Poeme : Instinct

Instinct

INSTINCT
La musique est entrée dans ma tête
A un rythme effréné, elle m’entête,
J’ai dormi deux mois, comme une bête
Hiberne devant le froid glacial de l’hiver,
Pour ne pas mourir des feux de l’enfer ;
D’instinct, le printemps de mai m’a réveillé…

J’ai su ce matin là ; une page nouvelle
Vient de s’afficher dans ma cervelle,
Un homme nouveau vient de naître,
Innocent, serein, entièrement, sans paraîtres,
Et si la vie devient un sourire,
Je passerai mon temps à faire sourire…

Quarante trois fractures ; Dieu et le diable vont se battre
Pour m’attacher à un contrat nouveau,
Quelques pétéchies au cerveau
A mon réveil, ont égarés ma mémoire
Quatre mois de ma vie, gris ou noirs,
Se sont envolés dans le ciel, là-haut…

Si ma vie redevient un sourire,
Je prendrais tout mon temps pour sourire,
Autour de moi, entre le malin le bon et le bien,
J’ai déjà choisi sans faire le choix, aucun,
Je suis revenu physiquement atteint,
Mentalement, désinhibé, éliminer le mal sans haïr…

Tel l’ermite, je suis tous les sentiers
Qui me mèneront là où des êtres rejetés,
Soumis, asservis, fragiles ou manipulés
Par d’autres êtres, plus malins, tordus et plus abjects,
Ils auront besoin qu’une main se tende,
Qu’une oreille les écoute, qu’un cœur les entende…

Si ma nouvelle vie, là, devient ce sourire,
Je prendrais tout mon temps, d’instinct, pour leur rendre le sourire…

Georges Adrien PARADIS à Limoux le 26 juin 2011 à 01h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Instinct

  ins=tinct 2
  la=mu=si=que=est=en=trée=dans=ma=tête 10
  a=un=ryth=me=ef=fré=né=el=le=men=tête 11
  jai=dor=mi=deux=mois=com=me=u=ne=bête 10
  hi=berne=de=vant=le=froid=gla=cial=de=lhi=ver 11
  pour=ne=pas=mou=rir=des=feux=de=len=fer 10
  dins=tinct=le=prin=temps=de=mai=ma=ré=veillé 10

  jai=su=ce=ma=tin=là=une=pa=ge=nou=velle 11
  vient=de=saf=fi=cher=dans=ma=cer=vel=le 10
  un=hom=me=nou=veau=vient=de=naî=tre 9
  in=nocent=se=rein=en=tiè=re=ment=sans=pa=raîtres 11
  et=si=la=vie=de=vient=un=sou=ri=re 10
  je=passe=rai=mon=temps=à=fai=re=sou=rire 10

  qua=rante=trois=frac=tu=res=dieu=et=le=dia=ble=vont=se=battre 14
  pour=mat=ta=cher=à=un=con=trat=nou=veau 10
  quel=ques=pé=té=chies=au=cer=veau 8
  a=mon=ré=veil=ont=é=ga=rés=ma=mé=moire 11
  qua=tre=mois=de=ma=vie=gris=ou=noirs 9
  se=sont=en=vo=lés=dans=le=ciel=là=haut 10

  si=ma=vie=re=de=vient=un=sou=ri=re 10
  je=pren=drais=tout=mon=temps=pour=sou=ri=re 10
  au=tour=de=moi=entre=le=ma=lin=le=bon=et=le=bien 13
  jai=dé=jà=choi=si=sans=faire=le=choix=au=cun 11
  je=suis=re=ve=nu=phy=si=que=ment=at=teint 11
  men=tale=ment=dé=sin=hi=bé=é=li=mi=ner=le=mal=sans=haïr 15

  tel=ler=mi=te=je=suis=tous=les=sen=tiers 10
  qui=me=mène=ront=là=où=des=ê=tres=re=je=tés 12
  sou=mis=as=ser=vis=fra=giles=ou=ma=ni=pu=lés 12
  par=dautres=ê=tres=plus=ma=lins=tor=dus=et=plus=ab=jects 13
  ils=au=ront=be=soin=quu=ne=main=se=tende 10
  quuneo=rei=lle=les=é=cou=te=quun=cœur=les=en=tende 12

  si=ma=nou=vel=le=vie=là=de=vient=ce=sou=rire 12
  je=pren=drais=tout=mon=temps=dins=tinct=pour=leur=rendre=le=sou=rire 14

  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=vingt=six=juin=deux=milleon=ze=à=zé=ro=un=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : Instinct

  ɛ̃stɛ̃
  la myzikə εt- ɑ̃tʁe dɑ̃ ma tεtə
  a œ̃ ʁitmə efʁene, εllə mɑ̃tεtə,
  ʒε dɔʁmi dø mwa, kɔmə ynə bεtə
  ibεʁnə dəvɑ̃ lə fʁwa ɡlasjal də livεʁ,
  puʁ nə pa muʁiʁ dε fø də lɑ̃fe,
  dɛ̃stɛ̃, lə pʁɛ̃tɑ̃ də mε ma ʁevεje…

  ʒε sy sə matɛ̃ la, ynə paʒə nuvεllə
  vjɛ̃ də safiʃe dɑ̃ ma sεʁvεllə,
  œ̃n- ɔmə nuvo vjɛ̃ də nεtʁə,
  inɔse, səʁɛ̃, ɑ̃tjεʁəmɑ̃, sɑ̃ paʁεtʁə,
  e si la vi dəvjɛ̃ œ̃ suʁiʁə,
  ʒə pasəʁε mɔ̃ tɑ̃z- a fεʁə suʁiʁə…

  kaʁɑ̃tə tʁwa fʁaktyʁə, djø e lə djablə vɔ̃ sə batʁə
  puʁ mataʃe a œ̃ kɔ̃tʁa nuvo,
  kεlk peteʃiz- o sεʁvo
  a mɔ̃ ʁevεj, ɔ̃ eɡaʁe ma memwaʁə
  katʁə mwa də ma vi, ɡʁiz- u nwaʁ,
  sə sɔ̃t- ɑ̃vɔle dɑ̃ lə sjεl, la-o…

  si ma vi ʁədəvjɛ̃ œ̃ suʁiʁə,
  ʒə pʁɑ̃dʁε tu mɔ̃ tɑ̃ puʁ suʁiʁə,
  otuʁ də mwa, ɑ̃tʁə lə malɛ̃ lə bɔ̃ e lə bjɛ̃,
  ʒε deʒa ʃwazi sɑ̃ fεʁə lə ʃwa, okœ̃,
  ʒə sɥi ʁəvəny fizikəmɑ̃ atɛ̃,
  mɑ̃taləmɑ̃, dezinibe, elimine lə mal sɑ̃-ajʁ…

  tεl lεʁmitə, ʒə sɥi tus lε sɑ̃tje
  ki mə mεnəʁɔ̃ la u dεz- εtʁə- ʁəʒəte,
  sumi, asεʁvi, fʁaʒiləz- u manipyle
  paʁ dotʁəz- εtʁə, plys malɛ̃, tɔʁdysz- e plysz- abʒεkt,
  ilz- oʁɔ̃ bəzwɛ̃ kynə mɛ̃ sə tɑ̃də,
  kynə ɔʁεjə lεz- ekutə, kœ̃ kœʁ lεz- ɑ̃tɑ̃də…

  si ma nuvεllə vi, la, dəvjɛ̃ sə suʁiʁə,
  ʒə pʁɑ̃dʁε tu mɔ̃ tɑ̃, dɛ̃stɛ̃, puʁ lœʁ ʁɑ̃dʁə lə suʁiʁə…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- si- ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a zeʁo œ̃ aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Instinct

  ɛ̃s=tɛ̃ 2
  la=my=zi=kə=ε=tɑ̃=tʁe=dɑ̃=ma=tεtə 10
  a=œ̃=ʁit=mə=e=fʁe=ne=εl=lə=mɑ̃tεtə 10
  ʒε=dɔʁ=mi=dø=mwa=kɔ=mə=y=nə=bεtə 10
  i=bεʁnə=də=vɑ̃=lə=fʁwa=ɡla=sjal=də=li=vεʁ 11
  puʁ=nə=pa=mu=ʁiʁ=dε=fø=də=lɑ̃=fe 10
  dɛ̃s=tɛ̃=lə=pʁɛ̃=tɑ̃də=mε=ma=ʁe=vε=je 10

  ʒε=sysə=ma=tɛ̃=la=y=nə=pa=ʒə=nu=vεllə 11
  vjɛ̃=də=sa=fi=ʃe=dɑ̃=ma=sεʁ=vεl=lə 10
  œ̃=nɔ=mə=nu=vo=vj=ɛ̃=də=nε=tʁə 10
  i=nɔse=sə=ʁɛ̃=ɑ̃=tjε=ʁə=mɑ̃=sɑ̃=paʁεtʁə 10
  e=si=la=vi=də=vjɛ̃=œ̃=su=ʁi=ʁə 10
  ʒə=pasə=ʁε=mɔ̃=tɑ̃=za=fε=ʁə=su=ʁiʁə 10

  ka=ʁɑ̃tə=tʁwa=fʁak=ty=ʁə=djø=e=lə=dja=blə=vɔ̃=sə=batʁə 14
  puʁ=ma=ta=ʃe=a=œ̃=kɔ̃=tʁa=nu=vo 10
  kεl=kə=pe=te=ʃi=zo=sεʁ=vo 8
  a=mɔ̃=ʁe=vεj=ɔ̃=e=ɡa=ʁe=ma=me=mwaʁə 11
  ka=tʁə=mwa=də=ma=vi=ɡʁi=zu=nwaʁ 9
  sə=sɔ̃=tɑ̃=vɔ=le=dɑ̃=lə=sjεl=la-o 10

  si=ma=vi=ʁə=də=vjɛ̃=œ̃=su=ʁi=ʁə 10
  ʒə=pʁɑ̃=dʁε=tu=mɔ̃=tɑ̃=puʁ=su=ʁi=ʁə 10
  o=tuʁdə=mwa=ɑ̃=tʁə=lə=ma=lɛ̃=lə=bɔ̃=e=lə=bjɛ̃ 13
  ʒε=de=ʒa=ʃwa=zi=sɑ̃=fεʁə=lə=ʃwa=o=kœ̃ 11
  ʒə=sɥiʁə=və=ny=fi=zi=kə=mɑ̃=a=tɛ̃ 10
  mɑ̃=talə=mɑ̃=de=zi=ni=be=e=li=mi=ne=lə=mal=sɑ̃-ajʁ 15

  tεl=lεʁ=mi=tə=ʒə=sɥi=tus=lε=sɑ̃=tje 10
  kimə=mε=nə=ʁɔ̃=la=u=dε=zε=tʁə=ʁə=ʒə=te 12
  su=mi=a=sεʁ=vi=fʁa=ʒilə=zu=ma=ni=py=le 12
  paʁ=dotʁə=zε=tʁə=plys=ma=lɛ̃=tɔʁ=dys=ze=plys=zab=ʒεkt 13
  il=zo=ʁɔ̃=bə=zwɛ̃=ky=nə=mɛ̃=sə=tɑ̃də 10
  kynəɔ=ʁεjə=lε=ze=ku=tə=kœ̃=kœʁ=lε=zɑ̃tɑ̃də 10

  si=ma=nu=vεl=lə=vi=la=də=vjɛ̃sə=suʁiʁə 10
  ʒə=pʁɑ̃=dʁε=tu=mɔ̃=tɑ̃=dɛ̃s=tɛ̃=puʁ=lœʁ=ʁɑ̃dʁə=lə=su=ʁiʁə 14

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=vɛ̃t=siʒ=ɥɛ̃=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=ze=ʁo=œ̃=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 26

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Bonté
Publié le 26/06/2011 01:02

L'écrit contient 259 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

0
0
0