Poeme : Bleu Blanc Rouge

Bleu Blanc Rouge

BLEU BLANC ROUGE

Voici juin qui passe, ensoleillé tout bleu,
L’air est chaud, déjà limpide, mes yeux
Fixent sur l’écran de mon ordinateur, la sagesse
De ton visage pur, beau, tendre, la timide innocence
De tes yeux de miel, reflète ta passion retenue, élève ton âme
Te rend si attirante, si complice familière de mon âme…

J’ai cueilli à mon réveil en ce matin frais
Un joli petit bouquet de subtils bleuets
J’ai pu cueillir par miracle, une survivante belle pensée,
Comme si la magie de mes sens, me rendit fébrile, une majestueuse impatience
Vint se mêler à la quête platonique de mon espérance,
O sublime miracle une fleur d’acacia blanche se posa sur mon bouquet…

Prêt du portail, la clématite a survécue aux premières chaleurs
Ainsi qu’un magnifique lilas blanc et mauve ; une primevère grâce à la fraicheur
Des matins encore assez frais, tient tête à l’été qui va venir plus lourd et plus chaud
Le bouquet de fleurs grandit, je cherchai le lys majestueux pour marquer haut
Et fort la pureté de mes sentiments de cœur à ton égard, deux roses blanches pures
Et trois magnifiques roses rouges à la fougue de vivre contre le temps sec et dur…

Puis j’allai droit vers le camélia pour suggérer toute la tendresse de ma constance
Je cueilli le camélia le plus épanoui à la couleur magnifique, rouge, la présence
Discrète d’une azalée et de l’anémone, marquera dans ce bouquet ma joie de t’aimer dans ma persévérance
J’y joints quelques boutons d’or champêtres pour exulter tout ce bonheur et toute ma joie de t’appartenir
En amitié si tu ne souhaites pas entrer en amour avec moi dans un proche avenir,
Je ferme mon magnifique et opulent bouquet, par quelques œillets de poète puis l’entoure de fougère et de lierre…

Enfin, cet autre bouquet de roses rouges, signifie l’immense amour respectueux dont j’honore la jeune femme fière
Que tu représentes à l’homme que je suis, Exotica, même si ce poème rencontre ton dédain et ta colère,
Je désire que tu saches l’immense ouragan d’amour et d’amitié qui es passé sur ma terre
Le jour merveilleux où nos âmes se sont rencontrées sur Facebook comme la foudre avec le tonnerre,
J’ose croire que notre rencontre ne sera pas une page d’histoire éphémère,
Mais la plus belle histoire éternelle pour notre vie, bien au contraire…
Avoir ton regard de miel rempli d’amour trempé dans les larmes de mes yeux bleus d’ange de la terre…

Georges Adrien PARADIS à Limoux le 20 juin 2011 à 09h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Bleu Blanc Rouge

  bleu=blanc=rou=ge 4

  voi=ci=juin=qui=pas=se=en=so=leil=lé=tout=bleu 12
  lair=est=chaud=dé=jà=lim=pi=de=mes=y=eux 11
  fixent=sur=lé=cran=de=mon=or=di=na=teur=la=sa=gesse 13
  de=ton=vi=sa=ge=pur=beau=ten=dre=la=ti=mi=de=in=no=cen=ce 17
  de=tes=y=eux=de=miel=re=flè=te=ta=pas=si=on=re=te=nue=é=lè=ve=ton=âme 21
  te=rend=si=at=ti=ran=te=si=com=pli=ce=fa=mi=li=è=re=de=mon=â=me 20

  jai=cueil=li=à=mon=ré=veil=en=ce=ma=tin=frais 12
  un=jo=li=pe=tit=bou=quet=de=sub=tils=bleuets 11
  jai=pu=cueil=lir=par=mi=ra=cle=u=ne=sur=vi=van=te=bel=le=pen=sée 18
  com=me=si=la=ma=gie=de=mes=sens=me=ren=dit=fé=bri=le=u=ne=ma=jes=tueu=se=im=pa=tience 24
  vint=se=mê=ler=à=la=quê=te=pla=to=ni=que=de=mon=es=pé=ran=ce 18
  o=su=bli=me=mi=ra=cle=u=ne=fleur=da=ca=ci=a=blan=che=se=po=sa=sur=mon=bou=quet 23

  prêt=du=por=tail=la=clé=ma=ti=te=a=sur=vé=cue=aux=pre=mi=è=res=cha=leurs 20
  ain=si=quun=ma=gni=fi=que=li=las=blanc=et=mauve=u=ne=pri=me=vè=re=grâ=ce=à=la=frai=cheur 24
  des=ma=tins=en=co=re=as=sez=frais=tient=tê=te=à=lé=té=qui=va=ve=nir=plus=lourd=et=plus=chaud 24
  le=bou=quet=de=fleurs=gran=dit=je=cher=chai=le=lys=ma=jes=tu=eux=pour=mar=quer=haut 20
  et=fort=la=pu=re=té=de=mes=sen=ti=ments=de=cœur=à=ton=é=gard=deux=ro=ses=blan=ches=pu=res 24
  et=trois=ma=gni=fi=ques=ro=ses=rou=ges=à=la=fou=gue=de=vi=vre=con=tre=le=temps=sec=et=dur 24

  puis=jal=lai=droit=vers=le=ca=mé=lia=pour=sug=gé=rer=tou=te=la=ten=dres=se=de=ma=cons=tan=ce 24
  je=cueilli=le=ca=mé=lia=le=plus=é=pa=noui=à=la=cou=leur=ma=gni=fi=que=rou=ge=la=pré=sence 24
  dis=crète=du=nea=za=lée=et=de=la=né=mo=ne=mar=que=ra=dans=ce=bou=quet=ma=joie=de=tai=mer=dans=ma=per=sé=vé=rance 30
  jy=joints=quel=ques=bou=tons=dor=cham=pêtres=pour=exul=ter=tout=ce=bon=heur=et=tou=te=ma=joie=de=tap=par=te=nir 26
  en=a=mi=tié=si=tu=ne=sou=haites=pas=en=trer=en=a=mour=a=vec=moi=dans=un=pro=chea=ve=nir 24
  je=ferme=mon=ma=gni=fi=queet=o=pu=lent=bou=quet=par=quel=ques=œillets=de=po=è=te=puis=len=tou=re=de=fou=gè=re=et=de=lierre 31

  en=fin=cet=autre=bou=quet=de=ro=ses=rou=ges=si=gni=fie=lim=men=sea=mour=res=pec=tueux=dont=j=ho=no=re=la=jeu=ne=fem=me=fière 32
  que=tu=re=présen=tes=à=lhom=me=que=je=suis=exo=ti=ca=mê=me=si=ce=po=è=me=ren=con=tre=ton=dé=dain=et=ta=co=lère 31
  je=dé=sire=que=tu=sa=ches=lim=men=seou=ra=gan=da=mour=et=da=mi=tié=qui=es=pas=sé=sur=ma=terre 25
  le=jour=mer=veilleux=où=nos=â=mes=se=sont=ren=con=trées=sur=face=book=com=me=la=fou=drea=vec=le=ton=nerre 25
  jose=croi=re=que=no=tre=ren=con=tre=ne=se=ra=pas=u=ne=pa=ge=d=his=toi=re=é=phé=mère 24
  mais=la=plus=bel=le=his=toi=re=é=ter=nel=le=pour=no=tre=vie=bien=au=con=trai=re 21
  avoir=ton=re=gard=de=miel=rem=pli=da=mour=trem=pé=dans=les=lar=mes=de=mes=yeux=bleus=dange=de=la=terre 24

  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=vingt=juin=deux=milleon=ze=à=zé=ro=neuf=h=zé=ro=zé=ro 24
 • Phonétique : Bleu Blanc Rouge

  blø blɑ̃ ʁuʒə

  vwasi ʒɥɛ̃ ki pasə, ɑ̃sɔlεje tu blø,
  lεʁ ε ʃo, deʒa lɛ̃pidə, mεz- iø
  fikse syʁ lekʁɑ̃ də mɔ̃n- ɔʁdinatœʁ, la saʒεsə
  də tɔ̃ vizaʒə pyʁ, bo, tɑ̃dʁə, la timidə inɔsɑ̃sə
  də tεz- iø də mjεl, ʁəflεtə ta pasjɔ̃ ʁətənɥ, elεvə tɔ̃n- amə
  tə ʁɑ̃ si atiʁɑ̃tə, si kɔ̃plisə familjεʁə də mɔ̃n- amə…

  ʒε kœji a mɔ̃ ʁevεj ɑ̃ sə matɛ̃ fʁε
  œ̃ ʒɔli pəti bukε də sybtil bløε
  ʒε py kœjiʁ paʁ miʁaklə, ynə syʁvivɑ̃tə bεllə pɑ̃se,
  kɔmə si la maʒi də mε sɑ̃s, mə ʁɑ̃di febʁilə, ynə maʒεstɥøzə ɛ̃pasjɑ̃sə
  vɛ̃ sə mεle a la kεtə platɔnikə də mɔ̃n- εspeʁɑ̃sə,
  o syblimə miʁaklə ynə flœʁ dakasja blɑ̃ʃə sə poza syʁ mɔ̃ bukε…

  pʁε dy pɔʁtaj, la klematitə a syʁvekɥ o pʁəmjεʁə ʃalœʁ
  ɛ̃si kœ̃ maɲifikə lila blɑ̃ e movə, ynə pʁiməvεʁə ɡʁasə a la fʁεʃœʁ
  dε matɛ̃z- ɑ̃kɔʁə ase fʁε, tjɛ̃ tεtə a lete ki va vəniʁ plys luʁ e plys ʃo
  lə bukε də flœʁ ɡʁɑ̃di, ʒə ʃεʁʃε lə lis maʒεstɥø puʁ maʁke-o
  e fɔʁ la pyʁəte də mε sɑ̃timɑ̃ də kœʁ a tɔ̃n- eɡaʁ, dø ʁozə blɑ̃ʃə pyʁə
  e tʁwa maɲifik ʁozə ʁuʒəz- a la fuɡ də vivʁə kɔ̃tʁə lə tɑ̃ sεk e dyʁ…

  pɥi ʒalε dʁwa vεʁ lə kamelja puʁ syɡʒeʁe tutə la tɑ̃dʁεsə də ma kɔ̃stɑ̃sə
  ʒə kœji lə kamelja lə plysz- epanui a la kulœʁ maɲifikə, ʁuʒə, la pʁezɑ̃sə
  diskʁεtə dynə azale e də lanemɔnə, maʁkəʁa dɑ̃ sə bukε ma ʒwa də tεme dɑ̃ ma pεʁseveʁɑ̃sə
  ʒi ʒwɛ̃ kεlk butɔ̃ dɔʁ ʃɑ̃pεtʁə- puʁ εɡzylte tu sə bɔnœʁ e tutə ma ʒwa də tapaʁtəniʁ
  ɑ̃n- amitje si ty nə suεtə pa ɑ̃tʁe ɑ̃n- amuʁ avεk mwa dɑ̃z- œ̃ pʁoʃə avəniʁ,
  ʒə fεʁmə mɔ̃ maɲifikə e ɔpyle bukε, paʁ kεlkz- œjlε də pɔεtə pɥi lɑ̃tuʁə də fuʒεʁə e də ljeʁə…

  ɑ̃fɛ̃, sεt otʁə bukε də ʁozə ʁuʒə, siɲifi limɑ̃sə amuʁ ʁεspεktɥø dɔ̃ ʒonoʁə la ʒənə famə fjεʁə
  kə ty ʁəpʁezɑ̃təz- a lɔmə kə ʒə sɥi, εɡzɔtika, mεmə si sə pɔεmə ʁɑ̃kɔ̃tʁə tɔ̃ dedɛ̃ e ta kɔlεʁə,
  ʒə deziʁə kə ty saʃə limɑ̃sə uʁaɡɑ̃ damuʁ e damitje ki ε pase syʁ ma teʁə
  lə ʒuʁ mεʁvεjøz- u noz- amə sə sɔ̃ ʁɑ̃kɔ̃tʁe syʁ fasəbuk kɔmə la fudʁə avεk lə tɔneʁə,
  ʒozə kʁwaʁə kə nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə nə səʁa pa ynə paʒə distwaʁə efemεʁə,
  mε la plys bεllə istwaʁə etεʁnεllə puʁ nɔtʁə vi, bjɛ̃ o kɔ̃tʁεʁə…
  avwaʁ tɔ̃ ʁəɡaʁ də mjεl ʁɑ̃pli damuʁ tʁɑ̃pe dɑ̃ lε laʁmə- də mεz- iø bløs dɑ̃ʒə də la teʁə…

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃ ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a zeʁo nəf aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Bleu Blanc Rouge

  blø=blɑ̃=ʁu=ʒə 4

  vwa=si=ʒɥɛ̃=ki=pa=sə=ɑ̃=sɔ=lε=j=e=tu=blø 13
  lεʁ=ε=ʃo=de=ʒa=lɛ̃=pi=də=mε=zi=ø 11
  fik=se=syʁ=le=kʁɑ̃=də=mɔ̃=nɔʁ=di=na=tœ=ʁə=la=sa=ʒεs=ə 16
  də=tɔ̃=vi=za=ʒə=pyʁ=bo=tɑ̃=dʁə=la=ti=mi=də=i=nɔ=sɑ̃=sə 17
  də=tε=zi=ø=də=mjεl=ʁə=flε=tə=ta=pa=sj=ɔ̃=ʁə=tənɥ=e=lε=və=tɔ̃=na=mə 21
  tə=ʁɑ̃=si=a=ti=ʁɑ̃=tə=si=kɔ̃=pli=sə=fa=mi=lj=ε=ʁə=də=mɔ̃=na=mə 20

  ʒε=kœj=i=a=mɔ̃=ʁe=vεj=ɑ̃=sə=ma=tɛ̃=fʁε 12
  œ̃=ʒɔ=li=pə=ti=bu=kε=də=syb=til=blø=ε 12
  ʒε=py=kœjiʁ=paʁ=mi=ʁa=klə=y=nə=syʁ=vi=vɑ̃=tə=bεl=lə=pɑ̃=se 17
  kɔ=mə=si=la=ma=ʒi=də=mε=sɑ̃s=mə=ʁɑ̃=di=fe=bʁi=lə=y=nə=ma=ʒεs=tɥø=zə=ɛ̃=pa=sjɑ̃sə 24
  vɛ̃=sə=mε=le=a=la=kε=tə=pla=tɔ=ni=kə=də=mɔ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=sə 18
  o=sy=bli=mə=mi=ʁa=klə=y=nə=flœ=ʁə=da=ka=sj=a=blɑ̃=ʃə=sə=po=za=syʁ=mɔ̃=bu=kε 24

  pʁε=dy=pɔʁ=taj=la=kle=ma=ti=tə=a=syʁ=vekɥ=o=pʁə=mj=ε=ʁə=ʃa=lœ=ʁə 20
  ɛ̃=si=kœ̃=ma=ɲi=fikə=li=la=blɑ̃=e=mo=və=y=nə=pʁi=mə=vε=ʁə=ɡʁa=sə=a=la=fʁε=ʃœʁ 24
  dε=ma=tɛ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=a=se=fʁε=tjɛ̃=tε=tə=a=le=te=ki=va=və=niʁ=plys=luʁ=e=plys=ʃo 24
  lə=bu=kε=də=flœ=ʁə=ɡʁɑ̃=di=ʒə=ʃεʁ=ʃε=lə=lis=ma=ʒεs=tɥ=ø=puʁ=maʁ=ke-o 21
  e=fɔʁ=la=py=ʁə=te=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=də=kœʁ=a=tɔ̃=ne=ɡaʁ=dø=ʁo=zə=blɑ̃=ʃə=py=ʁə 24
  e=tʁwa=ma=ɲi=fik=ʁo=zə=ʁu=ʒə=za=la=fuɡ=də=vi=vʁə=kɔ̃=tʁə=lə=tɑ̃=sεk=e=dyʁ 22

  pɥi=ʒa=lε=dʁwa=vεʁ=lə=ka=me=lja=puʁ=syɡ=ʒe=ʁe=tu=tə=la=tɑ̃=dʁε=sə=də=ma=kɔ̃s=tɑ̃=sə 24
  ʒə=kœjilə=ka=me=lja=lə=plys=ze=pa=nu=i=a=la=ku=lœʁ=ma=ɲi=fi=kə=ʁu=ʒə=la=pʁe=zɑ̃sə 24
  dis=kʁεtə=dy=nəa=za=le=e=də=la=ne=mɔ=nə=maʁ=kə=ʁa=dɑ̃=sə=bu=kε=ma=ʒwa=də=tε=me=dɑ̃=ma=pεʁ=se=ve=ʁɑ̃sə 30
  ʒi=ʒwɛ̃=kεl=kə=bu=tɔ̃=dɔʁ=ʃɑ̃=pεtʁə=puʁ=εɡ=zyl=te=tu=sə=bɔ=nœʁ=e=tu=tə=ma=ʒwa=də=ta=paʁ=tə=niʁ 27
  ɑ̃=na=mi=tje=si=tynə=su=ε=tə=pa=ɑ̃=tʁe=ɑ̃=na=muʁ=a=vεk=mwa=dɑ̃=zœ̃=pʁo=ʃəa=və=niʁ 24
  ʒə=fεʁmə=mɔ̃=ma=ɲi=fi=kəe=ɔ=py=le=bu=kε=paʁ=kεl=kzœj=lε=də=pɔ=ε=tə=pɥi=lɑ̃=tu=ʁə=də=fu=ʒε=ʁə=e=də=lje=ʁə 32

  ɑ̃=fɛ̃=sεt=otʁə=bu=kε=də=ʁo=zə=ʁu=ʒə=si=ɲi=fi=li=mɑ̃=səa=muʁ=ʁεs=pεk=tɥø=dɔ̃=ʒo=no=ʁə=la=ʒə=nə=fa=mə=fjεʁə 31
  kə=tyʁə=pʁe=zɑ̃=tə=za=lɔ=mə=kə=ʒə=sɥi=εɡ=zɔ=ti=ka=mε=mə=si=sə=pɔ=ε=mə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=tɔ̃=de=dɛ̃=e=ta=kɔ=lεʁə 32
  ʒə=de=ziʁə=kə=ty=sa=ʃə=li=mɑ̃=səu=ʁa=ɡɑ̃=da=muʁ=e=da=mi=tje=ki=ε=pa=se=syʁ=ma=te=ʁə 26
  lə=ʒuʁ=mεʁ=vε=jø=zu=no=zamə=sə=sɔ̃=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=syʁ=fa=sə=buk=kɔ=mə=la=fu=dʁəa=vεk=lə=tɔ=ne=ʁə 27
  ʒo=zə=kʁwa=ʁə=kə=nɔ=tʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=nə=sə=ʁa=pa=y=nə=pa=ʒə=dis=twa=ʁə=e=fe=mεʁə 24
  mε=la=plys=bεl=lə=is=twa=ʁə=e=tεʁ=nεl=lə=puʁ=nɔ=tʁə=vi=bj=ɛ̃=o=kɔ̃=tʁε=ʁə 22
  a=vwaʁ=tɔ̃ʁə=ɡaʁ=də=mjεl=ʁɑ̃=pli=da=muʁ=tʁɑ̃=pe=dɑ̃=lε=laʁ=mə=də=mε=ziø=bløs=dɑ̃=ʒə=də=la=te=ʁə 26

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=vɛ̃=ʒɥɛ̃=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=ze=ʁo=nəf=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 25

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour-Amitié
Publié le 20/06/2011 17:54

L'écrit contient 446 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

0
0
0