Univers de poésie d'un auteur

Poème:Ma Brune Au Regard De Miel

Le Poème

MA BRUNE AU REGARD DE MIEL
Pour toi ma belle brune,
Je décrocherais la lune,
Je déshabillerais les dunes,
Pour te vêtir ma brune,
De sable et de poussière,
Et je traverserais le désert,
Pour m’abreuver à ton oasis
D’amour et de paix
J’irais chercher ta candeur,
Entendre battre ton cœur,
Respirer ton air frais,
Et t’offrir mon ardeur,
Je cueillerais ta fleur
Et à tes chaleurs,
J’exploserais
En éjaculant mes sueurs
Sur la douceur bronzée
De la divine blancheur,
De tes seins têtus,
Que mes lèvres embrassent
D’un amour obtus,
Pour que rejaillisse
De ta pâleur,
L’unique immense bonheur
D’être aimée
Pour la dame que tu es,
Par l’homme que je suis ;
Je t’aime d’amour et d’amitié,
Je suis désespéré…
Je peins et j’écris,
Pour ne pas feindre,
Les sentiments du cœur ;
Pour ne pas geindre,
De l’ennui de ton absence,
Tes yeux sucrés de miel,
Font pleurer mon corps
Tout entier d’une pluie
Tombée de l’enfer du ciel,
J’attends un message du Paradis,
Juste un message tout petit,
Qui me dit, tout gentil :
« Georges tu es mon ami,
Mon ami pour la vie »
Tu feras naitre entre nous deux alors,
Un lien éternel immense,
D’amour ou d’amitié ;
EXO, ta décision ; d’amour ou d’amitié…
Je l’accepte comme tu veux décider… Décide…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 14 juin 2011
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Giorgioadriano

Poète Giorgioadriano

Giorgioadriano a publié sur le site 246 écrits. Giorgioadriano est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Ma Brune Au Regard De Mielma=bruneau=re=gard=de=miel 6
pour=toi=ma=bel=le=brune 6
je=dé=croche=rais=la=lune 6
je=dé=sha=bille=rais=les=dunes 7
pour=te=vê=tir=ma=brune 6
de=sable=et=de=pous=sière 6
et=je=tra=verse=rais=le=dé=sert 8
pour=ma=breu=ver=à=ton=oa=sis 8
da=mour=et=de=paix 5
ji=rais=cher=cher=ta=can=deur 7
enten=dre=bat=tre=ton=cœur 6
res=pi=rer=ton=air=frais 6
et=tof=frir=mon=ar=deur 6
je=cuei=lle=rais=ta=fleur 6
et=à=tes=cha=leurs 5
jex=plo=se=rais 4
en=é=ja=cu=lant=mes=sueurs 7
sur=la=dou=ceur=bron=zée 6
de=la=di=vine=blan=cheur 6
de=tes=seins=tê=tus 5
que=mes=lè=vres=em=brassent 6
dun=a=mour=ob=tus 5
pour=que=re=jail=lis=se 6
de=ta=pâ=leur 4
lu=ni=queimmen=se=bon=heur 6
dê=tre=ai=mée 4
pour=la=dame=que=tu=es 6
par=l=homme=que=je=suis 6
je=taime=da=mour=et=da=mi=tié 8
je=suis=dé=ses=pé=ré 6
je=peins=et=jé=cris 5
pour=ne=pas=fein=dre 5
les=sen=ti=ments=du=cœur 6
pour=ne=pas=gein=dre 5
de=len=nui=de=ton=ab=sence 7
tes=yeux=su=crés=de=miel 6
font=pleu=rer=mon=corps 5
tout=en=tier=du=ne=pluie 6
tom=bée=de=len=fer=du=ciel 7
jat=tends=un=mes=sage=du=pa=ra=dis 9
jus=teun=mes=sage=tout=pe=tit 7
qui=me=dit=tout=gen=til 6
georges=tu=es=mon=a=mi 7
mon=a=mi=pour=la=vie 6
tu=fe=ras=naitreentre=nous=deux=a=lors 8
un=lien=é=ter=nel=im=mense 7
da=mour=ou=da=mi=tié 6
exo=ta=dé=ci=sion=da=mour=ou=da=mi=tié 11
je=lac=cep=te=comme=tu=veux=dé=ci=der=dé=cide 12
georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=qua=tor=ze=juin=deux=milleonze 16
Phonétique : Ma Brune Au Regard De Mielma bʁynə o ʁəɡaʁ də mjεl
puʁ twa ma bεllə bʁynə,
ʒə dekʁoʃəʁε la lynə,
ʒə dezabijʁε lε dynə,
puʁ tə vεtiʁ ma bʁynə,
də sablə e də pusjεʁə,
e ʒə tʁavεʁsəʁε lə dezεʁ,
puʁ mabʁəve a tɔ̃n- ɔazi
damuʁ e də pε
ʒiʁε ʃεʁʃe ta kɑ̃dœʁ,
ɑ̃tɑ̃dʁə batʁə tɔ̃ kœʁ,
ʁεspiʁe tɔ̃n- εʁ fʁε,
e tɔfʁiʁ mɔ̃n- aʁdœʁ,
ʒə kœjʁε ta flœʁ
e a tε ʃalœʁ,
ʒεksplozəʁε
ɑ̃n- eʒakylɑ̃ mε sɥœʁ
syʁ la dusœʁ bʁɔ̃ze
də la divinə blɑ̃ʃœʁ,
də tε sɛ̃ tεtys,
kə mε lεvʁəz- ɑ̃bʁase
dœ̃n- amuʁ ɔpty,
puʁ kə ʁəʒajisə
də ta palœʁ,
lynikə imɑ̃sə bɔnœʁ
dεtʁə εme
puʁ la damə kə ty ε,
paʁ lɔmə kə ʒə sɥi,
ʒə tεmə damuʁ e damitje,
ʒə sɥi dezεspeʁe…
ʒə pɛ̃z- e ʒekʁi,
puʁ nə pa fɛ̃dʁə,
lε sɑ̃timɑ̃ dy kœʁ,
puʁ nə pa ʒɛ̃dʁə,
də lɑ̃nɥi də tɔ̃n- absɑ̃sə,
tεz- iø sykʁe də mjεl,
fɔ̃ pləʁe mɔ̃ kɔʁ
tut- ɑ̃tje dynə plɥi
tɔ̃be də lɑ̃fe dy sjεl,
ʒatɑ̃z- œ̃ mesaʒə dy paʁadi,
ʒystə œ̃ mesaʒə tu pəti,
ki mə di, tu ʒɑ̃til :
« ʒɔʁʒə- ty ε mɔ̃n- ami,
mɔ̃n- ami puʁ la vjə »
ty fəʁa nεtʁə ɑ̃tʁə nu døz- alɔʁ,
œ̃ ljɛ̃ etεʁnεl imɑ̃sə,
damuʁ u damitje,
εɡzo, ta desizjɔ̃, damuʁ u damitje…
ʒə laksεptə kɔmə ty vø deside… desidə…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə katɔʁzə ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə
Syllabes Phonétique : Ma Brune Au Regard De Mielma=bʁynəo=ʁə=ɡaʁ=də=mjεl 6
puʁ=twa=ma=bεl=lə=bʁynə 6
ʒə=de=kʁoʃə=ʁε=la=lynə 6
ʒə=de=za=bij=ʁε=lεdynə 6
puʁ=tə=vε=tiʁ=ma=bʁynə 6
də=sablə=e=də=pu=sjεʁə 6
e=ʒə=tʁavεʁsə=ʁε=lə=de=zεʁ 7
puʁ=mabʁə=ve=a=tɔ̃=nɔ=a=zi 8
da=muʁ=e=də=pε 5
ʒi=ʁε=ʃεʁ=ʃe=ta=kɑ̃=dœʁ 7
ɑ̃=tɑ̃dʁə=ba=tʁə=tɔ̃=kœʁ 6
ʁεs=pi=ʁe=tɔ̃=nεʁ=fʁε 6
e=tɔ=fʁiʁ=mɔ̃=naʁ=dœʁ 6
ʒə=kœj=ʁε=ta=flœ=ʁə 6
e=a=tε=ʃa=lœ=ʁə 6
ʒεk=splo=zə=ʁε 4
ɑ̃=ne=ʒa=ky=lɑ̃=mε=sɥœʁ 7
syʁ=la=du=sœʁ=bʁɔ̃=ze 6
də=la=di=vinə=blɑ̃=ʃœʁ 6
də=tε=sɛ̃=tε=tys 5
kə=mε=lε=vʁə=zɑ̃=bʁase 6
dœ̃=na=muʁ=ɔp=ty 5
puʁ=kə=ʁə=ʒa=ji=sə 6
də=ta=pa=lœ=ʁə 5
ly=nikə=i=mɑ̃=sə=bɔ=nœʁ 7
dε=tʁə=ε=me 4
puʁ=la=damə=kə=ty=ε 6
paʁ=lɔ=mə=kə=ʒə=sɥi 6
ʒə=tεmə=da=muʁ=e=da=mi=tje 8
ʒə=sɥi=de=zεs=pe=ʁe 6
ʒə=pɛ̃=ze=ʒe=kʁi 5
puʁ=nə=pa=fɛ̃=dʁə 5
lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=dy=kœʁ 6
puʁ=nə=pa=ʒɛ̃=dʁə 5
də=lɑ̃n=ɥidə=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 6
tε=ziø=sy=kʁe=də=mjεl 6
fɔ̃=plə=ʁe=mɔ̃=kɔʁ 5
tu=tɑ̃=tje=dy=nə=plɥi 6
tɔ̃=be=də=lɑ̃=fe=dy=sjεl 7
ʒa=tɑ̃=zœ̃=me=saʒə=dy=pa=ʁa=di 9
ʒys=təœ̃=me=saʒə=tu=pə=ti 7
ki=mə=di=tu=ʒɑ̃=til 6
ʒɔʁʒə=ty=ε=mɔ̃=na=mi 7
mɔ̃=na=mi=puʁ=la=vjə 6
tyfə=ʁa=nεtʁəɑ̃=tʁə=nu=dø=za=lɔʁ 8
œ̃=ljɛ̃=e=tεʁ=nεl=imɑ̃sə 6
da=muʁ=u=da=mi=tje 6
εɡ=zo=ta=de=si=zjɔ̃=da=muʁ=u=da=mi=tje 12
ʒə=lak=sεp=tə=kɔmə=ty=vø=de=si=de=de=sidə 12
ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ka=tɔʁ=zə=ʒɥɛ̃=dø=mi=ləɔ̃zə 17

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 3
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
15/06/2011 04:26(F)Fleurlune Mimi(F)

tellement profond... magnifique 🙂

Auteur de Poésie
15/06/2011 11:18Solfege34

superrrrrr tout simplement divine déclaration d’amour 😕 où d’amitié! 😉
respect
solfege34

Poème Amour-Amitié
Du 15/06/2011 00:58

L'écrit contient 243 mots qui sont répartis dans 1 strophes.