Poème-France.com

Poeme : Ailleurs Si J’Y SuisAilleurs Si J’Y Suis

AILLEURS SI J’Y SUIS
N’allez pas voir ailleurs
Si j’y suis
Puisque dans le malheur
Moi j’y suis,
Ailleurs ou bien ici,
C’est le même malheur…

Beur, jaune, rouge noir ou blanc,
De l’Est à l’Ouest, du Sud au Nord,
Hommes femmes et enfants,
Pays riches, pauvres ou émergents ;
Leurs yeux noirs de chiens errants,
Remplissent l’écran gris des télés de nos remords…

Dans ce monde d’artifice,
Peu de beaux exemples pour nos fils,
On les jette en sacrifice
Avec beaucoup de diableries et de malices ;
Religieuses, politiques ou idéologique ;
Une mafia sectaire nous matraque de coups machiavéliques…

N’allez pas voir ailleurs
Si j’y suis
Puisque le même malheur
Il est d’ici ou bien d’ailleurs,
Ailleurs ou bien ici,
C’est le même malheur…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 28 Juillet 2012 à 18h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ajœʁ si ʒi sɥi
nale pa vwaʁ ajœʁ
si ʒi sɥi
pɥiskə dɑ̃ lə malœʁ
mwa ʒi sɥi,
ajœʁz- u bjɛ̃ isi,
sε lə mεmə malœʁ…

bœʁ, ʒonə, ʁuʒə nwaʁ u blɑ̃,
də lεst a luεst, dy syd o nɔʁ,
ɔmə faməz- e ɑ̃fɑ̃,
pεi ʁiʃə, povʁəz- u emεʁʒɑ̃,
lœʁz- iø nwaʁ də ʃjɛ̃z- eʁɑ̃,
ʁɑ̃plise lekʁɑ̃ ɡʁi dε tele də no ʁəmɔʁd…

dɑ̃ sə mɔ̃də daʁtifisə,
pø də boz- εɡzɑ̃plə puʁ no fis,
ɔ̃ lε ʒεtə ɑ̃ sakʁifisə
avεk boku də djabləʁiz- e də malisə,
ʁəliʒjøzə, pɔlitikz- u ideɔlɔʒikə,
ynə mafja sεktεʁə nu matʁakə də ku maʃjavelik…

nale pa vwaʁ ajœʁ
si ʒi sɥi
pɥiskə lə mεmə malœʁ
il ε disi u bjɛ̃ dajœʁ,
ajœʁz- u bjɛ̃ isi,
sε lə mεmə malœʁ…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- ɥi ʒɥjε dø milə duzə a diz- ɥi aʃ zeʁo zeʁo