Univers de poésie d'un auteur

Poème:L’amour Virtuel Ou L’amant Virtuel

Le Poème

L’AMOUR VIRTUEL ou l’amant virtuel

Tu es la maitresse virtuelle
Celle que l’on aime, pour laquelle on devient trop gentil,
Tu es la maitresse toujours fidèle
Qui arrive des cieux de l’internet
Sans que rien ne l’explique
Aux yeux tendres bleus, bruns et sensuels
Au beau et grand sourire si diabolique
Qui lui donne la beauté de l’ange métissé,
Au charme tellement féérique
Je suis tombé d’un seul coup d’un seul à tes pieds
Devant ta beauté métissée magnifique
Devant tes longs cheveux noirs, clairs, magiques
De déesse brune et blanche d’Afrique, d’Egypte ou d’Italie…

D’abord sans que rien ne l’explique,
Je te renvoie d’une façon galactique,
Dans tes cieux pour moi trop mirifiques,
Puis enfin timide mon âme suit,
L’ange métissé que tu es et qui m’écrit
Mes yeux bleus brillants rivés à tes yeux noirs d’archange
D’ange venu d’ailleurs, du grand continent d’Afrique,
Moi, je viens du beau petit pays de France ;
D’un autre espace ou lieu de partance
Là où le soleil et la lune brillent et éclairent ton errance
Te promènent, te perdent, t’égarent sur les chemins de la connaissance
Pour qu’enfin naisse en toi le Jnana de ta conscience.
Tu veux que je prenne ton âme tes sens
T’aimer comme on aime une fille des rues,
T’aimer à crier d’amour sur mon ventre nu,
T’aimer comme on aime toutes les femmes…
Mais je ne veux te donner que mon amour, moi et mon âme…

Georges Adrien PARADIS le 30 Juillet 2011 à 01h45
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Giorgioadriano

Poète Giorgioadriano

Giorgioadriano a publié sur le site 246 écrits. Giorgioadriano est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: L’amour Virtuel Ou L’amant Virtuella=mour=vir=tuel=ou=la=mant=vir=tuel 9

tu=es=la=mai=tres=se=vir=tuelle 8
cel=le=que=lon=aime=pour=la=quel=leon=de=vient=trop=gen=til 14
tu=es=la=mai=tres=se=tou=jours=fi=dèle 10
qui=ar=ri=ve=des=cieux=de=lin=ter=net 10
sans=que=rien=ne=lex=plique 6
aux=y=eux=ten=dres=bleus=bruns=et=sen=suels 10
au=beau=et=grand=sou=rire=si=dia=bo=lique 10
qui=lui=donne=la=beau=té=de=lan=ge=mé=tis=sé 12
au=char=me=tel=le=ment=féé=rique 8
je=suis=tom=bé=dun=seul=coup=dun=seul=à=tes=pieds 12
de=vant=ta=beau=té=mé=tis=sée=ma=gni=fique 11
de=vant=tes=longs=che=veux=noirs=clairs=ma=giques 10
de=dées=se=bruneet=blan=che=da=fri=que=de=gyp=te=ou=di=ta=lie 16

da=bord=sans=que=rien=ne=lex=pli=que 9
je=te=ren=voie=dune=fa=çon=ga=lac=ti=que 11
dans=tes=cieux=pour=moi=trop=mi=ri=fi=ques 10
puis=en=fin=ti=mi=de=mon=â=me=suit 10
lange=mé=tis=sé=que=tu=es=et=qui=mé=crit 11
mes=yeux=bleus=brillants=ri=vés=à=tes=y=eux=noirs=dar=change 13
dange=ve=nu=dailleurs=du=grand=con=ti=nent=da=fri=que 12
moi=je=viens=du=beau=pe=tit=pa=ys=de=france 11
dun=au=tre=es=pace=ou=lieu=de=par=tance 10
là=où=le=so=leil=et=la=lune=brillent=et=é=clai=rent=ton=er=rance 16
te=pro=mènent=te=per=dent=té=ga=rent=sur=les=che=mins=de=la=con=nais=sance 18
pour=quen=fin=naisseen=toi=le=j=na=na=de=ta=cons=cience 13
tu=veux=que=je=prenne=ton=â=me=tes=sens 10
tai=mer=commeon=ai=me=u=ne=fille=des=rues 10
tai=mer=à=crier=da=mour=sur=mon=ventre=nu 10
tai=mer=commeon=ai=me=tou=tes=les=fem=mes 10
mais=je=ne=veux=te=don=ner=que=mon=a=mour=moi=et=mon=â=me 16

georges=a=drien=pa=ra=dis=le=tren=te=jui=llet=deux=milleon=ze=à=zé=ro=un=h=qua=ran=te=cin=q 24
Phonétique : L’amour Virtuel Ou L’amant Virtuellamuʁ viʁtɥεl u lamɑ̃ viʁtɥεl

ty ε la mεtʁεsə viʁtɥεllə
sεllə kə lɔ̃n- εmə, puʁ lakεllə ɔ̃ dəvjɛ̃ tʁo ʒɑ̃til,
ty ε la mεtʁεsə tuʒuʁ fidεlə
ki aʁivə dε sjø də lɛ̃tεʁnεt
sɑ̃ kə ʁjɛ̃ nə lεksplikə
oz- iø tɑ̃dʁə- bløs, bʁœ̃z- e sɑ̃sɥεl
o bo e ɡʁɑ̃ suʁiʁə si djabɔlikə
ki lɥi dɔnə la bote də lɑ̃ʒə metise,
o ʃaʁmə tεllmɑ̃ feeʁikə
ʒə sɥi tɔ̃be dœ̃ səl ku dœ̃ səl a tε pje
dəvɑ̃ ta bote metise maɲifikə
dəvɑ̃ tε lɔ̃ɡ ʃəvø nwaʁ, klεʁ, maʒik
də deεsə bʁynə e blɑ̃ʃə dafʁikə, dəʒiptə u ditali…

dabɔʁ sɑ̃ kə ʁjɛ̃ nə lεksplikə,
ʒə tə ʁɑ̃vwa dynə fasɔ̃ ɡalaktikə,
dɑ̃ tε sjø puʁ mwa tʁo miʁifik,
pɥiz- ɑ̃fɛ̃ timidə mɔ̃n- amə sɥi,
lɑ̃ʒə metise kə ty ε e ki mekʁi
mεz- iø bløs bʁijɑ̃ ʁivez- a tεz- iø nwaʁ daʁʃɑ̃ʒə
dɑ̃ʒə vəny dajœʁ, dy ɡʁɑ̃ kɔ̃tine dafʁikə,
mwa, ʒə vjɛ̃ dy bo pəti pεi də fʁɑ̃sə,
dœ̃n- otʁə εspasə u ljø də paʁtɑ̃sə
la u lə sɔlεj e la lynə bʁije e eklεʁe tɔ̃n- eʁɑ̃sə
tə pʁɔmεne, tə pεʁde, teɡaʁe syʁ lε ʃəmɛ̃ də la kɔnεsɑ̃sə
puʁ kɑ̃fɛ̃ nεsə ɑ̃ twa lə ʒnana də ta kɔ̃sjɑ̃sə.
ty vø kə ʒə pʁεnə tɔ̃n- amə tε sɑ̃s
tεme kɔmə ɔ̃n- εmə ynə fijə dε ʁy,
tεme a kʁje damuʁ syʁ mɔ̃ vɑ̃tʁə ny,
tεme kɔmə ɔ̃n- εmə tutə lε famə…
mε ʒə nə vø tə dɔne kə mɔ̃n- amuʁ, mwa e mɔ̃n- amə…

ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə tʁɑ̃tə ʒɥjε dø milə ɔ̃zə a zeʁo œ̃ aʃ kaʁɑ̃tə sɛ̃k
Syllabes Phonétique : L’amour Virtuel Ou L’amant Virtuella=muʁ=viʁ=tɥεl=u=la=mɑ̃=viʁ=tɥεl 9

ty=ε=la=mε=tʁε=sə=viʁ=tɥεl=lə 9
sεllə=kə=lɔ̃=nεmə=puʁ=la=kεl=ləɔ̃=də=vjɛ̃=tʁo=ʒɑ̃=til 13
ty=ε=la=mε=tʁε=sə=tu=ʒuʁ=fi=dε=lə 11
ki=a=ʁi=və=dε=sj=ø=də=lɛ̃=tεʁ=nεt 11
sɑ̃=kə=ʁj=ɛ̃=nə=lεk=spli=kə 8
o=zi=ø=tɑ̃=dʁə=bløs=bʁœ̃=ze=sɑ̃s=ɥεl 10
o=bo=e=ɡʁɑ̃=su=ʁi=ʁə=si=dja=bɔ=li=kə 12
ki=lɥi=dɔ=nə=la=bo=te=də=lɑ̃=ʒə=me=tisə 12
o=ʃaʁ=mə=tεl=lmɑ̃=fe=e=ʁi=kə 9
ʒə=sɥi=tɔ̃=be=dœ̃=səl=ku=dœ̃=səl=a=tε=pje 12
də=vɑ̃=ta=bo=te=me=ti=sə=ma=ɲi=fi=kə 12
də=vɑ̃=tε=lɔ̃ɡ=ʃə=vø=nwaʁ=klεʁ=ma=ʒik 10
də=de=εsə=bʁy=nəe=blɑ̃=ʃə=da=fʁi=kə=də=ʒip=tə=u=di=ta=li 17

da=bɔʁ=sɑ̃=kə=ʁj=ɛ̃=nə=lεk=spli=kə 10
ʒə=tə=ʁɑ̃=vwa=dy=nə=fa=sɔ̃=ɡa=lak=ti=kə 12
dɑ̃=tε=sj=ø=puʁ=mwa=tʁo=mi=ʁi=fik 10
pɥi=zɑ̃=fɛ̃=ti=mi=də=mɔ̃=na=mə=sɥi 10
lɑ̃=ʒə=me=ti=sə=kə=ty=ε=e=ki=me=kʁi 12
mε=ziø=bløs=bʁi=jɑ̃=ʁi=ve=za=tε=zi=ø=nwaʁ=daʁ=ʃɑ̃ʒə 14
dɑ̃ʒə=və=ny=da=jœʁ=dy=ɡʁɑ̃=kɔ̃=ti=ne=da=fʁikə 12
mwa=ʒə=vjɛ̃=dy=bo=pə=ti=pε=i=də=fʁɑ̃=sə 12
dœ̃=no=tʁə=εs=pa=sə=u=ljø=də=paʁ=tɑ̃=sə 12
la=ulə=sɔ=lεj=e=la=ly=nə=bʁi=je=e=e=klε=ʁe=tɔ̃=ne=ʁɑ̃sə 17
tə=pʁɔ=mε=ne=tə=pεʁ=de=te=ɡa=ʁe=syʁ=lεʃə=mɛ̃=də=la=kɔ=nε=sɑ̃sə 18
puʁ=kɑ̃=fɛ̃=nεsəɑ̃=twa=lə=ʒna=na=də=ta=kɔ̃=sjɑ̃sə 12
ty=vø=kə=ʒə=pʁε=nə=tɔ̃=na=mə=tε=sɑ̃s 11
tε=me=kɔ=mə=ɔ̃=nεmə=y=nə=fi=jə=dε=ʁy 12
tε=me=a=kʁj=e=da=muʁ=syʁ=mɔ̃=vɑ̃=tʁə=ny 12
tε=me=kɔ=mə=ɔ̃=nε=mə=tu=tə=lε=fa=mə 12
mεʒə=nə=vø=tə=dɔ=ne=kə=mɔ̃=na=muʁ=mwa=e=mɔ̃=namə 14

ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=tʁɑ̃=tə=ʒɥjε=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=ze=ʁo=œ̃=aʃ=ka=ʁɑ̃=tə=sɛ̃k 23

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
11/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 30/07/2011 02:21

L'écrit contient 275 mots qui sont répartis dans 4 strophes.