Poeme : Le Papillon De Nuit

Le Papillon De Nuit

LE PAPILLON DE NUIT
Au-dessus de ma tête,
Dans la nuit sombre de l’été,
Un joli papillon doré de nuit,
Virevolte complètement désemparé
Mon bras nonchalamment posé
Sur le dossier du vieux banc de bois du parc, s’ennuie
De n’avoir personne a enlacé ;
Le joli papillon égaré dans sa nuit,
Timidement ose frôler ma main
De ses caresses exquises de satin…

Dans le ciel noir, mère lune
Enlumina le parc sombre en dune,
Comme l’allumeur de réverbères,
Sa lumière douce illumina la peau de ma main,
Ebloui, le joli papillon doré de nuit,
Cessa son flottement désemparé,
Se posa sur la peau de ma main ;
Je fixai, curieux, son corps fin doré,
J’eus cette sensation voluptueuse,
De voir l’étincelle éclairée de ses yeux…

Mon imagination poétique respectueuse
Mua son regard brun en œillade langoureuse,
Tout mon être ressenti son envoûtement amoureux ;
Son corps d’insecte fragile devint celui d’une femme
Magnifique de beauté au physique majestueux,
Ses yeux en amande, gris-bruns pailletés
Pénétrèrent mon regard bleu hypnotisé par
Le charme de cette union complice imprévue,
Cette sublime rencontre n’est pas juste un hasard ;
Chaque soir de ma vie, la nuit, j’attends ce papillon doré ;
Je sais, que pour la vie, ce papillon à pris mon cœur et mon âme…

Georges Adrien PARADIS à Limoux le 05 juillet 2011 à 3h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Papillon De Nuit

  le=pa=pil=lon=de=nuit 6
  au=des=sus=de=ma=tê=te 7
  dans=la=nuit=som=bre=de=lé=té 8
  un=jo=li=pa=pil=lon=do=ré=de=nuit 10
  vire=vol=te=com=plè=te=ment=dé=sem=pa=ré 11
  mon=bras=non=cha=lam=ment=po=sé 8
  sur=le=dos=sier=du=vieux=banc=de=bois=du=parc=sen=nuie 13
  de=na=voir=per=son=ne=a=en=la=cé 10
  le=jo=li=pa=pillon=é=ga=ré=dans=sa=nuit 11
  ti=mi=de=ment=o=se=frô=ler=ma=main 10
  de=ses=ca=res=ses=ex=quises=de=sa=tin 10

  dans=le=ciel=noir=mè=re=lu=ne 8
  en=lu=mi=na=le=parc=som=bre=en=dune 10
  com=me=lal=lu=meur=de=ré=ver=bè=res 10
  sa=lu=mière=dou=ce=illu=mi=na=la=peau=de=ma=main 13
  ebloui=le=jo=li=pa=pillon=do=ré=de=nuit 10
  ces=sa=son=flot=te=ment=dé=sem=pa=ré 10
  se=po=sa=sur=la=peau=de=ma=main 9
  je=fixai=cu=rieux=son=corps=fin=do=ré 9
  jeus=cet=te=sen=sa=ti=on=vo=lup=tueuse 10
  de=voir=lé=tin=cel=leé=clai=rée=de=ses=yeux 11

  mon=i=ma=gi=na=tion=poé=ti=que=res=pec=tueuse 12
  mua=son=re=gard=brun=en=œillade=lan=gou=reuse 10
  tout=mon=être=res=sen=ti=son=en=voû=te=ment=a=mou=reux 14
  son=corps=din=sec=te=fra=gile=de=vint=ce=lui=dune=femme 13
  ma=gni=fi=que=de=beau=té=au=phy=si=que=majes=tueux 13
  ses=y=eux=en=a=mande=gris=bruns=paille=tés 10
  pé=né=trèrent=mon=re=gard=bleu=hyp=no=ti=sé=par 12
  le=char=me=de=cetteu=nion=com=pli=ce=im=pré=vue 12
  cette=su=bli=me=ren=con=tre=nest=pas=jus=teun=ha=sard 13
  cha=que=soir=de=ma=vie=la=nuit=jat=tends=ce=pa=pillon=do=ré 15
  je=sais=que=pour=la=vie=ce=pa=pillon=à=pris=mon=cœur=et=mon=â=me 17

  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=zé=ro=cinq=jui=llet=deux=milleon=ze=à=trois=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : Le Papillon De Nuit

  lə papijɔ̃ də nɥi
  o dəsy də ma tεtə,
  dɑ̃ la nɥi sɔ̃bʁə də lete,
  œ̃ ʒɔli papijɔ̃ dɔʁe də nɥi,
  viʁəvɔltə kɔ̃plεtəmɑ̃ dezɑ̃paʁe
  mɔ̃ bʁa nɔ̃ʃalamɑ̃ poze
  syʁ lə dɔsje dy vjø bɑ̃ də bwa dy paʁk, sɑ̃nɥi
  də navwaʁ pεʁsɔnə a ɑ̃lase,
  lə ʒɔli papijɔ̃ eɡaʁe dɑ̃ sa nɥi,
  timidəmɑ̃ ozə fʁole ma mɛ̃
  də sε kaʁesəz- εkskizə də satɛ̃…

  dɑ̃ lə sjεl nwaʁ, mεʁə lynə
  ɑ̃lymina lə paʁk sɔ̃bʁə ɑ̃ dynə,
  kɔmə lalymœʁ də ʁevεʁbεʁə,
  sa lymjεʁə dusə ilymina la po də ma mɛ̃,
  εblui, lə ʒɔli papijɔ̃ dɔʁe də nɥi,
  sesa sɔ̃ flɔtəmɑ̃ dezɑ̃paʁe,
  sə poza syʁ la po də ma mɛ̃,
  ʒə fiksε, kyʁjø, sɔ̃ kɔʁ fɛ̃ dɔʁe,
  ʒy sεtə sɑ̃sasjɔ̃ vɔlyptɥøzə,
  də vwaʁ letɛ̃sεllə eklεʁe də sεz- iø…

  mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃ pɔetikə ʁεspεktɥøzə
  mɥa sɔ̃ ʁəɡaʁ bʁœ̃ ɑ̃n- œjladə lɑ̃ɡuʁøzə,
  tu mɔ̃n- εtʁə ʁəsɑ̃ti sɔ̃n- ɑ̃vutəmɑ̃ amuʁø,
  sɔ̃ kɔʁ dɛ̃sεktə fʁaʒilə dəvɛ̃ səlɥi dynə famə
  maɲifikə də bote o fizikə maʒεstɥø,
  sεz- iøz- ɑ̃n- amɑ̃də, ɡʁi bʁœ̃ pajte
  penetʁεʁe mɔ̃ ʁəɡaʁ blø ipnɔtize paʁ
  lə ʃaʁmə də sεtə ynjɔ̃ kɔ̃plisə ɛ̃pʁevɥ,
  sεtə syblimə ʁɑ̃kɔ̃tʁə nε pa ʒystə œ̃-azaʁ,
  ʃakə swaʁ də ma vi, la nɥi, ʒatɑ̃ sə papijɔ̃ dɔʁe,
  ʒə sε, kə puʁ la vi, sə papijɔ̃ a pʁi mɔ̃ kœʁ e mɔ̃n- amə…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo sɛ̃k ʒɥjε dø milə ɔ̃zə a tʁwa aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Le Papillon De Nuit

  lə=pa=pi=j=ɔ̃=də=nɥi 7
  o=də=sy=də=ma=tε=tə 7
  dɑ̃=la=nɥi=sɔ̃=bʁə=də=le=te 8
  œ̃=ʒɔ=li=pa=pi=jɔ̃=dɔ=ʁe=də=nɥi 10
  viʁə=vɔl=tə=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=de=zɑ̃=pa=ʁe 11
  mɔ̃=bʁa=nɔ̃=ʃa=la=mɑ̃=po=ze 8
  syʁ=lə=dɔ=sje=dy=vjø=bɑ̃də=bwa=dy=paʁk=sɑ̃n=ɥi 12
  də=na=vwaʁ=pεʁ=sɔ=nə=a=ɑ̃=la=se 10
  lə=ʒɔ=li=pa=pi=jɔ̃=e=ɡa=ʁe=dɑ̃=sa=nɥi 12
  ti=mi=də=mɑ̃=o=zə=fʁo=le=ma=mɛ̃ 10
  də=sε=ka=ʁe=sə=zεk=skizə=də=sa=tɛ̃ 10

  dɑ̃=lə=sjεl=nwaʁ=mε=ʁə=ly=nə 8
  ɑ̃=ly=mi=na=lə=paʁk=sɔ̃=bʁə=ɑ̃=dynə 10
  kɔ=mə=la=ly=mœʁ=də=ʁe=vεʁ=bε=ʁə 10
  sa=ly=mjεʁə=du=sə=i=ly=mi=na=la=po=də=ma=mɛ̃ 14
  ε=blui=lə=ʒɔ=li=pa=pi=jɔ̃=dɔ=ʁe=də=nɥi 12
  se=sa=sɔ̃=flɔ=tə=mɑ̃=de=zɑ̃=pa=ʁe 10
  sə=po=za=syʁ=la=po=də=ma=mɛ̃ 9
  ʒə=fik=sε=ky=ʁjø=sɔ̃=kɔʁ=fɛ̃=dɔ=ʁe 10
  ʒy=sε=tə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=vɔ=lyp=tɥø=zə 10
  də=vwaʁ=le=tɛ̃=sεlləe=klε=ʁe=də=sε=ziø 10

  mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃=pɔ=e=tikə=ʁεs=pεk=tɥøzə 12
  mɥa=sɔ̃ʁə=ɡaʁ=bʁœ̃=ɑ̃=nœj=la=də=lɑ̃=ɡuʁøzə 10
  tu=mɔ̃=nεtʁə=ʁə=sɑ̃=ti=sɔ̃=nɑ̃=vu=tə=mɑ̃=a=mu=ʁø 14
  sɔ̃=kɔʁ=dɛ̃=sεk=tə=fʁaʒilə=də=vɛ̃=səl=ɥi=dy=nə=famə 13
  ma=ɲi=fikə=də=bo=te=o=fi=zi=kə=ma=ʒεs=tɥø 13
  sε=zi=ø=zɑ̃=na=mɑ̃də=ɡʁi=bʁœ̃=paj=te 10
  pe=ne=tʁε=ʁe=mɔ̃ʁə=ɡaʁ=blø=ip=nɔ=ti=ze=paʁ 12
  lə=ʃaʁmə=də=sε=təy=njɔ̃=kɔ̃=pli=sə=ɛ̃=pʁevɥ 11
  sεtə=sy=bli=mə=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=nε=pa=ʒys=təœ̃-a=zaʁ 12
  ʃakə=swaʁ=də=ma=vi=la=nɥi=ʒa=tɑ̃=sə=pa=pi=jɔ̃=dɔ=ʁe 15
  ʒə=sε=kə=puʁ=la=vi=sə=pa=pi=jɔ̃=a=pʁi=mɔ̃=kœʁ=e=mɔ̃namə 16

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ze=ʁo=sɛ̃k=ʒɥjε=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=tʁwa=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 25

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Nature
Publié le 06/07/2011 19:37

L'écrit contient 231 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

0
0
0