Poeme-France : Lecture Écrit Déclaration

Poeme : Essentielle

Poème Déclaration
Publié le 29/06/2011 23:57

L'écrit contient 252 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Essentielle

ESSENTIELLE
Tu es entrée dans ma vie,
Avec un sourire de lumière,
J’ai cru que tu ne venais pas de la terre,
Une fée magique venue tout droit du ciel,
Descendue de son monde virtuel,
Déposé sa beauté naturelle et toutes ses magies…

J’ai aimé ton sourire de lumière,
Il a soudain éclairé le chemin de mon calvaire,
Où mon corps cherchait l’entrée du sanctuaire,
J’ai pris la main virtuelle de ton regard visionnaire,
Tes yeux de miel si profonds qui montrent combien tu es super,
Pour m’imprégner l’âme de ton aura de femme peu ordinaire…

J’ai adoré ta gentillesse, ta duplicité de célibataire,
Je veux à présent être à toi pour un millénaire,
T’appartenir et ne plus te quitter, tel un missionnaire,
T’offrir de moi, ce que j’ai de plus humble et exemplaire,
Te donner, ma douceur, ma gentillesse débonnaire,
Tout t’offrir, même tout de moi ce qui est héréditaire…

Si tu veux, je naviguerai sur l’océan qui mène à ta rive,
Là où ton soleil te fait vivre, si belle et si vive,
Là où ton sourire de merveille enjolive,
Là où tes yeux émerveillés étincellent et enivrent
Tous ceux que tu as envoutés ; ils sont tombés à la dérive,
Parce qu’ils te croyaient juste charnelle et captive…
Avec toi Exotica mon avenir est ma seule perspective…

Georges Adrien PARADIS à Neuvy le 6 10 2008 à 16h00
Modifié à Limoux le 28 juin 2011 à 11h00
 • Pieds Hyphénique: Essentielle

  es=sen=tielle 3
  tu=es=en=trée=dans=mavie 6
  a=vec=un=sou=ri=re=de=lu=mière 9
  jai=cru=que=tu=ne=ve=nais=pas=de=la=ter=re 12
  u=ne=fée=ma=gi=que=ve=nue=tout=droit=du=ciel 12
  des=cen=due=de=son=mon=de=vir=tuel 9
  dé=po=sé=sa=beau=té=na=tu=rel=leet=tou=tes=ses=magies 14

  jai=ai=mé=ton=sou=ri=re=de=lu=mière 10
  il=a=sou=dain=é=clai=ré=le=che=min=de=mon=cal=vaire 14
  où=mon=corps=cher=chait=len=trée=du=sanc=tuaire 10
  jai=pris=la=main=vir=tuel=le=de=ton=re=gard=vi=sion=naire 14
  tes=y=eux=de=miel=si=pro=fonds=qui=mon=trent=com=bien=tu=es=su=per 17
  pour=mim=pré=gner=lâ=me=de=ton=au=ra=de=fem=me=peu=or=di=naire 17

  jai=a=do=ré=ta=gen=tilles=se=ta=du=pli=ci=té=de=cé=li=ba=taire 18
  je=veux=à=pré=sent=ê=treà=toi=pour=un=mil=lé=naire 13
  tap=par=te=nir=et=ne=plus=te=quit=ter=tel=un=mis=sion=naire 15
  tof=frir=de=moi=ce=que=jai=de=plus=hum=bleet=exem=plaire 13
  te=don=ner=ma=dou=ceur=ma=gen=tilles=se=dé=bon=naire 13
  tout=tof=frir=mê=me=tout=de=moi=ce=qui=est=hé=ré=di=taire 15

  si=tu=veux=je=na=vi=gue=rai=sur=lo=cé=an=qui=mè=neà=ta=rive 17
  là=où=ton=so=leil=te=fait=vivre=si=bel=leet=si=vive 13
  là=où=ton=sou=ri=re=de=mer=vei=lleen=jo=live 12
  là=où=tes=y=eux=é=mer=veillés=é=tin=cel=lent=et=en=ivrent 15
  tous=ceux=que=tu=as=en=vou=tés=ils=sont=tom=bés=à=la=dé=rive 16
  par=ce=quils=te=cro=yaient=jus=te=char=nel=leet=cap=tive 13
  a=vec=toi=exo=ti=ca=mon=a=ve=nir=est=ma=seu=le=pers=pec=tive 17

  geor=ges=a=drien=pa=ra=dis=à=neu=vy=le=six=dix=deux=mil=le=hu=it=à=sei=ze=h=zé=ro=zé=ro 26
  mo=di=fi=é=à=li=moux=le=vingt=hu=it=juin=deux=mil=le=on=zeà=on=ze=h=zé=ro=zé=ro 24
 • Phonétique : Essentielle

  esɑ̃sjεllə
  ty ε ɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi,
  avεk œ̃ suʁiʁə də lymjεʁə,
  ʒε kʁy kə ty nə vənε pa də la teʁə,
  ynə fe maʒikə vənɥ tu dʁwa dy sjεl,
  desɑ̃dɥ də sɔ̃ mɔ̃də viʁtɥεl,
  depoze sa bote natyʁεllə e tutə sε maʒi…

  ʒε εme tɔ̃ suʁiʁə də lymjεʁə,
  il a sudɛ̃ eklεʁe lə ʃəmɛ̃ də mɔ̃ kalvεʁə,
  u mɔ̃ kɔʁ ʃεʁʃε lɑ̃tʁe dy sɑ̃ktɥεʁə,
  ʒε pʁi la mɛ̃ viʁtɥεllə də tɔ̃ ʁəɡaʁ vizjɔnεʁə,
  tεz- iø də mjεl si pʁɔfɔ̃ ki mɔ̃tʁe kɔ̃bjɛ̃ ty ε sype,
  puʁ mɛ̃pʁeɲe lamə də tɔ̃n- oʁa də famə pø ɔʁdinεʁə…

  ʒε adɔʁe ta ʒɑ̃tijεsə, ta dyplisite də selibatεʁə,
  ʒə vøz- a pʁezɑ̃ εtʁə a twa puʁ œ̃ milenεʁə,
  tapaʁtəniʁ e nə plys tə kite, tεl œ̃ misjɔnεʁə,
  tɔfʁiʁ də mwa, sə kə ʒε də plysz- œ̃blə e εɡzɑ̃plεʁə,
  tə dɔne, ma dusœʁ, ma ʒɑ̃tijεsə debɔnεʁə,
  tu tɔfʁiʁ, mεmə tu də mwa sə ki ε eʁeditεʁə…

  si ty vø, ʒə naviɡəʁε syʁ lɔseɑ̃ ki mεnə a ta ʁivə,
  la u tɔ̃ sɔlεj tə fε vivʁə, si bεllə e si vivə,
  la u tɔ̃ suʁiʁə də mεʁvεjə ɑ̃ʒɔlivə,
  la u tεz- iøz- emεʁvεjez- etɛ̃sεlle e ɑ̃nivʁe
  tus sø kə ty a ɑ̃vute, il sɔ̃ tɔ̃bez- a la deʁivə,
  paʁsə kil tə kʁwajε ʒystə ʃaʁnεllə e kaptivə…
  avεk twa εɡzɔtika mɔ̃n- avəniʁ ε ma sələ pεʁspεktivə…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a nəvi lə sis, dis, dø milə ɥit a sεzə aʃ zeʁo zeʁo
  mɔdifje a limu lə vɛ̃t- ɥi ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a ɔ̃zə aʃ zeʁo zeʁo
 • Pieds Phonétique : Essentielle

  e=sɑ̃=sjεl=lə 4
  ty=ε=ɑ̃=tʁe=dɑ̃=ma=vi 7
  a=vεk=œ̃=su=ʁi=ʁə=də=ly=mjεʁə 9
  ʒε=kʁy=kə=ty=nə=və=nε=pa=də=la=te=ʁə 12
  y=nə=fe=ma=ʒi=kə=vənɥ=tu=dʁwa=dy=sjεl 11
  de=sɑ̃dɥ=də=sɔ̃=mɔ̃=də=viʁ=tɥεl 8
  de=po=ze=sa=bo=te=na=ty=ʁεl=ləe=tu=tə=sε=ma=ʒi 15

  ʒε=ε=me=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=də=ly=mjεʁə 10
  il=a=su=dɛ̃=e=klε=ʁe=lə=ʃə=mɛ̃=də=mɔ̃=kal=vεʁə 14
  u=mɔ̃=kɔʁ=ʃεʁ=ʃε=lɑ̃=tʁe=dy=sɑ̃k=tɥεʁə 10
  ʒε=pʁi=la=mɛ̃=viʁ=tɥεl=lə=də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=vi=zjɔ=nεʁə 14
  tε=zi=ø=də=mjεl=si=pʁɔ=fɔ̃=ki=mɔ̃=tʁe=kɔ̃=bjɛ̃=ty=ε=sy=pe 17
  puʁ=mɛ̃=pʁe=ɲe=la=mə=də=tɔ̃=no=ʁa=də=fa=mə=pø=ɔʁ=di=nεʁə 17

  ʒε=a=dɔ=ʁe=ta=ʒɑ̃=ti=jεsə=ta=dy=pli=si=te=də=se=li=ba=tεʁə 18
  ʒə=vø=za=pʁe=zɑ̃=ε=tʁəa=twa=puʁ=œ̃=mi=le=nεʁə 13
  ta=paʁ=tə=niʁ=e=nə=plys=tə=ki=te=tεl=œ̃=mi=sjɔ=nεʁə 15
  tɔ=fʁiʁ=də=mwa=sə=kə=ʒε=də=plys=zœ̃=bləe=εɡ=zɑ̃=plεʁə 14
  tə=dɔ=ne=ma=du=sœʁ=ma=ʒɑ̃=ti=jε=sə=de=bɔ=nεʁə 14
  tu=tɔ=fʁiʁ=mε=mə=tu=də=mwa=sə=ki=ε=e=ʁe=di=tεʁə 15

  si=ty=vø=ʒə=na=vi=ɡə=ʁε=syʁ=lɔ=se=ɑ̃=ki=mε=nəa=ta=ʁivə 17
  la=u=tɔ̃=sɔ=lεj=tə=fε=vivʁə=si=bεl=ləe=si=vivə 13
  la=u=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=də=mεʁ=vε=jəɑ̃=ʒɔ=livə 12
  la=u=tε=zi=ø=ze=mεʁ=vε=j=e=ze=tɛ̃=sεl=le=e=ɑ̃=ni=vʁe 18
  tus=sø=kə=ty=a=ɑ̃=vu=te=il=sɔ̃=tɔ̃=be=za=la=de=ʁivə 16
  paʁ=sə=kil=tə=kʁwa=jε=ʒys=tə=ʃaʁ=nεl=ləe=kap=tivə 13
  a=vεk=twa=εɡ=zɔ=ti=ka=mɔ̃=na=və=niʁ=ε=ma=sə=lə=pεʁ=spεk=tivə 18

  ʒɔʁ=ʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=nə=vi=lə=sis=dis=dø=mi=lə=ɥ=it=a=sε=zəaʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 25
  mɔ=di=fj=e=a=li=mu=lə=vɛ̃t=ɥi=ʒɥɛ̃=dø=mi=lə=ɔ̃=zəa=ɔ̃=zəaʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 22

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/06/2011 22:54Tiphaine15

joli poeme