Poeme : L’amour Virtuel Ou L’amant Virtuel

L’amour Virtuel Ou L’amant Virtuel

L’AMOUR VIRTUEL ou l’amant virtuel

Tu es la maitresse virtuelle
Celle que l’on aime, pour laquelle on devient trop gentil,
Tu es la maitresse toujours fidèle
Qui arrive des cieux de l’internet
Sans que rien ne l’explique
Aux yeux tendres bleus, bruns et sensuels
Au beau et grand sourire si diabolique
Qui lui donne la beauté de l’ange métissé,
Au charme tellement féérique
Je suis tombé d’un seul coup d’un seul à tes pieds
Devant ta beauté métissée magnifique
Devant tes longs cheveux noirs, clairs, magiques
De déesse brune et blanche d’Afrique, d’Egypte ou d’Italie…

D’abord sans que rien ne l’explique,
Je te renvoie d’une façon galactique,
Dans tes cieux pour moi trop mirifiques,
Puis enfin timide mon âme suit,
L’ange métissé que tu es et qui m’écrit
Mes yeux bleus brillants rivés à tes yeux noirs d’archange
D’ange venu d’ailleurs, du grand continent d’Afrique,
Moi, je viens du beau petit pays de France ;
D’un autre espace ou lieu de partance
Là où le soleil et la lune brillent et éclairent ton errance
Te promènent, te perdent, t’égarent sur les chemins de la connaissance
Pour qu’enfin naisse en toi le Jnana de ta conscience.
Tu veux que je prenne ton âme tes sens
T’aimer comme on aime une fille des rues,
T’aimer à crier d’amour sur mon ventre nu,
T’aimer comme on aime toutes les femmes…
Mais je ne veux te donner que mon amour, moi et mon âme…

Georges Adrien PARADIS le 30 Juillet 2011 à 01h45

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’amour Virtuel Ou L’amant Virtuel

  la=mour=vir=tuel=ou=la=mant=vir=tuel 9

  tu=es=la=mai=tres=se=vir=tuelle 8
  cel=le=que=lon=aime=pour=la=quel=leon=de=vient=trop=gen=til 14
  tu=es=la=mai=tres=se=tou=jours=fi=dèle 10
  qui=ar=ri=ve=des=cieux=de=lin=ter=net 10
  sans=que=rien=ne=lex=plique 6
  aux=y=eux=ten=dres=bleus=bruns=et=sen=suels 10
  au=beau=et=grand=sou=rire=si=dia=bo=lique 10
  qui=lui=donne=la=beau=té=de=lan=ge=mé=tis=sé 12
  au=char=me=tel=le=ment=féé=rique 8
  je=suis=tom=bé=dun=seul=coup=dun=seul=à=tes=pieds 12
  de=vant=ta=beau=té=mé=tis=sée=ma=gni=fique 11
  de=vant=tes=longs=che=veux=noirs=clairs=ma=giques 10
  de=dées=se=bruneet=blan=che=da=fri=que=de=gyp=te=ou=di=ta=lie 16

  da=bord=sans=que=rien=ne=lex=pli=que 9
  je=te=ren=voie=dune=fa=çon=ga=lac=ti=que 11
  dans=tes=cieux=pour=moi=trop=mi=ri=fi=ques 10
  puis=en=fin=ti=mi=de=mon=â=me=suit 10
  lange=mé=tis=sé=que=tu=es=et=qui=mé=crit 11
  mes=yeux=bleus=brillants=ri=vés=à=tes=y=eux=noirs=dar=change 13
  dange=ve=nu=dailleurs=du=grand=con=ti=nent=da=fri=que 12
  moi=je=viens=du=beau=pe=tit=pa=ys=de=france 11
  dun=au=tre=es=pace=ou=lieu=de=par=tance 10
  là=où=le=so=leil=et=la=lune=brillent=et=é=clai=rent=ton=er=rance 16
  te=pro=mènent=te=per=dent=té=ga=rent=sur=les=che=mins=de=la=con=nais=sance 18
  pour=quen=fin=naisseen=toi=le=j=na=na=de=ta=cons=cience 13
  tu=veux=que=je=prenne=ton=â=me=tes=sens 10
  tai=mer=commeon=ai=me=u=ne=fille=des=rues 10
  tai=mer=à=crier=da=mour=sur=mon=ventre=nu 10
  tai=mer=commeon=ai=me=tou=tes=les=fem=mes 10
  mais=je=ne=veux=te=don=ner=que=mon=a=mour=moi=et=mon=â=me 16

  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=tren=te=jui=llet=deux=milleon=ze=à=zé=ro=un=h=qua=ran=te=cin=q 24
 • Phonétique : L’amour Virtuel Ou L’amant Virtuel

  lamuʁ viʁtɥεl u lamɑ̃ viʁtɥεl

  ty ε la mεtʁεsə viʁtɥεllə
  sεllə kə lɔ̃n- εmə, puʁ lakεllə ɔ̃ dəvjɛ̃ tʁo ʒɑ̃til,
  ty ε la mεtʁεsə tuʒuʁ fidεlə
  ki aʁivə dε sjø də lɛ̃tεʁnεt
  sɑ̃ kə ʁjɛ̃ nə lεksplikə
  oz- iø tɑ̃dʁə- bløs, bʁœ̃z- e sɑ̃sɥεl
  o bo e ɡʁɑ̃ suʁiʁə si djabɔlikə
  ki lɥi dɔnə la bote də lɑ̃ʒə metise,
  o ʃaʁmə tεllmɑ̃ feeʁikə
  ʒə sɥi tɔ̃be dœ̃ səl ku dœ̃ səl a tε pje
  dəvɑ̃ ta bote metise maɲifikə
  dəvɑ̃ tε lɔ̃ɡ ʃəvø nwaʁ, klεʁ, maʒik
  də deεsə bʁynə e blɑ̃ʃə dafʁikə, dəʒiptə u ditali…

  dabɔʁ sɑ̃ kə ʁjɛ̃ nə lεksplikə,
  ʒə tə ʁɑ̃vwa dynə fasɔ̃ ɡalaktikə,
  dɑ̃ tε sjø puʁ mwa tʁo miʁifik,
  pɥiz- ɑ̃fɛ̃ timidə mɔ̃n- amə sɥi,
  lɑ̃ʒə metise kə ty ε e ki mekʁi
  mεz- iø bløs bʁijɑ̃ ʁivez- a tεz- iø nwaʁ daʁʃɑ̃ʒə
  dɑ̃ʒə vəny dajœʁ, dy ɡʁɑ̃ kɔ̃tine dafʁikə,
  mwa, ʒə vjɛ̃ dy bo pəti pεi də fʁɑ̃sə,
  dœ̃n- otʁə εspasə u ljø də paʁtɑ̃sə
  la u lə sɔlεj e la lynə bʁije e eklεʁe tɔ̃n- eʁɑ̃sə
  tə pʁɔmεne, tə pεʁde, teɡaʁe syʁ lε ʃəmɛ̃ də la kɔnεsɑ̃sə
  puʁ kɑ̃fɛ̃ nεsə ɑ̃ twa lə ʒnana də ta kɔ̃sjɑ̃sə.
  ty vø kə ʒə pʁεnə tɔ̃n- amə tε sɑ̃s
  tεme kɔmə ɔ̃n- εmə ynə fijə dε ʁy,
  tεme a kʁje damuʁ syʁ mɔ̃ vɑ̃tʁə ny,
  tεme kɔmə ɔ̃n- εmə tutə lε famə…
  mε ʒə nə vø tə dɔne kə mɔ̃n- amuʁ, mwa e mɔ̃n- amə…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə tʁɑ̃tə ʒɥjε dø milə ɔ̃zə a zeʁo œ̃ aʃ kaʁɑ̃tə sɛ̃k
 • Syllabes Phonétique : L’amour Virtuel Ou L’amant Virtuel

  la=muʁ=viʁ=tɥεl=u=la=mɑ̃=viʁ=tɥεl 9

  ty=ε=la=mε=tʁε=sə=viʁ=tɥεl=lə 9
  sεllə=kə=lɔ̃=nεmə=puʁ=la=kεl=ləɔ̃=də=vjɛ̃=tʁo=ʒɑ̃=til 13
  ty=ε=la=mε=tʁε=sə=tu=ʒuʁ=fi=dε=lə 11
  ki=a=ʁi=və=dε=sj=ø=də=lɛ̃=tεʁ=nεt 11
  sɑ̃=kə=ʁj=ɛ̃=nə=lεk=spli=kə 8
  o=zi=ø=tɑ̃=dʁə=bløs=bʁœ̃=ze=sɑ̃s=ɥεl 10
  o=bo=e=ɡʁɑ̃=su=ʁi=ʁə=si=dja=bɔ=li=kə 12
  ki=lɥi=dɔ=nə=la=bo=te=də=lɑ̃=ʒə=me=tisə 12
  o=ʃaʁ=mə=tεl=lmɑ̃=fe=e=ʁi=kə 9
  ʒə=sɥi=tɔ̃=be=dœ̃=səl=ku=dœ̃=səl=a=tε=pje 12
  də=vɑ̃=ta=bo=te=me=ti=sə=ma=ɲi=fi=kə 12
  də=vɑ̃=tε=lɔ̃ɡ=ʃə=vø=nwaʁ=klεʁ=ma=ʒik 10
  də=de=εsə=bʁy=nəe=blɑ̃=ʃə=da=fʁi=kə=də=ʒip=tə=u=di=ta=li 17

  da=bɔʁ=sɑ̃=kə=ʁj=ɛ̃=nə=lεk=spli=kə 10
  ʒə=tə=ʁɑ̃=vwa=dy=nə=fa=sɔ̃=ɡa=lak=ti=kə 12
  dɑ̃=tε=sj=ø=puʁ=mwa=tʁo=mi=ʁi=fik 10
  pɥi=zɑ̃=fɛ̃=ti=mi=də=mɔ̃=na=mə=sɥi 10
  lɑ̃=ʒə=me=ti=sə=kə=ty=ε=e=ki=me=kʁi 12
  mε=ziø=bløs=bʁi=jɑ̃=ʁi=ve=za=tε=zi=ø=nwaʁ=daʁ=ʃɑ̃ʒə 14
  dɑ̃ʒə=və=ny=da=jœʁ=dy=ɡʁɑ̃=kɔ̃=ti=ne=da=fʁikə 12
  mwa=ʒə=vjɛ̃=dy=bo=pə=ti=pε=i=də=fʁɑ̃=sə 12
  dœ̃=no=tʁə=εs=pa=sə=u=ljø=də=paʁ=tɑ̃=sə 12
  la=ulə=sɔ=lεj=e=la=ly=nə=bʁi=je=e=e=klε=ʁe=tɔ̃=ne=ʁɑ̃sə 17
  tə=pʁɔ=mε=ne=tə=pεʁ=de=te=ɡa=ʁe=syʁ=lεʃə=mɛ̃=də=la=kɔ=nε=sɑ̃sə 18
  puʁ=kɑ̃=fɛ̃=nεsəɑ̃=twa=lə=ʒna=na=də=ta=kɔ̃=sjɑ̃sə 12
  ty=vø=kə=ʒə=pʁε=nə=tɔ̃=na=mə=tε=sɑ̃s 11
  tε=me=kɔ=mə=ɔ̃=nεmə=y=nə=fi=jə=dε=ʁy 12
  tε=me=a=kʁj=e=da=muʁ=syʁ=mɔ̃=vɑ̃=tʁə=ny 12
  tε=me=kɔ=mə=ɔ̃=nε=mə=tu=tə=lε=fa=mə 12
  mεʒə=nə=vø=tə=dɔ=ne=kə=mɔ̃=na=muʁ=mwa=e=mɔ̃=namə 14

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=tʁɑ̃=tə=ʒɥjε=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=ze=ʁo=œ̃=aʃ=ka=ʁɑ̃=tə=sɛ̃k 23

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 30/07/2011 02:21

L'écrit contient 275 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

1
0
0