Poeme-France : Lecture Écrit Âme

Poeme : La Deesse Des Etoiles

Poème Âme
Publié le 05/08/2011 00:46

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Giorgioadriano

La Deesse Des Etoiles

LA DÉESSE DES ÉTOILES
Cette nuit d’été, du ciel
Est descendue une étoile
Plus grande, plus brillante
De magnificence resplendissante ;
Désormais son scintillement d’étoile
Je l’attends comme une prière, j’attends ses lumières…

Elle s’est mise à briller
Sur l’écran de mon petit pc,
Moi, devant ses éclats de beauté,
Je suis resté sous ses feux luminescents,
Ils ont transpercés mon âme, brûler mon sang
D’amitié et d’amour éternellement, incandescent…

Cette Étoile magique devient
Sans le chercher ni le savoir, la Déesse
De ma vie ; toutes mes nuits, tous mes jours,
Mes rêves et mes pensées sont sans cesse,
A cherché ses cheveux, ses yeux, ses mains,
Ma bouche désire, sa bouche, sa peau, d’amour…

Pourtant je le sais bien, son destin,
N’est absolument pas lier au mien,
Ma Déesse Des Etoiles vit très loin,
Pas uniquement dans le ciel la nuit,
Mais aussi, elle vit là-bas dans un autre pays,
Sur un autre continent et je ne peux vivre ce qu’elle vit…

Je n’ai aucun autre recours, cela est injuste
Simplement lui offrir mon amitié, tout juste ;
Je peux uniquement sur Facebook, admirer
L’éclat merveilleux, romantique, de sa beauté,
Je reste des minutes devant ses photos, de tête, de buste
Cette étoile est majestueuse, je désire la respecter, l’aimer…

J’attends chaque nuit, pour l’honorer, recevoir ses baisers…

Georges Adrien PARADIS à Limoux le 05 août 2011 à 00h30
 • Pieds Hyphénique: La Deesse Des Etoiles

  la=dées=se=des=é=toi=les 7
  cet=te=nuit=dé=té=du=ciel 7
  est=des=cen=due=u=ne=é=toi=le 9
  plus=gran=de=plus=brillan=te 6
  de=ma=gni=fi=cen=ce=res=plen=dis=sante 10
  dé=sor=mais=son=s=cin=tille=ment=dé=toile 10
  je=lat=tends=commeu=ne=priè=re=jat=tends=ses=lu=mières 12

  el=le=sest=mi=se=à=bril=ler 8
  sur=lé=cran=de=mon=pe=tit=p=c 9
  moi=de=vant=ses=é=clats=de=beau=té 9
  je=suis=res=té=sous=ses=feux=lu=mines=cents 10
  ils=ont=trans=per=cés=mon=â=me=brû=ler=mon=sang 12
  da=mi=tié=et=da=mour=é=ter=nel=le=ment=in=candes=cent 14

  cet=te=é=toi=le=ma=gi=que=de=vient 10
  sans=le=cher=cher=ni=le=sa=voir=la=déesse 10
  de=ma=vie=tou=tes=mes=nuits=tous=mes=jours 10
  mes=rêves=et=mes=pen=sées=sont=sans=ces=se 10
  a=cher=ché=ses=che=veux=ses=yeux=ses=mains 10
  ma=bouche=dé=si=re=sa=bouche=sa=peau=da=mour 11

  pour=tant=je=le=sais=bien=son=des=tin 9
  nest=ab=so=lu=ment=pas=li=er=au=mien 10
  ma=dées=se=des=e=toi=les=vit=très=loin 10
  pas=u=ni=que=ment=dans=le=ciel=la=nuit 10
  mais=aus=si=el=le=vit=là=bas=dans=un=autre=pa=ys 13
  sur=un=autre=con=ti=nent=et=je=ne=peux=vi=vre=ce=quel=le=vit 16

  je=nai=au=cun=autre=re=cours=ce=la=est=in=juste 12
  simple=ment=lui=of=frir=mon=a=mi=tié=tout=jus=te 12
  je=peux=u=ni=que=ment=sur=face=book=ad=mi=rer 12
  lé=clat=mer=veilleux=ro=man=ti=que=de=sa=beau=té 12
  je=res=te=des=mi=nutes=de=vant=ses=pho=to=s=de=tê=te=de=buste 17
  cetteé=toi=le=est=ma=jes=tueu=se=je=dé=si=re=la=res=pec=ter=lai=mer 18

  jat=tends=cha=que=nuit=pour=lho=no=rer=re=ce=voir=ses=bai=sers 15

  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=zé=ro=cinq=a=oût=deux=milleon=ze=à=zé=ro=zé=ro=h=trente 25
 • Phonétique : La Deesse Des Etoiles

  la deεsə dεz- etwalə
  sεtə nɥi dete, dy sjεl
  ε desɑ̃dɥ ynə etwalə
  plys ɡʁɑ̃də, plys bʁijɑ̃tə
  də maɲifisɑ̃sə ʁεsplɑ̃disɑ̃tə,
  dezɔʁmε sɔ̃ sɛ̃tijmɑ̃ detwalə
  ʒə latɑ̃ kɔmə ynə pʁjεʁə, ʒatɑ̃ sε lymjεʁə…

  εllə sε mizə a bʁije
  syʁ lekʁɑ̃ də mɔ̃ pəti pe se,
  mwa, dəvɑ̃ sεz- ekla də bote,
  ʒə sɥi ʁεste su sε fø lyminesɑ̃,
  ilz- ɔ̃ tʁɑ̃spεʁse mɔ̃n- amə, bʁyle mɔ̃ sɑ̃
  damitje e damuʁ etεʁnεllmɑ̃, ɛ̃kɑ̃desɑ̃…

  sεtə etwalə maʒikə dəvjɛ̃
  sɑ̃ lə ʃεʁʃe ni lə savwaʁ, la deεsə
  də ma vi, tutə mε nɥi, tus mε ʒuʁ,
  mε ʁεvəz- e mε pɑ̃se sɔ̃ sɑ̃ sεsə,
  a ʃεʁʃe sε ʃəvø, sεz- iø, sε mɛ̃,
  ma buʃə deziʁə, sa buʃə, sa po, damuʁ…

  puʁtɑ̃ ʒə lə sε bjɛ̃, sɔ̃ dεstɛ̃,
  nεt- absɔlymɑ̃ pa lje o mjɛ̃,
  ma deεsə dεz- ətwalə vit tʁε lwɛ̃,
  pa ynikəmɑ̃ dɑ̃ lə sjεl la nɥi,
  mεz- osi, εllə vit la ba dɑ̃z- œ̃n- otʁə pεi,
  syʁ œ̃n- otʁə kɔ̃tine e ʒə nə pø vivʁə sə kεllə vit…

  ʒə nε okœ̃ otʁə ʁəkuʁ, səla εt- ɛ̃ʒystə
  sɛ̃pləmɑ̃ lɥi ɔfʁiʁ mɔ̃n- amitje, tu ʒystə,
  ʒə pøz- ynikəmɑ̃ syʁ fasəbuk, admiʁe
  lekla mεʁvεjø, ʁɔmɑ̃tikə, də sa bote,
  ʒə ʁεstə dε minytə dəvɑ̃ sε fɔto, də tεtə, də bystə
  sεtə etwalə ε maʒεstɥøzə, ʒə deziʁə la ʁεspεkte, lεme…

  ʒatɑ̃ ʃakə nɥi, puʁ lonoʁe, ʁəsəvwaʁ sε bεze…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo sɛ̃k aut dø milə ɔ̃zə a zeʁo zeʁo aʃ tʁɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : La Deesse Des Etoiles

  la=de=ε=sə=dε=ze=twa=lə 8
  sε=tə=nɥi=de=te=dy=sjεl 7
  ε=de=sɑ̃dɥ=y=nə=e=twa=lə 8
  plys=ɡʁɑ̃=də=plys=bʁi=j=ɑ̃=tə 8
  də=ma=ɲi=fi=sɑ̃=sə=ʁεs=plɑ̃=di=sɑ̃tə 10
  de=zɔʁ=mε=sɔ̃=sɛ̃=tij=mɑ̃=de=twa=lə 10
  ʒə=la=tɑ̃=kɔməy=nə=pʁi=jεʁ=ʒa=tɑ̃=sε=ly=mjεʁə 12

  εl=lə=sε=mi=zə=a=bʁi=j=e 9
  syʁ=le=kʁɑ̃=də=mɔ̃=pə=ti=pe=se 9
  mwa=də=vɑ̃=sε=ze=kla=də=bo=te 9
  ʒə=sɥi=ʁεs=te=su=sε=fø=ly=mi=ne=sɑ̃ 11
  il=zɔ̃=tʁɑ̃s=pεʁse=mɔ̃=na=mə=bʁy=le=mɔ̃=sɑ̃ 11
  da=mi=tje=e=da=muʁ=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃=ɛ̃=kɑ̃=de=sɑ̃ 14

  sε=tə=e=twa=lə=ma=ʒi=kə=də=vjɛ̃ 10
  sɑ̃=lə=ʃεʁ=ʃe=nilə=sa=vwaʁ=la=de=εsə 10
  də=ma=vi=tu=tə=mε=nɥi=tus=mε=ʒuʁ 10
  mε=ʁε=və=ze=mε=pɑ̃=se=sɔ̃=sɑ̃=sεsə 10
  a=ʃεʁ=ʃe=sεʃə=vø=sε=zi=ø=sε=mɛ̃ 10
  ma=buʃə=de=zi=ʁə=sa=bu=ʃə=sa=po=da=muʁ 12

  puʁ=tɑ̃=ʒə=lə=sε=bj=ɛ̃=sɔ̃=dεs=tɛ̃ 10
  nε=tab=sɔ=ly=mɑ̃=pa=lje=o=mj=ɛ̃ 10
  ma=de=ε=sə=dεzə=twa=lə=vit=tʁε=lwɛ̃ 10
  pa=y=ni=kə=mɑ̃=dɑ̃=lə=sjεl=la=nɥi 10
  mε=zo=si=εl=lə=vit=la=ba=dɑ̃=zœ̃=notʁə=pε=i 13
  syʁ=œ̃=notʁə=kɔ̃=ti=ne=e=ʒə=nə=pø=vi=vʁə=sə=kεllə=vit 15

  ʒə=nε=o=kœ̃=otʁə=ʁə=kuʁ=sə=la=ε=tɛ̃=ʒys=tə 13
  sɛ̃plə=mɑ̃=lɥi=ɔ=fʁiʁ=mɔ̃=na=mi=tje=tu=ʒys=tə 12
  ʒə=pø=zy=nikə=mɑ̃=syʁ=fa=sə=buk=ad=mi=ʁe 12
  le=kla=mεʁ=vε=jø=ʁɔ=mɑ̃=tikə=də=sa=bo=te 12
  ʒə=ʁεstə=dε=mi=ny=tə=də=vɑ̃=sε=fɔ=to=də=tε=tə=də=bys=tə 17
  sεtəe=twa=lə=ε=ma=ʒεs=tɥø=zə=ʒə=de=zi=ʁə=la=ʁεs=pεk=te=lε=me 18

  ʒa=tɑ̃=ʃakə=nɥi=puʁ=lo=no=ʁe=ʁə=sə=vwaʁ=sε=bε=ze 14

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ze=ʁo=sɛ̃k=a=ut=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=ze=ʁo=ze=ʁo=aʃ=tʁɑ̃tə 26

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/08/2011 21:44Lemmiath

Je me réjouis d’être le premier à commenter ce poème.