Poeme : Promenade (Ou Ballade À Quebec)

Promenade (Ou Ballade À Quebec)

PROMENADE (ou Ballade à Québec)
Longer le flot
De tes seins, de ton dos,
Caresser tes hanches,
Pour rejoindre en amant,
Ton ventre élégant…

Naviguer sur tes reins,
Sur tes cuisses légères et fines,
Chercher des lèvres les rives
De ton Saint Laurent,
Elles s’ouvrent à mon chant…

Ton désir s’épanche
Mon plaisir est immense,
Ton visage est limpide
Beau, impétueux, intrépide,
Mon ventre te bat, trépide…

Ton ventre majestueux,
S’accroche à mon ventre incestueux,
Le colle, puis s’ébat comme la chute
D’une cascade violente et brute
Serais-tu la Dame Blanche ? …

Mes doigts caressent ton cou,
Ils naviguent sur tes cheveux,
Ton épaule, s’arrêtent sur le bout
De tes seins, prennent d’assaut
Les défenses de ton Château (Frontenac)

Tu te rends en Diablesse,
Chaude, belle, coquine juvénile,
Ma bouche cherche ton île,
Traverse la place d’Youville,
La Marina du port de Québec…

Comme dans un enchantement,
Ma langue arpente l’île d’Orléans,
Je vois s’éclater ton épanouissement,
Tu es plus belle que Sainte Brigitte,
Brune, longue, pure, sensuelle et carmélite…

Mes yeux, ma peau, mon âme et mon corps,
Mon visage coule vers tes pieds,
Mon cœur aussi, tout te doit tant de respect,
Tellement d’amour, de dévotion, d’amour encore,
Tu es venue de tellement, tellement loin…

Tu t’arrêteras au Quartier du P’tit Champlain
Un jour mon amour, aujourd’hui ou demain,
Là bas, je t’attendrais ; je t’aimerai pour la vie sans fin…
Georges Adrien PARADIS le 8 octobre 2008 à 14h00 modifié le 23 juillet 2011 à 11h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Promenade (Ou Ballade À Quebec)

  pro=me=na=de=ou=bal=lade=à=qué=bec 10
  lon=ger=le=flot 4
  de=tes=seins=de=ton=dos 6
  ca=res=ser=tes=han=ches 6
  pour=re=join=dre=en=a=mant 7
  ton=ven=tre=é=lé=gant 6

  na=vi=guer=sur=tes=reins 6
  sur=tes=cuis=ses=lé=gè=res=et=fi=nes 10
  cher=cher=des=lè=vres=les=ri=ves 8
  de=ton=saint=lau=rent 5
  el=les=sou=vrent=à=mon=chant 7

  ton=dé=sir=sé=pan=che 6
  mon=plai=sir=est=im=men=se 7
  ton=vi=sa=ge=est=lim=pi=de 8
  beau=im=pé=tueux=in=tré=pi=de 8
  mon=ven=tre=te=bat=tré=pi=de 8

  ton=ven=tre=ma=jes=tu=eux 7
  sac=crocheà=mon=ven=tre=in=ces=tueux 8
  le=col=le=puis=sé=bat=comme=la=chute 9
  dune=cas=ca=de=vio=len=teet=brute 8
  se=rais=tu=la=da=me=blan=che 8

  mes=doigts=ca=res=sent=ton=cou 7
  ils=na=vi=guent=sur=tes=che=veux 8
  ton=é=paule=sar=rê=tent=sur=le=bout 9
  de=tes=seins=pren=nent=das=saut 7
  les=défen=ses=de=ton=châ=teau=fron=te=nac 10

  tu=te=rends=en=di=a=bles=se 8
  chaude=bel=le=co=qui=ne=ju=vé=nile 9
  ma=bou=che=cher=che=ton=î=le 8
  tra=ver=se=la=pla=ce=dyou=ville 8
  la=ma=ri=na=du=port=de=qué=bec 9

  com=me=dans=un=en=chan=te=ment 8
  ma=lan=guear=pente=lîle=dor=lé=ans 8
  je=vois=sé=cla=ter=ton=é=pa=nouisse=ment 10
  tu=es=plus=bel=le=que=sainte=bri=git=te 10
  brune=lon=gue=pu=re=sen=suel=leet=car=mé=lite 11

  mes=yeux=ma=peau=mon=â=meet=mon=corps 9
  mon=vi=sa=ge=coule=vers=tes=pieds 8
  mon=cœur=aus=si=tout=te=doit=tant=de=res=pect 11
  tel=le=ment=da=mour=de=dé=vo=tion=da=mour=en=core 13
  tu=es=ve=nue=de=tel=le=ment=tel=le=ment=loin 12

  tu=tar=rête=ras=au=quar=tier=du=p=tit=cham=plain 12
  un=jour=mon=a=mour=au=jourdhui=ou=de=main 10
  là=bas=je=tat=ten=drais=je=taime=rai=pour=la=vie=sans=fin 14
  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=hu=it=oc=to=bre=deux=mille=hu=it=à=qua=tor=ze=h=zé=ro=zé=ro=mo=di=fié=le=vingt=trois=jui=llet=deux=mil=leon=ze=à=on=ze=h=zé=ro=zé=ro 45
 • Phonétique : Promenade (Ou Ballade À Quebec)

  pʁɔmənadə (u baladə a kebək)
  lɔ̃ʒe lə flo
  də tε sɛ̃, də tɔ̃ do,
  kaʁese tεz- ɑ̃ʃə,
  puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə ɑ̃n- amɑ̃,
  tɔ̃ vɑ̃tʁə eleɡɑ̃…

  naviɡe syʁ tε ʁɛ̃,
  syʁ tε kɥisə leʒεʁəz- e finə,
  ʃεʁʃe dε lεvʁə- lε ʁivə
  də tɔ̃ sɛ̃ loʁɑ̃,
  εllə suvʁe a mɔ̃ ʃɑ̃…

  tɔ̃ deziʁ sepɑ̃ʃə
  mɔ̃ plεziʁ εt- imɑ̃sə,
  tɔ̃ vizaʒə ε lɛ̃pidə
  bo, ɛ̃petɥø, ɛ̃tʁepidə,
  mɔ̃ vɑ̃tʁə tə ba, tʁepidə…

  tɔ̃ vɑ̃tʁə maʒεstɥø,
  sakʁoʃə a mɔ̃ vɑ̃tʁə ɛ̃sεstɥø,
  lə kɔlə, pɥi seba kɔmə la ʃytə
  dynə kaskadə vjɔlɑ̃tə e bʁytə
  səʁε ty la damə blɑ̃ʃə ? …

  mε dwa kaʁəse tɔ̃ ku,
  il naviɡe syʁ tε ʃəvø,
  tɔ̃n- epolə, saʁεte syʁ lə bu
  də tε sɛ̃, pʁεne daso
  lε defɑ̃sə də tɔ̃ ʃato (fʁɔ̃tənak)

  ty tə ʁɑ̃z- ɑ̃ djablεsə,
  ʃodə, bεllə, kɔkinə ʒyvenilə,
  ma buʃə ʃεʁʃə tɔ̃n- ilə,
  tʁavεʁsə la plasə diuvilə,
  la maʁina dy pɔʁ də kebεk…

  kɔmə dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃,
  ma lɑ̃ɡ aʁpɑ̃tə lilə dɔʁleɑ̃,
  ʒə vwa seklate tɔ̃n- epanuisəmɑ̃,
  ty ε plys bεllə kə sɛ̃tə bʁiʒitə,
  bʁynə, lɔ̃ɡ, pyʁə, sɑ̃sɥεllə e kaʁmelitə…

  mεz- iø, ma po, mɔ̃n- amə e mɔ̃ kɔʁ,
  mɔ̃ vizaʒə kulə vεʁ tε pje,
  mɔ̃ kœʁ osi, tu tə dwa tɑ̃ də ʁεspε,
  tεllmɑ̃ damuʁ, də devɔsjɔ̃, damuʁ ɑ̃kɔʁə,
  ty ε vənɥ də tεllmɑ̃, tεllmɑ̃ lwɛ̃…

  ty taʁεtəʁaz- o kaʁtje dy ptit ʃɑ̃plɛ̃
  œ̃ ʒuʁ mɔ̃n- amuʁ, oʒuʁdɥi u dəmɛ̃,
  la ba, ʒə tatɑ̃dʁε, ʒə tεməʁε puʁ la vi sɑ̃ fɛ̃…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə ɥit ɔktɔbʁə dø milə ɥit a katɔʁzə aʃ zeʁo zeʁo mɔdifje lə vɛ̃t- tʁwa ʒɥjε dø milə ɔ̃zə a ɔ̃zə aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Promenade (Ou Ballade À Quebec)

  pʁɔmə=na=də=u=ba=la=dəa=ke=bək 9
  lɔ̃=ʒe=lə=flo 4
  də=tε=sɛ̃=də=tɔ̃=do 6
  ka=ʁe=se=tε=zɑ̃=ʃə 6
  puʁ=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=ɑ̃=na=mɑ̃ 7
  tɔ̃=vɑ̃=tʁə=e=le=ɡɑ̃ 6

  na=vi=ɡe=syʁ=tε=ʁɛ̃ 6
  syʁ=tε=kɥisə=le=ʒε=ʁə=ze=finə 8
  ʃεʁ=ʃe=dε=lε=vʁə=lε=ʁi=və 8
  də=tɔ̃=sɛ̃=lo=ʁɑ̃ 5
  εl=lə=su=vʁe=a=mɔ̃=ʃɑ̃ 7

  tɔ̃=de=ziʁ=se=pɑ̃=ʃə 6
  mɔ̃=plε=ziʁ=ε=ti=mɑ̃=sə 7
  tɔ̃=vi=za=ʒə=ε=lɛ̃=pi=də 8
  bo=ɛ̃=pet=ɥø=ɛ̃=tʁe=pi=də 8
  mɔ̃=vɑ̃=tʁə=tə=ba=tʁe=pi=də 8

  tɔ̃=vɑ̃=tʁə=ma=ʒεs=tɥ=ø 7
  sa=kʁoʃəa=mɔ̃=vɑ̃=tʁə=ɛ̃=sεs=tɥø 8
  lə=kɔlə=pɥi=se=ba=kɔ=mə=laʃytə 8
  dynə=kas=ka=də=vjɔ=lɑ̃=təe=bʁytə 8
  sə=ʁε=ty=la=da=mə=blɑ̃=ʃə 8

  mε=dwa=ka=ʁə=se=tɔ̃=ku 7
  il=na=vi=ɡe=syʁ=tε=ʃə=vø 8
  tɔ̃=ne=polə=sa=ʁε=te=syʁ=lə=bu 9
  də=tε=sɛ̃=pʁε=ne=da=so 7
  lε=de=fɑ̃sə=də=tɔ̃=ʃa=to=fʁɔ̃=tə=nak 10

  ty=tə=ʁɑ̃=zɑ̃=dj=a=blε=sə 8
  ʃodə=bεl=lə=kɔ=ki=nə=ʒy=ve=nilə 9
  ma=bu=ʃə=ʃεʁ=ʃə=tɔ̃=ni=lə 8
  tʁa=vεʁsə=la=pla=sə=di=u=vilə 8
  la=ma=ʁi=na=dy=pɔʁdə=ke=bεk 8

  kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=nɑ̃=ʃɑ̃=tə=mɑ̃ 8
  ma=lɑ̃ɡ=aʁ=pɑ̃tə=li=lə=dɔʁ=le=ɑ̃ 9
  ʒə=vwase=kla=te=tɔ̃=ne=pa=nui=sə=mɑ̃ 10
  ty=ε=plys=bεl=lə=kə=sɛ̃tə=bʁiʒitə 8
  bʁynə=lɔ̃ɡ=py=ʁə=sɑ̃s=ɥεlləe=kaʁ=me=litə 9

  mε=ziø=ma=po=mɔ̃=naməe=mɔ̃=kɔʁ 8
  mɔ̃=vi=zaʒə=ku=lə=vεʁ=tε=pje 8
  mɔ̃=kœʁ=o=si=tutə=dwa=tɑ̃də=ʁεs=pε 9
  tεl=lmɑ̃=da=muʁ=də=de=vɔ=sjɔ̃=da=muʁɑ̃kɔʁə 10
  ty=ε=vənɥ=də=tεl=lmɑ̃=tεl=lmɑ̃=lwɛ̃ 9

  ty=ta=ʁεtə=ʁa=zo=kaʁ=tje=dy=ptit=ʃɑ̃=plɛ̃ 11
  œ̃=ʒuʁ=mɔ̃=na=muʁ=o=ʒuʁ=dɥi=udə=mɛ̃ 10
  la=ba=ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=ʒə=tεmə=ʁε=puʁ=la=vi=sɑ̃=fɛ̃ 14
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=ɥ=it=ɔk=tɔ=bʁə=dø=mi=lə=ɥ=it=a=ka=tɔʁ=zəaʃ=ze=ʁo=ze=ʁo=mɔ=di=fje=lə=vɛ̃t=tʁwa=ʒɥjε=dø=mi=lə=ɔ̃=zə=a=ɔ̃=zə=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 45

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/07/2011 14:23Lemmiath

Le Québec te colle à la peau.
Chaque humain devrait ainsi écrire une poésie de sa patrie.

Auteur de Poésie
24/07/2011 18:15Giorgioadriano

je ne vis pa à Québec
je ne connais pas le Québec
je ne suis jamais allé au Canada
je trouve simplement ce pays attirant
et ces gens attirants...

Poème Beauté
Publié le 24/07/2011 12:32

L'écrit contient 266 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs