Poème-France.com

Poeme : Tu N’Es PasTu N’Es Pas

TU N’ES PAS
Tu n’es pas
Juste une passade,
Juste un regard
Posé par hasard,
Sans prendre garde ;
On se reconnaît Exotica…

Toi et moi,
Séparés d’émoi
À des milliers de kilomètres
Sans regarder naître,
Les saisons qui donnent envie
De vivre ensemble la même vie…

Tu n’es pas
Juste une illusion,
Juste une femme
Qui passe sur mon âme,
Dans mon horizon,
Tu prends ta place Exotica…

Moi sans toi,
Séparé de toi,
Je ne suis plus le maître
Qui possède le monde ;
J’ai pris le pas de ta ronde,
Je veux te voir chaque matin renaître…

Tu deviens sans raison,
De ma vie chaque saison ;
Juste la personne
Que j’aime comme personne ;
Je ne me fais pas d’illusions
Puisque je t’aime comme personne…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 26 Juillet 2012 à 9h30
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty nε pa
ty nε pa
ʒystə ynə pasadə,
ʒystə œ̃ ʁəɡaʁ
poze paʁ-azaʁ,
sɑ̃ pʁɑ̃dʁə ɡaʁdə,
ɔ̃ sə ʁəkɔnε εɡzɔtika…

twa e mwa,
sepaʁe demwa
a dε milje də kilɔmεtʁə
sɑ̃ ʁəɡaʁde nεtʁə,
lε sεzɔ̃ ki dɔne ɑ̃vi
də vivʁə ɑ̃sɑ̃blə la mεmə vi…

ty nε pa
ʒystə ynə ilyzjɔ̃,
ʒystə ynə famə
ki pasə syʁ mɔ̃n- amə,
dɑ̃ mɔ̃n- ɔʁizɔ̃,
ty pʁɑ̃ ta plasə εɡzɔtika…

mwa sɑ̃ twa,
sepaʁe də twa,
ʒə nə sɥi plys lə mεtʁə
ki pɔsεdə lə mɔ̃də,
ʒε pʁi lə pa də ta ʁɔ̃də,
ʒə vø tə vwaʁ ʃakə matɛ̃ ʁənεtʁə…

ty dəvjɛ̃ sɑ̃ ʁεzɔ̃,
də ma vi ʃakə sεzɔ̃,
ʒystə la pεʁsɔnə
kə ʒεmə kɔmə pεʁsɔnə,
ʒə nə mə fε pa dilyzjɔ̃
pɥiskə ʒə tεmə kɔmə pεʁsɔnə…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- si- ʒɥjε dø milə duzə a nəf aʃ tʁɑ̃tə