Poeme : Imagination

Imagination

IMAGINATION
Imagines…
Imagines toi, sous la douche…
Ensembles, toi et moi
Les yeux dans le cœur et l’âme
Tout notre corps en émoi
J’effleure de ma bouche
Chaque grain de ta peau
Dans un élan prude et chaud
Mes lèvres doucement accrochent
Tes yeux ton corps et ton âme
Sans que mes mains ou mes doigts
Ne te caressent ni ne te touchent
Je prends et excite ton intimité
Tendrement, amoureusement de la bouche,
Alors passionnément tu me demandes
Des mains, du corps et de l’âme
De te prendre d’abord sans mouvement
Puis dans un fougueux serrement
Ma bouche exulte affectionnément
Et croque ta vulve affectueusement
Abreuve ton clito de titillements
Ma langue mouille angéliquement
Et mes lèvres croquent assidûment
Tes lèvres de plus en plus incestueusement
En rafraîchissant ton ventre dans un morcellement
Tu ondoies sur mon organe candidement
Pour que nos ventres se pénètrent audacieusement
Que je te prenne généreusement dans un recouvrement
Comme ton premier fiévreux amant
Puis dans d’éternels redoublements
Je te suis respectueusement gourmand
Deviens ton seul et dernier amant
Alors dans un ultime érotique élan
Mes lèvres avalent tes lèvres infidèlement
Raffermissent ton ventre à chaque tressaillement
Il frissonne plus fort dans son embrasement
Plus long plus errant dans son battement
Ta poitrine dans un immense soulèvement
Sursaute s’essouffle roule rebondie de ravissement
Puis dans un succulent sursaut cherche assidument
Ma langue pour un abusif et alléchant
Baiser d’amour respectueusement
Te câline… Toi
Imagine…
Combien je te désire déjà…
Et tu es si loin de moi…
Imagine…
Imagines moi…
Je t’aime…
Et j’ai si froid…
Georges Adrien PARADIS le 11 décembre 2007 à 17h20

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Imagination

  ima=gi=na=ti=on 5
  ima=gi=nes 3
  ima=gi=nes=toi=sous=la=dou=che 8
  en=sem=bles=toi=et=moi 6
  les=y=eux=dans=le=cœur=et=lâme 8
  tout=no=tre=corps=en=é=moi 7
  jef=fleu=re=de=ma=bou=che 7
  cha=que=grain=de=ta=peau 6
  dans=un=é=lan=pru=de=et=chaud 8
  mes=lè=vres=dou=ce=ment=ac=crochent 8
  tes=y=eux=ton=corps=et=ton=âme 8
  sans=que=mes=mains=ou=mes=doigts 7
  ne=te=cares=sent=ni=ne=te=touchent 8
  je=prends=et=ex=cite=ton=in=ti=mi=té 10
  tendre=ment=a=mou=reu=se=ment=de=la=bouche 10
  a=lors=pas=sion=né=ment=tu=me=de=mandes 10
  des=mains=du=corps=et=de=lâme 7
  de=te=pren=dre=da=bord=sans=mou=ve=ment 10
  puis=dans=un=fou=gu=eux=ser=re=ment 9
  ma=bou=che=exul=te=af=fec=ti=on=nément 10
  et=cro=que=ta=vul=ve=af=fec=tueuse=ment 10
  abreu=ve=ton=cli=to=de=ti=ti=lle=ments 10
  ma=lan=gue=moui=lle=an=gé=li=que=ment 10
  et=mes=lè=vres=cro=quent=as=si=dû=ment 10
  tes=lèvres=de=plus=en=plus=in=ces=tueu=se=ment 11
  en=ra=fraî=chis=sant=ton=ventre=dans=un=mor=cel=le=ment 13
  tu=on=doies=sur=mon=or=gane=can=di=de=ment 11
  pour=que=nos=ventres=se=pé=nè=trent=au=da=cieu=se=ment 13
  que=je=te=prenne=gé=né=reu=se=ment=dans=un=re=cou=vre=ment 15
  com=me=ton=pre=mier=fi=é=vreux=a=mant 10
  puis=dans=dé=ter=nels=re=dou=ble=ments 9
  je=te=suis=res=pec=tueu=se=ment=gour=mand 10
  de=viens=ton=seul=et=der=ni=er=a=mant 10
  a=lors=dans=un=ul=timeé=ro=ti=que=é=lan 11
  mes=lèvres=a=va=lent=tes=lè=vres=in=fi=dè=le=ment 13
  raf=fer=missent=ton=ven=treà=cha=que=tres=saille=ment 11
  il=fris=sonne=plus=fort=dans=son=em=bra=se=ment 11
  plus=long=plus=er=rant=dans=son=bat=te=ment 10
  ta=poi=trine=dans=un=im=men=se=sou=lè=ve=ment 12
  sur=saute=ses=souf=fle=rou=le=re=bon=die=de=ra=vis=se=ment 15
  puis=dans=un=suc=culent=sur=saut=cher=cheas=si=dument 11
  ma=lan=gue=pour=un=a=bu=sif=et=al=lé=chant 12
  bai=ser=da=mour=res=pec=tu=eu=se=ment 10
  te=câ=li=ne=toi 5
  ima=gi=ne 3
  com=bien=je=te=dé=si=re=dé=jà 9
  et=tu=es=si=loin=de=moi 7
  ima=gi=ne 3
  ima=gi=nes=moi 4
  je=tai=me 3
  et=jai=si=froid 4
  georges=a=drien=pa=ra=dis=leon=ze=dé=cem=bre=deux=mille=sept=à=dix=sept=h=vingt 19
 • Phonétique : Imagination

  imaʒinasjɔ̃
  imaʒinə…
  imaʒinə twa, su la duʃə…
  ɑ̃sɑ̃blə, twa e mwa
  lεz- iø dɑ̃ lə kœʁ e lamə
  tu nɔtʁə kɔʁz- ɑ̃n- emwa
  ʒeflœʁə də ma buʃə
  ʃakə ɡʁɛ̃ də ta po
  dɑ̃z- œ̃n- elɑ̃ pʁydə e ʃo
  mε lεvʁə- dusəmɑ̃ akʁoʃe
  tεz- iø tɔ̃ kɔʁz- e tɔ̃n- amə
  sɑ̃ kə mε mɛ̃z- u mε dwa
  nə tə kaʁəse ni nə tə tuʃe
  ʒə pʁɑ̃z- e εksitə tɔ̃n- ɛ̃timite
  tɑ̃dʁəmɑ̃, amuʁøzəmɑ̃ də la buʃə,
  alɔʁ pasjɔnemɑ̃ ty mə dəmɑ̃də
  dε mɛ̃, dy kɔʁz- e də lamə
  də tə pʁɑ̃dʁə dabɔʁ sɑ̃ muvəmɑ̃
  pɥi dɑ̃z- œ̃ fuɡø sεʁəmɑ̃
  ma buʃə εɡzyltə afεksjɔnemɑ̃
  e kʁɔkə ta vylvə afεktɥøzəmɑ̃
  abʁəvə tɔ̃ klito də titijmɑ̃
  ma lɑ̃ɡ mujə ɑ̃ʒelikəmɑ̃
  e mε lεvʁə- kʁɔke asidyme
  tε lεvʁə- də plysz- ɑ̃ plysz- ɛ̃sεstɥøzəmɑ̃
  ɑ̃ ʁafʁεʃisɑ̃ tɔ̃ vɑ̃tʁə dɑ̃z- œ̃ mɔʁsεllmɑ̃
  ty ɔ̃dwa syʁ mɔ̃n- ɔʁɡanə kɑ̃didəmɑ̃
  puʁ kə no vɑ̃tʁə- sə penεtʁe odasjøzəmɑ̃
  kə ʒə tə pʁεnə ʒeneʁøzəmɑ̃ dɑ̃z- œ̃ ʁəkuvʁəmɑ̃
  kɔmə tɔ̃ pʁəmje fjevʁøz- amɑ̃
  pɥi dɑ̃ detεʁnεl ʁədubləmɑ̃
  ʒə tə sɥi ʁεspεktɥøzəmɑ̃ ɡuʁmɑ̃
  dəvjɛ̃ tɔ̃ səl e dεʁnje amɑ̃
  alɔʁ dɑ̃z- œ̃n- yltimə eʁɔtikə elɑ̃
  mε lεvʁəz- avalɑ̃ tε lεvʁəz- ɛ̃fidεləmɑ̃
  ʁafεʁmise tɔ̃ vɑ̃tʁə a ʃakə tʁesajmɑ̃
  il fʁisɔnə plys fɔʁ dɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃bʁazəmɑ̃
  plys lɔ̃ plysz- eʁɑ̃ dɑ̃ sɔ̃ batəmɑ̃
  ta pwatʁinə dɑ̃z- œ̃n- imɑ̃sə sulεvəmɑ̃
  syʁsotə sesuflə ʁulə ʁəbɔ̃di də ʁavisəmɑ̃
  pɥi dɑ̃z- œ̃ sykyle syʁso ʃεʁʃə asidyme
  ma lɑ̃ɡ puʁ œ̃n- abyzif e aleʃɑ̃
  bεze damuʁ ʁεspεktɥøzəmɑ̃
  tə kalinə… twa
  imaʒinə…
  kɔ̃bjɛ̃ ʒə tə deziʁə deʒa…
  e ty ε si lwɛ̃ də mwa…
  imaʒinə…
  imaʒinə mwa…
  ʒə tεmə…
  e ʒε si fʁwa…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə ɔ̃zə desɑ̃bʁə dø milə sεt a di- sεt aʃ vɛ̃
 • Syllabes Phonétique : Imagination

  i=ma=ʒi=na=sj=ɔ̃ 6
  i=ma=ʒi=nə 4
  i=ma=ʒi=nə=twa=su=la=du=ʃə 9
  ɑ̃=sɑ̃=blə=twa=e=mwa 6
  lε=zi=ø=dɑ̃=lə=kœ=ʁə=e=la=mə 10
  tu=nɔ=tʁə=kɔʁ=zɑ̃=ne=mwa 7
  ʒe=flœ=ʁə=də=ma=bu=ʃə 7
  ʃa=kə=ɡʁɛ̃=də=ta=po 6
  dɑ̃=zœ̃=ne=lɑ̃=pʁy=də=e=ʃo 8
  mε=lε=vʁə=du=sə=mɑ̃=a=kʁo=ʃe 9
  tε=zi=ø=tɔ̃=kɔʁ=ze=tɔ̃=na=mə 9
  sɑ̃=kə=mε=mɛ̃=zu=mε=dwa 7
  nə=tə=ka=ʁə=se=ni=nə=tə=tu=ʃe 10
  ʒə=pʁɑ̃=ze=εk=sitə=tɔ̃=nɛ̃=ti=mi=te 10
  tɑ̃dʁə=mɑ̃=a=mu=ʁø=zə=mɑ̃=də=la=buʃə 10
  a=lɔʁ=pa=sjɔ=ne=mɑ̃=ty=mə=də=mɑ̃də 10
  dε=mɛ̃=dy=kɔʁ=ze=də=la=mə 8
  də=tə=pʁɑ̃=dʁə=da=bɔʁ=sɑ̃=mu=və=mɑ̃ 10
  pɥi=dɑ̃=zœ̃=fu=ɡø=sε=ʁə=mɑ̃ 8
  ma=buʃə=εɡ=zyl=tə=a=fεk=sjɔ=ne=mɑ̃ 10
  e=kʁɔkə=ta=vyl=və=a=fεk=tɥø=zə=mɑ̃ 10
  a=bʁə=və=tɔ̃=kli=to=də=ti=tij=mɑ̃ 10
  ma=lɑ̃ɡ=mu=jə=ɑ̃=ʒe=li=kə=mɑ̃ 9
  e=mε=lε=vʁə=kʁɔ=ke=a=si=dy=me 10
  tε=lεvʁə=də=plys=zɑ̃=plys=zɛ̃=sεs=tɥø=zə=mɑ̃ 11
  ɑ̃=ʁa=fʁε=ʃi=sɑ̃=tɔ̃=vɑ̃tʁə=dɑ̃=zœ̃=mɔʁ=sεl=lmɑ̃ 12
  ty=ɔ̃=dwa=syʁ=mɔ̃=nɔʁ=ɡanə=kɑ̃=di=də=mɑ̃ 11
  puʁkə=no=vɑ̃=tʁə=sə=pe=nε=tʁe=o=da=sjø=zə=mɑ̃ 13
  kə=ʒə=tə=pʁεnə=ʒe=ne=ʁø=zə=mɑ̃=dɑ̃=zœ̃=ʁə=ku=vʁə=mɑ̃ 15
  kɔ=mə=tɔ̃=pʁə=mj=e=fje=vʁø=za=mɑ̃ 10
  pɥi=dɑ̃=de=tεʁ=nεl=ʁə=du=blə=mɑ̃ 9
  ʒə=tə=sɥi=ʁεs=pεk=tɥø=zə=mɑ̃=ɡuʁ=mɑ̃ 10
  də=vj=ɛ̃=tɔ̃=səl=e=dεʁ=nje=a=mɑ̃ 10
  a=lɔʁ=dɑ̃=zœ̃=nyl=timəe=ʁɔ=tikə=e=lɑ̃ 10
  mε=lεvʁə=za=va=lɑ̃=tε=lε=vʁə=zɛ̃=fi=dε=lə=mɑ̃ 13
  ʁa=fεʁ=mise=tɔ̃=vɑ̃tʁəa=ʃa=kə=tʁe=saj=mɑ̃ 10
  il=fʁi=sɔnə=plys=fɔʁ=dɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=bʁa=zə=mɑ̃ 11
  plys=lɔ̃=plys=ze=ʁɑ̃=dɑ̃=sɔ̃=ba=tə=mɑ̃ 10
  ta=pwa=tʁinə=dɑ̃=zœ̃=ni=mɑ̃=sə=su=lε=və=mɑ̃ 12
  syʁ=sotə=se=su=flə=ʁu=lə=ʁə=bɔ̃=di=də=ʁa=vi=sə=mɑ̃ 15
  pɥi=dɑ̃=zœ̃=sy=ky=le=syʁ=so=ʃεʁʃəa=si=dy=me 12
  ma=lɑ̃ɡ=puʁ=œ̃=na=by=zif=e=a=le=ʃɑ̃ 11
  bε=ze=da=muʁ=ʁεs=pεk=tɥ=ø=zə=mɑ̃ 10
  tə=ka=li=nə=twa 5
  i=ma=ʒi=nə 4
  kɔ̃=bj=ɛ̃=ʒə=tə=de=zi=ʁə=de=ʒa 10
  e=ty=ε=si=lwɛ̃=də=mwa 7
  i=ma=ʒi=nə 4
  i=ma=ʒi=nə=mwa 5
  ʒə=tε=mə 3
  e=ʒε=si=fʁwa 4
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=ləɔ̃=zə=de=sɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=sεt=a=di=sεt=aʃ=vɛ̃ 20

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/08/2011 20:39Lemmiath

Faillait mieux prendre une douche chaude.

Auteur de Poésie
02/08/2011 13:51Petite Muse

très bien écrit

Poème Sensualité
Publié le 01/08/2011 02:15

L'écrit contient 279 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs