=as=cau=sé=des=dé=gâts=ir=ré=pa=rables 15
  mainte=nant=il=va=fal=loir=payer=mê=me=si=tu=nen=es=pas=ca=pable 16

  jes=pè=re=que=je=me=sen=ti=rai=mieux 10
  même=si=ce=la=doit=me=con=dui=re=en=pri=son 12
  mê=me=si=jen=viens=à=per=dre=la=rai=son 11
  jes=pè=re=au=moins=quà=mes=vieux 8
  jau=rai=le=temps=de=di=re=a=dieu 9
 • Phonétique : Revenga !

  la vjɔlɑ̃sə nə ʁezu ʁjɛ̃,
  la vɑ̃ʒɑ̃sə nə mεnə a okœ̃ lɑ̃dəmɛ̃,
  ʒystə a la kɔlεʁə e la fʁystʁasjɔ̃
  ki nu fɔ̃ kɔmεtʁə tɑ̃ dabɔminasjɔ̃.

  e puʁtɑ̃ ʒə nə ʁεvə kə dynə ʃozə :
  mə vɑ̃ʒe də twa e də sεtə sufʁɑ̃sə kə ty mɛ̃pozə !
  dɑ̃ tɔ̃ sadismə ty a koze dε deɡaz- iʁepaʁablə,
  mɛ̃tənɑ̃ il va falwaʁ pεje, mεmə si ty nɑ̃n- ε pa kapablə.

  ʒεspεʁə kə ʒə mə sɑ̃tiʁε mjø…
  mεmə si səla dwa mə kɔ̃dɥiʁə ɑ̃ pʁizɔ̃,
  mεmə si ʒɑ̃ vjɛ̃z- a pεʁdʁə la ʁεzɔ̃ !
  ʒεspεʁə o mwɛ̃ ka mε vjø
  ʒoʁε lə tɑ̃ də diʁə adjø.
 • Syllabes Phonétique : Revenga !

  la=vj=ɔ=lɑ̃=sə=nə=ʁe=zu=ʁj=ɛ̃ 10
  la=vɑ̃=ʒɑ̃=sə=nə=mεnə=a=o=kœ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 12
  ʒys=tə=a=la=kɔ=lε=ʁə=e=la=fʁys=tʁa=sjɔ̃ 12
  ki=nu=fɔ̃=kɔ=mε=tʁə=tɑ̃=da=bɔ=mi=na=sjɔ̃ 12

  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=nə=ʁε=və=kə=dy=nə=ʃo=zə 12
  mə=vɑ̃=ʒe=də=twa=e=də=sεtə=su=fʁɑ̃=sə=kə=ty=mɛ̃=pozə 15
  dɑ̃=tɔ̃=sa=dismə=ty=a=ko=ze=dε=de=ɡa=zi=ʁe=pa=ʁablə 15
  mɛ̃tə=nɑ̃=il=va=fa=lwaʁ=pε=je=mε=mə=si=ty=nɑ̃=nε=pa=ka=pablə 17

  ʒεs=pε=ʁə=kə=ʒə=mə=sɑ̃=ti=ʁε=mj=ø 11
  mε=mə=si=sə=la=dwamə=kɔ̃d=ɥi=ʁə=ɑ̃=pʁi=zɔ̃ 12
  mε=mə=si=ʒɑ̃=vj=ɛ̃=za=pεʁ=dʁə=la=ʁε=zɔ̃ 12
  ʒεs=pε=ʁə=o=mwɛ̃=ka=mε=vj=ø 9
  ʒo=ʁε=lə=tɑ̃=də=di=ʁə=a=dj=ø 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/07/2011 21:20Disjonct'heure

Bravo Soad!
Puissante expression.

Auteur de Poésie
18/07/2011 21:28Soad

merci 🙂

Poème Vengeance
Publié le 18/07/2011 19:24

L'écrit contient 108 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Soad

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs