Poeme : Soumise À Mon Coeur…

Soumise À Mon Coeur…

J’écoute mon cœur mais ma raison est mieux placée,
Pour me diriger vers le bon chemin.
Je sais, je sens et je ne peux que t’aimer,
Mais tant je t’aime, tant je veux y mettre fin…
J’ai toujours eu une courte mémoire,
J’ai toujours oublié le mal mais jamais le ressenti.
Je peux te décrire ce que mon cœur a subit,
Lorsque tu m’as déserté à plusieurs reprises…
Confuse, suis-je supposée t’aimer ou te haïr ?
Des fois je t’aime et des fois je te méprise.
Et parfois, je préfère chasser les souvenirs
Pour panser mes blessures par ton amour…
C’est plus naturel pour mon cœur de t’aimer,
C’est moins logique pour mon cerveau d’espérer,
Qu’un futur réunira la raison et le cœur,
Tant le passé est rempli de terreurs…
J’ai bu tant de drames ces dernières années
Que je ne peux plus voir clairement.
Besoin d’air, mais on m’étouffe.
Besoin de toi, mais tu t’éloignes…
Est-ce normal de te vouloir autant
Et en même temps, ne plus avoir cette volonté…
Les mots pourront décrire un certain degré
Mais seul mon cœur reçoit la charge complète
De ton amour et tout ce qui vient avec…
Mon cœur est prêt à te supplier,
Il est prêt à bousculer la raison…
Pour ne serait-ce qu’un grain de bonheur,
Pour t’avoir à moi pour toujours…
Et je fus naïve un certain moment,
Parce que j’ai cru que mon amour
Pouvait toucher ton cœur…
Je sais que c’est du passé,
Je sais que tu n’es plus la même personne.
Pardonne mon incapacité d’oublier,
Qu’un jour, la personne que tu aimes,
Et celle que tu as sans cesse blessé, sont les mêmes…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Soumise À Mon Coeur…

  jé=coute=mon=cœur=mais=ma=rai=son=est=mieux=pla=cée 12
  pour=me=di=ri=ger=vers=le=bon=che=min 10
  je=sais=je=sens=et=je=ne=peux=que=tai=mer 11
  mais=tant=je=tai=me=tant=je=veux=y=met=tre=fin 12
  jai=tou=jours=eu=u=ne=cour=te=mé=moire 10
  jai=tou=jours=ou=blié=le=mal=mais=ja=mais=le=res=sen=ti 14
  je=peux=te=dé=crire=ce=que=mon=cœur=a=su=bit 12
  lors=que=tu=mas=dé=ser=té=à=plu=sieurs=re=prises 12
  confu=se=suis=je=sup=po=sée=tai=mer=ou=te=haïr 12
  des=fois=je=tai=me=et=des=fois=je=te=mé=prise 12
  et=par=fois=je=pré=fère=chas=ser=les=sou=ve=nirs 12
  pour=pan=ser=mes=bles=su=res=par=ton=a=mour 11
  cest=plus=na=tu=rel=pour=mon=cœur=de=tai=mer 11
  cest=moins=lo=gi=que=pour=mon=cer=veau=des=pé=rer 12
  quun=fu=tur=ré=u=ni=ra=la=rai=son=et=le=cœur 13
  tant=le=pas=sé=est=rem=pli=de=ter=reurs 10
  jai=bu=tant=de=dra=mes=ces=der=niè=res=an=nées 12
  que=je=ne=peux=plus=voir=clai=re=ment 9
  be=soin=dair=mais=on=mé=tou=ffe 8
  be=soin=de=toi=mais=tu=té=loi=gnes 9
  est=ce=nor=mal=de=te=vou=loir=au=tant 10
  et=en=même=temps=ne=plus=a=voir=cet=te=vo=lon=té 13
  les=mots=pour=ront=dé=cri=re=un=cer=tain=de=gré 12
  mais=seul=mon=cœur=re=çoit=la=char=ge=com=plè=te 12
  de=ton=a=mour=et=tout=ce=qui=vient=a=vec 11
  mon=cœur=est=prêt=à=te=sup=pli=er 9
  il=est=prêt=à=bous=cu=ler=la=rai=son 10
  pour=ne=se=rait=ce=quun=grain=de=bon=heur 10
  pour=ta=voir=à=moi=pour=tou=jours 8
  et=je=fus=naï=ve=un=cer=tain=mo=ment 10
  par=ce=que=jai=cru=que=mon=a=mour 9
  pou=vait=tou=cher=ton=cœur 6
  je=sais=que=cest=du=pas=sé 7
  je=sais=que=tu=nes=plus=la=mê=me=per=son=ne 12
  par=don=ne=mon=in=ca=pa=ci=té=dou=bli=er 12
  quun=jour=la=per=son=ne=que=tu=ai=mes 10
  et=cel=le=que=tu=as=sans=ces=se=bles=sé=sont=les=mêmes 14
 • Phonétique : Soumise À Mon Coeur…

  ʒekutə mɔ̃ kœʁ mε ma ʁεzɔ̃ ε mjø plase,
  puʁ mə diʁiʒe vεʁ lə bɔ̃ ʃəmɛ̃.
  ʒə sε, ʒə sɑ̃sz- e ʒə nə pø kə tεme,
  mε tɑ̃ ʒə tεmə, tɑ̃ ʒə vøz- i mεtʁə fɛ̃…
  ʒε tuʒuʁz- y ynə kuʁtə memwaʁə,
  ʒε tuʒuʁz- ublje lə mal mε ʒamε lə ʁəsɑ̃ti.
  ʒə pø tə dekʁiʁə sə kə mɔ̃ kœʁ a sybi,
  lɔʁskə ty ma dezεʁte a plyzjœʁ ʁəpʁizə…
  kɔ̃fyzə, sɥi ʒə sypoze tεme u tə-ajʁ ?
  dε fwa ʒə tεmə e dε fwa ʒə tə mepʁizə.
  e paʁfwa, ʒə pʁefεʁə ʃase lε suvəniʁ
  puʁ pɑ̃se mε blesyʁə paʁ tɔ̃n- amuʁ…
  sε plys natyʁεl puʁ mɔ̃ kœʁ də tεme,
  sε mwɛ̃ lɔʒikə puʁ mɔ̃ sεʁvo dεspeʁe,
  kœ̃ fytyʁ ʁeyniʁa la ʁεzɔ̃ e lə kœʁ,
  tɑ̃ lə pase ε ʁɑ̃pli də teʁœʁ…
  ʒε by tɑ̃ də dʁamə sε dεʁnjεʁəz- ane
  kə ʒə nə pø plys vwaʁ klεʁəmɑ̃.
  bəzwɛ̃ dεʁ, mεz- ɔ̃ metufə.
  bəzwɛ̃ də twa, mε ty telwaɲə…
  ε sə nɔʁmal də tə vulwaʁ otɑ̃
  e ɑ̃ mεmə tɑ̃, nə plysz- avwaʁ sεtə vɔlɔ̃te…
  lε mo puʁʁɔ̃ dekʁiʁə œ̃ sεʁtɛ̃ dəɡʁe
  mε səl mɔ̃ kœʁ ʁəswa la ʃaʁʒə kɔ̃plεtə
  də tɔ̃n- amuʁ e tu sə ki vjɛ̃ avεk…
  mɔ̃ kœʁ ε pʁε a tə syplje,
  il ε pʁε a buskyle la ʁεzɔ̃…
  puʁ nə səʁε sə kœ̃ ɡʁɛ̃ də bɔnœʁ,
  puʁ tavwaʁ a mwa puʁ tuʒuʁ…
  e ʒə fy najvə œ̃ sεʁtɛ̃ mɔmɑ̃,
  paʁsə kə ʒε kʁy kə mɔ̃n- amuʁ
  puvε tuʃe tɔ̃ kœʁ…
  ʒə sε kə sε dy pase,
  ʒə sε kə ty nε plys la mεmə pεʁsɔnə.
  paʁdɔnə mɔ̃n- ɛ̃kapasite dublje,
  kœ̃ ʒuʁ, la pεʁsɔnə kə ty εmə,
  e sεllə kə ty a sɑ̃ sεsə blese, sɔ̃ lε mεmə…
 • Syllabes Phonétique : Soumise À Mon Coeur…

  ʒe=ku=tə=mɔ̃=kœʁ=mε=ma=ʁε=zɔ̃=ε=mjø=plase 12
  puʁ=mə=di=ʁi=ʒe=vεʁ=lə=bɔ̃=ʃə=mɛ̃ 10
  ʒə=sε=ʒə=sɑ̃s=ze=ʒə=nə=pø=kə=tε=me 11
  mε=tɑ̃=ʒə=tε=mə=tɑ̃=ʒə=vø=zi=mε=tʁə=fɛ̃ 12
  ʒε=tu=ʒuʁ=zy=y=nə=kuʁ=tə=me=mwaʁə 10
  ʒε=tu=ʒuʁ=zu=blje=lə=mal=mε=ʒa=mεlə=ʁə=sɑ̃=ti 13
  ʒə=pøtə=de=kʁi=ʁə=sə=kə=mɔ̃=kœʁ=a=sy=bi 12
  lɔʁ=skə=ty=ma=de=zεʁ=te=a=ply=zjœʁ=ʁə=pʁizə 12
  kɔ̃=fyzə=sɥi=ʒə=sy=po=ze=tε=me=u=tə-ajʁ 12
  dε=fwa=ʒə=tε=mə=e=dε=fwa=ʒə=tə=me=pʁizə 12
  e=paʁ=fwa=ʒə=pʁe=fεʁə=ʃa=se=lε=su=və=niʁ 12
  puʁ=pɑ̃=se=mε=ble=sy=ʁə=paʁ=tɔ̃=na=muʁ 11
  sε=plys=na=ty=ʁεl=puʁ=mɔ̃=kœ=ʁə=də=tε=me 12
  sε=mwɛ̃=lɔ=ʒi=kə=puʁ=mɔ̃=sεʁ=vo=dεs=pe=ʁe 12
  kœ̃=fy=tyʁ=ʁe=y=ni=ʁa=la=ʁε=zɔ̃=e=lə=kœʁ 13
  tɑ̃=lə=pa=se=ε=ʁɑ̃=pli=də=te=ʁœ=ʁə 11
  ʒε=by=tɑ̃=də=dʁa=mə=sε=dεʁ=njε=ʁə=za=ne 12
  kə=ʒə=nə=pø=plys=vwaʁ=klε=ʁə=mɑ̃ 9
  bə=zwɛ̃=dεʁ=mε=zɔ̃=me=tu=fə 8
  bə=zwɛ̃=də=twa=mε=ty=te=lwa=ɲə 9
  ε=sə=nɔʁ=mal=də=tə=vu=lwaʁ=o=tɑ̃ 10
  e=ɑ̃=mεmə=tɑ̃=nə=plys=za=vwaʁ=sε=tə=vɔ=lɔ̃=te 13
  lε=mo=puʁ=ʁɔ̃=de=kʁi=ʁə=œ̃=sεʁ=tɛ̃=də=ɡʁe 12
  mε=səl=mɔ̃=kœʁ=ʁə=swa=la=ʃaʁ=ʒə=kɔ̃=plε=tə 12
  də=tɔ̃=na=muʁ=e=tu=sə=ki=vj=ɛ̃=a=vεk 12
  mɔ̃=kœ=ʁə=ε=pʁε=a=tə=sy=plj=e 10
  il=ε=pʁε=a=bus=ky=le=la=ʁε=zɔ̃ 10
  puʁ=nə=sə=ʁε=sə=kœ̃=ɡʁɛ̃=də=bɔ=nœ=ʁə 11
  puʁ=ta=vwaʁ=a=mwa=puʁ=tu=ʒuʁ 8
  e=ʒə=fy=naj=və=œ̃=sεʁ=tɛ̃=mɔ=mɑ̃ 10
  paʁ=sə=kə=ʒε=kʁy=kə=mɔ̃=na=muʁ 9
  pu=vε=tu=ʃe=tɔ̃=kœ=ʁə 7
  ʒə=sε=kə=sε=dy=pa=se 7
  ʒə=sε=kə=ty=nε=plys=la=mε=mə=pεʁ=sɔ=nə 12
  paʁ=dɔ=nə=mɔ̃=nɛ̃=ka=pa=si=te=du=blj=e 12
  kœ̃=ʒuʁ=la=pεʁ=sɔ=nə=kə=ty=ε=mə 10
  e=sεl=lə=kə=ty=a=sɑ̃=sεsə=ble=se=sɔ̃=lεmεmə 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
04/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.