Poeme : Un Vieux Village

Un Vieux Village

UN VIEUX VILLAGE
L’oiseau majestueux et fier
Traverse les vieilles maisons de pierres,
Une volute grise de poussière
S’échappe en nuages de lumière
Sous le chaud soleil qui étouffe l’air ;
Son rayon sec reste immuable, demain comme hier…

Chaque maison a perdu le verre
Des carreaux de ses fenêtres, le vert
Des mousses envahit le bois et altère
Le vernis usé par les souffles de l’atmosphère ;
Au fil des années, le temps laisse faire
La nature ; de l’homme efface les repères…

Dans chaque ruelle, la terre
Sur tous les pavés a recouvert
De son écume minérale la pierre,
C’est comme un gant d’acier ou de fer ;
À l’angle de chaque petite artère,
Une saignée déchirée indique un belvédère…

Un panneau illisible repère
Un café, un bistrot, un bar ou une taverne à bière,
Juste à côté de l’église, prés du presbytère,
Et puis la mairie, tout prés des murs encore austères
De l’école, on imagine se voir, hier,
Tout petit à pousser la porte cochère…

À la sortie du village, juste derrière,
Perdu, isolé dans un coin presque désert ;
Cachées par de vieux arbres conifères,
Rigides, longs, grands hauts en jachère ;
Les croix blanches d’or ou rouillées de fer
Racontent l’histoire de ce vieux village ; c’est son cimetière…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 27 Juillet 2012 à 7h30

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Vieux Village

  un=vieux=vil=la=ge 5
  loi=seau=ma=jes=tu=eux=et=fi=er 9
  tra=ver=se=les=viei=lles=mai=sons=de=pierres 10
  u=ne=vo=lu=te=gri=se=de=pous=sière 10
  sé=chap=pe=en=nu=a=ges=de=lu=mière 10
  sous=le=chaud=so=leil=qui=é=touf=fe=lair 10
  son=rayon=sec=res=teim=muable=de=main=comme=hier 10

  cha=que=mai=son=a=per=du=le=ver=re 10
  des=car=reaux=de=ses=fe=nê=tres=le=vert 10
  des=mous=ses=en=va=hit=le=bois=et=al=tère 11
  le=ver=nis=u=sé=par=les=souf=fles=de=lat=mo=sphère 13
  au=fil=des=an=nées=le=temps=lais=se=faire 10
  la=na=ture=de=lhom=me=ef=fa=ce=les=re=pères 12

  dans=cha=que=ru=el=le=la=ter=re 9
  sur=tous=les=pa=vés=a=re=cou=vert 9
  de=son=é=cume=mi=né=ra=le=la=pierre 10
  cest=com=me=un=gant=da=cier=ou=de=fer 10
  à=langle=de=cha=que=pe=ti=te=ar=tère 10
  une=sai=gnée=dé=chi=rée=in=di=queun=bel=vé=dère 12

  un=pan=neau=il=li=si=ble=re=pè=re 10
  un=ca=fé=un=bis=trot=un=bar=ou=une=ta=ver=neà=bière 14
  jus=teà=cô=té=de=lé=glise=prés=du=pres=by=tère 12
  et=puis=la=mai=rie=tout=prés=des=murs=en=coreaus=tères 12
  de=lé=cole=on=i=ma=gi=ne=se=voir=hier 11
  tout=pe=tit=à=pous=ser=la=porte=co=chère 10

  à=la=sor=tie=du=vil=lage=jus=te=der=rière 11
  per=du=i=so=lé=dans=un=coin=pres=que=dé=sert 12
  ca=chées=par=de=vieux=ar=bres=co=ni=fères 10
  ri=gi=des=long=s=grands=hauts=en=ja=chère 10
  les=croix=blan=ches=dor=ou=rouil=lées=de=fer 10
  ra=content=lhis=toi=re=de=ce=vieux=vil=la=ge=cest=son=ci=me=tière 16
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=vingt=sept=jui=llet=deux=mille=dou=zeà=sept=h=trente 21
 • Phonétique : Un Vieux Village

  œ̃ vjø vilaʒə
  lwazo maʒεstɥøz- e fje
  tʁavεʁsə lε vjεjə mεzɔ̃ də pjeʁə,
  ynə vɔlytə ɡʁizə də pusjεʁə
  seʃapə ɑ̃ nɥaʒə də lymjεʁə
  su lə ʃo sɔlεj ki etufə lεʁ,
  sɔ̃ ʁεjɔ̃ sεk ʁεstə imɥablə, dəmɛ̃ kɔmə jεʁ…

  ʃakə mεzɔ̃ a pεʁdy lə veʁə
  dε kaʁo də sε fənεtʁə, lə vεʁ
  dε musəz- ɑ̃vai lə bwaz- e altεʁə
  lə vεʁniz- yze paʁ lε suflə də latmɔsfεʁə,
  o fil dεz- ane, lə tɑ̃ lεsə fεʁə
  la natyʁə, də lɔmə efasə lε ʁəpεʁə…

  dɑ̃ ʃakə ʁyεllə, la teʁə
  syʁ tus lε pavez- a ʁəkuvεʁ
  də sɔ̃n- ekymə mineʁalə la pjeʁə,
  sε kɔmə œ̃ ɡɑ̃ dasje u də fεʁ,
  a lɑ̃ɡlə də ʃakə pətitə aʁtεʁə,
  ynə sεɲe deʃiʁe ɛ̃dikə œ̃ bεlvedεʁə…

  œ̃ pano iliziblə ʁəpεʁə
  œ̃ kafe, œ̃ bistʁo, œ̃ baʁ u ynə tavεʁnə a bjεʁə,
  ʒystə a kote də leɡlizə, pʁe dy pʁεzbitεʁə,
  e pɥi la mεʁi, tu pʁe dε myʁz- ɑ̃kɔʁə ostεʁə
  də lekɔlə, ɔ̃n- imaʒinə sə vwaʁ, jεʁ,
  tu pəti a puse la pɔʁtə koʃεʁə…

  a la sɔʁti dy vilaʒə, ʒystə dəʁjεʁə,
  pεʁdy, izɔle dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ pʁεskə dezεʁ,
  kaʃe paʁ də vjøz- aʁbʁə- kɔnifεʁə,
  ʁiʒidə, lɔ̃ɡ, ɡʁɑ̃-oz- ɑ̃ ʒaʃεʁə,
  lε kʁwa blɑ̃ʃə dɔʁ u ʁuje də fεʁ
  ʁakɔ̃te listwaʁə də sə vjø vilaʒə, sε sɔ̃ simətjεʁə…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- sεt ʒɥjε dø milə duzə a sεt aʃ tʁɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Un Vieux Village

  œ̃=vj=ø=vi=la=ʒə 6
  lwa=zo=ma=ʒεs=tɥ=ø=ze=fj=e 9
  tʁa=vεʁ=sə=lε=vjεjə=mε=zɔ̃=də=pje=ʁə 10
  y=nə=vɔ=ly=tə=ɡʁi=zə=də=pu=sjεʁə 10
  se=ʃa=pə=ɑ̃=nɥ=a=ʒə=də=ly=mjεʁə 10
  su=lə=ʃo=sɔ=lεj=ki=e=tu=fə=lεʁ 10
  sɔ̃=ʁε=jɔ̃=sεk=ʁεstə=im=ɥa=blə=də=mɛ̃=kɔ=mə=jεʁ 13

  ʃa=kə=mε=zɔ̃=a=pεʁ=dy=lə=ve=ʁə 10
  dε=ka=ʁo=də=sε=fə=nε=tʁə=lə=vεʁ 10
  dε=musə=zɑ̃=va=i=lə=bwa=ze=al=tεʁə 10
  lə=vεʁ=ni=zy=ze=paʁ=lε=suflə=də=lat=mɔs=fεʁə 12
  o=fil=dε=za=ne=lə=tɑ̃=lε=sə=fεʁə 10
  la=na=tyʁə=də=lɔməe=fa=sə=lε=ʁə=pεʁə 10

  dɑ̃=ʃa=kə=ʁy=εl=lə=la=te=ʁə 9
  syʁ=tus=lε=pa=ve=za=ʁə=ku=vεʁ 9
  də=sɔ̃=ne=kymə=mi=ne=ʁa=lə=la=pjeʁə 10
  sε=kɔ=mə=œ̃=ɡɑ̃=da=sje=u=də=fεʁ 10
  a=lɑ̃=ɡlə=də=ʃakə=pə=ti=tə=aʁ=tεʁə 10
  ynə=sε=ɲe=de=ʃi=ʁe=ɛ̃=di=kəœ̃=bεl=ve=dεʁə 12

  œ̃=pa=no=i=li=zi=blə=ʁə=pε=ʁə 10
  œ̃=ka=fe=œ̃=bis=tʁo=œ̃=baʁ=u=ynə=ta=vεʁ=nəa=bjεʁə 14
  ʒys=təa=ko=te=də=le=ɡlizə=pʁe=dy=pʁεz=bitεʁə 11
  e=pɥi=la=mε=ʁi=tu=pʁe=dε=myʁ=zɑ̃=kɔʁəos=tεʁə 12
  də=le=kɔlə=ɔ̃=ni=ma=ʒi=nə=sə=vwaʁ=jεʁ 11
  tupə=ti=a=pu=se=la=pɔʁ=tə=ko=ʃεʁə 10

  a=la=sɔʁ=ti=dy=vi=laʒə=ʒys=tə=də=ʁjεʁə 11
  pεʁ=dy=i=zɔ=le=dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃=pʁεskə=de=zεʁ 11
  ka=ʃe=paʁ=də=vjø=zaʁ=bʁə=kɔ=ni=fεʁə 10
  ʁi=ʒi=də=lɔ̃ɡ=ɡʁɑ̃-o=zɑ̃=ʒa=ʃε=ʁə 10
  lε=kʁwa=blɑ̃=ʃə=dɔʁ=u=ʁu=je=də=fεʁ 10
  ʁa=kɔ̃=te=lis=twaʁə=də=sə=vjø=vi=la=ʒə=sε=sɔ̃=si=mə=tjεʁə 16
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=vɛ̃t=sεt=ʒɥjε=dø=mi=lə=du=zəa=sεt=aʃ=tʁɑ̃tə 21

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/07/2012 18:40Chris Bonnery

trés jolie poéme
bay