Poeme : A Quoi Bon ?

A Quoi Bon ?

Cette lueur ne tient plus,
Plus envie de vivre,
Plus envie de me mentir d’avantage,
Plus envie de croire à un lendemain. .

Ca n’a pas vraiment marché comme je l’esperais
Ca ne marche plus, plus rien ne tient en place…
Ce qui m’arrive est seulement les conséquences de mes choix
Mais je ne peux m’empêcher de le haïr encore une fois…

Je passe mon temps à prier que quelque chose change,
Que j’arrête de ressentir comment il m’a détruite facilement
Que j’arrête de me sentir faible et anéantie
Que j’arrête de me décevoir et de me haïr moi-même…

J’ai passé toute ma vie à donner pour pouvoir avoir
Tout ce que mon cœur désire le plus dans ce monde
Mais je comprends toujours trop tard
Que ce que j’ai donné ne compte vraiment…

Seigneur, ou me suis-je trompée ?
Puisque j’ai perdu tout ce que je chérissais le plus
Tout ce que j’esperais le plus de cette vie
Tout ce que je ne peux plus espérer…

Je me sens piégée au milieu de tout ces gens,
Emprisonnée d’un corps que je veux aussitôt quitter.
Plus rien à perdre, plus rien à gagner…
Et si ce n’est que pour chercher à souffrir encore… à quoi bon ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Quoi Bon ?

  cet=te=lueur=ne=tient=plus 6
  plus=en=vie=de=vi=vre 6
  plus=en=vie=de=me=men=tir=da=van=tage 10
  plus=en=vie=de=croire=à=un=len=de=main 10

  ca=na=pas=vraiment=mar=ché=com=me=je=les=pe=rais 12
  ca=ne=mar=che=plus=plus=rien=ne=tient=en=place 11
  ce=qui=mar=riveest=seu=le=ment=les=con=sé=quen=ces=de=mes=choix 15
  mais=je=ne=peux=mem=pê=cher=de=le=haïr=en=coreu=ne=fois 14

  je=passe=mon=temps=à=prier=que=quel=que=cho=se=change 12
  que=jar=rête=de=res=sen=tir=com=ment=il=ma=dé=trui=te=fa=ci=le=ment 18
  que=jar=rête=de=me=sen=tir=fai=bleet=a=né=an=tie 13
  que=jar=rête=de=me=déce=voir=et=de=me=haïr=moi=même 13

  jai=pas=sé=toute=ma=vieà=don=ner=pour=pou=voir=a=voir 13
  tout=ce=que=mon=cœur=dé=sire=le=plus=dans=ce=monde 12
  mais=je=com=prends=tou=jours=trop=tard 8
  que=ce=que=jai=don=né=ne=comp=te=vraiment 10

  sei=gneur=ou=me=suis=je=trom=pée 8
  puis=que=jai=per=du=tout=ce=que=je=ché=ris=sais=le=plus 14
  tout=ce=que=jes=pe=rais=le=plus=de=cette=vie 11
  tout=ce=que=je=ne=peux=plus=es=pé=rer 10

  je=me=sens=pié=gée=au=mi=lieu=de=tout=ces=gens 12
  em=pri=son=née=dun=corps=que=je=veux=aus=si=tôt=quit=ter 14
  plus=rien=à=per=dre=plus=rien=à=ga=gner 10
  et=si=ce=nest=que=pour=cher=cher=à=souf=frir=en=core=à=quoi=bon 16
 • Phonétique : A Quoi Bon ?

  sεtə lɥœʁ nə tjɛ̃ plys,
  plysz- ɑ̃vi də vivʁə,
  plysz- ɑ̃vi də mə mɑ̃tiʁ davɑ̃taʒə,
  plysz- ɑ̃vi də kʁwaʁə a œ̃ lɑ̃dəmɛ̃.

  ka na pa vʁεmɑ̃ maʁʃe kɔmə ʒə lεspəʁε
  ka nə maʁʃə plys, plys ʁjɛ̃ nə tjɛ̃ ɑ̃ plasə…
  sə ki maʁivə ε sələmɑ̃ lε kɔ̃sekɑ̃sə də mε ʃwa
  mε ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də lə-ajʁ ɑ̃kɔʁə ynə fwa…

  ʒə pasə mɔ̃ tɑ̃z- a pʁje kə kεlkə ʃozə ʃɑ̃ʒə,
  kə ʒaʁεtə də ʁəsɑ̃tiʁ kɔmɑ̃ il ma detʁɥitə fasiləmɑ̃
  kə ʒaʁεtə də mə sɑ̃tiʁ fεblə e aneɑ̃ti
  kə ʒaʁεtə də mə desəvwaʁ e də mə-ajʁ mwa mεmə…

  ʒε pase tutə ma vi a dɔne puʁ puvwaʁ avwaʁ
  tu sə kə mɔ̃ kœʁ deziʁə lə plys dɑ̃ sə mɔ̃də
  mε ʒə kɔ̃pʁɑ̃ tuʒuʁ tʁo taʁ
  kə sə kə ʒε dɔne nə kɔ̃tə vʁεmɑ̃…

  sεɲœʁ, u mə sɥi ʒə tʁɔ̃pe ?
  pɥiskə ʒε pεʁdy tu sə kə ʒə ʃeʁisε lə plys
  tu sə kə ʒεspəʁε lə plys də sεtə vi
  tu sə kə ʒə nə pø plysz- εspeʁe…

  ʒə mə sɑ̃s pjeʒe o miljø də tu sε ʒɑ̃,
  ɑ̃pʁizɔne dœ̃ kɔʁ kə ʒə vøz- osito kite.
  plys ʁjɛ̃ a pεʁdʁə, plys ʁjɛ̃ a ɡaɲe…
  e si sə nε kə puʁ ʃεʁʃe a sufʁiʁ ɑ̃kɔʁə… a kwa bɔ̃ ?
 • Syllabes Phonétique : A Quoi Bon ?

  sε=tə=lɥœ=ʁə=nə=tj=ɛ̃=plys 8
  plys=zɑ̃=vi=də=vi=vʁə 6
  plys=zɑ̃=vi=də=mə=mɑ̃=tiʁ=da=vɑ̃=taʒə 10
  plys=zɑ̃=vi=də=kʁwaʁə=a=œ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 10

  ka=na=pa=vʁε=mɑ̃=maʁ=ʃe=kɔmə=ʒə=lεs=pə=ʁε 12
  kanə=maʁ=ʃə=plys=plys=ʁjɛ̃=nə=tjɛ̃=ɑ̃=plasə 10
  sə=ki=ma=ʁivəε=sə=lə=mɑ̃=lε=kɔ̃=se=kɑ̃=sə=də=mε=ʃwa 15
  mεʒə=nə=pø=mɑ̃=pε=ʃe=də=lə-ajʁ=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa 14

  ʒə=pasə=mɔ̃=tɑ̃=za=pʁje=kə=kεl=kə=ʃo=zə=ʃɑ̃ʒə 12
  kə=ʒa=ʁεtə=də=ʁə=sɑ̃=tiʁ=kɔ=mɑ̃=il=ma=det=ʁɥi=tə=fa=si=lə=mɑ̃ 18
  kə=ʒa=ʁεtə=də=mə=sɑ̃=tiʁ=fε=bləe=a=ne=ɑ̃=ti 13
  kə=ʒa=ʁεtə=də=mə=de=sə=vwaʁ=e=də=mə-ajʁ=mwa=mεmə 14

  ʒε=pase=tu=tə=ma=vi=a=dɔ=ne=puʁ=pu=vwaʁ=a=vwaʁ 14
  tusə=kə=mɔ̃=kœʁ=de=zi=ʁə=lə=plys=dɑ̃=sə=mɔ̃də 12
  mε=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=tu=ʒuʁ=tʁo=taʁ 8
  kə=sə=kə=ʒε=dɔ=ne=nə=kɔ̃tə=vʁε=mɑ̃ 10

  sε=ɲœ=ʁə=u=mə=sɥi=ʒə=tʁɔ̃=pe 9
  pɥiskə=ʒε=pεʁ=dy=tu=sə=kə=ʒə=ʃe=ʁi=sε=lə=plys 13
  tusə=kə=ʒεs=pə=ʁε=lə=plys=də=sε=tə=vi 11
  tu=sə=kə=ʒə=nə=pø=plys=zεs=pe=ʁe 10

  ʒə=mə=sɑ̃s=pje=ʒe=o=mi=ljødə=tu=sε=ʒɑ̃ 11
  ɑ̃=pʁi=zɔ=ne=dœ̃=kɔʁkə=ʒə=vø=zo=si=to=ki=te 13
  plys=ʁjɛ̃=a=pεʁ=dʁə=plys=ʁjɛ̃=a=ɡa=ɲe 10
  e=sisə=nε=kə=puʁ=ʃεʁ=ʃe=a=su=fʁiʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=kwa=bɔ̃ 16

PostScriptum

That is what happens when you love somebody truely
When you show yourself being forgiving
When you play it too cool but you are aching
« The One » will let you be hurt continiously…

: ’ (

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/07/2011 07:15Tiphaine15

tres joli poeme

Poème Suicide
Publié le 23/07/2011 07:52

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : (F)Fleurlune Mimi(F)

Récompense

0
2
0

Texte des commentateurs