Poeme : L’amant Nu

L’amant Nu

L’AMANT NU
Sous le regard de ses maitresses émues,
L’amant troublé est totalement nu,
Il ne cherche pas à les prendre en intrus,
Il pénètre leur temple lorsqu’elles se ruent
Sur sa bouche, sa peau, son ventre son corps velu ;
Lui ; les enlace d’amour respectueux, leurs orgasmes sensuels repus…

L’amant solitaire est si heureux,
D’attendre l’heure où la chatte au poil soyeux
S’ouvre à l’ardeur féconde de son gland envieux
De la chaleur de ses lèvres humides du désir houleux
D’êtres englouties par son va et vient joyeux ;
Ses maitresses réclament ce combat honorable par jeu…

Comme un enfant, l’amant joue
Avec les cheveux frisés de sa compagne, doux,
Tendre, sa couleuvre se love dans le trou
De ses reins, la jeune femme fait la roue
Ses entrailles goulues, absorbent, tendu et long le bout
Sirupeux du garçon dont tous les sens s’ébrouent…

L’amant, personnage inconnu de ces grues
Primitives et perverses, soumet sa vertu
A toutes ces femmes, êtres sublimes dissolus,
Il ne peut résister à l’offrande qui le mue,
Lorsqu’il rencontre cette sublime femme presque nue,
Ses yeux épousent cette reine majestueuse, Tina, il en reste tout ému…
Georges Adrien PARADIS à LIMOUX le 14 juin 2011 à 01h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’amant Nu

  la=mant=nu 3
  sous=le=re=gard=de=ses=mai=tres=ses=é=mues 11
  la=mant=trou=blé=est=to=ta=le=ment=nu 10
  il=ne=cher=che=pas=à=les=pren=dre=en=in=trus 12
  il=pé=nè=tre=leur=tem=ple=lors=quel=les=se=ruent 12
  sur=sa=bouche=sa=peau=son=ven=tre=son=corps=ve=lu 12
  lui=les=en=lace=da=mour=res=pec=tueux=leurs=or=gas=mes=sen=suels=re=pus 17

  la=mant=so=li=tai=re=est=si=heu=reux 10
  dat=tendre=lheu=re=où=la=chat=te=au=poil=soy=eux 12
  souvre=à=lar=deur=fé=con=de=de=son=gland=en=vieux 12
  de=la=cha=leur=de=ses=lèvres=hu=mi=des=du=dé=sir=hou=leux 15
  dê=tres=en=glou=ties=par=son=va=et=vient=joy=eux 12
  ses=maitres=ses=ré=cla=ment=ce=com=bat=ho=no=ra=ble=par=jeu 15

  com=me=un=en=fant=la=mant=joue 8
  a=vec=les=che=veux=fri=sés=de=sa=com=pagne=doux 12
  ten=dre=sa=cou=leu=vre=se=lo=ve=dans=le=trou 12
  de=ses=reins=la=jeu=ne=fem=me=fait=la=roue 11
  ses=en=trailles=gou=lues=ab=sorbent=ten=du=et=long=le=bout 13
  si=ru=peux=du=gar=çon=dont=tous=les=sens=sé=brouent 12

  la=mant=per=son=na=ge=in=con=nu=de=ces=grues 12
  pri=mi=tives=et=per=ver=ses=sou=met=sa=ver=tu 12
  a=toutes=ces=fem=mes=ê=tres=su=bli=mes=dis=so=lus 13
  il=ne=peut=ré=sis=ter=à=lof=frande=qui=le=mue 12
  lors=quil=ren=contre=cet=te=su=bli=me=fem=me=pres=que=nue 14
  ses=yeux=é=pousent=cet=te=rei=ne=ma=jes=tueu=se=ti=na=il=en=res=te=tout=é=mu 21
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=qua=tor=ze=juin=deux=milleon=ze=à=zé=ro=un=h=zé=ro=zé=ro 26
 • Phonétique : L’amant Nu

  lamɑ̃ ny
  su lə ʁəɡaʁ də sε mεtʁesəz- emɥ,
  lamɑ̃ tʁuble ε tɔtaləmɑ̃ ny,
  il nə ʃεʁʃə pa a lε pʁɑ̃dʁə ɑ̃n- ɛ̃tʁy,
  il penεtʁə lœʁ tɑ̃plə lɔʁskεllə sə ʁye
  syʁ sa buʃə, sa po, sɔ̃ vɑ̃tʁə sɔ̃ kɔʁ vəly,
  lɥi, lεz- ɑ̃lasə damuʁ ʁεspεktɥø, lœʁz- ɔʁɡasmə sɑ̃sɥεl ʁəpys…

  lamɑ̃ sɔlitεʁə ε si œʁø,
  datɑ̃dʁə lœʁ u la ʃatə o pwal swajø
  suvʁə a laʁdœʁ fekɔ̃də də sɔ̃ ɡlɑ̃d ɑ̃vjø
  də la ʃalœʁ də sε lεvʁə- ymidə dy deziʁ ulø
  dεtʁəz- ɑ̃ɡluti paʁ sɔ̃ va e vjɛ̃ ʒwajø,
  sε mεtʁesə ʁeklame sə kɔ̃ba onoʁablə paʁ ʒø…

  kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃, lamɑ̃ ʒu
  avεk lε ʃəvø fʁize də sa kɔ̃paɲə, du,
  tɑ̃dʁə, sa kuləvʁə sə lɔvə dɑ̃ lə tʁu
  də sε ʁɛ̃, la ʒənə famə fε la ʁu
  sεz- ɑ̃tʁajə ɡulɥ, absɔʁbe, tɑ̃dy e lɔ̃ lə bu
  siʁypø dy ɡaʁsɔ̃ dɔ̃ tus lε sɑ̃s sebʁue…

  lamɑ̃, pεʁsɔnaʒə ɛ̃kɔny də sε ɡʁy
  pʁimitivəz- e pεʁvεʁsə, sumε sa vεʁty
  a tutə sε famə, εtʁə- syblimə disɔlys,
  il nə pø ʁeziste a lɔfʁɑ̃də ki lə mɥ,
  lɔʁskil ʁɑ̃kɔ̃tʁə sεtə syblimə famə pʁεskə nɥ,
  sεz- iøz- epuze sεtə ʁεnə maʒεstɥøzə, tina, il ɑ̃ ʁεstə tut- emy…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə katɔʁzə ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a zeʁo œ̃ aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : L’amant Nu

  la=mɑ̃=ny 3
  su=lə=ʁə=ɡaʁ=də=sε=mε=tʁe=sə=zemɥ 10
  la=mɑ̃=tʁu=ble=ε=tɔ=ta=lə=mɑ̃=ny 10
  il=nə=ʃεʁ=ʃə=pa=a=lε=pʁɑ̃=dʁə=ɑ̃=nɛ̃=tʁy 12
  il=pe=nε=tʁə=lœʁ=tɑ̃plə=lɔʁ=skεl=lə=sə=ʁy=e 12
  syʁ=sa=buʃə=sa=po=sɔ̃=vɑ̃=tʁə=sɔ̃=kɔʁ=və=ly 12
  lɥi=lε=zɑ̃=lasə=da=muʁ=ʁεs=pεk=tɥø=lœʁ=zɔʁ=ɡas=mə=sɑ̃s=ɥεl=ʁə=pys 17

  la=mɑ̃=sɔ=li=tε=ʁə=ε=si=œ=ʁø 10
  da=tɑ̃=dʁə=lœʁ=u=la=ʃa=tə=o=pwal=swa=jø 12
  suvʁə=a=laʁ=dœʁ=fe=kɔ̃=də=də=sɔ̃=ɡlɑ̃d=ɑ̃=vjø 12
  də=la=ʃa=lœʁ=də=sε=lεvʁəy=mi=də=dy=de=ziʁ=u=lø 14
  dε=tʁə=zɑ̃=ɡlu=ti=paʁ=sɔ̃=va=e=vjɛ̃=ʒwa=jø 12
  sε=mε=tʁe=sə=ʁe=kla=me=sə=kɔ̃=ba=o=no=ʁablə=paʁ=ʒø 15

  kɔ=mə=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=la=mɑ̃=ʒu 8
  a=vεk=lεʃə=vø=fʁi=ze=də=sa=kɔ̃=pa=ɲə=du 12
  tɑ̃=dʁə=sa=ku=lə=vʁə=sə=lɔ=və=dɑ̃=lə=tʁu 12
  də=sε=ʁɛ̃=la=ʒə=nə=fa=mə=fε=la=ʁu 11
  sε=zɑ̃=tʁajə=ɡulɥ=ab=sɔʁ=be=tɑ̃=dy=e=lɔ̃lə=bu 12
  si=ʁy=pø=dy=ɡaʁ=sɔ̃=dɔ̃=tus=lε=sɑ̃s=se=bʁu=e 13

  la=mɑ̃=pεʁ=sɔ=na=ʒə=ɛ̃=kɔ=ny=də=sε=ɡʁy 12
  pʁi=mi=tivə=ze=pεʁ=vεʁ=sə=su=mε=sa=vεʁ=ty 12
  a=tutə=sε=fa=mə=ε=tʁə=sy=bli=mə=di=sɔ=lys 13
  il=nə=pø=ʁe=zis=te=a=lɔ=fʁɑ̃də=ki=lə=mɥ 12
  lɔʁ=skil=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=sε=tə=sy=bli=mə=fa=mə=pʁεs=kə=nɥ 14
  sε=ziø=ze=pu=ze=sεtə=ʁε=nə=ma=ʒεs=tɥø=zə=ti=na=il=ɑ̃=ʁεs=tə=tu=te=my 21
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ka=tɔʁ=zə=ʒɥɛ̃=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=ze=ʁo=œ̃=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 27

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
09/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.